eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rymanów-Zdrój › Dostawa aparatu ultrasonograficznego do Podkarpackiego Centrum Rehabilitacji Kardiologicznej "Polonia" w Rymanowie ZdrojuOgłoszenie z dnia 2021-09-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa aparatu ultrasonograficznego do Podkarpackiego Centrum Rehabilitacji Kardiologicznej "Polonia" w Rymanowie Zdroju

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UZDROWISKO RYMANÓW SPÓŁKA AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000872059

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zdrojowa 48

1.5.2.) Miejscowość: Rymanów-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-481

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 134357401

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zaopatrzenie@uzdrowisko-rymanow.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.uzdrowisko-rymanow.com.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

spółka akcyjna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa aparatu ultrasonograficznego do Podkarpackiego Centrum Rehabilitacji Kardiologicznej "Polonia" w Rymanowie Zdroju

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-21f7547a-0f9a-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00171838

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://uzdrowisko-rymanow.com.pl/uzdrowisko/przetargi/przetargi-dostawy/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzyZamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ (wyłącznie pomocne przy składaniu ofert), ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal (formularz do komunikacji) oraz poczty elektronicznej – e-mail : zaopatrzenie@uzdrowisko-rymanow.com.pl Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy do komunikacji. W przypadku
składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, drogą elektroniczną na adres poczty e-mail zaopatrzenie@uzdrowisko-rymanow.com.pl, Wykonawca może je składać na swoich formularzach (nie jest konieczne złożenie podpisu elektronicznego na tym dokumencie). Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Dane postępowania poza SWZ można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań, klikając wcześniej opcję" Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że: 1 Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach postępowania jest Zamawiający.2 Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych którym jest dr Iwona Olejnik- Prezes Zarzadu: adres e-mail :biuro@uzdrowiskorymanow.com.pl, pisemnie na adres Zamawiającego : Uzdrowisko Rymanów S.A.,ul. Zdrojowa 48, 38- 481 Rymanów Zdrój 3 Dane osobowe przetwarzane będą w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiają-cym, w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) w zw. z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021 poz.1129 t.j.) zwana dalej ustawą Pzp. 4 W razie realizacji zamówienia publicznego dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy tj.zgodnie art. 6 ust. 1 lit b) RODO. 5 odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowa nia(komisja przetargowa) oraz odpowiednie organy kontrole w zakresie ich
kompetencji; 6 Dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane te mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż wskazany, o ile wynika to z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy. 7 obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP; 8 w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 9 Prawa osób których dane
są przetwarzane:• prawo dostępu do danych osobowych;• prawo do sprostowania danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania)• prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 10 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie da-nych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy;11 nie przysługuje Pani/Panu:• prawo do usunięcia danych osobowych;• prawo do przenoszenia danych osobowych;• prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym lub wykonanie umowy 12 Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pa-ni/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): -obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
- w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
- Prawa osób których dane są przetwarzane:• prawo dostępu do danych osobowych;• prawo do sprostowania danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania)• prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy;
- nie przysługuje Pani/Panu:• prawo do usunięcia danych osobowych;• prawo do przenoszenia danych osobowych;• prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym lub wykonanie umowy 12 Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pa-ni/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EEZ-02/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa aparatu ultrasonograficznego do Podkarpackiego Centrum Rehabilitacji Kardiologicznej „Polonia” w Rymanowie Zdroju - znak sprawy EEZ -02/21 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zestawienie parametrów technicznych i użytkowych. Przedmiotem dostawy są również świadczenia powiązane z realizacja zakupu takie jak:
instalacja, konfiguracja, uruchomienie i przeprowadzenie testów,
szkolenia personelu Zamawiającego,
transport przedmiotu dostawy do budynku PCRK Polonia w Rymanowie Zdroju,
świadczenie usług serwisowych w okresie gwarancji i rękojmi,
wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacyjnych( zgodnie z wymaganiami producenta), w okresie gwarancji i rękojmi, w tym ostatniego obowiązkowego przeglądu stanu technicznego, nie wcześniej niż 14 dni przed terminem zakończenia okresu gwarancji,
zapewnienie wsparcia serwisowego, umożliwiającego diagnostykę poprzez łącze zdalne, w okresie gwarancji i rękojmi, bieżące aktualizowanie oprogramowania urządzenia do najnowszych wersji w ramach posiadanych funkcjonalności przez cały okres gwarancji i rękojmi,
dostarczenia wraz dostawą w języku polskim certyfikatu CE, deklaracje zgodności producenta, instrukcji obsługi i informacji o wymaganych przeglądach okresowych,
Zamawiający wymaga, aby realizacja przedmiotu zamówienia nastąpiła na warunkach i zasadach określonych we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 7 do SWZ oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33112200-0 - Aparaty ultrasonograficzne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33100000-1 - Urządzenia medyczne

33112000-8 - Sprzęt obrazujący pogłosowy, ultradźwiękowy i dopplerowski

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:
1. CENA OFERTY BRUTTO 90 %
2. KRYTERIUM JAKOŚCIOWE- DEKLAROWANY OKRES GWARANCJI 10 %
KRYTERIUM NR I- CENA OFERTY
a) cena oferty to cena brutto obliczona w następujący sposób: cena brutto = wartość netto + należny podatek VAT,
b) cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją całości zamówienia,
c) cenę oferty należy ująć w Formularzu Oferty podając ją cyfrowo i słownie,
d) oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 90 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, według wzoru:
CENA =najniższa cena/cena oferty badanejx 90 pkt
KRYTERIUM NR II- DEKLAROWANY OKRES GWARANCJI
a) deklarowany okres gwarancji wykonawca podaje w pełnych miesiącach. Oferta z okresem gwarancji krótszym, niż minimalna wymagana liczba miesięcy tzn. 24 miesiące, zostanie odrzucona, jako niespełniająca wymogów postepowania i nie bierze udziału w ocenie. Jeżeli Wykonawca nie wpisze ( nie uzupełni) liczby miesięcy deklarowanej gwarancji i jeżeli nic innego z oferty nie wynika- Zamawiający przyzna w takim przypadku najniższą przewidzianą liczbę punktów tj. 0 pkt.
b) w przypadku zaoferowania gwarancji powyżej 24 miesięcy Zamawiający przyzna punkty zgodnie z poniżyszym zestawieniem:
25 m-ce - 30m-cy - 2 pkt
31 m-cy - 36m-cy - 4 pkt
37m-cy - 42m-ce - 6 pkt
43 m-cy - 48 m-cy - 8 pkt
powyżej 48 m-cy – 10 pkt
c) Oferty które zawierać będą gwarancje na okres powyżej 48 miesięcy otrzymają 10 pkt.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów z obu kryteriów. Zamawiający dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wprzypadku omyłek rachunkowych tj. wadliwego wyniku działania arytmetycznego oczywistym dla Zamawiającego będzie, iż cena jednostkowa netto została podana prawidłowo. Zamawiający poprawi również inne omyłki polegające na niezgodności oferty z przedmiotową SWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. O poprawionych omyłkach Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, która z punktu widzenia kryteriów określonych w niniejszym postępowaniu uzyska największą liczbę punków, udzielając zamówienie Wykonawcy, który je złożył.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w tym zakresie przedstawił wykaz zrealizowanych dostaw, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonanej należycie, co najmniej jednej dostawy obejmującej aparat ultrasonograficzny o wartości nie mniejszej niż 180 000,00 zł brutto. Wykonawca w ww. wykazie zobowiązany jest podać rodzaj, wartość, datę, miejsce wykonania i podmiot, na rzecz, którego dostawa ta została wykonana. Jednocześnie należy załączyć dowód, z którego wynika, że zrealizowana dostawa ujęta ww. wykazie została zrealizowana prawidłowo i ukończona, przy czym dowodem, o których mowa wyżej są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego dostawa została zrealizowana. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia Wykonawcy dotyczące
przesłanek wykluczenia z postępowania zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu- zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie, że oferowana dostawa spełniają określone przez zamawiającego wymagania zawarte SWZ, np.: katalogi/foldery/prospekty/informacje, potwierdzające spełnienie opisanych przez Zamawiającego parametrów i wymagań określonych w Opis przedmiotu zamówienia - zestawienie parametrów technicznych i użytkowych stanowiących Załącznik Nr 2 do SWZ z zaznaczeniem, której pozycji dotyczą, które składane są na podstawie art.106 pkt.1 ustawy Pzp.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie, że oferowana dostawa spełniają określone przez zamawiającego wymagania zawarte SWZ, np.: katalogi/foldery/prospekty/informacje, potwierdzające spełnienie opisanych przez Zamawiającego parametrów i wymagań określonych w Opis przedmiotu zamówienia - zestawienie parametrów technicznych i użytkowych stanowiących Załącznik Nr 2 do SWZ z zaznaczeniem, której pozycji dotyczą, które składane są na podstawie art.106 pkt.1 ustawy Pzp.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego dostawa została zrealizowana.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 2200 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą (tj. do dnia 27.10.2021r.), z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art.98 ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust.2. ustawy Pzp. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Wadium może być wnoszone wg wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu;b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w BNP Paribas Bank Polska S.Az dopiskiem: Wadium – Dostawa aparatu ultrasonograficznego do Podkarpackiego Centrum RehabilitacjiKardiologicznej „Polonia” w Rymanowie Zdroju - znak sprawy EEZ -02/21- Nr rachunku: 92 1600 1462 1883 2178 6000 0001. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia, należy załączyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące jego utratę przez Wykonawcę określone w art. 98 ust.6 ustawy Pzp. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeśli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium. Treść poręczenia lub gwarancji wadialnej musi zawierać w szczególności następujące elementy:1) nazwę i adres Zamawiającego,2) nazwę zamówienia, 3) nazwę i adres Wykonawcy, 4) termin ważności gwarancji/poręczenia, 5) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/ poręczeniem, 6) z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium na każde pisemne żądanie w okolicznościach określonych w art.98 ust.6 ustawy Pzp. Zamawiający dokona zwrotu wadium, w przypadkach, terminach i na zasadach określonych w art.98 ust 1 - 5 ustawy Pzp. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli zajdą okoliczności wymienione w Art.98 ust.6 ustawy Pzp. Wszelkie koszty związane z wniesieniem wadium ponosi Wykonawca.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku składania ofert przez podmioty ubiegające się wspólnie o udzielenie zamówienia należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie mógł żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. W przypadku, gdy Wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których mowa w SWZ dostarczy jego elektroniczną kopię
(graficzne odwzorowanie dokumentu papierowego), kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów\ udostępniających Wykonawcy zasoby, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości).W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy wymienionych w § 11 umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ. Zmiany mogą polegać na:
1.Zmianie terminu realizacji Przedmiotu Umowy. Zmiana któregokolwiek z terminów realizacji Przedmiotu Umowy może nastąpić w przypadkach określonych w podpunktach a,b,c,d,
2. Zmianie wynagrodzenia wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki podatku VAT; w takiej sytuacji wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;
3. Zmianie sprzętu wskazanego w ofercie na inny, jeżeli zaproponowany pierwotnie sprzęt nie będzie dostępny na rynku z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub ujawnią się powszechnie występujące wady oferowanego sprzętu, pod warunkiem, że oferowany sprzęt spełni wymagania określone w SWZ.
Pozostałe informacje dotyczące zmian umowy zawarte w § 11 Umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-28 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy składać na skrytkę Zamawiającego na portalu e-puap( https://epuap.gov.pl/wps/portal) :/uzdrowisko_rymanow/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-28 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-10-27

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.