eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › ZP/26/2022 - Świadczenie usługi całorocznego sprzątania i pielęgnacji terenów zewnętrznych będących we władaniu Instytutu "CZMP" wraz z utrzymaniem lądowiskaOgłoszenie z dnia 2022-05-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ZP/26/2022 - Świadczenie usługi całorocznego sprzątania i pielęgnacji terenów zewnętrznych będących we władaniu Instytutu „CZMP” wraz z utrzymaniem lądowiska

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT "CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI"

1.3.) Oddział zamawiającego: Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 471610127

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rzgowska 281/289

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 93-338

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: 42 271 17 53

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: karolina.kwiatkowska@iczmp.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.iczmp.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Instytut badawczy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZP/26/2022 - Świadczenie usługi całorocznego sprzątania i pielęgnacji terenów zewnętrznych będących we władaniu Instytutu „CZMP” wraz z utrzymaniem lądowiska

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0406961a-d69e-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00170321

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://iczmp.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Poczta elektroniczna: karolina.kwiatkowska@iczmp.edu.pl - w zakresie określonym w
SWZ oraz Platforma: https://iczmp.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Platforma
zakupowa: Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do
100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff,
png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml,
css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.Poczta elektroniczna:
Pliki o wielkości do 15 MB.Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji
elektronicznej zostały określone w SWZ.Oferta, inne
oświadczenia i dokumenty opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dot. przetwarzania i ochrony danych osobowych
zostały opisane w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dot. przetwarzania i ochrony danych osobowych
zostały opisane w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/26/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usługi całorocznego sprzątania i pielęgnacji terenów zewnętrznych będących we władaniu Instytutu „CZMP” wraz z utrzymaniem lądowiska

4.2.6.) Główny kod CPV: 90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90910000-9 - Usługi sprzątania

77300000-3 - Usługi ogrodnicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Art. 112 ust. 2 pkt. 1-4 PZP:
Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć:
4) zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli:
Wykaże w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej 2 usługi sprzątania terenów zewnętrznych o powierzchni min. 200 000m2 oraz o wartości brutto co najmniej 200 000,00 PLN każda (słownie: dwieście tysięcy PLN, 00/100) i udokumentuje, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Przez dwie usługi rozumie się usługi świadczone w ramach dwóch odrębnych umów, wykonywane na dwóch różnych obiektach

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę
częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
- Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, dotyczących
zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy liczone wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający żąda wniesienia wadium przez Wykonawców uczestniczących w postępowaniu. Wadium na całość przedmiotu zamówienia wynosi 7 000 PLN, słownie: siedem tysięcy PLN 00/100.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o
zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego
pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez wszystkich tych Wykonawców
ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne, którzy ustanawiają pełnomocnika. Podpisy muszą zostać złożone przez
osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w formie elektronicznej opatrzony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – przez mocodawcę lub
notariusza.
3. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej
formy prawnej w celu złożenia oferty.
4. W odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający nie określa wymagań
związanych z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych Wykonawców.
5. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie, Wykonawcy na żądanie Zamawiającego, zobowiązani są przed podpisaniem umowy przedstawić
Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, zawierającą w szczególności:
1. wskazania reguł ponoszenia odpowiedzialności przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
2. wskazania podmiotu, który będzie wystawcą faktury w ramach realizacji zamówienia,
3. wskazania podmiotu, który będzie ich reprezentował w stosunkach zewnętrznych,
4. zapis, z którego wynika, że umowa regulująca współpracę tych Wykonawców nie może zostać rozwiązana przed
zakończeniem realizacji
zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w zawartej umowie w następujących sytuacjach:
1. zmiany organizacyjnej Instytutu CZMP istotnej dla realizacji niniejszej umowy;
2. zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej;
3. zmiany adresu siedziby firmy, zmiany adresu zamieszkania właściciela lub współwłaściciela firmy;
4. zmian zakresu obowiązków Wykonawcy określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik Nr 1 do Umowy poprzez ich dostosowanie do bieżących potrzeb Zamawiającego.
5. zmiany terminu realizacji usługi w szczególności zmiany terminu rozpoczęcia realizacji usługi, terminu zakończenia realizacji usługi, przy czym zmiana ta nie spowoduje zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.
6. zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku terminu obowiązywania umowy dłuższego niż 12 miesięcy, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, w zakresie określonym w § 2 ust. 1 umowy;
7. zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku terminu obowiązywania umowy dłuższego niż 12 miesięcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.
8. w przypadku wystąpienia oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://iczmp.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-02 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego.
2. Zamawiający stosuje ponadto art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego
środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z
31.7.2014, str. 1, ze zm.).
3. Na potwierdzenie braku zaistnienia powyżej określonych podstaw wykluczenia Wykonawca przedstawia aktualne na
dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 125 ust. 1 PZP w formie Oświadczenia Wykonawcy,
stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.