eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usług medycznych dla pracowników, studentów i doktorantów Szkoły Głównej Handlowej w WarszawieOgłoszenie z dnia 2022-05-23

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług medycznych dla pracowników, studentów i doktorantów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001502

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Niepodległości 162

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-554

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzl@sgh.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: sgh.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług medycznych dla pracowników, studentów i doktorantów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-90883c91-da7c-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00172945

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://sgh.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/335850/swiadczenie-uslug-medycznych-dla-pracownikow-studentow-i-doktorantow-szkoly-glownej-handlowej-w-warszawie-1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://sgh.eb2b.com.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma” lub „Platforma Zakupowa”) dostępnej pod adresem: https://sgh.eb2b.com.pl.

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie wnioski, zawiadomienia, informacje, oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia, w tym dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: https://sgh.eb2b.com.pl poprzez zakładkę „Pytania/Informacje” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail dzl@sgh.waw.pl. Za datę wpływu wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy.

3. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu z wykonawcami jest: Bartłomiej Perzyński, email: dzl@sgh.waw.pl lub inna osoba zastępująca.

4. Wykonawca przystępując do postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://sgh.eb2b.com.pl/ oraz uznaje go za wiążący.

5. Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako:

1) dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać formatem PAdES;

2) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć formatu XAdES.

6. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia, określa niezbędne wymagania sprzętowo -aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:

1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 mb/s,

2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 8GB Ram, procesor min. 2,4 GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows, Mac Os, Linux, z aktualnym wsparciem technicznym producenta (Zamawiający sugeruje nie starsze niż 3 lata od daty wszczęcia postępowania),

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa (Zamawiający sugeruje najnowsze wersje: Chrome, Safari, Edge, Firefox, Opera),

4) włączona obsługa JavaScript,

5) zainstalowany program do otwierania plików w formacie PDF, np. Acrobat Reader.

7. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 250 MB, a w przypadku dokumentów podpisanych podpisem zaufanym do 10 MB.

8. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia, określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych, tj.:

1) plik załączony przez wykonawcę na Platformie i zapisany, nie jest widoczny dla Zamawiającego oraz właściciela Platformy, gdyż istnieje w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępne jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert,

2) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data przesłania”.

9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy w zakładce „Pytania/Informacje” poprzez polecenie „Dodaj pytanie / komentarz” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail dzl@sgh.waw.pl. Wyjaśnianie treści SWZ oraz jej ewentualna zmiana odbywać się będą zgodnie z art. 284 Ustawy Pzp.

10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

11. Korzystanie z Platformy przez wykonawcę jest bezpłatne.

12. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków szczegółowe informacje zawarte zostały w rozdziale VIII Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w zakładce "Pomoc" Platformy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, określone zostały w Rozdziale XXII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ADZL.25.1.31.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Prowadzenie punktu medycznego dla pracowników, studentów i doktorantów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w pomieszczeniu Zamawiającego zlokalizowanym w Budynku G SGH przy al. Niepodległości 162, pokój 7A, a w uzasadnionych przypadkach, na wezwanie Zamawiającego, świadczenie usług również w innych budynkach na terenie Kampusu SGH.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85120000-6 - Usługi medyczne i podobne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:

Cena oferty brutto (C1) - 60%

Doświadczenie zawodowe lekarza – staż w latach (L1) - 20%

Doświadczenie zawodowe pielęgniarek – staż w latach (P1) - 20%

2) W kryterium C1 „Cena oferty brutto” najwyższą liczbę punktów (60) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

C1 = Najniższa cena oferty brutto / Cena oferty brutto w ofercie ocenianej x 60 punktów

gdzie: C1 – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę

Uwagi:

• Punktacja wyliczona będzie z dokładnością 2 miejsc po przecinku. W kryterium cena oferty brutto, oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt.,

• Do oceny ofert w przedmiotowym kryterium Zamawiający przyjmie całkowite wynagrodzenie brutto z formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.

3) W kryterium L1 „Doświadczenie zawodowe lekarza – staż w latach” Zamawiający przyzna punkty w poniżej podany sposób:

• staż poniżej 3 lat - 5 pkt

• staż 3-10 lat - 10 pkt

• staż powyżej 10 lat - 20 pkt

W przypadku wskazania przez Wykonawcę więcej niż jednego lekarza, punkty zostaną przyznane na podstawie stażu lekarza wskazanego jako pierwszy w Załączniku Nr 2 do SWZ.

Wykonawca zobowiązany jest skierować do realizacji zamówienia osoby wskazane w Załączniku nr 2 do SWZ – formularz ofertowy na potrzeby uzyskania punktów w kryterium oceny ofert lub osoby o takim samym lub większym stażu pracy.

4) W kryterium P1 „Doświadczenie zawodowe pielęgniarek – staż w latach” Zamawiający przyzna punkty w poniżej podany sposób:

• staż poniżej 3 lat - 5 pkt

• staż 3-10 lat - 10 pkt

• staż powyżej 10 lat - 20 pkt

W przypadku wskazania przez Wykonawcę więcej niż trzech pielęgniarek, punkty zostaną przyznane na podstawie stażu pielęgniarek wskazanych jako pierwsze w Załączniku Nr 2 do SWZ.

Punkty będą liczone dla każdej (wymienionej w ofercie) pielęgniarki oddzielnie, następnie suma punktów wszystkich wskazanych pielęgniarek będzie dzielona przez liczbę pielęgniarek wymienionych w Załączniku Nr 2 do SWZ.

Wykonawca zobowiązany jest skierować do realizacji zamówienia osoby wskazane w Załączniku nr 2 do SWZ – formularz ofertowy na potrzeby uzyskania punktów w kryterium oceny ofert lub osoby o takim samym lub większym stażu pracy.

5) Suma punktów w trzech kryteriach opisanych w pkt. 2)-4) powyżej stanowić będzie końcową ocenę oferty w Części. 1.
Za najkorzystniejszą, zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe lekarza – staż w latach (L1)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe pielęgniarek – staż w latach (P1)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług medycznych w pełnym zakresie medycyny pracy obejmujące:

1. Badania profilaktyczne, wstępne i okresowe wraz z wystawieniem orzeczenia lekarskiego, zgodnie z Kodeksem Pracy, dotyczące zatrudnienia na stanowisku:

a) nauczyciela akademickiego,

b) pracownika administracyjnego,

c) kierowniczym,

d) kierowcy,

e) pracownika fizycznego.

2. Badania profilaktyczne – kontrolne, wymagane przez Kodeks Pracy, wykonywane dla stanowisk pracy wymienionych w ust. 1.

3. Badania sanitarno - epidemiologiczne zakończone wydaniem orzeczenia lekarskiego.

4. Orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia, o którym mowa w art. 131 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn.zm.).

4.2.6.) Główny kod CPV: 85120000-6 - Usługi medyczne i podobne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:

Cena oferty brutto (C2)- 60%
Dodatkowe placówki medyczne (D2) - 40%

2) W kryterium C2 „Cena oferty brutto” ustala się następujące podkryteria, przypisane im wagi oraz sposób przyznawania punktów:

a) Łączna cena brutto za „Badania profilaktyczne (wstępne i okresowe)” - 50%.

Najwyższą liczbę punktów w przedmiotowym podkryterium otrzyma oferta zawierająca najniższą łączną cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

C2a = Najniższa łączna cena brutto / Łączna cena brutto w ofercie ocenianej x 50 punktów

gdzie: C2a – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę w przedmiotowym podkryterium

b) Łączna cena brutto za „Badania profilaktyczne (kontrolne)” – 2%;

c) Łączna cena brutto za „Badania kontrolne okulistyczne” – 2%;

d) Łączna cena brutto za „Badania sanitarno – epidemiologiczne” – 2%;

e) Łączna cena brutto za „Orzeczenie o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia” – 2%;

f) Łączna cena brutto za „Udział lekarza medycyny pracy w pracach komisji BHP” – 2%.

W każdym podkryterium spośród wymienionych w lit. b) – f) powyżej najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą łączną cenę brutto w danym podkryterium, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

C2bf = Najniższa łączna cena brutto / Łączna cena brutto w ofercie ocenianej x 2 punkty

gdzie: C2bf – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę w danym podkryterium spośród wymienionych w lit. b) – f)

Uwagi do wszystkich podkryteriów wymienionych powyżej w lit. a) – f):

• Punktacja w kryterium C2 „Cena oferty brutto” zostanie obliczona poprzez zsumowanie punktów uzyskanych we wszystkich podkryteriach opisanych w lit. a) - f) powyżej i wyliczona będzie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. W kryterium cena oferty brutto, oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt.,

• Do oceny ofert w przedmiotowym kryterium Zamawiający przyjmie łączne ceny brutto z tabeli w pkt. 1 ppkt 2 formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.

3) W kryterium D2 „Dodatkowe placówki medyczne” Zamawiający przyzna po 10 punktów za każdą wykazaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym dodatkową placówkę medyczną spełniającą wymogi opisane w rozdziale XIII ust. 1 pkt 3) lit. b) ii. SWZ, ponad wymagane co najmniej 2 placówki medyczne wykazywane na potrzeby spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdziale XIII ust. 1 pkt 3) lit. b) ii. SWZ.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę tych samych placówek medycznych na potrzeby uzyskania punktów w kryterium D2 „Dodatkowe placówki medyczne” oraz na potrzeby wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, punkty za taką placówkę medyczną nie zostaną przyznane. Zamawiający zakwalifikuje taką placówkę w pierwszej kolejności do placówek wykazywanych na potrzeby spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawcy w przedmiotowym kryterium D2 mogą uzyskać maksymalnie 40 punktów. Zamawiający nie przyzna dodatkowych punktów za wykazanie się dysponowaniem więcej niż 6 placówkami medycznymi (uwzględniając placówki wykazywane na potrzeby spełniania warunków udziału w postępowaniu).

W celu dokonania przez Zamawiającego oceny w kryterium D2 Wykonawca wypełni tabelę „Dodatkowe placówki medyczne” wskazaną w formularzu ofertowym - załączniku nr 2 do SWZ.

4) Suma punktów w dwóch kryteriach opisanych w pkt. 2)-3) powyżej stanowić będzie końcową ocenę oferty w Części 2.
Za najkorzystniejszą, zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe placówki medyczne (D2)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

I. Część 1 i 2:

Warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, dla obu części, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualny odpis z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez właściwego Wojewodę, wydanego na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2022 r. poz. 633) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. z 2019 r. poz. 605), wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca może przedłożyć dokument potwierdzający wpis do równoważnego rejestru prowadzonego dla innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

II. Część 1:

1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzania działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia (rozumiane jako dwie odrębne umowy), polegające na wykonywaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki medycznej o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł. brutto każde oraz przedstawi dowody potwierdzające ich należyte wykonanie lub wykonywanie;

2) posiada co najmniej jedną placówkę medyczną spełniającą standardowe wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2022 r., poz. 402 z późn. zm.);

2. Warunki udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, zdolnymi do wykonania zamówienia na odpowiednim poziomie.

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej:

1) jednym lekarzem, który będzie pełnił dyżur w gabinecie lekarskim, posiadającym specjalizację chorób wewnętrznych z co najmniej I stopniem specjalizacji oraz posiadającym komunikatywną znajomość języka angielskiego,

2) trzema pielęgniarkami posiadającymi komunikatywną znajomość języka angielskiego,

- którzy zostaną skierowani do realizacji zamówienia.

III. Część 2:

1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1) Wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzania działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia (rozumiane jako dwie odrębne umowy) o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł. brutto każde z nich lub 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto, polegające na wykonywaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy, tj. badań profilaktycznych i diagnostycznych z zakresu medycyny pracy oraz udziału lekarza w pracy komisji BHP oraz przedstawi dowody potwierdzające ich należyte wykonanie lub wykonywanie;

2) Posiada co najmniej dwie placówki medyczne, w których świadczone są kompleksowe usługi z zakresu medycyny pracy oraz spełniające standardowe wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2022 r., poz. 402, z późn. zm.), zlokalizowane w odległości drogowej samochodowej (nie w linii prostej) nieprzekraczającej 7 km od siedziby Zamawiającego - budynku G przy ul. Niepodległości 162 w Warszawie. Odległość będzie weryfikowana przy pomocy serwisu internetowego Mapy Google (Google Maps: https://www.google.pl/maps/).

2. Warunki udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, zdolnymi do wykonania zamówienia na odpowiednim poziomie.

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, którzy zostaną skierowani do realizacji zamówienia – co najmniej dwoma lekarzami posiadającymi specjalizację medycyny pracy, spełniającymi dodatkowe wymogi kwalifikacyjne określone w § 7 rozporządzenia z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067), wpisanymi do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy – na podstawie § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia oraz posiadającymi komunikatywną znajomość języka angielskiego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Jeśli Zamawiający zdecyduje się na wezwanie Wykonawca na wezwanie Zamawiającego winien złożyć za pośrednictwem Platformy poprzez zakładkę „Pytania/Informacje” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail dzl@sgh.waw.pl) następujące dokumenty w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:

a) oświadczenie, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik Nr 4 do SWZ,

b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy*,

* wskazany termin 3 miesięcy określony został w § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa powyżej w ust. 1 pkt 1), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3) – 6) Ustawy oraz art. 109 ust. 1 pkt 5), 7), 8), 9) i 10) Ustawy – Załącznik nr 5 do SWZ

c) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa powyżej w ust. 1 pkt 1), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3) – 6) Ustawy oraz art. 109 ust. 1 pkt 5), 7), 8), 9) i 10) Ustawy – Załącznik nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Jeśli Zamawiający zdecyduje się na wezwanie, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego winien złożyć za pośrednictwem Platformy poprzez zakładkę „Pytania/Informacje” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail dzl@sgh.waw.pl) następujące dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) Aktualny odpis z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez właściwego Wojewodę - warunek określony, dla obu części, w rozdziale XIII ust. 1 pkt 2) SWZ;

b) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - warunek dla Części 1 określony w rozdziale XIII ust. 1 pkt 3) lit. a) i. SWZ (z wykorzystaniem formularza stanowiącego Załącznik nr 6A do SWZ) i warunek dla Części 2 określony w rozdziale XIII ust. 1 pkt 3) lit. b) i. SWZ (z wykorzystaniem formularza stanowiącego Załącznik nr 6B do SWZ);

c) Wykaz placówek medycznych, potwierdzający spełnianie warunku określonego dla Części 1 w rozdziale XIII ust. 1 pkt 3) lit. a) ii. SWZ (z wykorzystaniem formularza stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ) oraz warunku określonego dla Części 2 w rozdziale XIII ust. 1 pkt 3) lit. b) ii. SWZ (z wykorzystaniem formularza stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ). W wykazie dla części 2 Wykonawca nie może wskazać tych samych placówek, które zostały wskazane w formularzu ofertowym na potrzeby uzyskania punktów w kryterium D2 „Dodatkowe placówki medyczne”;

d) Wykaz osób, potwierdzający spełnianie warunku określonego dla Części 1 w rozdziale XIII ust. 1 pkt 4) lit. a) SWZ (z wykorzystaniem formularza stanowiącego Załącznik nr 8A do SWZ) oraz warunku określonego dla Części 2 w rozdziale XIII ust. 1 pkt 4) lit. b) SWZ (z wykorzystaniem formularza stanowiącego Załącznik nr 8B do SWZ).

W odniesieniu do części 1 w wykazie osób wskazywane są te same osoby, które zostały wskazane na potrzeby uzyskania punktów w kryteriach oceny ofert L1 i P1 lub osoby o takim samym lub większym stażu pracy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą za pośrednictwem Platformy, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby uprawnione, na zasadach określonych w rozdziale XIV ust. 3 – 11 SWZ, dokumenty wymienione w rozdziale XIV ust. 1 SWZ:

1) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia z postępowania (Załącznik Nr 3 do SWZ);

2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru - w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania;

/Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. Wykonawca powinien wskazać dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów/

3) dowody dot. „samooczyszczenia” (jeżeli dotyczy);

4) pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);

5) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 117 ust. 4 Ustawy (jeżeli dotyczy);

6) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy);

7) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy.

2. Wykonawcy, którzy złożyli wspólną ofertę ponoszą, w razie wybrania ich oferty przez Zamawiającego, solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wykonanie umowy.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w stosunku do żadnego z Wykonawców nie zachodzą przesłanki podstaw do wykluczenia z postępowania.

4. Każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oświadczenie z art. 125 ust. 1 Ustawy. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy.

5. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Część 1:

1. Poza przesłankami ustawowymi dopuszczalne są zmiany istotnych postanowień zawartej umowy:

1) w wypadku zmian stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść zawartej umowy, jeżeli taka zmiana leży w interesie Zamawiającego;

2) w zakresie zmiany obowiązków Stron, określonych w § 2 niniejszej umowy, uzasadnionych zmianą okoliczności, trudną wcześniej do przewidzenia i odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w związku z rozszerzeniem lub zmniejszeniem zakresu obowiązków (część 1);

3) w zakresie ilości godzin świadczonych usług i czasu trwania dyżurów, określonych w § 2 umowy i zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w związku z rozszerzeniem lub zmniejszeniem ilości godzin świadczonych usług (część 1);

4) w zakresie skrócenia okresu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1, co prowadzić będzie do zmniejszenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2, odpowiednio o skrócony okres realizacji (część 1).

5) nastąpiła zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na termin, wynagrodzenie lub zakres realizacji przedmiotu Umowy (część 2);

6) zmiany lokalizacji, adresu placówki świadczącej usługi objęte przedmiotem umowy, przy zachowaniu wymogów wskazanych w SWZ (część 2);

7) zmiany osób skierowanych do realizacji zamówienia, wymienionych w załączniku nr 1 do Umowy, pod warunkiem spełnienia co najmniej takich samych kwalifikacji zawodowych i doświadczenia (część 2).

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy poprzez możliwość jej wydłużenia o maksymalnie 12 miesięcy w stosunku do terminu wskazanego w § 4 ust. 1 / § 5 ust. 1 w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub braku wyczerpania kwoty maksymalnej umowy określonej w § 4 ust. 2 / ust. 1.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 / § 3 ust. 1 i 2, w formie pisemnego aneksu, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z następujących okoliczności:

1) zmiana wysokości stawki podatku od towarów i usług;

2) zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207.)

3) zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342, z późn. zm.)
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.

4. W przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy możliwa jest zmiana wysokości cen jednostkowych, z zastrzeżeniem § 7 / 8 ust. 9 – 13.

5. Każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o zawarcie aneksu w celu zmiany umowy. Wniosek musi zawierać szczegółowe uzasadnienie, odnoszące się do wszystkich okoliczności istotnych dla ustalenia, czy zmiana jest dopuszczalna.

6. Strona, która otrzymała wniosek o zmianę umowy jest zobowiązana w ciągu 10 dni przekazać drugiej Stronie pisemne stanowisko wobec propozycji zmian wraz z uzasadnieniem.

7. Zmiany lub uzupełnienia umowy mogą nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności w formie pisemnej w formie aneksu do umowy.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków szczegółowe uregulowania znajdują się w załączniku nr 9A i 9B do SWZ - wzorach umów.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://sgh.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-08 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Pkt 4.2.10.

Okres realizacji dla:

1) Części 1 to:
Okresy (stanowiące łącznie 78 tygodni):
a) 1.10.2022 r. – 30.06.2023 r.;
b) 1.10.2023 r. – 30.06.2024 r.

2) Części 2 to 1.07.2022 r. do 30.06.2024 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.