eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zduny › Fascynujący świat technologii w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bąkowie Górnym.Ogłoszenie z dnia 2022-05-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Fascynujący świat technologii w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bąkowie Górnym.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZDUNY Zduny 1C 99-440 Zduny

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148561

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: 1 C

1.4.2.) Miejscowość: Zduny

1.4.3.) Kod pocztowy: 99-440

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminazduny.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ugzduny.nv.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00170860

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-05-21

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00149406/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego, licencji oprogramowania oraz usługa wsparcia gwarancyjnego w ramach realizacji projektu pn.: „Fascynujący świat technologii w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bąkowie Górnym”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie 11.1 Wysoka jakość edukacji, poddziałanie 11.1.2 (RPLD.11.01.02-10-0005/21-00).
Niniejsze zadanie obejmuje:
Dostawę wyposażenia TIK, w skład którego wchodzą:
• Laptop z oprogramowaniem 15 szt.
• Drukarka 3 D 1 szt.
• Magiczny dywan Magiczny Dywan 4.0.
• Urządzenie wielofunkcyjne.
• Tablet graficzny 5 szt.
• Monitor interaktywny 65” – 1 szt.
• Kamera do monitora – 1 szt
• Statyw do monitora interaktywnego.
• Pisak do tablicy 2 szt.
• 6 robotów z tabletami 1 zestaw.
• Magiczna ściana wersja 2.0.
• Zestaw projekcyjny.
• Komputerowa jednostka centralna all-in one we wzmacniaczem audio 1 szt.
• Oprogramowanie Win10pro (lub pokrewne) wraz z oprogramowaniem do sterowania pracownią komputerową.
• Monitor dotykowy wraz z uchwytem 1 szt.
• 24 stanowiska dla uczniów wraz z panelami dotykowymi – 24 szt.
• 24 słuchawki i głośniki – 24 szt.
• Tablet wraz z routerem do bezprzewodowego sterowania.
Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy oraz nieeksploatowany wcześniej. W ramach realizacji obowiązkiem Wykonawcy będzie rozładunek oraz montaż zakupionego sprzętu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 8 do SWZ.
2. Lokalizacja inwestycji:
Budynek Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bąkowie Górnym
3. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z nieprawidłowym dostarczeniem oraz instalacją dostarczonego sprzętu.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru końcowego pisemnej gwarancji Wykonawcy na oferowany sprzęt, instrukcje obsługi poszczególnych sprzętów, kart gwarancyjnych producentów sprzętu, wymaganych przepisami certyfikatów i atestów dostarczonego sprzętu.
5. Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji jakości na przedmiot umowy (licząc od dnia protokólarnego bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy) na okres minimum 24 miesięcy.
6. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy, aż do chwili podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.
7. Mając na uwadze, iż zgodnie z treścią Postanowień Umowy zamawiający przewidział rozliczenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 k.c., oferta Wykonawcy winna obejmować realizację całości przedmiotu zamówienia tj. zakup, dostawę oraz instalację sprzętu objętego zamówieniem.

Po zmianie:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego, licencji oprogramowania oraz usługa wsparcia gwarancyjnego w ramach realizacji projektu pn.: „Fascynujący świat technologii w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bąkowie Górnym”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie 11.1 Wysoka jakość edukacji, poddziałanie 11.1.2 (RPLD.11.01.02-10-0005/21-00).
Niniejsze zadanie obejmuje:
Dostawę wyposażenia TIK, w skład którego wchodzą:
• Laptop z oprogramowaniem 15 szt.
• Drukarka 3 D 1 szt.
• Podłoga interaktywna 1 szt.
• Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt..
• Tablet graficzny 5 szt.
• Monitor interaktywny 65” – 1 szt.
• Kamera do monitora – 1 szt
• Statyw do monitora interaktywnego 1 szt.
• Pisak do tablicy 2 szt.
• 6 robotów z tabletami 1 zestaw.
• Komputerowa jednostka centralna all-in one ze wzmacniaczem audio 1 szt.
• Oprogramowanie Win10pro (lub pokrewne) wraz z oprogramowaniem do sterowania pracownią komputerową.
• Monitor dotykowy wraz z uchwytem 1 szt.
• 24 stanowiska dla uczniów wraz z panelami dotykowymi – 24 szt.
• 24 słuchawki i głośniki – 24 szt.
• Tablet wraz z routerem do bezprzewodowego sterowania.
• Zestaw projekcyjny (ekran + pilot, mocowanie, oprogramowanie, rzutnik) 1 kpl.
• Interaktywna ściana 1 szt.

Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy oraz nieeksploatowany wcześniej. W ramach realizacji obowiązkiem Wykonawcy będzie rozładunek oraz montaż zakupionego sprzętu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 8 do SWZ.
2. Lokalizacja inwestycji:
Budynek Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bąkowie Górnym
3. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z nieprawidłowym dostarczeniem oraz instalacją dostarczonego sprzętu.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru końcowego pisemnej gwarancji Wykonawcy na oferowany sprzęt, instrukcje obsługi poszczególnych sprzętów, kart gwarancyjnych producentów sprzętu, wymaganych przepisami certyfikatów i atestów dostarczonego sprzętu.
5. Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji jakości na przedmiot umowy (licząc od dnia protokólarnego bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy) na okres minimum 24 miesięcy.
6. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy, aż do chwili podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.
7. Mając na uwadze, iż zgodnie z treścią Postanowień Umowy zamawiający przewidział rozliczenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 k.c., oferta Wykonawcy winna obejmować realizację całości przedmiotu zamówienia tj. zakup, dostawę oraz instalację sprzętu objętego zamówieniem.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-05-23 09:30

Po zmianie:
2022-05-24 09:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-05-23 11:00

Po zmianie:
2022-05-24 11:00

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.