eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo-przestrzennej wraz z opracowaniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla zadania pn. "Budowa zbiornika wodnego "Wierna Rzeka"Ogłoszenie z dnia 2022-05-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo-przestrzennej wraz z opracowaniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla zadania pn. „Budowa zbiornika wodnego „Wierna Rzeka”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368302575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żelazna 59a

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-848

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: krakow@wody.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wody.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo-przestrzennej wraz z opracowaniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla zadania pn. „Budowa zbiornika wodnego „Wierna Rzeka”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b14c4872-d837-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00170621

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00068742/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.83 Budowa zbiornika wodnego „Wierna Rzeka” na terenie gmin: Łopuszno, Piekoszów i Strawczyn

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.przetargi.wody.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp – komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” – pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/. Platforma wypełnia definicję strony internetowej postępowania, na której publikowana jest dokumentacja postępowania. Wskazany w zdaniu 1 adres strony internetowej postępowania, to adres pod którym udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem przetargi.wody.gov.pl w zakładce: Instrukcja dla Wykonawców. Regulamin dostępny jest w zakładce „Regulamin”. Korzystanie z Platformy oznacza akceptację regulaminu oraz Instrukcji.
3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 14.1 – 14.6 specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”), Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj” (na etapie składania ofert) lub „Wiadomości” (po otwarciu ofert). Zakładki te służą również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
2. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
3. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, niemniej jednak Zamawiający rekomenduje sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.
4. Zamawiający informuje, że adres e-mail: Marzena.Pomorska@wody.gov.plsłuży jedynie do przesyłania ogłoszeń i otrzymywania informacji zwrotnej z Biuletynu Zamówień Publicznych oraz zwrotu wadiów wniesionych w formie niepieniężnej. Ewentualne wykorzystanie poczty elektronicznej w innych celach, niż wskazane w zdaniu 1, może nastąpić jedynie w przypadku awarii Platformy, przy czym - bez względu na przyczynę - poczta elektroniczna nie może służyć do złożenia oferty.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
6. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub cyfrowe odwzorowania dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy.
7. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Marzena Pomorska. Kontakt odbywa się za pośrednictwem Platformy.
8. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w języku polskim.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16;
b) kontakt z Inspektorem ochrony danych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem postępowania KR.ROZ.2810.77.2022 prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
h) posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): i) nie przysługuje Państwu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KR.ROZ.2810.77.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo-przestrzennej wraz z opracowaniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) oraz zgodnie z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach 08.03.2022 r. znak: WOO-I.4233.1.2015.MM/AM.86 nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa zbiornika wodnego „Wierna Rzeka” na terenie gmin Łopuszno, Piekoszów i Strawczyn.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) Wykonanie wielowariantowej koncepcji programowo-przestrzennej budowy zbiornika „Wierna Rzeka” (minimum 4 warianty).
2) Wykonanie całorocznej inwentaryzacji przyrodniczej dla potrzeb wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.).
3) Przygotowanie wszystkich załączników wymaganych do wniosku o decyzję środowiskową, odpowiadających wymogom ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.).
4) Dokonywanie wszelkich uzupełnień i poprawek do czasu uzyskania przez Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
5) Wykonawca jest zobowiązany do czynnego udziału w procesie administracyjnym związanym z uzyskaniem ww. decyzji, w tym m.in. do udziału we wszystkich ewentualnych spotkaniach i naradach w siedzibie organu prowadzącego i wydającego ww. decyzję.
6) Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia tzw. „wsparcia powykonawczego Zamawiającego”, polegającego na nieodpłatnym składaniu wyjaśnień i udzielania odpowiedzi, na ewentualne pytania dotyczące opracowanej dokumentacji, wpływające do Zamawiającego, w związku z dalszą realizacją inwestycji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7) Sporządzenie i uzgodnienie z Zamawiającym niezwłocznie (tj. do 5 dni od daty podpisania umowy) harmonogramu rzeczowo – finansowego do umowy, określającego zakres umowy, wysokość wynagrodzenia ryczałtowego w rozbiciu na poszczególne elementy zamówienia oraz terminy realizacji, planowanego do wykonania w terminie do 15 miesięcy od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem wykonania w terminie do 8 miesięcy od daty podpisania umowy koncepcji budowy zbiornika Wierna Rzeka, zawierającej kilka wariantów rozwiązań (co najmniej 4), poddanych analizie wraz ze wskazaniem wariantu preferowanego do realizacji.
8) Wykonawca przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przedstawienia i uzgodnienia z Zamawiającym zaproponowanych rozwiązań przedprojektowych (rozwiązań wariantowych) budowy zbiornika – Rady Techniczne (co najmniej trzy Rady Techniczne w siedzibie Zamawiającego).
9) Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami zainteresowanych Gmin (okazanie w terenie) dla zaproponowanych w koncepcji wariantów oraz uzyskać opinie właściwych obszarowo Gmin dla każdego z zaproponowanych wariantów. Do Wykonawcy należy zorganizowanie ww. konsultacji z udziałem Zamawiającego oraz przedstawicieli zainteresowanych mieszkańców, Gmin oraz innych osób, podmiotów lub organizacji. Celem łatwiejszego przedstawienia proponowanych rozwiązań koncepcyjnych, Wykonawca zobowiązany jest do opracowania prezentacji zawierającej m.in. lokalizację planowanych obiektów, widok doliny rzecznej i sąsiedniej zabudowy wraz z zagospodarowaniem terenu (z rozróżnieniem poszczególnych wariantów).
10) Koncepcję programowo-przestrzenną wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz winna być ona opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć wraz z wykazem sporządzonej dokumentacji;
11) Jeżeli wystąpi konieczność wykonania opracowań dodatkowych, które będą następstwem wad dokumentacji, błędów lub zaniedbań Wykonawcy, opracowania takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia.
12) Wykonawca przekaże Zamawiającemu nieograniczone majątkowe prawa autorskie do całości przedmiotu zamówienia, w tym tekstu i grafiki. Wykonawca wyrazi zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych. Wykonawca wyrazi zgodę na opracowywanie przez Zamawiającego utworów pochodnych, z wykorzystaniem w nich części lub całości dokumentacji. Z tytułu powyższego, jak również z tytułu eksploatacji utworów pochodnych, Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie.
13) Wykonawca przedstawi cenę brutto/netto za wykonanie całościowego przedmiotu zamówienia. Wykonawca będzie ponosił wszelkie opłaty, w tym administracyjne, związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. W cenie oferty należy również uwzględnić koszt czynnego udziału w procesie administracyjnym związanym z uzyskaniem ww. decyzji środowiskowej. Wszelkie prace lub czynności nie wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia, a niezbędne do właściwego i kompletnego jego opracowania, uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz decyzji, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.
14) W cenie oferty, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić koszty tzw. „wsparcia powykonawczego Zamawiającego”, polegającego na nieodpłatnym składaniu wyjaśnień i udzielania odpowiedzi, na ewentualne pytania dotyczące opracowanej dokumentacji, wpływające do Zamawiającego, w związku z dalszą realizacją inwestycji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
15) Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt:
a) uzyskać wszystkie materiały potrzebne do wykonania Przedmiotu Umowy,
b) uzgadniać i konsultować z Zamawiającym opracowywane dokumentacje na każdym etapie ich opracowywania, ze szczególnym uwzględnieniem proponowanych rozwiązań wariantowych.
16) Wykonawca będzie konsultował z Zamawiającym rozwiązania na bieżąco, tzn. już w fazie ich tworzenia oraz przedstaw idee wariantowania. Obowiązkiem Wykonawcy będzie też czynne uczestniczenie w procesie uzyskiwania dla Zamawiającego wszelkich części zakresu rzeczowego zadania, w szczególności w procesie uzyskiwania przez Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, tj. opracuje raport o oddziaływaniu oraz weźmie udział w udzielaniu odpowiedzi i przygotowywaniu ewentualnych wyjaśnień dla organu wydającego ww. decyzję a także będzie wprowadzał, w razie konieczności, poprawki i uszczegółowianie zapisów dokumentacji.
17) Czynności związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej:
a) obowiązek przygotowania i złożenia Zamawiającemu kompletnego raportu oddziaływania na środowisko spoczywa na Wykonawcy;
b) Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt dokonać wszelkich niezbędnych uzgodnień/uzyskać wszelkich niezbędnych dokumentów, materiałów lub oświadczeń, które mogą być konieczne dla uzyskania przez Zamawiającego decyzji środowiskowej.
3. Szczegółowy zakres zamówienia określają załączniki do niniejszej swz w tym w tym projekt umowy oraz opis przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentacji przetargowej, a o ich wykryciu powinien niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego w celu wprowadzenia zmian i poprawek.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71352000-0 - Usługi badania podłoża

71354000-4 - Usługi sporządzania map

71355000-1 - Usługi pomiarowe

71351900-2 - Usługi geologiczne, oceanograficzne i hydrologiczne

71313000-5 - Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 511 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1 Ocenie będą podlegały oferty ważne tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Zamawiający dokona oceny ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie następujących kryteriów:

Cena – waga kryterium 60%
Doświadczenie projektanta – waga kryterium 20 %
Doświadczenie koordynatora prac związanych z opracowaniem raportu ooś – waga kryterium 20%

Każdy 1% wagi równy jest 1 pkt oceny oferty.

3. Zamawiający przyzna wartości punktowe w poszczególnych kryteriach, o których mowa w pkt. 2. z zastosowaniem następujących zasad:

a) W kryterium „Cena” Zamawiający przyzna wartości punktowe według wzoru:

najniższa cena brutto
C = ----------------------------------------------- x 100 x 60%
cena brutto badanej oferty

b) W kryterium „Doświadczenie projektanta” Zamawiający przyzna punkty za dodatkowe ponad wymagane w cz. VII SWZ doświadczenie osoby skierowanej do pełnienia funkcji Projektanta, co uczyni następująco:

1) w przypadku wykazania, że osoba skierowana do pełnienia funkcji Projektanta posiada doświadczenie polegające na sporządzeniu minimum trzech dokumentacji koncepcyjnych lub dokumentacji projektowych, których przedmiotem była budowa i/lub odbudowa i/lub rozbudowa i/lub nadbudowa i/lub przebudowa zbiorników wodnych lub obiektów powierzchniowych ochrony powodziowej (np. poldery) wraz z budowlami hydrotechnicznymi (np. zapora czołowa, budowle wpustowo-upustowe) lub regulacja lub odbudowa koryt rzecznych - Zamawiający przyzna ofercie 10 punktów
2) w przypadku wykazania, że osoba skierowana do pełnienia funkcji Projektanta posiada doświadczenie polegające na sporządzeniu minimum czterech dokumentacji koncepcyjnych lub dokumentacji projektowych, których przedmiotem była budowa i/lub odbudowa i/lub rozbudowa i/lub nadbudowa i/lub przebudowa zbiorników wodnych lub obiektów powierzchniowych ochrony powodziowej (np. poldery) wraz z budowlami hydrotechnicznymi (np. zapora czołowa, budowle wpustowo-upustowe) lub regulacja lub odbudowa koryt rzecznych - Zamawiający przyzna ofercie 20 punktów

c) „Doświadczenie koordynatora prac związanych z opracowaniem raportu ooś” Zamawiający przyzna punkty za dodatkowe ponad wymagane w cz. VII SWZ doświadczenie jednej spośród osób skierowanych do realizacji prac związanych z opracowaniem raportu ooś (tj. osoby ds. biologicznych elementów oceny stanu wód do realizacji prac związanych z opracowaniem raportu ooś albo osoby ds. hydromorfologicznych elementów oceny stanu wód do realizacji prac związanych z opracowaniem raportu ooś albo osoby ds. oceny przyrodniczej do realizacji prac związanych z opracowaniem raportu ooś) i wskazanej w formularzu oferty jako koordynator, co uczyni następująco:

1) w przypadku wykazania, że osoba skierowana do prac związanych z opracowaniem raportu ooś – koordynator, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert w postępowaniu, opracowała (samodzielnie lub jako członek zespołu opracowującego) co najmniej trzy raporty o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w tym co najmniej jeden raport ooś dla inwestycji związanych z budownictwem wodnym - Zamawiający przyzna ofercie 10 punktów
2) w przypadku wykazania, że osoba skierowana do prac związanych z opracowaniem raportu ooś – koordynator, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert w postępowaniu, opracowała (samodzielnie lub jako członek zespołu opracowującego) co najmniej cztery raporty o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w tym co najmniej jeden raport ooś dla inwestycji związanych z budownictwem wodnym - Zamawiający przyzna ofercie 20 punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie koordynatora prac związanych z opracowaniem raportu ooś

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający określa następujące warunki udziału w postepowaniu:

1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie 5 lat przed upływem składania ofert wykonał:

1) dwie usługi polegające na opracowaniu dokumentacji koncepcyjnych lub dokumentacji projektowych, których przedmiotem była budowa i/lub odbudowa i/lub rozbudowa i/lub nadbudowa i/lub przebudowa zbiorników wodnych lub obiektów powierzchniowych ochrony powodziowej (np. poldery) wraz z budowlami hydrotechnicznymi (np. zapora czołowa, budowle wpustowo-upustowe) lub w regulacja lub odbudowa koryt rzecznych, o łącznej wartości brutto ww. dokumentacji co najmniej 150 tys. zł brutto,
oraz
2) dwie usługi polegające na opracowaniu raportu o oddziaływaniu na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o łącznej wartości brutto co najmniej 100 tys. zł

oraz

2. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia osoby posiadające kwalifikacje i wykształcenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia, tj.:

1) 1 osobę ds. projektowania (funkcja projektanta), posiadającą od co najmniej 5 lat (okres posiadania uprawnień liczony od dnia uzyskania uprawnień, okres wymaganego posiadania uprawnień liczony względem terminu składania ofert w postępowaniu) uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, inżynierii wodnej lub melioracji wodnych albo specjalności konstrukcyjno - budowlanej w zakresie budowli hydrotechnicznych lub wodno-melioracyjnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, która to osoba posiada doświadczenie polegające na sporządzeniu minimum dwóch dokumentacji koncepcyjnych lub dokumentacji projektowych, których przedmiotem była budowa i/lub odbudowa i/lub rozbudowa i/lub nadbudowa i/lub przebudowa zbiorników wodnych lub obiektów powierzchniowych ochrony powodziowej (np. poldery) wraz z budowlami hydrotechnicznymi (np. zapora czołowa, budowle wpustowo-upustowe) lub regulacja lub odbudowa koryt rzecznych.
2) 1 osobę ds. projektowania (funkcja sprawdzającego), posiadającą od co 5 lat (okres posiadania uprawnień liczony od dnia uzyskania uprawnień, okres wymaganego posiadania uprawnień liczony względem terminu składania ofert w postępowaniu) uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, inżynierii wodnej lub melioracji wodnych albo specjalności konstrukcyjno - budowlanej w zakresie budowli hydrotechnicznych lub wodno-melioracyjnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych przepisów.
3) 1 osobę z uprawnieniami w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.
4) 1 osobę ds. biologicznych elementów oceny stanu wód do realizacji prac związanych z opracowaniem raportu ooś, legitymującą się wykształceniem wyższym z zakresu jednej z następujących dyscyplin naukowych: ochrona środowiska lub biologia i posiadającą doświadczenie w zakresie dokonywania oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, przez co rozumie się opracowanie (samodzielnie lub jako członek zespołu opracowującego) w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert w postępowaniu, co najmniej 2 raportów o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w tym co najmniej jednego raportu ooś dla inwestycji związanych z budownictwem wodnym.
5) 1 osobę ds. hydromorfologicznych elementów oceny stanu wód do realizacji prac związanych z opracowaniem raportu ooś, legitymującą się wykształceniem wyższym z zakresu jednej z następujących dyscyplin naukowych: ochrona środowiska lub hydrologia lub biologia i posiadającą doświadczenie w zakresie dokonywania oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, przez co rozumie się opracowanie (samodzielnie lub jako członek zespołu opracowującego) w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert w postępowaniu, co najmniej 2 raportów o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w tym co najmniej jednego raportu ooś dla inwestycji związanych z budownictwem wodnym.
6) 1 osobę ds. oceny przyrodniczej do realizacji prac związanych z opracowaniem raportu ooś, legitymującą się wykształceniem wyższym z zakresu jednej z następujących dyscyplin naukowych: ochrona środowiska lub biologia i posiadającą doświadczenie w zakresie dokonywania oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, przez co rozumie się opracowanie (samodzielnie lub jako członek zespołu opracowującego) w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert w postępowaniu, co najmniej 2 raportów o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w tym co najmniej jednego raportu ooś dla inwestycji związanych z budownictwem wodnym.
7) 1 osobę kierowaną do pełnienia funkcji specjalisty ds. modelowania hydraulicznego, która w okresie 5 lat przed upływem składania ofert w postepowaniu sporządziła co najmniej jedno opracowanie zakresu modelowania hydraulicznego w systemach: MIKE, HEC-RAS lub pokrewnych. Za systemy pokrewne Zamawiający uznaje systemy do modelowania przepływu wody w korycie i dolinie rzecznej wraz z obiektami inżynierskimi o złożonych konstrukcjach (mosty, przepusty, jazy i inne), pozwalający m.in. na: schematyzację sieci rzecznej, obliczenia hydrologiczne przepływów w wybranych przekrojach modelowanego cieku, stanowiące warunki brzegowe, obliczenia numeryczne wraz z kalibracją i weryfikacją modelu oraz wizualizacją wyników obliczeń.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania o których mowa w pkt. 7.1.1. i 7.1.2 SWZ
3) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (uzupełniony w zakresie informacji wymaganych dla spełniania warunku udziału w postępowaniu).
2) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (uzupełniony w zakresie informacji wymaganych dla spełniania warunku udziału w postępowaniu).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie określa katalogu przedmiotowych środków dowodowych

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1 Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych).
2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w jednej z form wymienionych w pkt 8.2.2-8.2.4 SWZ winien zostać złożony w formie oryginału, tj. dokumentu elektronicznego, podpisanego przez wystawcę dokumentu. Beneficjentem takich dokumentów musi być Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa. Złożone poręczenie lub gwarancja musi zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 98 ust. 6 pzp. Złożenie dokumentu wadialnego niespełniającego wskazanego wymogu lub zawierającego postanowienia uniemożliwiające zamawiającemu skuteczne zaspokojenie w przypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek zatrzymania wadium określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp, będzie skutkowało uznaniem, iż wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, a tym samym oferta nie została prawidłowo zabezpieczona.
4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 27 1130 1017 0020 1510 6790 0004. W tytule przelewu należy wpisać: „wadium w sprawie nr KR.ROZ.2810.77.2022”.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu jest wniesione skutecznie, jeżeli zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
b) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem / liderem. W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający przyjmuje, że pełnomocnikiem / liderem jest pierwszy spośród wymienionych w ofercie, występujących wspólnie Wykonawców.
c) Pełnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa konsorcjum, spółki cywilnej) z którego wynika takie pełnomocnictwo należy złożyć razem z ofertą.
d) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia aktualne na dzień składania ofert, celem potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ.
e) Każdy z Wykonawców występujących wspólnie obowiązany jest do wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień w niej zawartych w następujących okolicznościach:
1) zmiany przepisów prawnych dotyczących przedmiotu umowy, jeżeli zmiana przepisów wymaga zmiany postanowień
umowy,
2) w przypadku konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy lub terminów realizacji poszczególnych zakresów
przedmiotu umowy, określonych w § 2 wraz z konsekwencjami z tego wynikającymi, w sytuacji:
a) opóźnień w uzyskaniu niezbędnych informacji, uzgodnień/opinii lub decyzji administracyjnych od innych podmiotów,
pomimo zachowania należytej staranności przez Wykonawcę dokonującego niezbędnych uzgodnień w zakresie przyjętych
rozwiązań projektowych;
b) udzielenia w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych związanych z realizacją zamówienia podstawowego,
niezbędnych do jego prawidłowego wykonania i mających wpływ na uzgodniony termin jego realizacji;
c) zmiany przepisów prawa warunkujących wykonanie przedmiotu zamówienia, następujących w trakcie realizacji
zamówienia;
d) zmiany planu finansowego Zamawiającego dotyczącego środków finansowych, przeznaczonych na realizację przedmiotu
umowy;
e) konieczności wykonania dodatkowych prac, badań, ekspertyz, analiz;
f) wykonania przewidzianych umową prac przed terminem umownym lub realizację poszczególnych zakresów przedmiotu
umowy przed upływem terminów, określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym;
g) wystąpienia innych zdarzeń obiektywnych niezależnych od Stron umowy, które zasadniczo utrudniają wykonanie części
lub całości zobowiązań wynikających z umowy, a których Strony, przy dołożeniu należytej staranności, nie mogły
przewidzieć, zapobiec im, ani ich przezwyciężyć;
h) konieczności prostowania błędów i istniejących rozbieżności w ewidencji gruntów, prowadzonej przez właściwe Starostwo
Powiatowe bądź inne organy administracyjne;
3) jeżeli w związku z przyznaniem środków finansowych na realizację przedmiotu umowy albo na skutek zmian warunków
ich przyznania, konieczna jest zmiana zapisów umowy dotyczących w szczególności zasad rozliczeń i warunków płatności
za wykonanie przedmiotu umowy,
4) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą
starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana ta nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy,
5) jeżeli wprowadzenie zmian do umowy pociąga za sobą konieczność zmiany zapisów umowy dotyczących fakturowania
lub procedury odbioru przedmiotu umowy,
6) w razie konieczności zmiany nazwy zadania w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
7) Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy, gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę
w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału,
przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego
przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a także nie zachodzą wobec niego
podstawy do wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
8) Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w zakresie podwykonawstwa wraz
z konsekwencjami z tego wynikającymi, w razie wystąpienia jednej z poniższych okoliczności:
a) w przypadku konieczności zmiany zakresu podwykonawstwa w stosunku do wskazanego w ofercie lub rezygnacji z
wykonywania przedmiotu umowy w podwykonawstwie,
b) w przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca zamierzał wykonać przedmiot
umowy,
c) w sytuacji, gdy Wykonawca zamierzał wykonać przedmiot umowy samodzielnie, jednakże z uwagi na wystąpienie nowych
okoliczności po dniu składania ofert, zachodzi konieczność powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy,

Pełen katalog możliwych zmian umowy zawiera projekt umowy, w szczególności par. 16

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty nalezy składac elektronicznie poprzez Platformę zakupowa Zamawijącego: www.przetargi.wody.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-06 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-05

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

UWAGA:
1. Ze względu na ograniczenie liczby znaków w polu nazwy zamówienia, Zamawiający zamieszcza w tym miejscu pełną nazwę zamówienia: Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo-przestrzennej wraz z opracowaniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla zadania pn. „Budowa zbiornika wodnego „Wierna Rzeka” na terenie gmin: Łopuszno, Piekoszów i Strawczyn”

2. Przesłanki wykluczenia
Poza sytuacjami wykluczenia wykonawcy z tytułu przesłanek, o których mowa we wcześniejszej części ogłoszenia, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, Wykonawcę, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego:
1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

3. Określony w treści ogłoszenia okres realizacji 511 dni wynika z przemnożenia liczby tygodni realizacji zamówienia, tj. 73 i liczby dni w tygodniu, tj. 7 i wynika z ograniczeń publikatora polegających na braku możliwości określenia terminu realizacji w tygodniach (tylko możliwość w dniach i miesiącach). Zgodnie z dokumentami zamówienia okres realizacji zamówienia to:
"Termin realizacji zamówienia:
a) rozpoczęcie: z dniem zawarcia umowy,
b) zakończenie: w terminie do 73 tygodni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że w terminie do 21 tygodni od daty podpisania umowy Wykonawca opracuje koncepcję budowy zbiornika Wierna Rzeka, zawierającą kilka wariantów rozwiązań (co najmniej 4), poddanych analizie wraz ze wskazaniem wariantu preferowanego do realizacji."

4. Wizja lokalna
1. Złożenie oferty musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej.
2. Z odbycia wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół, który będzie stanowił potwierdzenie odbycia wizji lokalnej.
3. Wizja lokalna jest obowiązkowa. Złożenie oferty bez odbycia wizji lokalnej skutkuje jej odrzuceniem na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 pzp.
4. Zamawiający nie wyznacza jednego terminu odbycia wizji lokalnej. Wizja może zostać zrealizowana dowolnym terminie, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 14.00, z zastrzeżeniem pkt 5.
5. Celem odbycia wizji lokalnej Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zamiar odbycia wizji proponując termin wizji. Po potwierdzeniu przez Zamawiającego zaproponowanego terminu, Wykonawca może dokonać wizji lokalnej.
6. Wizja odbędzie się w miejscu planowanego do budowy zbiornika, wskazanym przez Zamawiającego w potwierdzeniu możliwości odbycia ww. wizji.
7. Zamawiający nie zawraca kosztów udziału w wizji lokalnej, w tym w szczególności dojazdu na miejsce realizacji planowanych robót

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.