eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rybnik › Zakup mebli z regulacją dostosowanych do dzieci niepełnosprawnych do sal lekcyjnych, świetlicy i stołówki w SP1, SP7 i SP34 w ramach projektu "Dostępna szkoła", z podziałem na trzy zadania (...)Ogłoszenie z dnia 2022-05-23

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup mebli z regulacją dostosowanych do dzieci niepełnosprawnych do sal lekcyjnych, świetlicy i stołówki w SP1, SP7 i SP34 w ramach projektu "Dostępna szkoła", z podziałem na trzy zadania (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO RYBNIK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255430

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bolesława Chrobrego 2

1.5.2.) Miejscowość: Rybnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 324392302

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam_pub@um.rybnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rybnik.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup mebli z regulacją dostosowanych do dzieci niepełnosprawnych do sal lekcyjnych, świetlicy i stołówki w SP1, SP7 i SP34 w ramach projektu "Dostępna szkoła", z podziałem na trzy zadania (...)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e984a8f9-d509-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00171047

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00001828/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.12 Zakup mebli z regulacją dla dzieci niepełnosprawnych do sal lekcyjnych, świetlicy i stołówki w SP 1, SP 7, SP 34 w ramach projektu Dostępna szkoła

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu dowolnego z poniższych środków komunikacji elektronicznej:
- miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl,
- ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
- poczty elektronicznej zam_pub@um.rybnik.pl
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=111&Id=ZP.271.34.2022

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu dowolnego z poniższych środków komunikacji elektronicznej:
- miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl,
- ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
- poczty elektronicznej zam_pub@um.rybnik.pl
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany i wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji”.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z systemu miniPortalu oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. W przypadku przekazywania tych dokumentów (innych niż oferta oraz załączniki do oferty) oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej - datą ich przesłania będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej dokument/informację z serwera pocztowego Zamawiającego.
7. Zamawiający przekazuje identyfikator postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu.
8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie dokumentów elektronicznych (innych niż oferta oraz załączniki do oferty), cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zam_pub@um.rybnik.pl
9.Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta oraz załączniki do oferty) oraz cyfrowe odwzorowania dokumentów składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania ww. dokumentów elektronicznych oraz cyfrowych odwzorowań dokumentów za pomocą poczty elektronicznej, na adres email zam_pub@um.rybnik.pl
10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale I SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale I SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.34.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 182353,00 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 117103,40 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup i montaż mebli do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku.
Lp. Nazwa mebla w projekcie Opis Ilość
1. Meble stołówkowe (komplet - stolik i 4 krzesła) W tym;
- 6 kompletów na wzrost od 146 cm do 176,5 cm
- 6 kompletów na wzrost 159 cm do 188 cm 12 kompletów
2. Stanowisko uczniowskie regulowane krzesło i stolik z możliwością regulacji wysokości blatu Stolik z możliwością regulacji wysokości blatu (stolik dla osoby niepełnosprawnej):
• Blat 90x65 cm z wcięciem
• Regulacja wysokości stolika
• Regulacja pochyłu blatu
• W blacie ograniczniki zapobiegające zsunięciu np. zeszytu, długopisu
Regulowane krzesło (krzesło dla osoby niepełnosprawnej)
typu:
krzesło dla osoby niepełnosprawnej, krzesło dla dziecka niepełnosprawnego
• Krzesło regulowane w zakresie 38 cm -51 cm
• Siedzisko i oparcie ze sklejki bukowej
• Podłokietniki bukowe
• Kółka z możliwością blokady
• Stelaż
Półka na plecak 1 komplet
3. Jednoosobowe stoliki i krzesła
uczniowskie (komplet – stolik i krzesło) - 10 kompletów – wzrost od 146 do 176,5 cm
- 20 kompletów – wzrost od 159 do 188 cm 30 kompletów
4. Stanowisko uczniowskie regulowane krzesło i stolik z możliwością regulacji wysokości blatu Stolik z możliwością regulacji wysokości blatu (stolik dla osoby niepełnosprawnej)
typu:
• Blat 90x65 cm z wcięciem
• Regulacja wysokości stolika
• Regulacja pochyłu blatu
• W blacie ograniczniki zapobiegające zsunięciu np. zeszytu, długopisu
Regulowane krzesło (krzesło dla osoby niepełnosprawnej)
typu:
• Krzesło regulowane w zakresie 38 cm -51 cm
• Siedzisko i oparcie ze sklejki bukowej
• Podłokietniki bukowe
• Kółka z możliwością blokady
• Stelaż
Półka na plecak 1 komplet
Szczegółowy zakres zamówienia precyzuje SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 83008,13 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39160000-1 - Meble szkolne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został określony w SWZ w rozdziale XXII

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zad. 2: Zakup i montaż mebli do Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku.
Lp. Nazwa mebla w projekcie Opis Ilość
1. Stoliki i krzesełka dopasowanych do wzrostu uczniów, spełniających parametry opisane w obowiązującej aktualnej normie PN-EN 1729-1. Meble, krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych • 25 stolików niebieskich i 25 krzeseł niebieskich (wzrost 1590 mm-18880 mm)
• 15 stolików zielonych i 15 krzeseł zielonych (wzrost 1460 mm - 1765 mm)
40 kompletów
2. Stoliki i krzesełka dopasowane do wzrostu uczniów, spełniających parametry opisane w obowiązującej aktualnej normie PN-EN 1729-1. Meble , krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych krzesełka z regulacją wysokości oraz stoły z regulacją blatu oraz kąta jego nachylenia.
Blat o szerokości min. 75 cm i głębokości min.50 cm. Nie powinien być koloru białego (brak kontrastu z białą kartką), ani wykonany z materiałów błyszczących (odbijających światło), 10 kompletów
3. Szafa szafy do przechowywania pomocy dydaktycznych, każda o: głębokości 60cm,
szer. 160 cm,
wysokość 190 cm 2 szt.
4. Regał Regał wysoki z 4 półkami wykonanymi z płyty laminowanej o gr. 18mm na wytwory ceramiczne
o wymiarach 76x38x185 w kolorze klonu. 1 szt.
5. Stojak 1 pojemnik/stojak na mapy 1 szt.
6. Krzesło i stolik
parametry opisane w obowiązującej aktualnej normie PN-EN 1729-1. Meble, krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych krzesło z regulacją wysokości i stolik z regulacją wysokości blatu oraz kąta jego nachylenia. Blat o głębokości 50 cm i szerokości 100 cm. Nie powinien być koloru białego (brak kontrastu z białą kartką), ani wykonany z materiałów błyszczących (odbijających światło)
1 komplet
11. Lada lada dla bibliotekarza wysunięta min. 30 cm w kierunku, z którego podchodzą uczniowie, długość 90 cm, wysokość 65-80 cm 1 szt.
12. Krzesło i stolik
parametry opisane w obowiązującej aktualnej normie PN-EN 1729-1. Meble, krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych krzesło z regulacją wysokości i stolik posiadający możliwość regulacji wysokości blatu oraz kata jego nachylenia.
Blat głębokość 50 cm i szerokość 100 cm. Nie powinien być koloru białego, ani wykonany z materiałów błyszczących (odbijających światło). 1 komplet

Szczegółowy zakres zamówienia precyzuje SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 16829,27 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39160000-1 - Meble szkolne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został określony w SWZ w rozdziale XXII

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zad. 3: Zakup i montaż mebli do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 im. Ireny Sendlerowej w Rybniku
Lp. Nazwa mebla w projekcie Opis Ilość
1. Stolik dla uczniów z niepełnosprawnościami Stolik dostosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
Stelaż wykonany z rury stalowej owalnej, malowany farbą proszkową.
Blat stolika wykonany z płyty meblowej o grubości 18mm pokrytej melaminą i wykończony obrzeżem ABS o grubości 1,0 mm.
Blat zaokrąglone narożniki. Wymiary blatu 800 x 630 mm, szerokość wycięcia na tułów wynosi 400 mm.
Długość 80 cm
Regulacja kąta nachylenia blatu pięciostopniowa od 0 do 15 stopni.
Rozstaw nóg stolika 700 mm. Regulacja wysokości blatu stolika co 33mm w przedziale od 700 do 830mm. 6 szt.
2. Krzesło Ergonomiczne krzesło szkolne z regulacją wysokości.
- oparcie i siedzisko z profilowanej, lakierowanej sklejki bukowej
- konstrukcja stalowa
- możliwość regulacji wysokości - zakończenia nóżek z tworzywa sztucznego zabezpieczające podłoże przed zarysowaniem
Kolor konstrukcji niebieski, oparcie i siedzisko kolor naturalnego drewna- buk
Długość 50 cm, szer. 43 cm, Wys. (43-46 cm) 6 szt.
3. Stół szkolny 1-os Regulowana wysokość, zakres 2-6 Konstrukcja spawana z profili owalnych 50x30 oraz 45x25mm,
Stelaż malowany proszkowo kolor niebieski
Długość 70 cm,
Wysokość regulowana 59-76 cm
Blat o wym. 700x500mm wykonany z płyty laminowanej o grubości 18mm, brzegi zakończone obrzeżem PCV lub gumowym 1 szt.
4. Stolik Blat wykonany ze sklejki pokrytej termoutwardzalnym i niepodatnym na zarysowania laminatem HPL odpornym na czynniki chemiczne i wysoką temperaturę.
Lakierowane obrzeże. Nogi o regulowanej wysokości w zakresie 3-6
Kolor konstrukcji- stelaż z metalowej ramy i nóg-szary; kolor blatu buk
Długość 120 cm, szer. 80 cm, wys.80-120 cm
3 szt.
5. Krzesła Ergonomiczne krzesło szkolne z regulacją wysokości.
- oparcie i siedzisko z profilowanej, lakierowanej sklejki bukowej
- konstrukcja stalowa
- możliwość regulacji wysokości - zakończenia nóżek z tworzywa sztucznego zabezpieczające podłoże przed zarysowaniem
Kolor konstrukcji szary, oparcie i siedzisko kolor naturalnego drewna- buk
Długość 51 cm
Szerokość 43 cm
Wys. 5-6 (43-46 cm) 3 szt.
6. Materac Materac zabezpieczający ścianę wykonany z pianki, ze stelażem MDF, pokryty trwałą tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości.
Można mocować w pionie lub w poziomie.
Elementy montażowe w zestawie. wym. 100 x 100 cm 1 szt.
7. „Joki” wiszące gniazdo Forma kropli z poduszką do siedzenia/kokon/hamak Wykonany z bawełny, a wkład do poduszki z poliestru.
Zestaw do mocowania w komplecie
- wym. 70 x 150 cm
- maksymalne obciążenie 80 kg 1 szt.
8. Pufy Okrągłe pufy wykonane z pianki, pokryte trwałą tkaniną PCV, wysokość 45 cm 4 szt.
9. Namiot do przestrzeni wyciszenia Rozkładany namiot max. obciążenie 80 kg
• dł. boku 110 cm
• wym. okna 40 x 40 cm
• wym. drzwi 60 x 60 cm 1 szt.
10. Dywan Skład runa 100% PP heat-set frise przędza pojedyncza. Certyfikat Zgodności - tzn. Atest Higieniczny.
Pokryty środkiem niepalnym
• wysokość runa: 7 mm
• długość wym. 3 x 4 m 1 szt.
11. Meble wypoczynkowe Piankowe materace w różnych kolorach, kształtach i rozmiarach. Wykonane z trudnopalnej pianki i tkaniny, z dużą odpornością na plamy i zabrudzenia.
Parametry tkaniny: 100 % poliester; gramatura: 476 g/mb; tkanina zgodna z normą DIN 4102-1 (klasa palności B1) oraz EN-PN 1021-1.; ścieralność: 96 000 cykli
• Materac jasnoniebieski, wys. 10 cm
dł. boków 71; 65,5; 45,5; 95 cm
• Materac jasnozielony, wys. 10 cm
dł. boków 71; 65,5; 45,5; 95 cm
• Materac jasnoszary, wys. 20 cm
dł. boków 71; 65,5; 45,5; 95 cm
• Materac jasnozielony, wys. 20 cm
dł. boków 71; 65,5; 45,5; 95 cm 4 szt.
12. Piankowe materace Materace do kącików z niskim oparciem w kształcie półwałka. Elementy nie są ze sobą połączone. Pokryte wytrzymałą tkaniną.
• wym. jednej ćwiartki 150 x 150 cm
• wys. 15 cm (po złożeniu 30 cm)
• wyrób medyczny - klasa I 4 szt.
13. Pufy w formie kwiatka 6 częściowy, kolorowy zestaw kształtek do zabawy i wypoczynku. Możliwy do złożenia w dowolny sposób, do wykorzystania jako stoliczek z siedziskami - półkolami.
Pokrycie wykonane z trwałej tkaniny PCV, łatwej do utrzymania w czystości.
• duże koło o średnicy 100 cm i wys. 20 cm
• 5 półkoli o wym. 60 x 30 x 20 cm 1 kpl.

Szczegółowy zakres zamówienia precyzuje SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 17266,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39160000-1 - Meble szkolne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został określony w SWZ w rozdziale XXII

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz oferty. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu oferty.
2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 składają odrębnie Wykonawca / każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania – odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
5. Pełnomocnictwo złożone w sytuacji:1) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;2) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu z Krajowego rejestru sądowego) – pełnomocnictwo do podpisania oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenie, składają odrębnie każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w swoim imieniu.
4. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-01 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-01 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin realizacji zamówienia: do 10 tygodni od daty zawarcia umowy

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.