eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Celestynów › Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pogorzel, ul. Sportowa (na odcinku od dz. nr ew. 1355 do ul. Głównej)Ogłoszenie z dnia 2022-05-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pogorzel, ul. Sportowa (na odcinku od dz. nr ew. 1355 do ul. Głównej)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GOSPODARKA KOMUNALNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015610184

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Regucka 5

1.5.2.) Miejscowość: Celestynów

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-430

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gospodarka.kom@celestynow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gkcelestynow.naszastrona.net/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://celestynow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Zaspakajanie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie: zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków, zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pogorzel, ul. Sportowa (na odcinku od dz. nr ew. 1355 do ul. Głównej)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-283a85f8-bb04-11ec-9f44-6e63702cb2f7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00172042

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032463/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa odcinka sieci wodociągowej w m.Pogorzel, ul. Sportowa (na odcinku od dz. nr ew. 1355 do ul. Głównej)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00120545/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/08/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka sieci wodociągowej w pasie drogowym będącym w zarządzie:
1) Gminy Celestynów - dz. nr ew. 624, 558, 1661,
2) Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku – dz. nr ew. 628
o łącznej długości ok. 902,50 m.
2. Dane ogólne. Zamierzenie inwestycyjne położone jest w miejscowości Pogorzel Warszawska na terenie Gminy Celestynów. Projektowany wodociąg zapewni dostawę wody do nieruchomości zlokalizowanych w obrębie inwestycji.
3. Włączenie do sieci wodociągowej.
a) PVC Ø 90 mm poprzez przebudowę węzła hydrantowego na terenie dz. nr ew. 1354;
b) PVC Ø 110 mm poprzez zabudowę trójnika żeliwnego na terenie dz. nr ew. 1653;
4. Charakterystyka projektowanej sieci. Wodociąg z rur PE 100 RC Ø 110 x 10,0 mm SDR 11 łączony przez zgrzewanie doczołowe oraz elektrooporowe w miejscach połączeń z armaturą lub załamaniach.
5. Uzbrojenie wodociągu. Uzbrojenie wodociągu stanowią:
1) 7 szt.: zasuwa wodociągowa kołnierzowa DN 80 mm z żeliwa sferoidalnego z zamknięciem miękkim,
2) 4 szt.: zasuwa wodociągowa kołnierzowa DN 100 mm z żeliwa sferoidalnego z zamknięciem miękkim,
3) 1 szt.: hydrant podziemny p. poż. DN 80 mm,
4) 5 szt.: hydrant nadziemny p. poż. DN 80 mm.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający na realizację przedmiotowego zamówienia przeznaczył kwotę 235 545,00 zł, natomiast kwota najkorzystniejszej oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na ogłoszenie wynosi 288.900,00 zł. W związku z brakiem możliwości zwiększenia środków finansowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.