eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa kamienicy przy ul. Ks. Bogusława X 49 w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą technicznąOgłoszenie z dnia 2022-05-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa kamienicy przy ul. Ks. Bogusława X 49 w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811015666

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bohaterów Getta Warszawskiego 1a

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-302

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: 914613692

1.5.8.) Numer faksu: 918863350

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@stbs.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://stbs.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa kamienicy przy ul. Ks. Bogusława X 49 w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2feefb6c-d835-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00172443

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp/stbs

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy PZP, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym oferty oraz wszelkie oświadczenia, wnioski (w tym o wyjaśnienie treści SWZ), zawiadomienia i informacje, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. poprzez Platformę Portal Smart PZP (zwanej dalej: „Platformą").
2) Korespondencja przekazana Zamawiającemu w inny sposób (np. listownie, mailem) nie będzie brana pod uwagę.
3) Adres Platformy https://portal.smartpzp.pl/stbs
4) W sytuacji awarii Platformy lub przerwy technicznej działania Platformy Zamawiający dopuszcza komunikację między Wykonawcą a Zamawiającym za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@stbs.pl (z przywołaniem nazwy postępowania) w zakresie wymiany informacji, przekazywania dokumentów lub oświadczeń, ale nie w zakresie składania oferty. Wskazana poczta nie może zostać użyta do składania ofert, ponieważ nie wypełnia wymagań stawianych w art. 68 ustawy PZP.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2) Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r., poz. 2452) oraz
w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020r., poz. 2415).
3) W celu złożenia oferty wykonawca zobowiązany jest założyć na Platformie konto użytkownika, jednocześnie wprowadzając do Platformy swój podmiot. Rejestracja na Platformie dostępna jest po kliknięciu przycisku „Załóż konto". Szczegółowe informacje dot. sposobu wykonania ww. czynności znajdują się w „Instrukcji obsługi Portalu e-Usług SmartPZP", dostępnej na stronie Platformy pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/stbs/elearning
4) Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert (ewentualna zmiana oferty odbywa się poprzez jej wycofanie oraz złożenie nowej oferty - z uwagi na zaszyfrowanie plików oferty brak jest możliwości edycji złożonej oferty). W tym celu wykonawca loguje się na Platformę, wyszukuje i wybiera dane postępowanie,
a następnie po przejściu do zakładki „Oferta", wycofuje ją przy pomocy przycisku „Wycofaj ofertę".
5) Wykonawca nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.
6) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie ani logowania do Platformy.
7) Komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu odbywa się za pośrednictwem posiadanego na Platformie konta Użytkownika Zewnętrznego. Dotyczy to w szczególności: przekazywania dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań i wniosków w ramach postępowania.
8) Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu odbywa się za pośrednictwem posiadanego na Platformie konta Zamawiającego oraz kont jego Użytkowników Wewnętrznych. Dotyczy to w szczególności: przekazywania wezwań i zawiadomień, informacji i odpowiedzi na pytania.
9) Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania".
10) Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami (w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje), odbywa się za pośrednictwem Platformy, w zakładce „Korespondencja".
11) Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę zapisania plików na serwerze. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Platformy.
12) Do pełnego i prawidłowego korzystania z Platformy przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie, przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego wykonawcy, elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego, służącego do uwierzytelnienia i podpisu.
13) Korzystanie z Platformy możliwe, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego):
-Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniesze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11.
-Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek....
DALSZA CZĘŚĆ WYMAGAŃ OPISANA W SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Tp 33/DI/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej renowacji kamienicy przy ul. Ks. Bogusława X 49 w Szczecinie wraz z dostawami i montażem wyposażenia, zagospodarowaniem terenu oraz wykonanie wszelkich czynności i prac niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotowego zamówienia w zakresie rzeczowym ujętym w:
1) dokumentacji projektowej (załączniki nr 11.1 i 11.2 do SWZ),
2) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (ST) (załącznik nr 11.3 do SWZ)
3) przedmiarach robót (załącznik nr 11.4 do SWZ),
4) SWZ, w tym zakres wynikający z odpowiedzi udzielonych w toku postępowania.
2. Kamienica jest wyłączona z użytkowania i jest wolna od osób i rzeczy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 540 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia minimalny poziom zdolności określony w ust. 2, umożliwiający ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania umowy.
2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1. zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada minimalny poziom zdolności umożliwiający realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, jeżeli wykaże, że:
a. w zakresie kwalifikacji zawodowych – osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia spełniają niżej określone wymagania:
 Kierownik budowy – jedna osoba ;
 kierownik robót sanitarnych, tj. osoba
 kierownik robót elektrycznych, tj. osoba
 kierownik robót telekomunikacyjnych, tj. osoba
WYMAGANIA DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI OSÓB SZCZEGÓŁOWO OPISANE W SWZ.
b. w zakresie doświadczenia: wykonał w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie:
 co najmniej 2 roboty budowlane podobne o wartości minimum 5 000 000 PLN brutto każda. Za robotę budowlaną podobną do przedmiotu zamówienia zamawiający uzna roboty polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub nadbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub zamieszkania zbiorowego lub mieszkalno-usługowego lub użyteczności publicznej, wpisanego do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną – o wartości robót nie niższej niż 5.000.000,00 zł brutto dla jednej roboty podobnej. Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone.
Zamawiający w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji dopuścił, aby wykaz dotyczył robót budowalnych wykonanych w okresie dłużnym niż ostatnie 5 lat, tj. 7 lat, na podstawie § 9 ust. 4) pkt.1) Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020r., poz. 2415 z późniejszymi zmianami).
UWAGA:
1) W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców
2) Zgodnie z definicją wskazaną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. 2019.1065 z późn.zm.) przez budynek:
a) zamieszkania zbiorowego - należy rozumieć budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny;
b) użyteczności publicznej - należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny;
3) Definicja budowy i przebudowy zgodnie z Rozdziałem III pkt. 2.1. lit. a) UWAGA ppkt. 2).

Podmioty wspierające wykonawcę przy realizacji robót muszą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia jako podwykonawcy.
2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże się za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres:
a. przychodem ze sprzedaży towarów i usług nie niższym niż 5 000 000 zł w każdym roku obrotowym
b. płynnością bieżącą nie mniejszą niż 1,1 - liczoną wg. wzoru: Płynność bieżąca = Majątek obrotowy /zobowiązania krótkoterminowe (jn)
c. płynnością szybką nie mniejszą niż 0,7 - liczoną wg. wzoru: Płynność szybka = (Majątek obrotowy – zapasy – rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe)/ zobowiązania krótkoterminowe (jn)
d. pokryciem majątku trwałego kapitałem stałym równym lub większym niż 100%, liczone wg. wzoru: pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym = (kapitał własny + zobowiązania długoterminowe) x 100 / majątek trwały (%)
e. wskaźnikiem zadłużenia do 0,9 liczony wg. wzoru: Wskaźnik zadłużenia = Zobowiązania ogółem / aktywa ogółem (jn)
Obliczenia wskaźników zostaną wykonane według powyższych wzorów i na podstawie danych z rachunków zysków i strat oraz bilansu za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.
Na potrzeby obliczenia wskaźnika zadłużenia z pozycji zobowiązań ogółem (zobowiązania
i rezerwy na zobowiązania) wyłącza się rozliczenia międzyokresowe długoterminowe.
Warunek uzna się za spełniony jeżeli wykonawca wykaże jednocześnie:
 przychody ze sprzedaży towarów i usług za każdy rok obrotowy nie niższe jak wskazane w lit. a,
 spełnienie wskaźników od lit. b. do lit. e. według powyższych wzorów (do wzorów podstawiana jest suma danych z rachunków zysków i strat oraz bilansu za ostatnie trzy lata obrotowe),
 spełnienie wskaźników od lit. b. do lit. e. według powyższych wzorów i na podstawie danych z rachunku zysków i strat oraz bilansu za ostatni rok obrotowy.
Wyjaśnienie: w przypadku składania oferty wspólnej (np. umowa konsorcjum):
 przychody wykazywane przez poszczególnych członków konsorcjum mogą być zsumowane
 składowe wzorów wskazanych w pkt. od lit. b. do lit. e. należy rozumieć następująco – zarówno w liczniku jak i mianowniku każdego wzoru dla wskaźników od lit. b. do lit. e. należy wykazać sumę odpowiednich wartości z bilansów i rachunków zysku i strat (odpowiednich dla poszczególnych wskaźników) wszystkich podmiotów wchodzących w skład konsorcjum. Wszystkie wskaźniki wyliczone w taki sposób muszą spełniać warunki SWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.

f. posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w wysokości jak niżej:
 Wykonawca posiada środki finansowe w wysokości nie niższej niż 700 000 zł
albo
 Wykonawca posiada zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 700 000 zł
albo
 łączna wysokość posiadanych środków finansowych Wykonawcy oraz zdolność kredytowa Wykonawcy jest nie niższa niż 700 000 zł.
W przypadku składania oferty wspólnej warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.”

SZCZEGÓŁOWO WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZOSTAŁY OPISANE W ROZDZIALE III SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy PZP, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych wymienionych poniżej:
A. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu
o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania złożonym na załączniku nr 3 do SWZ (złożonym zgodnie z Rozdziałem IV. lit. A) – stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy PZP, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych wymienionych poniżej:
A. wykazu robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat od dnia w którym upływa termin składania ofert (liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami , o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wykaz robót budowlanych sporządzony według wzoru formularza – stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz robót, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
B. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób sporządzony według wzoru formularza – stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ.
C. sprawozdania finansowego albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez firmę audytorską zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających
w szczególności przychody oraz aktywa i zobowiązania – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
D. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa wyżej, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W przypadku stosowania rozwiązań, materiałów, urządzeń, innych elementów równoważnych – do formularza oferty Wykonawca załącza :
- opis rozwiązań równoważnych oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

- opis rozwiązań równoważnych oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności)

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

I. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy dołączyć do oferty sporządzonej zgodnie z formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
W przypadku stosowania rozwiązań, materiałów, urządzeń, innych elementów równoważnych – do formularza oferty Wykonawca załącza :
- opis rozwiązań równoważnych oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności);
A. Oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP
– załącznik nr 2 do SWZ oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz
– załącznik nr 3 do SWZ oświadczenie o spełnienia warunków udziału w postępowaniu
B. Oświadczenie Wykonawcy o podstawie wykluczenia z postępowania wraz z informacją o podjętych czynnościach, w celu udowodnienia spełnienia przesłanek wymienionych w art. 110 ust.2 ustawy PZP - załącznik nr 4 do SWZ. (jeśli dotyczy)
C. Oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy PZP – załącznik nr 5 do SWZ - dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zgodnie z Rozdziałem III ust. 2 pkt. 2.1. ppkt. 2.1.1.
D. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy PZP – dotyczy Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, zgodnie z Rozdziałem III ust.2 pkt. 2.1. ppkt. 2.1.2. oraz ppkt. 2.2.1. oraz pkt. 3 - wzór druku stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
E. Pełnomocnictwo.
1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
3. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 1, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.
6. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w pkt. E, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wadium w wysokości 100.000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy złotych 00/100) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (w tym również spółki cywilne) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 2 należy dołączyć do oferty.
4. Wszelką korespondencję w postepowaniu Zamawiający kieruje do pełnomocnika.
5. Oferta wspólna musi być sporządzona zgodnie z SWZ.
6. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek dostarczenia Zamawiającemu kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców:
a) w przypadku konsorcjum, umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
 wyszczególnienie uczestników konsorcjum;
 zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia;
 określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy;
 czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz okres gwarancji i rękojmi;
 zapisy dotyczące ustanowienia przez członków konsorcjum głównego partnera kierującego działalnością konsorcjum, osobę prawną i reprezentującą ją wskazaną osobę fizyczną do występowania w imieniu każdego z pozostałych partnerów konsorcjum we wszystkich sprawach związanych z realizacją zamówienia;
 zapisy dotyczące ponoszenia solidarnej odpowiedzialność za wykonanie umowy zawartej w celu realizacji zamówienia;
 adres do korespondencji.
b) w przypadku spółki cywilnej - umowę spółki.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień niniejszej umowy w przypadku zaistnienia przesłanek wymienionych w art. 455 ustawy PZP oraz w okolicznościach i warunkach niżej wymienionych.
Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

I. ZMIANA TERMINU WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
II. ZMIANY W ZAKRESIE MATERIAŁOW, PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH, SPOSOBU I ZAKRESY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
III. ZMIANA WYNAGRODZENIA
IV. ZMIANA OSÓB ORAZ POZOSTAŁE ZMIANY
Wszystkie zmiany zostały szczegółowo opisane w Za. nr 10do Specyfikacji warunków zamówienia tj. we wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-28 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/stbs

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-28 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.