eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radomsko › Dostawa samochodu ciężarowego z zabudową hakowąOgłoszenie z dnia 2022-05-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa samochodu ciężarowego z zabudową hakową

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590585041

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stara Droga 85

1.5.2.) Miejscowość: Radomsko

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-500

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pgk-radomsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip2.pgk-radomsko.pl/przetargi/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa samochodu ciężarowego z zabudową hakową

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fa82c64d-d698-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00170789

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Budowa, Rozbudowa i Modernizacja ZUOK w Płoszowie” w ramach działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://epuap.gov.pl/wps/portal,
https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (tzn. wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2022 r.) samochodu ciężarowego z zabudową hakową do transportu kontenerów zgodnych z normą DIN 30722 (kontenery stanowią własność Zamawiającego i znajdują się na wyposażeniu ZUOK w Płoszowie) dla potrzeb Zamawiającego, w ilości 1 szt.
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:
- dostawa kompletnego pojazdu wraz z zabudową hakową do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie,
- usługi pozostające w związku z realizowaną dostawą, w szczególności:
▪ przygotowanie do odbioru i rejestracja w Urzędzie Dozoru Technicznego (UDT); koszt rejestracji ponosi Wykonawca,
▪ uruchomienie pojazdu z zabudową hakową,
▪ szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji pojazdu,
▪ serwis gwarancyjny rozszerzony do 60 miesięcy (Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty koszt wykonania przeglądów gwarancyjnych pojazdu objętego Przedmiotem Umowy).
Koszty opłaty rejestracyjnej, jak również ubezpieczenia pojazdu leżą po stronie Zamawiającego.
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawierają Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 6 do
SWZ oraz Projektowane postanowienia umowy Załącznik nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34140000-0 - Wysokowydajne pojazdy silnikowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 330 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybór oferty spośród nie podlegających odrzuceniu, dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów.
2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Kryteria:
Znaczenie:
Cena za wykonanie całości zamówienia 95%
Termin dostawy 5%
a. Punkty za kryterium „cena” – 95%, za które można uzyskać maksymalnie 95 punktów.
PC = CN /CB x 100 x waga kryterium 95 %
gdzie:
PC - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „cena” CN - cena brutto najniższej spośród wszystkich ważnych ofert
CB - cena brutto oferty badanej 100 - wskaźnik stały 95% - procentowe znaczenie kryterium „ceny”
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium „cena” obliczona zostanie przez podzielenie ceny brutto najniższej
spośród wszystkich ważnych ofert przez cenę brutto ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 i wagę kryterium,
którą ustalono na 95 %.
b. Punkty za kryterium „termin dostawy” - 5 %, za które można uzyskać maksymalnie 5 punktów. Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu przedmiot zamówienia w jednym z dwóch niżej przedstawionych wariantów dotyczących terminu dostawy, za które
można uzyskać następującą ilość punktów: PT - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „termin dostawy”
a) Termin dostawy do 180 dni, liczba punktów przyznana ofercie ocenianej wyniesie PT - 5 pkt ,
b) Termin dostawy od 181 do 330 dni, liczba punktów przyznana ofercie ocenianej wyniesie: PT - 0 pkt
UWAGA!
Zamawiający zastrzega, iż maksymalny termin dostawy wynosi 330 dni. Oferta złożona przez wykonawcę, który zaoferuje termin dostawy dłuższy niż 330 dni podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje termin dostawy krótszy niż 180 dni, Zamawiający do oceny ofert przyzna liczbę punków jak za 180 dni. W przypadku braku podania w treści formularza ofertowego, terminu dostawy, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje 330 dniowy termin dostawy. Określając termin dostawy, Wykonawca winien uwzględnić wszystkie uwarunkowania oraz wymogi Zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia i opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest podać oferowany termin dostawy w pełnych dniach.
Ocenę końcową oferty stanowić będzie suma punktów poszczególnych kryteriów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z
najwyższą ilością punktów, stanowiących sumę punktów przyznanych w każdym kryterium, obliczonych wg wzoru:
P = PC + PT
gdzie:
P - łączna liczba punktów przyznana ofercie ocenianej;
PC - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „cena”;
PT - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „termin dostawy”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 95

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym :
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów :
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada doświadczenie zdobyte w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie tj. wykaże, iż
zrealizował co najmniej dwie dostawy polegające na dostawie fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową hakową o udźwigu technicznym urządzenia minimum 21 Mg, przeznaczonego do transportu kontenerów wykonanych zgodnie z normą DIN 30722, wysokość haka – zaczepu 1570 mm, z podaniem ich wartości, przedmiotu, terminów realizacji i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego dostawy były wykonywane – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków
dowodowych:
Do oferty oświadczenie z art. 125 ust 1 ustawy Pzp jako dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki
dowodowe.
Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5
dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w
zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp,
b) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp,
c) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,
d) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)
wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ,
UWAGA!
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (również wspólników spółki cywilnej), dokumenty składa
każdy z wykonawców lub wspólników spółki cywilnej. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów będzie
zobowiązany złożyć dokumenty, o których mowa w ust. 7.3.2 SWZ tych podmiotów, które zasoby udostępniły

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
Do oferty oświadczenie z art. 125 ust 1 ustawy Pzp jako dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, terminów realizacji i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane. Do wykazu należy dołączyć dowody od podmiotów, dla których dostawy były realizowane, określające czy te dostawy zostały zrealizowane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane.
Wymagane potwierdzenie spełnienia warunku określonego w ust. 6.2. pkt 4 SWZ należy złożyć wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia, oświadczenia zawartego w pkt. 7 formularza ofertowego, że oferowany przez Wykonawcę samochód spełnia parametry i wyposażenie określone przez zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia, zamawiający żąda następujących przedmiotowych środków dowodowych:
wypełniony Załącznik nr 7 do SWZ Specyfikacja techniczna samochodu ciężarowego z zabudową hakową,

Ww. dokument musi zawierać wartości wszystkich parametrów oferowanego przez Wykonawcę samochodu wymienione
w Załączniku nr 6 Opis przedmiotu zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

wypełniony Załącznik nr 7 do SWZ Specyfikacja techniczna samochodu ciężarowego z zabudową hakową,

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W terminie wyznaczonym na składanie ofert, Wykonawca jest zobowiązany złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, - pod rygorem nieważności - w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym następujące dokumenty:
1) formularz ofertowy, wypełniony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ,
2) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo zgodnie z ust. 11.8. pkt 4 SWZ,
3) zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inne dokumenty potwierdzające, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów przy realizacji zamówienia (JEŻELI DOTYCZY) wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ,
4) aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp potwierdzające, że:
wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
wraz z oświadczeniem wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086). Oświadczenie należy złożyć wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ,
5) w celu potwierdzenia, oświadczenia zawartego w pkt. 7 formularza ofertowego, że oferowany przez Wykonawcę samochód spełnia parametry i wyposażenie określone przez zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia zamawiający żąda następujących przedmiotowych środków dowodowych:
wypełniony Załącznik nr 7 do SWZ Specyfikacja techniczna samochodu ciężarowego z zabudową hakową,
Ww. dokument musi zawierać wartości wszystkich parametrów oferowanego przez Wykonawcę samochodu wymienione w Załączniku nr 6 Opis przedmiotu zamówienia.

UWAGA!
Oświadczenie z art. 125 ust 1 ustawy Pzp stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem Wykonawcy z art. 125 ust 1 ustawy Pzp, o którym mowa w ust. 7.2. pkt 4 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, Oświadczenie z art. 125 ust 1 ustawy Pzp składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zawarte w SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadku, gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT).
2. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT, wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian. Kwota brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy jedynie w przypadku zaistnienia następujących okoliczności - siłę wyższą oraz zmiany istotnych przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujących konieczność dostosowania Przedmiotu Umowy do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji Umowy.
4. Zamawiający nie przewiduje zmian postanowień umowy w zakresie jej przedmiotu.
5. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, w drodze aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i również na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty przezWykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. Wformularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-30 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Pkt 4.2.10 Ogłoszenia - maksymalny termin 330 dni.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.