eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jaworzno › Zamówienie na realizację specjalistycznych zajęć terapii ręki z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, w ramach zadań WOKRO na terenie Jaworzna.Ogłoszenie z dnia 2022-05-20

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zamówienie na realizację specjalistycznych zajęć terapii ręki z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, w ramach zadań WOKRO na terenie Jaworzna.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Jaworznie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000729050

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Inwalidów Wojennych

1.5.2.) Miejscowość: Jaworzno

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-603

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: +48327629137

1.5.8.) Numer faksu: +48327629139

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ppp.jaworzno.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ppp.jaworzno.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zamówienie na realizację specjalistycznych zajęć terapii ręki z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, w ramach zadań WOKRO na terenie Jaworzna.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-75c86e0c-d877-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00170784

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00149272/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 realizacja zajęć terapeutycznych z dziećmi do 7 r.ż. - specjalista TERAPEUTA RĘKI - 2 osoby

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-75c86e0c-d877-11ec-9a86-f6f4c648a056

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/; https://epuap.gov.pl/wps/portal adres skrzynki: /Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jaworznie

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu mini Portal oraz warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (e-PUAP). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i "Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na e-PUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jaworznie,

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Jaworznie jest Pan Łukasz Waśko adres e-mail; lukasz.wasko@ppp.jaworzno.edu.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak

4.1.2.) Numer referencyjny: ocds-148610-00253287-d1bb-11ec-9a86-f6f4c648a056

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 9000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja specjalistycznych zajęć terapeutycznych z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, w ramach zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na terenie Jaworzna przez specjalistę:

-Terapeutę ręki– 1 osoba – do 100 godzin, od dnia podpisania umowy nie dłużej niż do 15 grudnia 2022 r.

Do zadań terapeuty ręki należy ustalenie kierunków wczesnego wspomagania dziecka, nawiązanie współpracy z innymi podmiotami udzielającymi pomocy dziecku, opracowanie i realizacja indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju z dzieckiem i rodziną, ocena postępów i trudności oraz analizowanie skuteczności pomocy udzielonej dziecku i rodzinie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85142100-7 - Usługi fizjoterapii

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85311300-5 - Usługi opieki społecznej dla dzieci i młodzieży

85312120-6 - Usługi opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane w stosunku 60 do 40, gdzie 60 pkt stanowi kryterium ceny za wykonane usługi, 40 pkt stanowi kryterium jakościowe w rozbiciu na doświadczenie zawodowe: waga max. 20 pkt i kryterium kwalifikacyjne: waga max 20 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie zawodowe w pracy z małym dzieckiem od urodzenia do 7 roku życia.

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: kryterium kwalifikacyjne - ukończone kursy kwalifikacyjne lub doskonalące, ukierunkowane na pomoc małemu dziecku.

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

warunek zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, spełniającymi poniższe warunki:
- wykształcenie wyższe w zakresie pedagogiki lub psychologii na poziomie wymaganym do pracy z dzieckiem do 7. roku;
- Ukończony kurs uprawniający do prowadzenia terapii ręki
- przygotowanie pedagogiczne
co najmniej dwa lata doświadczenia w pracy terapeutycznej z dzieckiem do 7. roku życia,
ukończony co najmniej jeden kurs doskonalący z zakresu terapii dziecka do 7. roku życia i terapii rodzinnej,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu stanowiące załącznik nr 3 do swz.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;

wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik Nr 5 do SWZ.

Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe na stanowisku terapeuty ręki w prowadzeniu zajęć wspomagających dziecko z niepełnosprawnością lub zagrożone niepełnosprawnością oraz jego rodzinę, np:

Świadectwa pracy

Zaświadczenia o zatrudnieniu na stanowisku terapeuty ręki, pracującego z małymi dziećmi

Referencje, z których wynika, że osoba wykonująca usługę ma doświadczenie w pracy z małym dzieckiem

Dokument potwierdzający uprawnienia do prowadzenia terapii ręki

Dokumenty potwierdzające ukończone inne kursy kwalifikacyjne i doskonalące dotyczące wsparcia psychologicznego ukierunkowanego na pomoc dziecku do 7 roku życia i jego rodzinie.

Informację z Krajowego Rejestru Karnego, że osoba realizująca zamówienie nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2019, poz. 2215). Nie dotyczy osób realizujących poprzednie zamówienia w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jaworznie, jeżeli przerwa pomiędzy zamówieniami była krótsza niż 3 miesiące.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe na stanowisku terapeuty ręki, w tym:
Dyplom ukończenia studiów wyższych uprawniających do pracy z dzieckiem do pacy z dzieckiem do 7 roku życia,
Dokument potwierdzający uprawnienia do prowadzenia terapii ręki
Dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Pełnomocnictwo

W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.

Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Wypełniony druk Formularz ofertowy (załącznik nr 2 do SWZ)

Informacje dotyczące wykonawcy (załącznik 3 i 7 do SWZ)

Wykaz osób (załącznik nr 5 do SWZ)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. w takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-27 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-27 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zadanie jest realizowane w ramach programu "Za życiem" i w całości jest finansowane z budżetu państwa.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.