eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stawiski › Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią 4-torową, skocznią do skoku w dal oraz rzutnią do pchnięcia kulą przy Szkole Podstawowej w StawiskachOgłoszenie z dnia 2023-04-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią 4-torową, skocznią do skoku w dal oraz rzutnią do pchnięcia kulą przy Szkole Podstawowej w Stawiskach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA STAWISKI

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450669884

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Plac Wolności 13/15

1.4.2.) Miejscowość: Stawiski

1.4.3.) Kod pocztowy: 18-520

1.4.4.) Województwo: podlaskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.4.7.) Numer telefonu: 86 278 55 11

1.4.8.) Numer faksu: 86 278 55 33

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@stawiski.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://stawiski.ezamawiajacy.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00171705

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-04-11

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00150583

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.9. Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:
NIE

Po zmianie:
TAK

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.10. Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu

Przed zmianą:

Po zmianie:
Rozdział 4 opis przedmiotu zamówienia dodany zostaje punkt 16 o następującym brzmieniu:
16. „Zamawiający wymaga przedmiotowych środków dowodowych dokumentacji dotyczącej nawierzchni według STWiORB z załącznika Nr 8:
1) Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa typu sandwich:
a) aktualny certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości na bieżnię;
b) certyfikat IAAF Class 1 dla obiektu;
c) Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z regulacjami IAAF potwierdzający parametry wymagane przez IAAF, wydany w celu uzyskania certyfikatu produktowego IAAF;
d) aktualny kompletny raport z badania na zgodność z PN-EN 14877:2014 potwierdzający pozostałe parametry;
e) atest Higieniczny PZH lub równoważny;
f) Kompletny raport z badania na zgodność z normą DIN 18035-6:2014 wykonane przez niezależne akredytowane laboratorium potwierdzające wymagane minimalne zawartości metali ciężkich;
g) Kompletny raport z zbadań WWA (Wielopierścieniowe Węglowodory Aromatyczne) dla oferowanego produktu, wykonany przez niezależne akredytowane laboratorium;
h) karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta;
i) potwierdzenie klasyfikacji ogniowej m.in. Cfl-s2;
j) autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji;
k) próbka oferowanej nawierzchni poliuretanowej wielkości min. 10 x 10 cm.
2) Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa na podbudowie ET:
a) aktualny kompletny raport z badania na zgodność z regulacjami IAAF, potwierdzające spełnienie wymaganych cech funkcjonalnych;
b) aktualny kompletny raport z badania na zgodność z PN-EN 14877:2014 potwierdzające pozostałe niewyszczególnione powyżej cechy funkcjonalne;
c) certyfikat FIBA min. level 2 lub/i 3;
d) atest Higieniczny PZH lub równoważny;
e) Kompletny raport z badania na zgodność z ochroną środowiska naturalnego wykonane przez niezależne akredytowane przez IAAF laboratorium potwierdzające wymagane minimalne wyszczególnionych zawartości metali ciężkich;
f) kompletny raport z badania zawartości WWA, określający kategorię;
g) karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych;
h) autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji.
Zamawiający jednocześnie informuje, że w/w dokumentacja może zawierać rozwiązania równoważne zgodne z opisem w rozdziale 4 pkt. 10 w SWZ.”

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-04-12 12:00

Po zmianie:
2023-04-18 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-04-12 12:30

Po zmianie:
2023-04-18 12:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-05-11

Po zmianie:
2023-05-17

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.