eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Sukcesywne świadczenie (wykonywanie) rolniczych prac polowych na gruntach położonych w obrębie placówek zamiejscowych Zamawiającego w Witaszycach (gm. Jarocin) oraz Pętkowie (gm. Środa Wielkopolska).Ogłoszenie z dnia 2022-05-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Sukcesywne świadczenie (wykonywanie) rolniczych prac polowych na gruntach położonych w obrębie placówek zamiejscowych Zamawiającego w Witaszycach (gm. Jarocin) oraz Pętkowie (gm. Środa Wielkopolska).

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 301027411

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wojska Polskiego 71B

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-630

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: adam.spychala@iwnirz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.iwnirz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Badania naukowe i inne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne świadczenie (wykonywanie) rolniczych prac polowych na gruntach położonych w obrębie placówek zamiejscowych Zamawiającego w Witaszycach (gm. Jarocin) oraz Pętkowie (gm. Środa Wielkopolska).

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3ce0df8c-a3b9-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00172966

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00085454/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TA/Zp-4/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 180648 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywne świadczenie (wykonywanie) rolniczych
prac polowych (takich jak siew kukurydzy, omłot kombajnem: zboża, kukurydza, lnu, konopi,
a także uprawa gleby, siew w mulcz: zbóż i rzepaku, opryski) na gruntach (polach doświadczalnych) położonych w obrębie placówek zamiejscowych Zamawiającego w Witaszycach (gm. Jarocin) oraz Pętkowie (gm. Środa Wielkopolska)
2. Obok samej realizacji usług (rolniczych prac polowych) stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, do leżących po stronie Wykonawcy obowiązków (podejmowanych na jego koszt
i ryzyko) związanych z ich należytą realizacją wchodzi również:
1) Dobór, skierowanie do realizacji rolniczych prac polowych oraz utrzymywanie przez cały okres tej realizacji, odpowiedniego, niezbędnego do należytego ich wykonania osób (Personelu wykonawczego);
2) Zaopatrzenie Personelu wykonawczego w odpowiednie ubrania i środki ich ochrony osobistej stosownie do obwiązujących w tym zakresie przepisów BHP;
3) Wykonywanie rolniczych prac polowych z wykorzystaniem maszyn i ciągników, o których mowa w § 4 ust. 2 Wzoru Umowy;
4) Innych świadczeń towarzyszących wykonaniu rolniczych praz polowych, wskazanych
we Wzorze Umowy.
3. Szczegółowo świadczenia składające się na przedmiot niniejszego zamówienia, jak też warunki ich wykonania, w tym przybliżone wielkości powierzchni (ha) gruntów, na których mają być wykonywane – podaje SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 77100000-1 - Usługi rolnicze

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 187300 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 187300 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 187300 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PHU Tomasz Kosicki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7851661432

7.3.3) Ulica: Orkowo 5

7.3.4) Miejscowość: Orkowo, Śrem

7.3.5) Kod pocztowy: 63-100

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 187300 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-11-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.