eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Turośl › "Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Turośl"Ogłoszenie z dnia 2022-05-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
"Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Turośl"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Turośl ul. Jana Pawła II 49 18-525 Turośl

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450669890

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Pawła II 49

1.5.2.) Miejscowość: Turośl

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-525

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 504913483

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zpioc@turosl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.turosl.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Turośl"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e6c70b8a-d820-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00170601

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020778/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Turośl

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/turosl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/turosl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Komunikacja między zamawiającym i wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej
znajdującej się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/turosl
Wykonawca na postawie 284 ust.1 ustawy pzp ( Dz. U. z 2021 poz. 1129) może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego na stronie postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/turosl Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa
na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. Treść pytań (bez
ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/turosl. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego tel. 22 101 02 02 e-mail: cwk@platformazakupowa.pl. Zamawiający zgodnie z §4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz
udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z
2017 r. poz. 1320)–zwane dalej „Rozporządzeniem” określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako: 1) dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PadES, 2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt,
ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CA-dES, ASIC, XMLenc., przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie: pdf. 10. Informacja na temat kodowania i czasu odbioru danych: 1) pliki Oferty wraz z załącznikami załączone przez Wykonawcę na platformie i zapisane, widoczne są w platformie jako zaszyfrowane. Możliwość otworzenia plików dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert. 2) Wykonawca po złożeniu oferty otrzyma na adres email informację z oznaczeniem czasu odbioru danych przez platformę datę oraz dokładny czas ( hh:mm:ss) 11. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii lub nie działania Platformy
zakupowej zamawiający dopuszcza komunikację z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, na adres zpioc@turosl.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Turośl , inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Przemysław Zadroga, kontakt: mail,iod@turosl.pl. tel. 508 965 399,Pani/Pana
dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Turośl” numer ZPK.271.6.2022 prowadzonym w trybie przetargu podstawowego bez przeprowadzania negocjacji.,odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 72 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019.), dalej „ustawa Pzp”;
,Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPK.271.6.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Turośl” w ramach realizacji inwestycji z Rządowego Programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych (pierwszy nabór), które obejmuje:
Część I – „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Turośl”.
rośl”. 2. Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia i warunki realizacji określą dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
3. Przedmiary robót dołączone do specyfikacji warunków zamówienia stanowią wyłącznie element pomocniczy, ułatwiający sporządzenie oferty. Roboty budowlane ujęte w dokumentacji projektowej, a nie ujęte w przedmiarach, nie będą traktowane jako roboty dodatkowe i nie będą finansowane przez Zamawiającego. Jeżeli występują rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, a przedmiarami robót należy przyjąć za wiążące dokumentację projektową. 4. Wymagania dotyczące gwarancji i rękojmi: minimalny termin gwarancji i rękojmi dla Części I, wynosi 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego przez Zamawiającego. Wykonawca może przedłużyć ter-min gwarancji i rękojmi do 92 m-cy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opisano szczegółowo w Rozdziale XXI- opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rekojmi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Turośl” w ramach realizacji inwestycji z Rządowego Programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych (pierwszy nabór), które obejmuje: Część II – „Wykonanie technologii uzdatniania wody w Hydroforni Turośl”. Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia i warunki realizacji określą dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót Przedmiary robót dołączone do specyfikacji warunków zamówienia stanowią wyłącznie element pomocni-czy, ułatwiający sporządzenie oferty. Roboty budowlane ujęte w dokumentacji projektowej, a nie ujęte w przedmiarach, nie będą traktowane jako roboty dodatkowe i nie będą finansowane przez Zamawiającego. Jeżeli występują rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, a przedmiarami robót należy przyjąć za wiążące dokumentację projektową. Wymagania dotyczące gwarancji i rękojmi: minimalny termin gwarancji i rękojmi dla Części II wynosi 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego przez Zamawiającego. Wykonawca może przedłużyć termin gwarancji i rękojmi do 92 m-cy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opisano szczegółowo w Rozdziale XXI- opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rekojmi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Turośl” w ramach realizacji inwestycji z Rządowego Programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych (pierwszy nabór), które obejmuje: Część III – „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami na terenie gminy Turośl”. Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia i warunki realizacji określą dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. UWAGA: Zakres prac dla Części Nr III obejmuje budowę sieci wodociągowej (bez przyłączy). Rozpoczęcie budowy nastąpi po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę (w dniu 07.04.2022r Za-mawiający złożył wniosek o pozwolenie na budowę). Wymagania dotyczące gwarancji i rękojmi: minimalny termin gwarancji i rękojmi dla Części III wynosi 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego przez Zamawiającego. Wykonawca może przedłużyć termin gwarancji i rękojmi do 92 m-cy. Przedmiary robót dołączone do specyfikacji warunków zamówienia stanowią wyłącznie element pomocniczy, ułatwiający sporządzenie oferty. Roboty budowlane ujęte w dokumentacji projektowej, a nie ujęte w przedmiarach, nie będą traktowane jako roboty dodatkowe i nie będą finansowane przez Zamawiającego. Jeżeli występują rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, a przedmiarami robót należy przyjąć za wiążące dokumentację projektową.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opisano szczegółowo w Rozdziale XXI- opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rekojmi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodo-ciągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Turośl” w ramach realizacji inwestycji z Rządowego Programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych (pierwszy nabór), które obejmuje:
Część IV - „Dostawa nowego wozu asenizacyjnego na potrzeby gminy Turośl”.
Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia i warunki realizacji określą parametry techniczne wozu asenizacyjnego. Okres gwarancji dla Części IV to 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34144500-3 - Pojazdy do transportu odpadów i ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opisano szczegółowo w Rozdziale XXI- opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych
kryteriów i sposobu oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.108 ust.1 ustawy Pzp oraz art.109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp. 1.2 spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w w/w zakresie. b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w w/w zakresie c) w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej : dla Części I - Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 800 000,00 złotych, - posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 800 000,00 złotych, dla Części II - Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000,00 złotych, - posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 300 000,00 złotych
dla Części III - Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 500 000,00 złotych, - posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 1 500 000,00 złotych, dla Części IV - Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 400 000,00 złotych, - posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 400 000,00 złotych, d) zdolności technicznej lub zawodowej:
• Zdolność techniczna dla Części I - Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, polegające na wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlane związane z budowa lub rozbudową oczyszczalni ścieków, o wartości co najmniej 800 000,00 zł. brutto, dla Części II - Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, polegające na wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy: w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub modernizacji technologii Stacji Uzdatniania wody o wartości brutto nie mniejszej niż 300 000,00 zł., dla Części III - Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, polegające na wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 robotę polegającą na wykonaniu budowy sieci wodociągowej o wartości brutto nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł. brutto.
dla Części IV - Zamawiający wymaga, aby wykonawcy wykazali, że wykonali należycie w okresie ostatnich trzech(3)lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w po-stępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedno (1) zamówienie odpowiadające przedmiotowi zamówienia tj. polegających na dostawie mi-nimum jednego wozu asenizacyjnego o wartości nie mniejszej niż: 400 000,00 zł. brutto (słownie: czterysta tysięcy zł 00/100 brutto). • Zdolność zawodowa dla Części I Wykonawca skieruje do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego osobę: - Kierownika budowy robót ogólnobudowlanych, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie upoważniające do kierowania robotami ogólnobudowlanymi. - Kierownika budowy robót sanitarnych, posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i kanalizacyjnych, wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego lub równoważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika Robót w wyżej wskaza-nym zakresie określonym dla niniejszego zamówienia. - Kierownika budowy robót elektrycznych, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, wy-dane na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego lub równoważne uprawnienia, wy-dane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika Robót w wyżej wskazanym zakresie określonym dla niniejszego zamówienia. dla Części II Wykonawca skieruje do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego osobę: Kierownika budowy robót instalacji sanitarnych, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograni-czeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego lub równoważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika Robót w wyżej wskazanym zakresie określonym dla niniejszego zamówienia. Kierownika budowy robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania ro-botami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego lub równoważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika Robót w wyżej wskazanym zakresie określonym dla niniejszego zamówienia.
dla Części III Wykonawca skieruje do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego osobę: - Wykonawca skieruje do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego osobę do pełnienia funkcji kierownika budowy, tj. osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania ro-botami budowlanymi w specjalności sanitarnej (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi) i posiadającą co najmniej 3-letnie do-świadczenie zawodowe jako kierownik budowy w tej branży.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia zgodnie z art. 274 ust.1 ustawy Pzp w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających: 2.1. Brak podstaw wykluczenia: dla Części I, II, III i IV 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. 2021 r., poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, nie zależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ. 2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia zgodnie z art. 274 ust.1 ustawy Pzp w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających opisanych szczegółowo w Rozdziale XIII. Oświadczenia i Dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia – podmiotowe środki dowodowe ust. 2 pkt 2.2.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Dotyczy Części I,II, III i IV 1. Dla każdej z Części Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art.98 ust.1 pkt. 2 i 3 oraz ust. 2.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu - wpłacone przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Turośl - Bank Spółdzielczy w Kolnie Nr 34 8754 0004 0260 0765 2000 0040 z adnotacją: Wadium przetargowe na wykonanie: „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Turośl” - z dopiskiem Wadium dla Części…….... (wpisać Część na którą jest składana oferta)
2) gwarancjach bankowych 3) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020r. poz. 299) 4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust.7 pkt. 2-4 ustawy Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. 6. Zgodnie z art.226 ust.1 pkt.14 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art.98 ust.2 pkt 3.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Dotyczy Części I, II, III i IV, Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym celu wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia. Jeżeli wybrana została oferta wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Zaleca się, aby z treści Formularza Oferty wynikało, że oferta składana jest w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W miejsce „pełna nazwa wykonawcy, adres, „…..” należy wpisać nazwy wykonawców i dane umożliwiające ich identyfikację.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający na podstawie art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U z 2021r, poz.1129) przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności na warunkach określonych w SWZ.
2. Powyższe zmiany dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez jedną ze stron i po akceptacji przez drugą stronę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/turosl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-06 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.