eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Więcbork › Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i Gminy WięcborkOgłoszenie z dnia 2023-04-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i Gminy Więcbork

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WIĘCBORK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350961

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mickiewicza 22

1.5.2.) Miejscowość: Więcbork

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-410

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.7.) Numer telefonu: 52 3897207

1.5.8.) Numer faksu: 52 3897212

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@wiecbork.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mst-wiecbork.rbip.mojregion.info/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f16aefb6-c168-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i Gminy Więcbork

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f16aefb6-c168-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00171974

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00033145/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i Gminy Więcbork

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00132848

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SB.271.6.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 5100544,10 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 Zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Potulickich, Zamkowej i Biskupa A. Zebrzydowskiego w Więcborku
Przedmiotem Części 1 Zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Potulickich, Zamkowej i Biskupa A. Zebrzydowskiego w Więcborku.
Inwestycja prowadzona będzie na podstawie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę do Starosty Sępoleńskiego nr AB.6743.227.2020 z dn. 22.07.2020 r.
Całościowo przedsięwzięcie obejmuje branżę sanitarną i elektryczną, tj. budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej (rury PCV fi 160, fi 200 oraz PE fi 110) wraz z przyłączami, tłocznią ścieków, wewnętrzną linią energetyczną (WLZ) oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną. Łączna długość sieci kanalizacyjnej to 557,66m. Lokalizacja: ul. Potulickich, Zamkowa i Biskupa A. Zebrzydowskiego w Więcborku.
Inwestycja zlokalizowana jest w strefie A, B i E ochrony konserwatorskiej oraz w obszarze stanowiska archeologicznego ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Przed robotami budowlanymi Wykonawca robót winien uzyskać pozwolenie – decyzję Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace archeologiczne oraz archeologiczne badania ratownicze, a następnie prowadzić je zgodnie z wydaną decyzją. Ratownicze badania wykopaliskowe, które mają na celu okrycie, zadokumentowanie oraz wydobycie z ziemi pozostałości dawnych kultur ludzkich, należy przeprowadzić przed głównymi pracami sanitarnymi (dotyczy to odcinka sieci z przyłączami od studni nr S4 do S8 oraz od studni S7 do S4p). Pozostały odcinek sieci jest objęty nadzorem archeologicznym.
Lokalizacja przedmiotu umowy - dz. nr ew. 44, 39, 30, 29/8, 248/19, 248/1, 32, 33/2, 12/7, 3, 28/1, 29/4 obręb Nr 0003 Więcbork, gm. Więcbork, powiat sępoleński, woj. kujawsko-pomorskie.
Szczegółowy opis Części 1 Zamówienia oraz sposób realizacji Części 1 Zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

4.5.5.) Wartość części: 1328694,78 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 Zamówienia: Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową 2-ch zbiorników retencyjnych w miejscowości Więcbork
Część 2 Zamówienia polega na przebudowie i rozbudowie stacji uzdatniania wody wraz z budową dwóch zbiorników retencyjnych w miejscowości Więcbork.
Inwestycja prowadzona będzie na podstawie Decyzji Starosty Sępoleńskiego nr AB.6740.39.2021 z dn. 31.05.2021 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę oraz Decyzji nr 6740.230.2021 z dn. 2.08.2021 r. o przeniesieniu pozwolenia na innego inwestora.
Całościowo zadanie obejmuje przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody wraz z budową 2–ch zbiorników retencyjnych (fundamenty pod zbiorniki wraz z ich montażem) oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Więcbork. W skład infrastruktury wchodzi, m.in. montaż ostojnika wód popłucznych, wymiana instalacji i urządzeń technologicznych np. uzdatniania wody, instalacji wodno – kanalizacyjnej, pompowni oraz pozostałej sieci wodno - kanalizacyjnej i instalacji energetycznej. Zadanie obejmuje roboty branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.
Szczegółowy opis Części 2 Zamówienia oraz sposób realizacji Części 2 Zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45252126-7 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

4.5.5.) Wartość części: 3771849,32 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 310 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z dyspozycją art. 310 ustawy Pzp, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:
1) ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym albo partnerstwa innowacyjnego albo
2) zaproszeniu do negocjacji - w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

Uzasadnienie faktyczne:
Niniejsze zadanie zostało podzielone na dwie części. Na Część 1 Zamówienia wpłynęły 3 oferty z czego dwie mieszczą się w kwocie, przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie tejże Części, tj. w kwocie 1.361.912,15 zł brutto.
Na Część 2 Zamówienia wpłynęła jedynie jedna oferta na kwotę 8.156.222,64 zł brutto. Jest ona ponad dwukrotnie wyższa od kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tejże Części, tj. od kwoty 3.866.145,56 zł brutto.
Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie na podstawie art. 310 ustawy Pzp, gdyż zachodzą wszystkie przesłanki określone w niniejszym przepisie, tj.:
1) postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, o jakim stanowi w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp,
2) możliwość unieważnienia postępowania na ww. podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu Nr 2023/BZP 00132848 z dnia 13.03.2023 r.
Ponadto, Gmina Więcbork na zadanie: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i Gminy Więcbork” otrzymała Wstępną Promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Nr Edycja2/2021/318/PolskiLad).
Zgodnie zaś z założeniami ww. Programu zawarcie umowy na realizację inwestycji może odbyć sie jedynie w przypadku, w którym Gmina będzie miała udzieloną promesę inwestycyjną. Jednakże z wnioskiem o udzielenie promesy Gmina może wystąpić dopiero po rozstrzygnięciu postępowania na cały zakres inwestycji objęty wnioskiem o dofinansowanie. Tak więc, brak wyboru Wykonawcy którejkolwiek z części zamówienia skutkuje brakiem możliwości uzyskania dofinansowania.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 310 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z dyspozycją art. 310 ustawy Pzp, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:
1) ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym albo partnerstwa innowacyjnego albo
2) zaproszeniu do negocjacji - w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

Uzasadnienie faktyczne:
Niniejsze zadanie zostało podzielone na dwie części. Na Część 1 Zamówienia wpłynęły 3 oferty z czego dwie mieszczą się w kwocie, przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie tejże Części, tj. w kwocie 1.361.912,15 zł brutto.
Na Część 2 Zamówienia wpłynęła jedynie jedna oferta na kwotę 8.156.222,64 zł brutto. Jest ona ponad dwukrotnie wyższa od kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tejże Części, tj. od kwoty 3.866.145,56 zł brutto.
Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie na podstawie art. 310 ustawy Pzp, gdyż zachodzą wszystkie przesłanki określone w niniejszym przepisie, tj.:
1) postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, o jakim stanowi w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp,
2) możliwość unieważnienia postępowania na ww. podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu Nr 2023/BZP 00132848 z dnia 13.03.2023 r.
Ponadto, Gmina Więcbork na zadanie: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i Gminy Więcbork” otrzymała Wstępną Promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Nr Edycja2/2021/318/PolskiLad).
Zgodnie zaś z założeniami ww. Programu zawarcie umowy na realizację inwestycji może odbyć sie jedynie w przypadku, w którym Gmina będzie miała udzieloną promesę inwestycyjną. Jednakże z wnioskiem o udzielenie promesy Gmina może wystąpić dopiero po rozstrzygnięciu postępowania na cały zakres inwestycji objęty wnioskiem o dofinansowanie. Tak więc, brak wyboru Wykonawcy którejkolwiek z części zamówienia skutkuje brakiem możliwości uzyskania dofinansowania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.