eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Dwór Mazowiecki › SVA/U/4620-60/2022: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont sieci centralnego ogrzewania na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Konopnickiej w m. RzeszówOgłoszenie z dnia 2022-05-20

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
SVA/U/4620-60/2022: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont sieci centralnego ogrzewania na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Konopnickiej w m. Rzeszów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142989877

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Paderewskiego 6

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Dwór Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-100

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@amwsinevia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://amwsinevia.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SVA/U/4620-60/2022: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont sieci centralnego ogrzewania na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Konopnickiej w m. Rzeszów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fb37ef87-d821-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00170725

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.amwsinevia.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Tak

3.3.) Informacje na temat sposobu udostępnienia zastrzeżonych dokumentów zamówienia

Miejscem robót będzie teren zamknięty, zatem Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień ustawy z dn. 05.08.2010 o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 742) – w związku z czym wszystkie osoby przewidziane do dostępu do dokumentów niejawnych muszą posiadać uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych na poziomie min. „ZASTRZEŻONE”.

Mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych objęte są klauzulą „ZASTRZEŻONE”. Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych określa załącznik nr 3 do umowy: „Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych”. Mapa do celów projektowych niejawna dostępna jest do wglądu w AMW SINEVIA KZB Wschód ul. 3go Maja 80d. Dostęp do dokumentacji mają tylko osoby, które przedłożą aktualne imienne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej lub aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego do dostępu o informacji niejawnych oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu przeszkolenia w zakresie informacji niejawnych. Wgląd do dokumentacji map Wykonawca poprzedzi pisemnym wnioskiem do Zamawiającego – Kierownika Jednostki Organizacyjnej (email: biuro@sinevia.pl). Wraz z wnioskiem należy przesłać kserokopie dokumentów uprawniających do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE dotyczących osób, które chcą zapoznać się z dokumentacją – mapami do celów projektowych. W sprawie terminu wglądu do dokumentacji należy kontaktować się z Kierownikiem Punktu Ewidencyjnego KZB Jarosław – p. Beatą PAWLAK, tel. 606 319 690 lub p. Krzysztofem CZĄSTKĄ, tel. 697 110 884.

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.amwsinevia.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W związku z korzystaniem ze środków komunikacji elektronicznej Zamawiający określa niezbędne informacje wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów a dnia
30.12.2020 r. sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie:
1) specyfikacja połączenia - wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na
Platformie Zakupowej tj.:
- Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
- Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV
2GHZ, lub lepszej klasy, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10,4, Linux; lub
ich nowsze wersje;
- Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
- Włączona obsługa JavaScript;
- Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny odczytujący pliki pdf.
2) Format przesyłanych danych:
a) w zakresie wielkości i formatu plików:
• pliki o wielkości do 50 MB w ogólnie dostępnych formatach.
b) w zakresie stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
• dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES,
• dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć formatu XAdES.
c) w przypadku niekorzystania z kwalifikowanego podpisu elektronicznego, należy używać podpisu
zaufanego lub osobistego.
3) Szyfrowanie i oznaczenie czasu przesyłanych danych, w tym składanych ofert:
• plik załączony przez Wykonawcę na elektronicznej Platformie Zakupowej i zapisany, jest w systemie zaszyfrowany. Możliwość
otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
• Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data przesłania”.
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz
oświadczeń, w tym oświadczenia, o których mowa w Załączniku nr 2, 2a, 3 i 3a odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W tym zakresie Zamawiający korzysta z elektronicznej Platformy Zakupowej pod adresem amwsinevia.eb2b.com.pl wskazanym w ust. 2 powyżej.
3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie za pomocą
elektronicznej Platformy Zakupowej, poprzez wykorzystanie do tego celu zakładki „Pytania/ Informacje” (nie dotyczy składania ofert).
W przypadku niestosowania przez Wykonawcę postanowień SWZ w tym zakresie (inny sposób lub narzędzia komunikacji) informacje przekazane przez Wykonawcę w inny sposób mogą nie zostać uwzględnione przez Zamawiającego, co w konsekwencji będzie równoznaczne z uznaniem, że nie zostały przekazane.
4. Ofertę, pod rygorem nieważności, należy sporządzić w formie elektronicznej, tj. opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SVA/U/4620-60/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont sieci centralnego ogrzewania na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Konopnickiej w m. Rzeszów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się że:
1. dysponuje lub będzie dysponował:
1.1. co najmniej dwiema (2) osobami (projektant + sprawdzający) posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadającymi poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub ważne pisemne upoważnienie wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „Zastrzeżone” oraz aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych – zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742);
1.2. co najmniej jedną (1) osobą pełniącą funkcję Kierownikiem Jednostki Organizacyjnej zgodnie z art. 2 ust. 14 ustawy z dn. 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych wykonującego swoje zadania na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dn. 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych, posiadającą aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych;
1.3. co najmniej jedną (1) osobą pełniącą funkcję Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych na zasadach określonych w art. 14 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742), posiadającą aktualne poświadczenie bezpieczeństwa dopuszczające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „POUFNE” oraz aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych wydane przez ABW lub SKW dla Pełnomocników ds. Ochrony;
1.4. co najmniej jedną (1) osobą pełniącą funkcję Kierownika kancelarii tajnej lub Kierownika komórki organizacyjnej innej niż kancelaria tajna (kierownik punktu ewidencyjnego) posiadającą ważne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych lub ważne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE wydane przez Kierownika Jednostki Organizacyjnej oraz aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych,
1.5. co najmniej jedną (1) osobą pełniącą funkcję Administratora systemu teleinformatycznego posiadającą ważne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych lub ważne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE wydane przez Kierownika Jednostki Organizacyjnej, aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz zaświadczenie stwierdzające odbycie specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych dla administratorów systemów,
1.6. co najmniej jedną (1) osobą pełniącą funkcję Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego posiadającą ważne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych lub ważne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE wydane przez Kierownika Jednostki Organizacyjnej, aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz zaświadczenie stwierdzające odbycie specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych dla inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego.
2. wykonał w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie (2) usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie sieci ciepłowniczych na kwotę co najmniej 20 000 zł brutto każda.
3. dysponuje lub będzie dysponował:
3.1. akredytowanym systemem teleinformatycznym do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE”;
3.2. kancelarią tajną lub kancelarią inną niż kancelaria tajna przygotowaną do przechowywania informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE”.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,
aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; lub Zamawiający nie wezwie jeżeli uzyska je za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych;
2) w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione pkt 1);
3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza
likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
4) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust 1, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym,notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis ust. 3 w zakresie terminu
wystawienia dokumentu stosuje się odpowiednio.
5) Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepisy ust 3 oraz 4 stosuje się odpowiednio.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:
1) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, tj.:
1.1 co najmniej dwie (2) osoby (projektant + sprawdzający) posiadające uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadające poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub ważne pisemne upoważnienie wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „Zastrzeżone” oraz aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych – zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742);
1.2 co najmniej jedną (1) osobę pełniącą funkcję Kierownika Jednostki Organizacyjnej zgodnie z art. 2 ust.14 ustawy z dn. 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych wykonującą swoje zadania na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dn. 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych, posiadającą aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych;
1.3 co najmniej jedną (1) osobę pełniącą funkcję Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych na zasadach określonych w art. 14 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742), posiadającym aktualne poświadczenie bezpieczeństwa dopuszczające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „POUFNE” oraz aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych wydane przez ABW lub SKW dla Pełnomocników ds. Ochrony;
1.4 co najmniej jedną (1) osobę pełniącą funkcję Kierownika kancelarii tajnej lub Kierownika komórki organizacyjnej innej niż kancelaria tajna (kierownik punktu ewidencyjnego) posiadającą ważne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych lub ważne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE wydane przez Kierownika Jednostki Organizacyjnej oraz aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych;
1.5 co najmniej jedną (1) osobę pełniącą funkcję Administratora systemu teleinformatycznego posiadającą ważne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych lub ważne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE wydane przez Kierownika Jednostki Organizacyjnej, aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz zaświadczenie stwierdzające odbycie specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych dla administratorów systemów;
1.6 co najmniej jedną (1) osobę pełniącą funkcję Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego posiadającą ważne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych lub ważne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE wydane przez Kierownika Jednostki Organizacyjnej, aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz zaświadczenie stwierdzające odbycie specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych dla inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego;
wraz z podaniem informacji na temat ich uprawnień (numer, rodzaj i zakres), a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
DOKOŃCZENIE W SEKCJI IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, wówczas mają
obowiązek ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Przedmiotowe pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem
umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców poświadczoną ”za zgodność z oryginałem”. Umowa taka zaleca się aby zawierała:
oznaczenie stron umowy,cel i sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania
przez każdego z Wykonawców, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,
oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia,
gwarancji, rękojmi).
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia w
zakresie wskazanym w załącznikach nr 2 i nr 3 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegający się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnienie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3 ustawy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
zamówienie do oferty składają oświadczenie, z którego wynika, które usługi, wykonają
poszczególni Wykonawcy. W sytuacji nie wpisania informacji, o których mowa powyżej
Zamawiający na podstawie art. 128 ustawy odpowiednio wezwie Wykonawców do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści oświadczenia w wyznaczonym terminie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku:
1) zmiana terminu realizacji zamówienia, gdy opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane będzie okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy, tj.:
a) przedłużające się uzyskiwanie niezbędnych do projektowania opinii, uzgodnień, warunków technicznych i innych materiałów, a także decyzji administracyjnych,
b) konieczność uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, która nie była możliwe do przewidzenia na etapie przygotowania specyfikacji do zamówienia,
c) koniecznością aktualizacji warunków technicznych do projektowania,
d) zmiana przepisów prawa mającą wpływ na wykonanie dokumentacji zgodnie z obowiązującym prawem,
e) wstrzymanie prac projektowych w związku z orzeczeniem organu administracji, Sądu lub Inwestora.
W w/w przypadkach (pkt. 1) lit. a-e) Zamawiający wydłuży termin wykonania zamówienia o odpowiednią liczbę dni, umożliwiającą prawidłową realizację przedmiotu umowy.
2) zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) – wynagrodzenie ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma Zakupowa www.amwsinevia.eb2b.com.pl w zakładce Załączniki przedmiotowego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-31 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-29

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. CIĄG DALSZY Z SEKCJI 5.7)
2) wykazu usług obejmującego wykonanie co najmniej dwie (2) usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie sieci ciepłowniczych na kwotę co najmniej 20 000 zł brutto każda, wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzający się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy – wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
Uwaga!
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami (np. w ramach konsorcjum) wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
3) Wykazu wyposażenia zakładu dostępnego Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego obejmującego
3.1. akredytowany system teleinformatyczny do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE”;
3.2. kancelarii tajnej lub kancelarii innej niż kancelaria tajna przygotowaną do przechowywania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE”,
wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

2. Zamawiający na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r,. poz. 835), zwana dalej ustawą o ochronie bezpieczeństwa, wykluczy Wykonawcę:
a) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o ochronie bezpieczeństwa;
b) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o ochronie bezpieczeństwa;
c) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o ochronie bezpieczeństwa.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.