eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łubianka › Budowa dróg dla rozwinięcia zbiorowego transportu publicznego i poprawy jakości życia mieszkańcówOgłoszenie z dnia 2022-05-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa dróg dla rozwinięcia zbiorowego transportu publicznego i poprawy jakości życia mieszkańców

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łubianka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118721

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Jana Pawła II 8

1.5.2.) Miejscowość: Łubianka

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-152

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 56 678 82 17

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@lubianka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubianka.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa dróg dla rozwinięcia zbiorowego transportu publicznego i poprawy jakości życia mieszkańców

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-80726a2f-d839-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00170753

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00027609/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Łubianka

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej pod adresem przetargi@lubianka.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej pod adresem przetargi@lubianka.pl.
2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
• Pana Marcina Szymeczko,
• Pana Adama Kierzkowskiego.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji”.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
5. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB.
7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
8. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako odrębny plik, który zostanie opublikowany na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Dane postępowania można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (nie dotyczy oferty i załączników do oferty), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana.
10. We wszelkiej korespondencji kierowanej do zamawiającego, wykonawca winien posługiwać się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania) oraz nr sprawy: ZP.271.13.2022.
11. Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: przetargi@lubianka.pl.
[...] Więcej informacji w Rozdziale 17 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Łubianka z siedzibą mieszczącą się pod adresem: Aleja Jana Pawła II 8, 87-152 Łubianka, tel. 56 678 82 17 lub 56 678 82 18, zwanego dalej „Administratorem” lub „Zamawiającym”.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Ma Pani/Pan prawo do skontaktowania się z nim poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: iod@lubianka.pl lub wysyłając korespondencję na adres: Inspektor Ochrony Danych w Gminie Łubianka, Aleja Jana Pawła II 8, 87-152 Łubianka.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa dróg dla rozwinięcia zbiorowego transportu publicznego i poprawy jakości życia mieszkańców”.
4. Pani/Pana danych osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz innych przepisów prawa.
5. odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.);
6. dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.
7. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.);
8. w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
[...] Dalsze informacje w Rozdziale 3 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.13.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Część 1, tj. przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zamek Bierzgłowski, Bierzgłowo oraz Brąchnowo, w tym 6 odcinków do których należą:

a) Ulica Wojska Polskiego w Zamku Bierzgłowskim, w ramach przebudowy której należy wykonać drogę o szerokości 3,5 do 5 metrów oraz pobocza o szerokości 2x0,75 metra, w tym następujące prace:

• Wykonanie robót ziemnych – min. 3669 m3
• Wykonanie wycinki drzew wraz z karczowaniem pni – 17 sztuk
• Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 15 cm – min. 5201 m2
• Wykonanie stabilizacji gruntu cementem C3/4 o grubości 15 cm – min. 4922 m2
• Wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5mm o grubości 20 cm – min. 4643 m2
• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,8 kg/m2 – min. 4807 m2
• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC16W 50/70 o min. grubości 3 cm – 4807 m2
• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,5 kg/m2 – min. 4690 m2
• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC11S 50/70 o min. grubości 3 cm – 4690 m2
• Wykonanie poboczy z KŁSM 0/31,5 – min. 1296 m2
• Wykonanie rowów odparowujących – 616 mb
• Wykonanie pobocza z kamienia polnego – 40 m2
• Wykonanie oznakowania drogowego pionowego oraz progu zwalniającego – zgodnie z zapisami stałej organizacji ruchu
Szczegółowy opis zakresu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej w tym: projekcie budowlanym, planie zagospodarowania terenu, stałej organizacji ruchu, przekrojach oraz SST – Załącznik nr 6A do SWZ.
b) Ulica Mickiewicza w Zamku Bierzgłowskim, w ramach przebudowy której należy wykonać drogę o szerokości 3,5 do 5 metrów oraz pobocza o szerokości 2x0,75 metra, w tym następujące prace:

• Wykonanie robót ziemnych – min. 4037 m3
• Rozebranie istniejącej nawierzchni z kruszywa wraz z wywozem do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora – min. 3469 m2
• Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 10 cm – min. 5376 m2
• Wykonanie stabilizacji gruntu cementem C3/4 o grubości 15 cm – min. 5282 m2
• Wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5mm o grubości 20 cm – min. 5190 m2
• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,8 kg/m2 – min. 3965 m2
• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC16W 50/70 o min. grubości 3 cm – 3965 m2
• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,5 kg/m2 – min. 3872 m2
• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC11S 50/70 o min. grubości 3 cm – 3872 m2
• Wykonanie poboczy z KŁSM 0/31,5 – min. 1215 m2
• Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi skarp rowów – 493 m2
• Wykonanie rowów odparowujących – 821
• Wykonanie warstwy wzmacniającej grunt z geowłókniny – 2140 m2
• Wykonanie przepustów drogowych o śr. 60 cm – 14 mb
• Wykonanie ścianek czołowych o śr. 40 cm – 8 szt.
• Wykonanie palisady drewnianej (kołek śr. 6 cm, L=100 cm, 12 szt.) – 22 kompletów
• Wykonanie oznakowania drogowego pionowego oraz progu zwalniającego – zgodnie z zapisami stałej organizacji ruchu

Szczegółowy opis zakresu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej w tym: projekcie budowlanym, planie zagospodarowania terenu, stałej organizacji ruchu, przekrojach oraz SST – Załącznik nr 6A do SWZ.

c) Ulica Bolesława Śmiałego w Zamku Bierzgłowskim, w ramach przebudowy której należy wykonać drogę o szerokości 3,5 metra oraz pobocza o szerokości 2x0,75 metra, w tym następujące prace:

• Wykonanie robót ziemnych – min. 1813 m3
• Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 15 cm – min. 2256 m2
• Wykonanie stabilizacji gruntu cementem C3/4 o grubości 15 cm – min. 2135 m2
• Wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5mm o grubości 20 cm – min. 2014 m2
• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,8 kg/m2 – min. 1650 m2
• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC16W 50/70 o min. grubości 3 cm – 1650 m2
• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,5 kg/m2 – min. 1605 m2
• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC11S 50/70 o min. grubości 3 cm – 1605 m2
• Wykonanie poboczy z KŁSM 0/31,5 – min. 590 m2
• Wykonanie rowów odparowujących – 583 mb
• Wykonanie przepustów drogowych o śr. 40 cm – 31 mb
• Wykonanie ścianek czołowych o śr. 40 cm – 8 szt.
• Wykonanie palisady drewnianej (kołek śr. 6 cm, L=100 cm, 12 szt.) – 9 kompletów
• Wykonanie oznakowania drogowego pionowego oraz progu zwalniającego – zgodnie z zapisami stałej organizacji ruchu
Szczegółowy opis zakresu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej w tym: projekcie budowlanym, planie zagospodarowania terenu, stałej organizacji ruchu, przekrojach oraz SST – Załącznik nr 6A do SWZ.
d) Ulica 1050-lecia Chrztu Polski w Brąchnowie, w ramach przebudowy której należy wykonać drogę o szerokości 4 metry oraz pobocza o szerokości 2x0,75 metra, w tym następujące prace:

• Wykonanie robót ziemnych – min. 1022 m3
• Rozebranie istniejącej nawierzchni z kruszywa wraz z wywozem do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora – min. 1595 m2
• Wycinka drzew wraz z karczowaniem – 2 szt.
• Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 15 cm – min. 2944 m2
• Wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5mm o grubości 25 cm – min. 2628 m2
• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,8 kg/m2 – min. 2258 m2
• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC16W 50/70 o min. grubości 3 cm – 2258 m2
• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,5 kg/m2 – min. 2195 m2
• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC11S 50/70 o min. grubości 3 cm – 2195 m2
• Wykonanie poboczy z KŁSM 0/31,5 – min. 605 m2
• Wykonanie rowów odparowujących – 281 mb
• Wykonanie humusowania (czarnoziem gr. 10 cm) wraz z obsianiem trawą - 113 m2
• Ustawienie krawężnika 15x30x100 cm o R6m – 38 mb

Szczegółowy opis zakresu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej w tym: projekcie budowlanym, planie zagospodarowania terenu, przekrojach oraz SST – Załącznik nr 6A do SWZ.

e) Ulica Wesoła w Brąchnowie, w ramach przebudowy której należy wykonać drogę o szerokości 3,5 - 5 metrów (mijanki) oraz pobocza o szerokości 2x0,75 metra, w tym następujące prace:

• Wykonanie robót ziemnych – min. 2871 m3
• Dyslokacja istniejących złączy kablowych – 2 sztuki
• Wycinka drzew wraz z karczowaniem pni – 12 sztuk
• Rozbiórka istniejących ogrodzeń oraz postawienie nowych ogrodzeń (wraz z furtkami i bramami) – 188 mb
• Rozebranie istniejącej nawierzchni z kruszywa wraz z wywozem do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora – min. 4269 m2
• Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 15 cm – min. 7438 m2
• Wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5mm o grubości 25 cm – min. 7157 m2
• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,8 kg/m2 – min. 5052 m2
• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC16W 50/70 o min. grubości 3 cm – 5052 m2
• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,5 kg/m2 – min. 4912 m2
• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC11S 50/70 o min. grubości 3 cm – 4912 m2
• Wykonanie poboczy z KŁSM 0/31,5 – min. 1701 m2
• Wykonanie oznakowania drogowego oraz progów zwalniających – zgodnie z zapisami stałej organizacji ruchu

Szczegółowy opis zakresu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej w tym: projekcie budowlanym, planie zagospodarowania terenu, stałej organizacji ruchu, przekrojach oraz SST – Załącznik nr 6A do SWZ.

f) Ulica Jasna w Bierzgłowie, w ramach przebudowy której należy wykonać drogę o szerokości 3,5 metra oraz pobocza o szerokości 2x0,75 metra, w tym następujące prace:
• Wykonanie robót ziemnych – min. 565 m3
• Rozebranie istniejącej nawierzchni z kruszywa wraz z wywozem do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora – min. 950 m2
• Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 15 cm – min. 1667 m2
• Wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5mm o grubości 25 cm – min. 1407 m2
• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,8 kg/m2 – min. 1234 m2
• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC16W 50/70 o min. grubości 3 cm – 1234 m2
• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,5 kg/m2 – min. 1207 m2
• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC11S 50/70 o min. grubości 3 cm – 1207 m2
• Wykonanie poboczy z KŁSM 0/31,5 – min. 460 m2
• Wykonanie rowów odparowujących – 35 mb
• Wykonanie oznakowania drogowego – zgodnie z zapisami stałej organizacji ruchu

Szczegółowy opis zakresu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej w tym: projekcie budowlanym, planie zagospodarowania terenu, stałej organizacji ruchu, przekrojach oraz SST – Załącznik nr 6A do SWZ.
UWAGA – zgodnie z projektem korytowanie należy wykonać dwuetapowo. Pierwszy etap to korytowanie do głębokości około 20 cm z odkopaniem materiału użytkowego w postaci gruzu, kruszyw łamanych, szlaki i przewiezienie zebranego materiału na miejsce wskazane przez Zamawiającego (zebrany materiał należy do Zamawiającego). Drugi etap to korytowanie do projektowanej rzędnej oraz szerokości.
Zamawiający NIE DOPUSZCZA możliwości zmniejszenia warstw nawierzchni bitumicznych poniżej określonych w projektach na wartości 3 cm oraz dla warstwy ścieralnej 3 cm. Łączna grubość warstwy masy bitumicznej to minimum 6 cm, może ona być zwiększona o 10%
W związku z faktem, że wiele indywidualnych zjazdów lokalizowanych jest również na działki niezabudowane, lokalizacja zjazdów będzie każdorazowo uzgadniana z Zamawiającym. W przypadku działek zabudowanych lokalizacja zjazdu ustalana będzie indywidualnie z właścicielami posesji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający, zastosuje następujące kryteria oceny ofert:
Cena (C) – Waga 60 pkt.,
Gwarancja (G) – Waga 40 pkt.
Zamawiający dokona oceny ofert, zgodnie z następującymi zasadami, przyjmując, że 1%=1pkt.:
Kryterium „Cena” (C)
W tym kryterium punkty zostaną przyznane na podstawie podanej przez wykonawcę w ofercie ceny brutto wykonania przedmiotu zamówienia. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie z poniższym wzorem:
C=C_min/C_bad ×100 pkt ×60%
Gdzie:
C – liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium „cena”
Cmin – najniższa cena całkowita spośród badanych ofert
Cbad – cena całkowita oferty badanej
Kryterium „Gwarancja” (G)
W ramach niniejszego kryterium oferty zostaną ocenione w stosunku do wskazanego przez Wykonawcę w formularzu oferty okresu gwarancji na przedmiot zamówienia. Punkty zostaną przyznane według informacji wskazanych w poniżej:
Okres gwarancji liczony od dnia podpisania protokołu końcowego bez zastrzeżeń Liczba punktów
36 miesięcy 0 pkt
48 miesięcy 20 pkt
60 miesięcy 40 pkt
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz otrzyma największą ilość punktów po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych w określonych kryteriach, przy zastosowaniu wzoru:
P=C+G
Gdzie:
P - całkowita liczba punktów przyznana ofercie
C - liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium „cena”
G - liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium „gwarancja”
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) Cześć 2, tj. przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Warszewice, Wymysłowo, Biskupice, Dębiny i Wybcz, w tym 5 odcinków do których należą:

a) Ulica Zawiszanka w miejscowości Warszewice, w ramach przebudowy której należy wykonać drogę o szerokości 3,5 metra oraz pobocza o szerokości 2x0,75 metra, w tym następujące prace:

• Wykonanie robót ziemnych – min. 1069 m3
• Rozebranie istniejącej nawierzchni z kruszywa wraz z wywozem do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora – min. 2126 m2
• Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 15 cm – min. 3536 m2
• Wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5mm o grubości 25 cm – min. 3157 m2
• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,8 kg/m2 – min. 2561 m2
• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC16W 50/70 o min. grubości 3 cm – 2561 m2
• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,5 kg/m2 – min. 2490 m2
• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC11S 50/70 o min. grubości 3 cm – 2490 m2
• Wykonanie poboczy z KŁSM 0/31,5 – min. 915 m2
• Wykonanie rowów odparowujących – 477 mb
• Wykonanie pobocza wzmocnionego z kamienia polnego – 26 m2
• Wykonanie oznakowania drogowego– zgodnie z zapisami stałej organizacji ruchu

Szczegółowy opis zakresu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej w tym: projekcie budowlanym, planie zagospodarowania terenu, stałej organizacji ruchu, przekrojach oraz SST – Załącznik nr 6B do SWZ.

b) Ulice Stawowej i Sąsiedzkiej w miejscowościach Wymysłowo i Warszewice, w ramach przebudowy których należy wykonać drogę o szerokości 3,5 metra oraz pobocza o szerokości 2x0,75 metra, w tym następujące prace:

• Wykonanie robót ziemnych – min. 1417 m3
• Rozebranie istniejącej nawierzchni z kruszywa wraz z wywozem do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora – min. 4097 m2
• Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 15 cm – min. 4505 m2
• Wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5mm o grubości 25 cm – min. 4335 m2
• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,8 kg/m2 – min. 3277 m2
• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC16W 50/70 o min. grubości 3 cm – 3277 m2
• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,5 kg/m2 – min. 3186 m2
• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC11S 50/70 o min. grubości 3 cm – 3186 m2
• Wykonanie poboczy z KŁSM 0/31,5 – min. 1261 m2
• Wykonanie rowów odparowujących – 1267 mb
• Wykonanie oznakowania drogowego oraz progu zwalniającego – zgodnie z zapisami stałej organizacji ruchu

Szczegółowy opis zakresu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej w tym: projekcie budowlanym, planie zagospodarowania terenu, stałej organizacji ruchu, przekrojach oraz SST – Załącznik nr 6B do SWZ.

c) Ulica Słowiczej w miejscowości Biskupice, w ramach przebudowy której należy wykonać drogę o szerokości 3,5 metra oraz pobocza o szerokości 2x0,75 metra, w tym następujące prace:

• Wykonanie robót ziemnych – min. 1644 m3
• Rozebranie istniejącej nawierzchni z kruszywa wraz z wywozem do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora – min. 1644 m3
• Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 15 cm – min. 3678 m2
• Wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5mm o grubości 25 cm – min. 3470 m2
• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,8 kg/m2 – min. 2914 m2
• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC16W 50/70 o min. grubości 3 cm – 2914 m2
• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,5 kg/m2 – min. 2833 m2
• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC11S 50/70 o min. grubości 3 cm – 2833 m2
• Wykonanie poboczy z KŁSM 0/31,5 – min. 880 m2
• Wykonanie oznakowania drogowego oraz progu zwalniającego – zgodnie z zapisami stałej organizacji ruchu

Szczegółowy opis zakresu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej w tym: projekcie budowlanym, planie zagospodarowania terenu, stałej organizacji ruchu, przekrojach oraz SST – Załącznik nr 6B do SWZ.

d) Ulica Letniej w miejscowości Dębiny, w ramach przebudowy której należy wykonać drogę o szerokości 3,5 metra oraz pobocza o szerokości 2x0,75 metra, w tym następujące prace:

• Wykonanie robót ziemnych – min. 1265 m3
• Rozebranie istniejącej nawierzchni z kruszywa wraz z wywozem do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora – min. 1657 m2
• Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 15 cm – min. 2336 m2
• Wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5mm o grubości 25 cm – min. 2085 m2
• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,8 kg/m2 – min. 2002 m2
• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC16W 50/70 o min. grubości 3 cm – 2002 m2
• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,5 kg/m2 – min. 1946 m2
• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC11S 50/70 o min. grubości 3 cm – 1946 m2
• Wykonanie poboczy z KŁSM 0/31,5 – min. 671 m2
• Wykonanie rowów odparowujących – 476 mb
• Wykonanie oznakowania drogowego oraz progu zwalniającego – zgodnie z zapisami stałej organizacji ruchu

Szczegółowy opis zakresu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej w tym: projekcie budowlanym, planie zagospodarowania terenu, stałej organizacji ruchu, przekrojach oraz SST – Załącznik nr 6B do SWZ.

e) Ulica Owocowej w miejscowości Wybcz, w ramach przebudowy której należy wykonać drogę o szerokości 3,5 - 5 metrów (mijanki) oraz pobocza o szerokości 2x0,75 metra, w tym następujące prace:

• Wykonanie robót ziemnych – min. 1830 m3
• Rozebranie istniejącej nawierzchni z kruszywa wraz z wywozem do 10 km w miejsce wskazane przez Inwestora – min. 2630 m2
• Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 15 cm – min. 4128 m2
• Wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5mm o grubości 25 cm – min. 4128 m2
• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,8 kg/m2 – min. 3126 m2
• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC16W 50/70 o min. grubości 3 cm – 3126 m2
• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,5 kg/m2 – min. 2968 m2
• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC11S 50/70 o min. grubości 3 cm – 2968 m2
• Wykonanie poboczy z KŁSM 0/31,5 – min. 1160 m2
• Wykonanie oznakowania drogowego oraz progów zwalniających – zgodnie z zapisami stałej organizacji ruchu

Szczegółowy opis zakresu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej w tym: projekcie budowlanym, planie zagospodarowania terenu, stałej organizacji ruchu, przekrojach oraz SST – Załącznik nr 6B do SWZ.
UWAGA – zgodnie z projektem korytowanie należy wykonać dwuetapowo. Pierwszy etap to korytowanie do głębokości około 20 cm z odkopaniem materiału użytkowego w postaci gruzu, kruszyw łamanych, szlaki i przewiezienie zebranego materiału na miejsce wskazane przez Zamawiającego (zebrany materiał należy do Zamawiającego). Drugi etap to korytowanie do projektowanej rzędnej oraz szerokości.
Zamawiający NIE DOPUSZCZA możliwości zmniejszenia warstw nawierzchni bitumicznych poniżej określonych w projektach na wartości 3 cm oraz dla warstwy ścieralnej 3 cm. Łączna grubość warstwy masy bitumicznej to minimum 6 cm, może ona być zwiększona o 10%
W związku z faktem, że wiele indywidualnych zjazdów lokalizowanych jest również na działki niezabudowane, lokalizacja zjazdów będzie każdorazowo uzgadniana z Zamawiającym. W przypadku działek zabudowanych lokalizacja zjazdu ustalana będzie indywidualnie z właścicielami posesji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający, zastosuje następujące kryteria oceny ofert:
Cena (C) – Waga 60 pkt.,
Gwarancja (G) – Waga 40 pkt.
Zamawiający dokona oceny ofert, zgodnie z następującymi zasadami, przyjmując, że 1%=1pkt.:
Kryterium „Cena” (C)
W tym kryterium punkty zostaną przyznane na podstawie podanej przez wykonawcę w ofercie ceny brutto wykonania przedmiotu zamówienia. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie z poniższym wzorem:
C=C_min/C_bad ×100 pkt ×60%
Gdzie:
C – liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium „cena”
Cmin – najniższa cena całkowita spośród badanych ofert
Cbad – cena całkowita oferty badanej
Kryterium „Gwarancja” (G)
W ramach niniejszego kryterium oferty zostaną ocenione w stosunku do wskazanego przez Wykonawcę w formularzu oferty okresu gwarancji na przedmiot zamówienia. Punkty zostaną przyznane według informacji wskazanych w poniżej:
Okres gwarancji liczony od dnia podpisania protokołu końcowego bez zastrzeżeń Liczba punktów
36 miesięcy 0 pkt
48 miesięcy 20 pkt
60 miesięcy 40 pkt
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz otrzyma największą ilość punktów po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych w określonych kryteriach, przy zastosowaniu wzoru:
P=C+G
Gdzie:
P - całkowita liczba punktów przyznana ofercie
C - liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium „cena”
G - liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium „gwarancja”
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3) Część 3, tj. przebudowa dróg gminnych w miejscowości Łubianka, w tym 8 odcinków do których należą:

a) Ulice Podwojskiego, Szałwiowa i Lawendowa, w ramach prac przewidziano do realizacji II etapy. W ramach etapu I wykonane zostanie ulica Podwojskiego o szerokości 4 metry oraz poboczu 2x0,75 metra, w tym:

• Wykonanie robót ziemnych – min. 2341 m3
• Rozebranie istniejącej nawierzchni z kruszywa wraz z wywozem do 10 km w miejsce wskazane przez Inwestora – min. 2057 m2
• Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 15 cm – min. 3039 m2
• Wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5mm o grubości 25 cm – min. 2836 m2
• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,8 kg/m2 – min. 2584 m2
• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC16W 50/70 o min. grubości 3 cm – 2584 m2
• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,5 kg/m2 – min. 2521 m2
• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC11S 50/70 o min. grubości 3 cm – 2521 m2
• Wykonanie poboczy z KŁSM 0/31,5 – min. 537 m2
• Wykonanie rowów odparowujących – 555 mb
• Wykonanie przepustów drogowych o śr. 40 cm – 250 mb
• Wykonanie ścianek czołowych o śr. 40 cm – 42 szt.
• Wykonanie palisady drewnianej (kołek śr. 6 cm, L=100 cm, 12 szt.) – 28 kompletów
• Montaż krawężnika 15x30x100 cm – 15 mb
• Montaż krawężnika 15x22x100 cm – 21 mb
• Obrzeże 8x30x100 cm – 9 mb
• Kostka betonowa grubości 8 cm „2T” – 32 m2
• Kostka betonowa grubości 8 cm „cegiełka” – 8 m2
• Wykonanie oznakowania drogowego i progu zwalniającego– zgodnie z zapisami stałej organizacji ruchu

W ramach wykonania drugiego etapu wykonane zostaną ulice Podwojskiego, Szałwiowa i Lawendowa o szerokości 4 metry oraz poboczu 2x0,75 metra, w tym:
• Wykonanie robót ziemnych – min. 3072 m3
• Rozebranie istniejącej nawierzchni z kruszywa wraz z wywozem do 10 km w miejsce wskazane przez Inwestora – min. 2125 m2
• Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 15 cm – min. 5046 m2
• Wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5mm o grubości 25 cm – min. 4872 m2
• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,8 kg/m2 – min. 4437 m2
• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC16W 50/70 o min. grubości 3 cm – 4437 m2
• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,5 kg/m2 – min. 4346 m2
• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC11S 50/70 o min. grubości 3 cm – 4346 m2
• Wykonanie poboczy z KŁSM 0/31,5 – min. 1051 m2
• Wykonanie rowów odparowujących – 425 mb
• Montaż krawężnika 15x30x100 cm – 20 mb
• Montaż krawężnika 15x22x100 cm – 4 mb
• Wykonanie nawierzchni z kostki betonowa grubości 8 cm – 48 m2
• Montaż lampy hybrydowo – solarnej – 1 szt.
• Wykonanie oznakowania drogowego i progu zwalniającego– zgodnie z zapisami stałej organizacji ruchu

Szczegółowy opis zakresu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej w tym: projekcie budowlanym, planie zagospodarowania terenu, stałej organizacji ruchu, przekrojach oraz SST – Załącznik nr 6C do SWZ.

b) Ulice Dębowa i Jesionowa, w ramach przebudowy których należy wykonać drogę o szerokości 4 metry oraz pobocza o szerokości 2x0,75 metra, w tym następujące prace:

• Wykonanie robót ziemnych – min. 1337 m3
• Rozebranie istniejącej nawierzchni z kruszywa wraz z wywozem do 10 km w miejsce wskazane przez Inwestora – min. 1554 m2
• Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 15 cm – min. 1980 m2
• Wykonanie stabilizacji gruntu cementem Rm 5,0MPa grub. 15 cm – min. 1980 m2
• Wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5mm o grubości 20 cm – min. 1980 m2
• Wykonanie poboczy z KŁSM 0/31,5 – min. 608 m2
• Wykonanie rowów odparowujących – 270 mb
• Wykonanie przepustów drogowych o śr. 50 cm – 44 mb
• Wykonanie ścianek czołowych o śr. 50 cm – 16 szt.
• Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 50 cm – 240 m2
• Ułożenie geowłókniny PP – 109 m2
• Ułożenie płyt ażurowych – 109 m2
• Ułożenie kostki betonowej 21x21x8 cm przepuszczalnej – 1980 m2
• Ustawienie opornika 12x25x100 cm – 1045 mb
• Wykonanie oznakowania drogowego pionowego oraz progu zwalniającego – zgodnie z zapisami stałej organizacji ruchu

Szczegółowy opis zakresu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej w tym: projekcie budowlanym, planie zagospodarowania terenu, stałej organizacji ruchu, przekrojach oraz SST – Załącznik nr 6C do SWZ.

c) Ulice Aleja Jana Pawła II oraz Wiejska, w ramach przebudowy których należy wykonać drogę o szerokości 3,5 metra (z poszerzeniem do 5 metrów przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką) oraz pobocza o szerokości 2x0,75 metra, w tym następujące prace:

• Wykonanie robót ziemnych – min. 830 m3
• Rozebranie istniejącej nawierzchni z kruszywa wraz z wywozem do 10 km w miejsce wskazane przez Inwestora – min. 80 m3
• Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 15 cm – min. 2805 m2
• Wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5mm o grubości 25 cm – min. 2540 m2
• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,8 kg/m2 – min. 1970 m2
• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC16W 50/70 o min. grubości 3 cm – 1970 m2
• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,5 kg/m2 – min. 1925 m2
• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC11S 50/70 o min. grubości 3 cm – 1925 m2
• Wykonanie poboczy z KŁSM 0/31,5 – min. 615 m2
• Wykonanie / odmulenie rowu na długości 175 mb
• Wykonanie oznakowania drogowego i progu zwalniającego – zgodnie z zapisami stałej organizacji ruchu

Szczegółowy opis zakresu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej w tym: projekcie budowlanym, planie zagospodarowania terenu, stałej organizacji ruchu, przekrojach oraz SST – Załącznik nr 6C do SWZ.

d) Ulica Łubinowa, w ramach przebudowy której należy wykonać drogę o szerokości 3,5 metra oraz pobocza o szerokości 2x0,75 metra, w tym następujące prace:

• Wykonanie robót ziemnych – min. 430 m3
• Rozebranie istniejącej nawierzchni z kruszywa wraz z wywozem do 10 km w miejsce wskazane przez Inwestora – min. 100 m3
• Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 15 cm – min. 1165 m2
• Wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5mm o grubości 25 cm – min. 1165 m2
• Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej – min. 860 m2
• Ustawienie opornika betonowego – 470 mb
• Wykonanie poboczy z KŁSM 0/31,5 – min. 305 m2
• Wykonanie oznakowania drogowego – zgodnie z zapisami stałej organizacji ruchu

Szczegółowy opis zakresu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej w tym: projekcie budowlanym, planie zagospodarowania terenu, stałej organizacji ruchu, przekrojach oraz SST – Załącznik nr 6C do SWZ.

e) Ulica Widokowa, w ramach przebudowy której należy wykonać drogę o szerokości 3,5 metra oraz pobocza o szerokości 2x0,75 metra, w tym następujące prace:

• Wykonanie robót ziemnych – min. 717 m3
• Rozebranie istniejącej nawierzchni z kruszywa wraz z wywozem do 10 km w miejsce wskazane przez Inwestora – min. 998 m2
• Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 15 cm – min. 1612 m2
• Wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5mm o grubości 25 cm – min. 1552 m2
• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,8 kg/m2 – min. 1178 m2
• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC16W 50/70 o min. grubości 3 cm – 1178 m2
• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,5 kg/m2 – min. 1146 m2
• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC11S 50/70 o min. grubości 3 cm – 1146 m2
• Wykonanie poboczy z KŁSM 0/31,5 – min. 360 m2
• Wykonanie oznakowania drogowego – zgodnie z zapisami stałej organizacji ruchu

Szczegółowy opis zakresu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej w tym: projekcie budowlanym, planie zagospodarowania terenu, stałej organizacji ruchu, przekrojach oraz SST – Załącznik nr 6C do SWZ.

f) Ulica Działkowa, w ramach przebudowy której należy wykonać drogę o szerokości 4 metry oraz pobocza o szerokości 2x0,75 metra, w tym następujące prace:

• Wykonanie robót ziemnych – min. 486 m3
• Rozebranie istniejącej nawierzchni z kruszywa wraz z wywozem do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora – min. 480 m2
• Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 15 cm – min. 919 m2
• Wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5mm o grubości 25 cm – min. 901 m2
• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,8 kg/m2 – min. 642 m2
• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC16W 50/70 o min. grubości 3 cm – 642 m2
• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,5 kg/m2 – min. 615 m2
• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC11S 50/70 o min. grubości 3 cm – 615 m2
• Wykonanie nawierzchni zjazdów AC11S 50/70 o min. grubości 4 cm – 94 m2
• Wykonanie poboczy z KŁSM 0/31,5 – min. 192 m2
• Wykonanie dojść do posesji z KŁSM 0/31,5 – min. 18 m2
• Odtworzenie i wyprofilowanie rowów – 110 mb
• Wykonanie oznakowania drogowego – zgodnie z zapisami stałej organizacji ruchu

Szczegółowy opis zakresu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej w tym: projekcie budowlanym, planie zagospodarowania terenu, stałej organizacji ruchu, przekrojach oraz SST – Załącznik nr 6C do SWZ.
g) Ulica Bp. Okoniewskiego, w ramach przebudowy której należy wykonać drogę o szerokości 3,5 metra oraz pobocza o szerokości 2x0,75 metra, w tym następujące prace:

[...] Dalsze informacje w Rozdziale 5 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający, zastosuje następujące kryteria oceny ofert:
Cena (C) – Waga 60 pkt.,
Gwarancja (G) – Waga 40 pkt.
Zamawiający dokona oceny ofert, zgodnie z następującymi zasadami, przyjmując, że 1%=1pkt.:
Kryterium „Cena” (C)
W tym kryterium punkty zostaną przyznane na podstawie podanej przez wykonawcę w ofercie ceny brutto wykonania przedmiotu zamówienia. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie z poniższym wzorem:
C=C_min/C_bad ×100 pkt ×60%
Gdzie:
C – liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium „cena”
Cmin – najniższa cena całkowita spośród badanych ofert
Cbad – cena całkowita oferty badanej
Kryterium „Gwarancja” (G)
W ramach niniejszego kryterium oferty zostaną ocenione w stosunku do wskazanego przez Wykonawcę w formularzu oferty okresu gwarancji na przedmiot zamówienia. Punkty zostaną przyznane według informacji wskazanych w poniżej:
Okres gwarancji liczony od dnia podpisania protokołu końcowego bez zastrzeżeń Liczba punktów
36 miesięcy 0 pkt
48 miesięcy 20 pkt
60 miesięcy 40 pkt
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz otrzyma największą ilość punktów po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych w określonych kryteriach, przy zastosowaniu wzoru:
P=C+G
Gdzie:
P - całkowita liczba punktów przyznana ofercie
C - liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium „cena”
G - liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium „gwarancja”
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4) Cześć 4, tj. przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pigża, w tym 7 odcinków do których należą:

a) Ulice Liliowa i Przesmyk, w ramach przebudowy których należy wykonać drogę o szerokości 4 metrów oraz pobocza o szerokości 2x0,75 metra, w tym następujące prace:

• Wykonanie robót ziemnych – min. 700 m3
• Rozebranie istniejącej nawierzchni z kruszywa wraz z wywozem do 10 km w miejsce wskazane przez Inwestora – min. 160 m3
• Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 15 cm – min. 1441 m2
• Wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5mm o grubości 25 cm – min. 1441 m2
• Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki z fugą dystansową gr 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 5 cm – min. 1073 m2
• Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej 2T gr 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 5 cm – min. 171 m2
• Wykonanie poboczy z KŁSM 0/31,5 grubości 15 cm – min. 18 m2
• Wykonanie rowu odwadniającego – 50 mb
• Wykonanie oznakowania drogowego – zgodnie z zapisami stałej organizacji ruchu

Szczegółowy opis zakresu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej w tym: projekcie budowlanym, planie zagospodarowania terenu, stałej organizacji ruchu, przekrojach oraz SST – Załącznik nr 6D do SWZ.

b) Ulice Kosmiczna i Bliska, w ramach przebudowy których należy wykonać drogę o szerokości od 3,5 do 5 metrów oraz pobocza o szerokości 2x0,75 metra, w tym następujące prace:

• Wykonanie robót ziemnych – min. 1000 m3
• Rozebranie istniejącej nawierzchni ze szlaki wraz z wywozem do 10 km w miejsce wskazane przez Inwestora – min. 80 m3
• Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 15 cm – min. 3020 m2
• Wykonanie stabilizacji gruntu cementem C3/4 o grubości 15 cm – min. 2870 m2
• Wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5mm o grubości 20 cm – min. 2720 m2
• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,8 kg/m2 – min. 2005 m2
• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC16W 50/70 o min. grubości 3 cm – 2005 m2
• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,5 kg/m2 – min. 1955 m2
• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC11S 50/70 o min. grubości 3 cm – 1955 m2
• Wykonanie poboczy z KŁSM 0/31,5 – min. 750 m2
• Wykonanie rowu odwadniającego – 195 mb
• Wykonanie oznakowania drogowego – zgodnie z zapisami stałej organizacji ruchu

Szczegółowy opis zakresu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej w tym: projekcie budowlanym, planie zagospodarowania terenu, stałej organizacji ruchu, przekrojach oraz SST – Załącznik nr 6D do SWZ.

c) Ulica Magnoliowa, w ramach przebudowy której należy wykonać drogę o szerokości 3,5 metra oraz pobocza o szerokości 2x0,75 metra, w tym następujące prace:

• Wykonanie robót ziemnych – min. 625 m3
• Rozebranie istniejącej nawierzchni ze szlaki wraz z wywozem do 10 km w miejsce wskazane przez Inwestora – min. 135 m3
• Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 15 cm – min. 1945 m2
• Wykonanie stabilizacji gruntu cementem C3/4 o grubości 15 cm – min. 1856 m2
• Wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5mm o grubości 20 cm – min. 1770 m2
• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,8 kg/m2 – min. 1360 m2
• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC16W 50/70 o min. grubości 3 cm – 1360 m2
• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,5 kg/m2 – min. 1327 m2
• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC11S 50/70 o min. grubości 3 cm – 1327 m2
• Wykonanie poboczy z KŁSM 0/31,5 – min. 440 m2
• Wykonanie rowu odwadniającego – 230 mb
• Wykonanie oznakowania drogowego i progu zwalniającego – zgodnie z zapisami stałej organizacji ruchu

Szczegółowy opis zakresu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej w tym: projekcie budowlanym, planie zagospodarowania terenu, stałej organizacji ruchu, przekrojach oraz SST – Załącznik nr 6D do SWZ.

d) Ulica Zagonowa, w ramach przebudowy której należy wykonać drogę o szerokości 3,5 metra oraz pobocza o szerokości 2x0,75 metra, w tym następujące prace:

• Wykonanie robót ziemnych – min. 515 m3
• Rozebranie istniejącej nawierzchni ze szlaki wraz z wywozem do 10 km w miejsce wskazane przez Inwestora – min. 100 m3
• Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 15 cm – min. 1366 m2
• Wykonanie stabilizacji gruntu cementem C3/4 o grubości 15 cm – min. 1297 m2
• Wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5mm o grubości 20 cm – min. 1128 m2
• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,8 kg/m2 – min. 996 m2
• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC16W 50/70 o min. grubości 3 cm – 996 m2
• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,5 kg/m2 – min. 973 m2
• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC11S 50/70 o min. grubości 3 cm – 973 m2
• Wykonanie poboczy z KŁSM 0/31,5 – min. 255 m2
• Wykonanie oznakowania drogowego i progu zwalniającego – zgodnie z zapisami stałej organizacji ruchu

Szczegółowy opis zakresu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej w tym: projekcie budowlanym, planie zagospodarowania terenu, stałej organizacji ruchu, przekrojach oraz SST – Załącznik nr 6D do SWZ.

e) Ulica Chmielna, w ramach przebudowy której należy wykonać drogę o szerokości 3,5 metra oraz pobocza o szerokości 2x0,75 metra, w tym następujące prace:

• Wykonanie robót ziemnych – min. 510 m3
• Rozebranie istniejącej nawierzchni ze szlaki wraz z wywozem do 10 km w miejsce wskazane przez Inwestora – min. 160 m3
• Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 15 cm – min. 1989 m2
• Wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5mm o grubości 25 cm – min. 1800 m2
• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,8 kg/m2 – min. 1180 m2
• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC16W 50/70 o min. grubości 3 cm – 1180 m2
• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,5 kg/m2 – min. 1145 m2
• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC11S 50/70 o min. grubości 3 cm – 1145 m2
• Wykonanie poboczy z KŁSM 0/31,5 – min. 480 m2
• Wykonanie rowu odparowującego – 400 mb
• Wykonanie oznakowania drogowego i progu zwalniającego – zgodnie z zapisami stałej organizacji ruchu

Szczegółowy opis zakresu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej w tym: projekcie budowlanym, planie zagospodarowania terenu, stałej organizacji ruchu, przekrojach oraz SST – Załącznik nr 6D do SWZ.

f) Ulice Krokusowa i Rumiankowa, w ramach przebudowy których należy wykonać drogę o szerokości 3,5 metra oraz pobocza o szerokości 2x0,75 metra, w tym następujące prace:

• Wykonanie robót ziemnych – min. 2339 m3
• Rozebranie istniejącej nawierzchni ze szlaki wraz z wywozem do 10 km w miejsce wskazane przez Inwestora – min. 2175 m2
• Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 15 cm – min. 4235 m2
• Wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5mm o grubości 25 cm – min. 3781 m2
• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,8 kg/m2 – min. 2995 m2
• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC16W 50/70 o min. grubości 3 cm – 2995 m2
• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,5 kg/m2 – min. 2912 m2
• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC11S 50/70 o min. grubości 3 cm – 2912 m2
• Wykonanie poboczy z KŁSM 0/31,5 – min. 1010 m2
• Wykonanie rowu odparowującego – 458 mb
• Wykonanie oznakowania drogowego – zgodnie z zapisami stałej organizacji ruchu

Szczegółowy opis zakresu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej w tym: projekcie budowlanym, planie zagospodarowania terenu, stałej organizacji ruchu, przekrojach oraz SST – Załącznik nr 6D do SWZ.

g) Ulica Parkowa, w ramach przebudowy której należy wykonać drogę o zmiennej szerokości 3,5 do 5 metrów oraz pobocza o szerokości 2x0,75 metra, w tym następujące prace:

• Wykonanie robót ziemnych – min. 636 m3
• Rozebranie istniejącej nawierzchni z kruszywa wraz z wywozem do 10 km w miejsce wskazane przez Inwestora – min. 925 m2
• Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 15 cm – min. 1253 m2
• Wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5mm o grubości 25 cm – min. 1118 m2
• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,8 kg/m2 – min. 2144 m2
• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC16W 50/70 o min. grubości 3 cm – 867 m2
• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,5 kg/m2 – min. 2092 m2
• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC11S 50/70 o min. grubości 3 cm – 2092 m2
• Wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni bitumicznej AC11W o min. grubości 4 cm – 1277 m2
• Wykonanie poboczy z KŁSM 0/31,5 – min. 780 m2
• Montaż krawężnika 15x30x100 cm – 20 mb
• Montaż krawężnika 15x22x100 cm – 4 mb
• Wykonanie nawierzchni z kostki betonowa grubości 8 cm – 48 m2
• Ustawienie obrzeża 8x30x100 cm – 28 mb
• Odtworzenie i wyprofilowanie rowów – 327 mb
• Ustawienie lampy hybrydowo – solarnej – 1 szt.
• Wykonanie oznakowania drogowego oraz progu zwalniającego – zgodnie z zapisami stałej organizacji ruchu

Szczegółowy opis zakresu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej w tym: projekcie budowlanym, planie zagospodarowania terenu, stałej organizacji ruchu, przekrojach oraz SST – Załącznik nr 6D do SWZ.
UWAGA – zgodnie z projektem korytowanie należy wykonać dwuetapowo. Pierwszy etap to korytowanie do głębokości około 20 cm z odkopaniem materiału użytkowego w postaci gruzu, kruszyw łamanych, szlaki i przewiezienie zebranego materiału na miejsce wskazane przez Zamawiającego (zebrany materiał należy do Zamawiającego). Drugi etap to korytowanie do projektowanej rzędnej oraz szerokości.
Zamawiający NIE DOPUSZCZA możliwości zmniejszenia warstw nawierzchni bitumicznych poniżej określonych w projektach na wartości 3 cm oraz dla warstwy ścieralnej 3 cm. Łączna grubość warstwy masy bitumicznej to minimum 6 cm, może ona być zwiększona o 10%
W związku z faktem, że wiele indywidualnych zjazdów lokalizowanych jest również na działki niezabudowane, lokalizacja zjazdów będzie każdorazowo uzgadniana z Zamawiającym. W przypadku działek zabudowanych lokalizacja zjazdu ustalana będzie indywidualnie z właścicielami posesji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający, zastosuje następujące kryteria oceny ofert:
Cena (C) – Waga 60 pkt.,
Gwarancja (G) – Waga 40 pkt.
Zamawiający dokona oceny ofert, zgodnie z następującymi zasadami, przyjmując, że 1%=1pkt.:
Kryterium „Cena” (C)
W tym kryterium punkty zostaną przyznane na podstawie podanej przez wykonawcę w ofercie ceny brutto wykonania przedmiotu zamówienia. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie z poniższym wzorem:
C=C_min/C_bad ×100 pkt ×60%
Gdzie:
C – liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium „cena”
Cmin – najniższa cena całkowita spośród badanych ofert
Cbad – cena całkowita oferty badanej
Kryterium „Gwarancja” (G)
W ramach niniejszego kryterium oferty zostaną ocenione w stosunku do wskazanego przez Wykonawcę w formularzu oferty okresu gwarancji na przedmiot zamówienia. Punkty zostaną przyznane według informacji wskazanych w poniżej:
Okres gwarancji liczony od dnia podpisania protokołu końcowego bez zastrzeżeń Liczba punktów
36 miesięcy 0 pkt
48 miesięcy 20 pkt
60 miesięcy 40 pkt
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz otrzyma największą ilość punktów po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych w określonych kryteriach, przy zastosowaniu wzoru:
P=C+G
Gdzie:
P - całkowita liczba punktów przyznana ofercie
C - liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium „cena”
G - liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium „gwarancja”
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik nr 5 do SWZ;
b. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o którym mowa w ust. 20 – Załącznik nr 4 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości:
1) dla części 1 postępowania:
30 000,00 zł
(słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)
2) dla części 2 postępowania:
30 000,00 zł
(słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)
3) dla części 3 postępowania:
30 000,00 zł
(słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)
4) dla części 4 postępowania:
30 000,00 zł
(słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)

2. W przypadku gdy Wykonawca zamierza złożyć ofertę dla kilku z części postępowania należy odpowiednie kwoty dla danych części zsumować.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku z następujących form:
1) w pieniądzu, na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu Oddział Lubianka
22 9511 0000 2003 0021 4902 0006
z podaniem tytułu przelewu:
„Wadium ZP.271.13.2022 dla części … (należy wpisać numery części postępowania dla których Wykonawca składa ofertę)”
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.).
4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, za datę jego wniesienia uważa się datę jego uznania na koncie bankowym Zamawiającego. Wadium powinno wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert, tj. przed upływem dnia i godziny wskazanej w Rozdziale 21 ust. 2 SWZ.
5. Wadium bez względu na formę w jakiej zostało wniesione, musi obejmować cały okres związania ofertą, który został wskazany w Rozdziale 19 ust. 1 SWZ.
6. Zamawiający wymaga, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;
2) gwarancji lub poręczenia – Wykonawca złożył wraz z ofertą oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7. Z treści gwarancji lub poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 98 ustawy Pzp.
8. Okoliczności oraz zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania lub zabezpieczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale 16 ust. 1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia z postępowania.
2) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale 16 ust. 5 pkt 1 SWZ.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Strony ustalają, że za zleconą Wykonawcy realizację Przedmiotu Umowy określonego w §1 niniejszej umowy, w zakresie i standardzie określonym w dokumentacji technicznej oraz w załącznikach, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn.zm.), a płatność zgodnie z naborem wniosków o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz regulaminem Programu, realizowana będzie w formie trzech lub czterech transz pośrednich oraz jednej transzy końcowej.
Pierwsza transza w wysokości 5% wkładu własnego Zamawiającego, zgodnie z warunkami określonymi w Programie Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, wypłacona proporcjonalnie do zakresu wykonanych robót budowlanych (od zawarcia umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym), potwierdzonych stosownym protokołem odbioru robót w terminie do 30 dni od dnia podpisania przez strony ww. protokołu odbioru i przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Druga transza w wysokość 20% przyznanego dofinansowania, zgodnie z warunkami określonymi w Programie Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, wypłacona proporcjonalnie do zakresu wykonanych robót budowlanych (od zawarcia umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym), potwierdzonych stosownym protokołem odbioru robót w terminie do 30 dni od dnia podpisania przez strony ww. protokołu odbioru i przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Trzecia transza w wysokość 30% przyznanego dofinansowania, zgodnie z warunkami określonymi w Programie Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, wypłacona proporcjonalnie do zakresu wykonanych robót budowlanych (od zawarcia umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym), potwierdzonych stosownym protokołem odbioru robót w terminie do 30 dni od dnia podpisania przez strony ww. protokołu odbioru i przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Czwarta transza w wysokości wkładu własnego Zamawiającego stanowiącego różnicę pomiędzy wysokością wypłaconego wcześniej wkładu własnego w ramach I transzy, a pozostałą do wypłacenia częścią wkładu własnego Zamawiającego, zgodnie z warunkami określonymi w Programie Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wypłata tej transzy następuje po wykonaniu proporcjonalnego zakresu robót budowlanych, potwierdzonych stosownym protokołem odbioru robót w terminie do 30 dni od dnia podpisania przez strony ww. protokołu odbioru i przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Ewentualna wypłata tej transzy zostanie doprecyzowana na etapie zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, a ostateczna jej wartość zależeć będzie od kwoty wynagrodzenia całkowitego Wykonawcy.
Ostatnia transza (końcowa) w wysokości 50% przyznanego dofinansowania z warunkami określonymi w Programie Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zostanie wypłacona po wykonaniu kompletnego przedmiotu zamówienia i po bezusterkowym odbiorze końcowym wraz z wystawieniem protokołu końcowego odbioru robót i przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
2. Wykonawca, przed rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu harmonogram, o którym mowa § 7 ust. 1 pkt 4. Zamawiający, po zapoznaniu się z harmonogramem, w porozumieniu z Wykonawcą, ustala ostateczną formę ww. harmonogramu w celu zaplanowania realizacji płatności poszczególnych transz.
3. Łączna wartość wynagrodzenia netto wynosi … zł (słownie: …). Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT, w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Na dzień zawarcia umowy stawka podatku VAT za realizację przedmiotu zamówienia wynosi … %, wartość podatku VAT … zł, wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej wysokości brutto … zł (słownie: …).
[...] Dalsze informacje w Załączniku nr 3 do SWZ - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (projekt umowy)

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych, strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej,
2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 1, może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących Przedmiot Umowy lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących Przedmiot Umowy przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych,
3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawcę, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez innego wykonawcę – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji;
4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących Przedmiot Umowy, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 5=4 do umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 3,
5) przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od założonych w dokumentacji projektowej i powodujących konieczność wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwiązań technicznych, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem,
6) przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1, może nastąpić w przypadku konieczności uzyskania niezbędnych pozwoleń;
7) przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie niezbędnym do wykonania robót zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Pzp,
8) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację Przedmiotu Umowy lub świadczenia Stron Umowy,
[...] Dalsze informacje w Załączniku nr 3 do SWZ - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (projekt umowy)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-06 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-06 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-05

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.