eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Karczew › Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki (mosty w m. Glinianka, Kąty, Grabianka, Janów, Nadbrzeż, Brzezinki)Ogłoszenie z dnia 2022-05-20

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki (mosty w m. Glinianka, Kąty, Grabianka, Janów, Nadbrzeż, Brzezinki)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 014848593

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bohaterów Westerplatte 36

1.5.2.) Miejscowość: Karczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-480

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdp@powiat-otwocki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.powiat-otwocki.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki (mosty w m. Glinianka, Kąty, Grabianka, Janów, Nadbrzeż, Brzezinki)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-228e3eb2-d830-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00170495

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00035337/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki (mosty w m. Glinianka, Kąty, Grabianka, Janów, Nadbrzeż, Brzezinka)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zdpotwock.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się wyłącznie przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 ustawy, za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej (dalej:
„Platforma”)
pod adresem: https://zdpotwock.eb2b.com.pl/ , która spełnia wymagania opisane w art. 64 ustawy. Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na Platformie Zakupowej. Zarejestrowanie
i utrzymywanie konta na Platformie Zakupowej oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin
Platformy Zakupowej (dostępny pod adresem internetowym https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms
lub https://xx.eb2b.com.pl/user/terms). Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta w
Platformie Zakupowej), akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie orazuznaje go za wiążący.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w
Karczewie ul. Bohaterów Westerplatte 36, 05-480 Karczew tel. 22 780 64 21
• inspektorem ochrony danych osobowych w Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku jest Pani Daria
Bartnicka, email: iod@powiat-otwocki.pl ,
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),
dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
• posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16
RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupełnienia o których mowa w art 16 rozporządzenia 2016/679 , nie może skutkować zmiana wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawi Skorzystanie
Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia o których mowa w art 16
rozporządzenia 2016/679 , nie może skutkować zmiana wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień
umowy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP/P-11/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca
na modernizacji przepraw przez cieki (mosty w miejscowościach Glinianka, Kąty, Grabianka, Janów, Nadbrzeż, Brzezinka)”
w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowana w systemie „zaprojektuj i
wybuduj”
2) W ramach zamówienia należy:
a) wykonać dokumentację projektową na podstawie PFU,
b) uzyskanie wymaganych opinii, sprawozdań, uzgodnień i zatwierdzeń dokumentacji projektowej wymaganych przepisami
prawa umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych tj. uzyskanie pozwolenia na budowę lub decyzji ZRID – wykonawca
jest zobowiązany do przygotowania wniosku wraz z uzasadnieniem nadania rygoru natychmiastowej wykonalności dla
decyzji,
c) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych według sporządzonej dokumentacji projektowej,
d) wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną przez organ architektoniczno-budowlany dokumentacją,
e) wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej,
f) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,
3) Zadanie obejmuje wykonanie ww. zakresu w następujących miejscach:
- obiekt mostowy zlokalizowany na drodze powiatowej Nr 2732W w miejscowości Nadbrzeż gmina Karczew w km 0+284
nad ciekiem bez nazwy
- obiekt mostowy zlokalizowany na drodze powiatowej Nr 2743W w miejscowości Kąty gmina Kołbiel w km 4+185 nad
ciekiem bez nazwy
- obiekt mostowy zlokalizowany na drodze powiatowej Nr 2723W w miejscowości Janów gmina Karczew w km 1+162 nad
kanałem Bielińskim
- obiekt mostowy zlokalizowany na drodze powiatowej Nr 2746W w miejscowości Grabianka gmina Osieck w km 4+060 nad
ciekiem bez nazwy,
- obiekt mostowy zlokalizowany na drodze powiatowej Nr 2724W w miejscowości Brzezinka gmina Karczew w km 4+008
nad kanałem Bielińskim,
- obiekt mostowy zlokalizowany na drodze powiatowej Nr 2709W w miejscowości Glinianka gmina Wiązowna nad ciekiem
bez nazwy
4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w programie funkcjonalno-użytkowym (PFU)
5) Dokumentację projektową oraz roboty budowlane należy wykonać zgodnie z założeniami określonymi w PFU

4.2.6.) Główny kod CPV: 45221100-3 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45221100-3 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 29 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają
warunki udziału w postępowaniu.
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia warunku w powyższym
zakresie,
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów – Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
c) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż
2 000 000,00 zł (dwa miliony złotych), przy czym środki finansowe i zdolność kredytowa mogą być sumowane
do wymaganej przez Zamawiającego wysokości.
W przypadku gdy wysokość posiadanych środków finansowych lub wysokość zdolności kredytowej jest
określona w innej walucie niż w złotych polskich, Wykonawca dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie
– na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego
Banku Polskiego na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy
warunek zostanie spełniony jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
albo wykonawcy łącznie wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wymagalnej
wysokości.
d) zdolności technicznej i zawodowej:
Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli wykaże że:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończył co
najmniej 2 zamówienia, które dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej przebudowy/
rozbudowy/budowy mostu lub przepustu zlokalizowanego na drodze publicznej minimum klasy Z
b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończył co najmniej
2 zamówienie, które dotyczyło wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie
lub budowie lub przepustu zlokalizowanego na ciągu drogi publicznej minimum klasy Z o wartości
pojedynczej roboty min. 0,7 mln zł
c) dysponuje następującymi osobami:
✓ 1 osobą pełniącą funkcje kierownika robót, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalności mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - w zakresie
wystarczającym do kierowania robotami w zakresie jw., należącą do właściwej izby samorządu
zawodowego oraz posiadająca doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót
drogowych na minimum dwoma zadaniami polegającym na budowie lub przebudowie mostu lub
przepustu zlokalizowanego w ciągu drogi publicznej minimum klasy Z.
✓ 1 osobą pełniącą funkcje projektanta w specjalności mostowej, którą skieruje do realizacji niniejszego
zamówienia, jako projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania (bez ograniczeń) w
specjalności mostowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333 ze. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów albo odpowiadające im kwalifikację zawodowe, które zostały uznane na
zasadach określonych w przepisach odrębnych, która wykonała min. 2 dokumentacje projektowe
dotyczące budowy/ przebudowy mostu lub przepustu zlokalizowanego w ciągu drogi publicznej
minimum klasy Z,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty -
Zamawiający nie wymaga złożenia do oferty informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie.
Zamawiający wymaga wykazania tylko zamówień niezbędnych dla spełnienia warunku określonego w SIWZ
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień,
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu osób, skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego stanowi Załącznik do SWZ.
c) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania oferta jeżeli okres działalności jest
krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz
których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencję bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające
ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosku o
dopuszczenie do udziału w postepowaniu – załącznik do SWZ
d) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie
wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie wykonawcy o
aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie art. 108 ust .1 pkt 1, 3, 4, 5
podstaw wykluczenia z postępowania oraz art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W przypadku powołania się na rozwiązania równoważne Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków
dowodowych wraz z ofertą.
W przypadku gdyż wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub złożone
przedmiotowe środki dowodowe okrążą się niekompletne Zamawiający wezwie do ich złożenia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

W przypadku powołania się na rozwiązania równoważne Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków
dowodowych wraz z ofertą.
W przypadku gdyż wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub złożone
przedmiotowe środki dowodowe okrążą się niekompletne Zamawiający wezwie do ich złożenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 71 000,00 zł
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania
ofertą, z wyjątkiem przypadków o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz ust. 2 pzp.
3. Przedłużenie związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo
jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach
a) Pieniądzu
b) Gwarancji bankowej,
c) Gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) Poręczeniach udzielonych przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
e) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
a) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść na konto o numerze 97 8023 0009 2001 0009 8805 0014 Powiat Otwocki –
Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie ul. Bohaterów Westerplatte 36, 05- 480 Karczew tytułem wadium
„Modernizacja infrastruktury drogowej” – ZDP/P-07/2022 Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy
zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy
zamawiającego).
b) wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty
w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać
następujące elementy:
 nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego),
gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być: Powiat
Otwocki – Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie ul. Bohaterów Westerplatte 36, 05-480 Karczew
 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
 kwotę gwarancji/poręczenia,
 termin ważności gwarancji/poręczenia,
 zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia
bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach
określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp
c) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 pzp
d) Zmawiający zatrzyma wadium w sytuacji wystąpienia ustawowych podstaw do jego zatrzymania, określonych w art. 98
ust. 6 pzp.
e) Jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy, zgodnie z zapisami art. 266 ust. 1
pkt 14) ustawy pzp Zamawiający odrzuci taką ofertę.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

28) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
29) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Umocowanie należy przedłożyć wraz z ofertą – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres
umocowania. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).
30) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołącza do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane wykonują poszczególni wykonawcy.
31) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
32) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą na trzy dni
przed zwarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego są zobowiązaniu przedstawić zamawiającemu stosowną umowę
regulującą współprace tych Wykonawców występujących wspólnie, zawierającą w swej treści następujące postanawiania:
 Określenie celu gospodarczego
 Oznaczenie czasu trwania konsorcjum, obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia,
 Podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców występujących wspólnie, zgodnie z oświadczeniem,
 Wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy wspólnej przez któregokolwiek z Wykonawców występujących do czasu
wykonania zamówienia w całości,
 Solidarną odpowiedzialność Wykonawców występujących wspólnie za realizację przedmiotu zamówienia,
 Solidarność Wykonawców jako wierzycieli względem wierzytelności, które będą im przysługiwały w związku z realizacją
przedmiotu zamówienia w ramach zawartej z Zamawiającym Umowy
 Określenie sposobu płatności wynagrodzenia przez Zamawiającego przysługującego Wykonawcom w związku z realizacją
zamówienia, zgodnie z którym faktury na rzecz Zamawiającego będzie wystawiał Lider, który będzie się rozliczał
wewnętrznie z drugim członkiem konsorcjum

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana umowy jest dopuszczalna, jeżeli zachodzi jedna z przesłanek wskazanych w art. 455 ustawy pzp.
2. Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy pzp przewiduje zmiany niniejszej umowy:
1) z powodu zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy mających wpływ na zakres lub termin
wykonania niniejszej umowy w zakresie niezbędnym do dostosowania się do nowych przepisów,
2) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z innymi równolegle prowadzonymi robotami przez Zamawiającego lub inne
podmioty w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
3) w przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania niemniejszej
umowy,
4) w przypadku nałożenia ograniczeń związanych z działaniem koronawirusa (wirusa SARS-CoV – 2) przejawiającym się
jako epidemia, pandemia lub kwarantanna, ale z w sytuacji gdy ich zakres będzie większy niż zakres zaobserwowany w
dniu otwarcia ofert i jeżeli będą miały faktyczny wpływ na realizację niniejszej umowy.
5) w zakresie zmiany terminów wynikających z umowy,
6) w zakresie zmiany materiałów, urządzeń, rozwiązań technicznych itp.
7) w zakresie zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia określonego w SWZ wraz załącznikami pod warunkiem, że wykonanie całości przedmiotu zamówienia napotka istotne trudności, w szczególności spowodowane brakiem uzyskania
planowanego dofinansowania ze środków zewnętrznych. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia związane z
ograniczeniem zakresu realizacji umowy. Zmniejszenie zakresu umowy będzie proporcjonalne do zmniejszonych środków,
8) w zakresie zmian personalnych wśród osób wyznaczonych do realizacji zamówienia pod warunkiem, iż
nowowprowadzone osoby spełniają wymagania określone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
9) w zakresie zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy:
a) w przypadku zmiany stawki podatku od towaru i usług oraz podatku akcyzowego,
11) Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów
związanych z realizacją zamówienia na zasadach i w sposób określony poniżej, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania umowy przez Wykonawcę:
a)
12) Zmiany wynagrodzenia wejdą w życie z dniem podpisania aneksu do umowy
13) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z art. 439 ustawy pzp zobowiązany jest do zmiany
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z którym zawarł umowę w zakresie
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione
są następujące warunki:
a) Przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi,
b) Okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy
5. Zamawiający przewiduje także możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy, jeżeli
zachodzi jedna okoliczność, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 2-4 i ust. 2 ustawy pzp na warunkach tam określonych
Szczegółowy zakres zmian umowy został określony w SWZ w załączniku Nr 1

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-07 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://powiatotwocki.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-07 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

21. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Opracowanie dokumentacji projektowej 10 miesięcy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem wniosku o
wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej wraz z uzasadnieniem nadania rygoru natychmiastowej
wykonalności - bez uzyskania prawomocnej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji;
Roboty budowlane 16 miesięcy na wykonanie robót budowlanych od uzyskania prawomocnej decyzji ZRID lub wydania
decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności lecz nie później niż do 30.11.2024 r..

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.