eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tomaszów Mazowiecki › Budowa ulicy Perłowej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn: Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa w Tomaszowie Mazowieckim.Ogłoszenie z dnia 2021-09-07

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa ulicy Perłowej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn: Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa w Tomaszowie Mazowieckim.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI

1.3.) Oddział zamawiającego: URZĄD MIASTA TOMASZÓW MAZOWIECKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648310

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: POW 10/16

1.5.2.) Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 44 7242311

1.5.8.) Numer faksu: 44 7244359

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.pub@tomaszow-maz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.tomaszow.miasta.pl/public/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa ulicy Perłowej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn: Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa w Tomaszowie Mazowieckim.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a17d514e-0b26-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00171729

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001434/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Budowa ulicy Perłowej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn: Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa w Tomaszowie Mazowieckim.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.tomaszow.miasta.pl/public/?id=209890

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w
niniejszympostępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji (wyjaśnienia i zmiana treści
SWZ,zawiadomienia, wnioski) oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym
awykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zamawiający
rekomendujewykonawcom, aby komunikowali się z zamawiającym (np. zwrócenie się do
zamawiającego owyjaśnienie SWZ) za pomocą poczty elektronicznej na adres:
zam.pub@tomaszowmaz.pl.Dopuszczalna jest także komunikacja przez:
url.https://miniportal.uzp.gov.pl/ePUAP(Elektroniczna Skrzynka Podawcza Szczegółowe informacje w
tym zakresie zawarte w SWZ.www.gov

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania
dokumentówelektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przyich użyciu zostały opisane w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal oraz
Regulaminie ePUAP

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający, udostępnia dane osobowe, o których
mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawieswobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie oochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego
dalej"rozporządzeniem 2016/679".2. Zamawiający realizuje obowiązki, o których mowa w art. 13 ust. 1
– 2rozporządzenia 2016/679, przez zamieszczenie wymaganych informacji w SIWZ, zgodnie
zponiższym.3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniemdanych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1), dalej„RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina -
MiastoTomaszów Mazowiecki w imieniu której działa Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego,
ul. POW10/16, 97-200 Tomaszów Maz., NIP 773-16-56-546, REGON 590648310,2) inspektorem
ochronydanych osobowych w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim jest wyznaczony
pracownikUrzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim,3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą
napodstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o
udzieleniezamówienia publicznego,4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub
podmioty,którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,5) Pani/Pana dane osobowe
będąprzechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a
jeżeliczas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy;6)obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jestwymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniuo udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają zustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane wsposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8) posiada Pani/Pan:− na
podstawie art. 15RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie
art. 16 RODOprawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;− na podstawie art. 18 RODO
prawo żądaniaod administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu OchronyDanych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczącychnarusza przepisy RODO;9) nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17
ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych
osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. cRODO. 4. Zamawiający informuje, iż wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w
art. 18 ust. 1rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WRIK.271.1.10.2021.ZP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 345736,07 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę ulic: Perłowej na odcinku od ul. Bursztynowej do ul. Wierzbowej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz odwodnienia w Tomaszowie Mazowieckim.
2. Podstawowe roboty budowlane wchodzące w zakres zamówienia.
1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.
2) Roboty ziemne.
3) Budowa konstrukcji jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego.
4) Budowa zjazdów i chodników o nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
5) Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia.
6) Wykonanie poziomego i pionowego oznakowania drogowego.
7) Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej.
8) Uwaga: Zamówienie nie obejmuje wykonanych:
a) budowy odcinka ul. Perłowej od ul. Bursztynowej do ul. Wandy Panfil,
b) przebudowy sieci telekomunikacyjnej,
c) przebudowy sieci SN i Nn,
d) oświetlenia ulicznego.
4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: dokumentacja techniczna (projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorysy nakładcze, przedmiary robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót opracowanych przez Biuro Projektowo – Inwestycyjne OMEGA s.c. z siedzibą w Radomsku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert nastąpi w oparciu o zapisy SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: TERMIN GWARANCJI

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu - zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o
spełnieniu warunków i braku podstaw wykluczenia

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1
pkt 2 oraz ust. 3 pzp - zamawiający nie odrzuci oferty tylko dlatego, że oferowane roboty
budowlane, dostawy lub usługi nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami
technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się
odnosi, pod warunkiem że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą
przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 pzp, „że proponowane
rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu
zamówienia.".
Wobec powyższego, w świetle literalnego brzmienia zacytowanego przepisu, zamawiający
informuje, że w przypadku oferowania, któregoś z elementów przedmiotu zamówienia
równoważnego w zakresie norm, wykonawca może udokumentować ich równowartość nawet
wówczas, gdy zamawiający nie wymaga przedłożenia przez wykonawców przedmiotowych
środków dowodowych.
W takim przypadku wykonawca celem udowodnienia równoważności powinien przedłożyć z
ofertą stosowne dokumenty.
Jednocześnie zamawiający pozostawia swobodę wykonawcom co do momentu, w którym winien
zaoferować materiały lub urządzenia równoważne w zakresie norm. Powyższe uzależnione od
tego w jakim momencie wykonawca poweźmie taki zamiar. Jeśli uczyni to na etapie składania
ofert to winien zaoferować dobra równoważne w tym właśnie momencie. Natomiast, modyfikacja
w ww. zakresie na etapie realizacji zamówienia będzie traktowana jako zmiana umowy i
rozpatrywana będzie w kontekście zapisów projektu umowy. Stosownie do art. 107 ust. 2 pzp –
zamawiający może wezwać wykonawcę do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych
- jeżeli będą niekompletne. W przypadku, kiedy wykonawca nie załączy do oferty dokumentów
przedmiotowych potwierdzających równoważność – zamawiający uzna, że oferuje
materiały/urządzenia zgodne z postanowieniami dokumentacji technicznej/projektowej.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z wykonawców - w przypadku wspólnego ubiegania się o
zamówienie przez wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia, technologii wykonywania robót, wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 3 - 9.
2. Pozostałe dopuszczalne zmiany umowy zostały określone w ust. 10 -30.
3. Zmiana terminu realizacji może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności,
o ile będą miały wpływ na zmianę terminu:
1) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których strony umowy nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie umowy zgodnie z jej treścią w szczególności: powódź, akty wandalizmu, awarie, katastrofy, zgony a także przedłużające się stany epidemiczne,
2) konieczności realizacji robót zamiennych lub zaniechania realizacji części robót,
3) działań mających na celu niezwłoczne usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
4) wytycznych podmiotów zewnętrznych lub opinii branżowych,
5) zmiany przepisów prawa mających wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu umowy,
6) realizacji przez innych wykonawców w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań,
7) przedłużających się w stosunku do obowiązujących przepisów, procedur i postępowań administracyjnych, cywilnych, karnych, lub innych w szczególności wydania przez uprawnione organy decyzji o wstrzymaniu robót z powodów, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
8) zmian korzystnych dla zamawiającego, w szczególności zmierzających do przyspieszenia zakończenia robót, zmniejszających koszty, poprawiających sprawność, jakość, efekt robót, konieczności zmian dokumentacji projektowej, jeżeli będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót lub zwiększenia ich wartości,
9) napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, które wpływają na tempo wykonywanych robót,
10)wystąpienia warunków pogodowych niepozwalających na wykonanie zamówienia lub spowalniających wykonanie prac,
11)innych od wyżej przywołanych, niezależnych od wykonawcy pod warunkiem wyrażenia zgody przez zamawiającego.
Z uwagi na ograniczona liczbę znaków w niniejszym formularzu -
zamawiajacy odsyła do części 4 SWZ- w których kompleksowo i precyzyjnie określono wszelkie
możliwe zmiany umowy.Pozostałe informacje w zakresie zmiany umowy zawarte w
projektowanych jej postanowieniach, które stanowią zalącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-23 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Na oficjalną Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) Zamawiającego na ePUAP wpływają oferty składane w danym postępowaniu przez Wykonawców. Każda oferta musi być zaszyfrowana. Zaszyfrowane oferty stanowią załącznik do przesłanego na ESP wniosku. Wykonawca posiadający konto na portalu ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-23 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-10-22

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wszelkie nieuregulowane kwestie niniejszego ogłoszenia można odnaleźć w SWZ - na
stronie prowadzonego postępowania tj. na BIP i MINIPORTAL.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.