eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Prace konserwatorskie przy figurach św. Róży z Limy i św. Katarzyny ze Sieny na fasadzie d. kościoła dominikanów we LwowieOgłoszenie z dnia 2021-09-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Prace konserwatorskie przy figurach św. Róży z Limy i św. Katarzyny ze Sieny na fasadzie d. kościoła dominikanów we Lwowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „POLONIKA”

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 369021810

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Madalińskiego 101

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-549

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kontakt@polonika.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.polonika.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://polonika.pl/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniu

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o pozostającym poza granicami kraju polskim dziedzictwie kulturowym oraz 2) prowadzenie działań na rzecz zachowania materialnych śladów kultury polskiej za granicą

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Prace konserwatorskie przy figurach św. Róży z Limy i św. Katarzyny ze Sieny na fasadzie d. kościoła dominikanów we Lwowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-26219f56-e348-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00171662

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00017274/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Prace konserwatorskie przy figurach św. Róży z Limy i św. Katarzyny ze Sieny na fasadzie d. kościoła dominikanów we Lwowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IDzG/2510/3/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 196204,62 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwatorskich przy figurach św. Róży z Limy i św. Katarzyny ze Sieny na fasadzie d. kościoła dominikanów we Lwowie (obecnie greckokatolickiej cerkwi Najświętszej Eucharystii).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212314-0 - Roboty budowlane w zakresie pomników historycznych lub miejsc pamięci

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

92522000-6 - Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 190603,28 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 190603,28 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 190603,28 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZKR Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5213351022

7.3.3) Ulica: ul. Poznańska 354/13

7.3.4) Miejscowość: Ożarów Mazowieckie

7.3.5) Kod pocztowy: 05-850

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Rekonstrukcje metaloplastyczne i złocenia. Na dzień składania ofert nie wybrano podwykonawcy

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 190603,28 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-11-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.