eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Pasy rowerowe na ul. Sokolskiej od ul. Misjonarzy Oblatów do ul. Chorzowskiej w KatowicachOgłoszenie z dnia 2023-04-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Pasy rowerowe na ul. Sokolskiej od ul. Misjonarzy Oblatów do ul. Chorzowskiej w Katowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Ulic i Mostów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000166309

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: J. Kantorówny 2a

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-381

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mzum@mzum.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzum.katowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/mzum.katowice

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pasy rowerowe na ul. Sokolskiej od ul. Misjonarzy Oblatów do ul. Chorzowskiej w Katowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-80364229-c71a-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00171944

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00079934/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.16 BO- Pasy rowerowe na ul. Sokolskiej od ul. Misjonarzy Oblatów do ul. Chorzowskiej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00142808

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 15/III/2023/WP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 578762,74 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pasy rowerowe na ul. Sokolskiej od ul. Misjonarzy Oblatów do ul. Chorzowskiej w Katowicach.
1. Roboty ziemne i rozbiórkowe z odwozem - 995m3.
2. Frezowanie nawierzchni na śr. gr. 10cm – 675m2.
3. Ustawienie krawężnika bet. – 388mb.
4. Obrzeża bet. – 640mb.
5. Jezdnia
 Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 50cm – 110m2
 Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 14cm – 110m2
 Ułożenie warstwy wiążącej gr. 4cm - 110m2,
 Ułożenie warstwy ścieralnej SMA gr. 3cm - 110m2.
6. Chodnik.
 Ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego gr.22cm – 500m2,
 Ułożenie nawierzchni z bkb. gr.8cm – 500m2,
7. Wjazdy i parkingi.
 Ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego gr.30cm – 120m2,
 Ułożenie nawierzchni z bkb. gr.8cm – 120m2,
8. Ścieżka rowerowa.
 Ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego gr.22cm – 390m2,
 Wyrównanie mieszanką mineralno-asfaltową – 95T,
 Ułożenie warstwy ścieralnej czerwonej gr. 4cm - 950m2

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Najkorzystniejsza cena ofertowa (1.427.927,10zł.) przekracza kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia publicznego (455.935,00zł.) a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.