eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chorzów › Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego (ETAP I) oraz zagospodarowania terenu działki w Chorzowie przy ul. MichałkowickiejOgłoszenie z dnia 2022-05-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego (ETAP I) oraz zagospodarowania terenu działki w Chorzowie przy ul. Michałkowickiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SIM Śląsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 388934331

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wolności 61/U1

1.5.2.) Miejscowość: Chorzów

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-500

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@sim-slask.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sim-slask.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/sim_slask/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego (ETAP I) oraz zagospodarowania terenu działki w Chorzowie przy ul. Michałkowickiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-649e73b8-ac11-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00170777

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00080804/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wielobrażowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa - Chorzów ul. Michałkowicka, dz. nr. 270/6

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00098277/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 02/2022/SIM

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego (ETAP I) oraz zagospodarowania terenu obejmującego całą działkę w Chorzowie przy ul. Michałkowickiej – dz. nr 270/6 obręb 0005 wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego. Dokumentację projektową należy przygotować w oparciu o projekt koncepcyjny, opracowany przez pracownię projektową TERRABUD Sp. z o.o. sp.k., która dzieli zadanie inwestycyjne na trzy etapy (ETAP I, II, III). Koncepcja zakłada alternatywne rozwiązania poszczególnych kondygnacji tj. garaż podziemny, parter, piętra pośrednie oraz ostatnie. Budynek może powstać jako kombinacja poszczególnych typowych rzutów kondygnacji tworząc bryłę o wysokości 6 kondygnacji, z garażami podziemnymi, składający się z pięciu segmentów. Zamawiający przewiduje wykonanie projektu w ramach niniejszego postępowania w oparciu o tzw. „technologię tradycyjną” budowy z wykorzystaniem elementów technologii monolitycznych betonowych / żelbetowych oraz prefabrykowanych. Przewidywana w koncepcji struktura mieszkań jest orientacyjna. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany układu i typu mieszkań na etapie uzgodnień projektowych, po zawarciu umowy z Wykonawcą.
2. Projekt zagospodarowania terenu obejmować ma cały zakres ETAPU I, włączając w to zaproponowane w koncepcji parkingi, drogi, chodniki, plac zabaw, boisko wielofunkcyjne oraz plac rekreacyjny. Przy projektowaniu należy mieć na względzie koncepcję zagospodarowania terenu (wynikającą z projektu koncepcyjnego) tj. obejmującą wszystkie trzy etapy realizacji inwestycji, oraz uwzględniać niezbędne przyłącza mediów dla inwestycji obejmującej wszystkie trzy etapy.
3. Szczegółowy zakres usługi oraz warunki realizacji zamówienia zostały opisane w przedmiotowym SWZ, w koncepcji, o której mowa w ust. 1 oraz w projektowanych postanowieniach umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 276750,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 798270,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 276750,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): TWOIarchitekci Michalina Kluger

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: TWOIarchitekci Marcin Chmurczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6351833071

7.3.3) Ulica: ul. Mikołowska 73

7.3.4) Miejscowość: Rybnik

7.3.5) Kod pocztowy: 44-203

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

1. Instalacja sanitarna - EM Projekt Marcin Szafarz
2. Instalacja elektryczna - Pumart Sp. z o.o.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 276750,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 48 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.