eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zielona Góra › Naprawa elewacji w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Nowej SoliOgłoszenie z dnia 2022-05-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Naprawa elewacji w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP
w Nowej Soli

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001036632

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zamenhofa 1

1.5.2.) Miejscowość: Zielona Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 65-186

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 68 328 4870

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: lwk.zgora@ohp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.lubuska-bip.ohp.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka organizacyjna nadzorowana przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Naprawa elewacji w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP
w Nowej Soli

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7bb75dd8-d751-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00169634

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019611/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Naprawa elewacji w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Nowej Soli

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie partnerstwa innowacyjnego na podstawie: art. 297 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż dokumenty składane wraz z ofertą), pism i zawiadomień (w tym przesyłanie pism w sprawie przesłania wyjaśnień treści SWZ) odbywa się wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej.

Zamawiający będzie komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, kierując wszelką korespondencję na email podany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Natomiast Wykonawca przesyła korespondencję (w tym wniosek o wyjaśnienie treści SWZ) do Zamawiającego na adres poczty elektronicznej: m.czesnowicz@ohp.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na znak postępowania: LWK.ZZP.271.11.2022.
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dn. 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
Składanie oświadczeń, wniosków (innych niż dokumenty składane wraz z ofertą), pism i zawiadomień (w tym przesyłanie pism w sprawie przesłania wyjaśnień treści SWZ) odbywa się wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej.
Zamawiający będzie komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, kierując wszelką korespondencję na email podany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Natomiast Wykonawca przesyła korespondencję (w tym wniosek o wyjaśnienie treści SWZ) do Zamawiającego na adres poczty elektronicznej: m.czesnowicz@ohp.pl
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem wyżej wymienionej poczty elektronicznej jako załączniki.
Wszystkie dokumenty elektroniczne, w tym elektroniczne kopie dokumentów – dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub pełnomocnictwa, muszą być opatrzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym, pod rygorem ich nieważności. Pozostała korespondencja (inna niż w zakresie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia), nie wymaga opatrzenia kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i na miniPortalu. Cały proces szyfrowania oferty ma miejsce na stronie miniPortalu.
Oferta wraz załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej (czyli podpisana kwalifikowalnym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający sugeruje złożenie oferty w formacie .pdf. Zamawiający uzna za dokument elektroniczny ofertę pierwotnie sporządzoną w postaci papierowej, a następnie przekształconą do postaci elektronicznej np. poprzez jej zeskanowanie.
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu określa Regulamin korzystania z miniPortalu oraz Regulamin ePUAP.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
Za datę przekazania wszystkich dokumentów składających się na ofertę przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP i na miniPortalu. Data ta widoczna będzie na potwierdzeniu UPP. Zamawiający sugeruje zachowanie potwierdzenia UPP w celu ew. weryfikacji złożenia oferty w terminie.
Zamawiający nie uzna jako oferty pliku, który nie da się otworzyć. Ofertę należy przygotować i składać w sposób określony w niniejszej SWZ oraz w wymaganiach miniPortalu i e-PUAP. Oferta musi dać się otworzyć w sposób prosty, za pośrednictwem powszechnie dostępnych na rynku programów. Nie jest dopuszczalna komunikacja wykonawcy z Zamawiającym w celu otwarcia oferty.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osób występujących w dokumentacji Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego przez Lubuską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą przy ul. Zamenhofa 1, 65-186 Zielona Góra, jest Wojewódzki Komendant OHP, e-mail lwk.zgora@ohp.pl. 2. W imieniu Administratora danych sferę przetwarzania danych osobowych nadzoruje Inspektor ochrony danych, z którym można kontaktować się pod adresem email: iodo.lubuska@ohp.pl. 3. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr LWK.ZZP.271.11.2022 prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji. 4. Dane przetwarzane będą w celu:
a) koordynacji, rozstrzygnięcia i udokumentowania wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO);
b) prowadzenia korespondencji w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 5. Dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
a) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. NIK, Urząd Zamówień Publicznych);
b) brokerowi PEF (Platformy Elektronicznego Fakturowania);
c) obsłudze prawnej;
d) operatorom pocztowym;
e) innym oferentom;
f) osobom występującym o udzielenie informacji publicznej.
6. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z uzasadnionym interesem administratora np. przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z rozstrzygnięciem zamówienia. Dokumentacja dot. zamówień publicznych jest przechowywana przez 5 lat, z wyjątkiem dokumentacji zamówień publicznych realizowanych w ramach projektów unijnych, którą administrator przechowuje przez 10 lat. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. 7. Posiada Pan/i prawo, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa:
a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO );
b) sprostowania danych (poprawiania) w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO);
c) do żądania usunięcia danych osobowych tzw. „prawo do bycia zapominanym” (art. 17 RODO);
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO).
8. Nie przysługuje Panu/i:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 9. W przypadku gdyby umożliwienie dostępu do danych osobowych oraz udzielenie informacji, o których mowa w art. 15 ust. 1– 3 RODO (a w szczególności informacji na temat celów przetwarzania, kategorii danych, odbiorców danych, okresu przechowywania danych, przysługujących praw), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

Dodatkowe informacje dotyczące RODO znajdują się w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: LWK.ZZP.271.11.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.4.) Zapotrzebowanie na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest naprawa elewacji w Ośrodku Szkolenia
i Wychowania OHP w Nowej Soli.

Zakres robót:
1. Zerwanie struktury elewacyjnej budynku (struktura ułożona na siatce elewacyjnej).
2. Oczyszczenie ciśnieniowo pozostałej warstwy, wykonanie impregnacji – mostu wczepnego.
3. Wykonanie warstwy zbrojącej gr 5 mm z zatopieniem siatki elewacyjnej.
4. Gruntowanie.
5. Wykonanie struktury elewacyjnej według istniejącej kolorystyki.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45443000-4 - Roboty elewacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.9 ) Minimalne wymagania oraz kryteria oceny ofert niepodlegające negocjacjom:

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena brutto zadania (C) –60%
Okres gwarancji na zrealizowane zadanie (G) – 40%

Ocena kryterium „C” zostanie dokonana na podstawie informacji zamieszczonej w Formularzu „Oferta” przy zastosowaniu wzoru:

C = Cmin / Cof x 60

gdzie:
Cmin – najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert,
Cof – cena brutto badanej ofercie

Ocena kryterium Okres gwarancji na zrealizowane zadanie „G” zostanie dokonana na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu gwarancji w Formularzu „Oferta”:

36 miesięcy – 0,00 pkt.
60 miesięcy – 40,00 pkt.
W przypadku, gdy Wykonawca nie poda powyższych informacji w Formularzu „Oferta”, nie będą one podlegały uzupełnieniu, a Zamawiający uzna, iż Wykonawca ofertuje wymagany okres – 36 miesięcy i przyzna w tym kryterium oceny ofert 0,00 pkt.

Długość okresu gwarancji jakości podlegająca ocenie w ramach kryterium Gwarancja na zrealizowanie zadania dotyczy wszystkich asortymentów robót.

Bez względu na powyższe, jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez wykonawcę, obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta.

Ostateczna ocena każdej oferty zostanie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych, na podstawie wzoru:
OC = C + G

Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w SWZ warunki oraz uzyska największą liczbę punktów w oparciu o podane kryteria.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 21.4. ppkt. 1) IDW, na stronie prowadzonego postępowania.

Dodatkowe informacje znajdują się w SWZ.

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Nie dotyczy
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Nie dotyczy
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Nie dotyczy
4) zdolności technicznej lub zawodowej – dysponowanie osobami:
Wykonawca musi dysponować kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń.
Spełnianie warunku udziału w postępowaniu może wykazać dowolny z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający nie będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.
Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp nie jest podmiotowym środkiem dowodowym i stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
Oświadczenie, o którym mowa w pkt 10.2. IDW Wykonawca zobowiązany jest złożyć, zgodnie ze wzorem, który stanowi Formularz 3.1 na zasadach określonych w pkt. 14 IDW.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia Wykonawca składa:
1) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenia konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.2. IDW budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.

Dodatkowe informacje znajdują się w SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Przesłanki umożliwiające dokonanie zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą zawierają projektowane postanowienia umowy w § 14 Załącznika nr II.3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.9.) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2022-06-08 10:00

8.10.) Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.11.) Termin otwarcia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2022-06-08 11:00

8.12. Zamawiający zamierza ograniczyć liczbę wykonawców, których zaprosi do składania ofert wstępnych: Nie

8.18.) Zamawiający przewiduje podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.