eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › EP/220/39/2022 Przebudowa budynku "J" na potrzeby utworzenia Poradni Kardiologicznej na terenie SPWSZ w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4 w systemie "zaprojektuj i wybuduj"Ogłoszenie z dnia 2022-05-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
EP/220/39/2022 Przebudowa budynku „J” na potrzeby utworzenia Poradni Kardiologicznej na terenie SPWSZ w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

1.3.) Oddział zamawiającego: SPWSZ w Szczecinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000290274

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Arkońska 4

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 71-455

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: 91 813 9076

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@spwsz.szczecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spwsz.szczecin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

EP/220/39/2022 Przebudowa budynku „J” na potrzeby utworzenia Poradni Kardiologicznej na terenie SPWSZ w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f678eb9b-d75e-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00168996

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00074860/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa budynku „J” na potrzeby utworzenia Poradni Kardiologicznej na terenie SPWSZ w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.spwsz.szczecin.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/spwsz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy SmartPZP (dalej – „Platforma”). Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej, w zakładce „Korespondencja”. W celu skorzystania z Platformy konieczna
jest rejestracja Wykonawcy pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/spwsz po kliknięciu na przycisk "Załóż konto”. Wykonawca rejestrując się akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie podczas rejestracji oraz uznaje go za wiążący. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania. Zamawiający,
informuje, że Platforma jest kompatybilna ze wszystkimi podpisami elektronicznymi. Do przesłania dokumentów i złożenia oferty nie jest niezbędne posiadanie certyfikatu kwalifikowanego. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm. Minimalne wymagania techniczne dotyczące korzystania z Platformy zostały określone w SWZ, rozdz.10 pkt 10.7. oraz 10.8. Pozostałe wymagania techniczne zostały opisane w rozdz. 10 SWZ: Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Tomasz Sadzikowski, od poniedziałku do piątku w godz. 07:25 – 15:00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych p. Andżelika Skobel, z którym w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod@spwsz.szczecin.pl. lub telefonicznie pod numerem 91 813 95 80. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezależnie od postanowień powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane
podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo: 1) dostępu do swoich danych
osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuacji, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 2) do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; 3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego; prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI PZP, do upływu terminu do ich wniesienia. Do
przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255-256 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy PZP. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje: 1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów
publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec
Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EP/220/39/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku „J” na potrzeby utworzenia Poradni Kardiologicznej na terenie SPWSZ w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ oraz w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 i 1.1-1.7 do SWZ.
3. Zamówienie podstawowe obejmuje:
1) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-technicznej i kosztorysowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej – „STWiORB”) na cały zakres określony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową, przy uwzględnieniu wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia etapowania inwestycji – ETAP I i ETAP II.
2) Roboty budowlane, obejmujące zakres ujęty w ETAP I dokumentacji projektowej z uwzględnieniem przedłożonego i zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, wszelkich robót, materiałów, pomiarów, badań oraz czynności formalno-prawnych niezbędnych do kompletnego wykonania robót na podstawie Dokumentacji Projektowej oraz STWiORB, niezbędne do przekazania wykonanej części obiektu do użytkowania.
3) Pełnienie nadzoru autorskiego podczas wykonywania robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku „J” na potrzeby utworzenia Poradni Kardiologicznej na terenie SPWSZ w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4.
4) Uzyskanie pozwolenia na częściowe użytkowanie budynku/ zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do użytkowania budynku po przebudowie. Należy przyjąć po wykonaniu ETAP-u I inwestycji uzyskanie zgody na użytkowanie całego budynku (jeżeli takowe przez właściwy organ będzie wymagane).
4. Wizja lokalna:
Zamawiający nie przewiduje obligatoryjnej wizji lokalnej.
Zamawiający umożliwia natomiast dokonanie oględzin terenu związanego ze świadczeniem usług i wykonywaniem robót budowlanych w ramach wykonania przedmiotu zamówienia:
1) w dniu 25.05.2022 r. na godz. 10:00 - dla lokalizacji Arkońska 4. Początek spotkania w Dziale Technicznym Zamawiającego, w budynku „W” (wejście od ul. Broniewskiego).
Wykonawca, który zamierza dokonać oględzin terenu, zobowiązany jest do poinformowania o tym Zamawiającego, w dniu je poprzedzającym do godziny 14:30 na adres: kkowalczyk@spwsz.szczecin.pl lub bulanda@spwsz.szczecin.pl.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

51511400-1 - Usługi instalowania specjalnych systemów przesyłowych

45500000-2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. 2. Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą polegały na powtórzeniu robót budowlanych/usług zgodnych z robotami budowlanymi/usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz robót budowlanych/usług podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Zakresem rzeczowym robót budowlanych/usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 1, objęte będą prace z zakresu przebudowy budynku „J” na potrzeby utworzenia Poradni Kardiologicznej na terenie SPWSZ w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, obejmujące czynności wskazane rodzajowo w załączniku nr 1 do SWZ, tj.:
1. Usługi projektowe, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji zadania w związku z pojawieniem się nowych nieprzewidzianych okoliczności;
2. Roboty konstrukcyjne;
3. Roboty instalacyjne sanitarne;
4. Roboty instalacyjne gazów medycznych;
5. Roboty instalacyjne elektryczne;
6. Roboty instalacyjne niskoprądowe;
7. Roboty instalacyjne i urządzenia przeciwpożarowe;
8. Roboty Wykończeniowe;
9. Technologia medyczna i elementy wyposażenia;
10. Roboty instalacyjne poczty pneumatycznej;
11. Roboty drogowe i zagospodarowanie terenu.
3. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 2 nie przekroczy wartości 6 342 533,87 zł netto.
4. Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
5. Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót
budowlanych/usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych bądź atmosferycznych, lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, jak również w przypadku konieczności rozszerzenia przedmiotu zamówienia o roboty budowlane/usługi, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji zamówienia, np. z uwagi na rozszerzenie potrzeb Zamawiającego związanych z realizacją zamówienia, czy pojawieniem się konieczności wykonania robót budowlanych/usług.
6. Miejscem realizacji zamówień, o których mowa w pkt 1 będzie obszar Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie z siedzibą przy ulicy Arkońskiej 4, 71-455 Szczecin, w lokalizacji przy ul. Arkońskiej.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie Oferta wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów w/w kryteriach oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
3. W przypadku, gdy cena nie jest jedynym kryterium oceny ofert i nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.
4. W przypadku, gdy cena nie jest jedynym kryterium oceny ofert i nie można wybrać oferty w sposób, o którym mowa w pkt 3, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, zawierających nową cenę.
5. W przypadku, gdy cena jest jedynym kryterium oceny ofert i nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
6. W przypadku złożenia ofert dodatkowych o tej samej cenie, Zamawiający unieważni postępowanie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 55

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena opracowania dokumentacji projektowo-technicznej dla ETAPU I i ETAPU II oraz pełnienia nadzoru autorskiego

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na wykonanie robót budowlanych w ETAPIE I

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe projektanta architekta

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 6

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Osobiste wykonanie części zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości brutto minimum 4 mln zł, której przedmiotem była budowa lub przebudowa lub rozbudowa budynku, o powierzchni użytkowej objętej robotami budowlanymi minimum 1.000 m2:
- która dotyczyła obiektu wymienionego w załączniku do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm., dalej – „Prawo Budowlane”) Kategorie Obiektów Budowlanych, kategoria XI (tj. budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy i opieki społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze),
- obejmowała branżę sanitarną, w szczególności instalację gazów medycznych, instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
- będącego pod nadzorem Konserwatora Zabytków lub zlokalizowanego na terenie objętym nadzorem Konserwatora Zabytków;
UWAGA! Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne) zobowiązani są, na podstawie art. 117 ust. 4 PZP, złożyć w formularzu ofertowym oświadczenie, z którego będzie wynikać, które usługi, do których wykonania Zamawiający wymagał zdolności w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu na rzecz, którego roboty budowlane zostały wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.
Pojęcia „rozbudowa”, „przebudowa” i „budowa” należy rozumieć w taki sposób, w jaki zostały one zdefiniowane w art. 3 Prawa Budowlanego. Wszelkie inne pojęcia posiadające definicję legalną w Prawie Budowlanym interpretować należy zgodnie ze sformułowaną w tej ustawie definicją.
Zamawiający wymaga, aby robota budowlana opisana w treści warunku udziału w postępowaniu polegała na budowie, przebudowie lub rozbudowie. Warunki udziału w postępowaniu nie zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca wykonywał wyłącznie remont, chyba, że remont, na który Wykonawca się powołuje w celu wykazania spełniania warunku udziału wykonywany był jako integralna część przebudowy w ramach jednego zamierzenia budowlanego.
b) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:
b1) co najmniej jedną osobą zdolną do pełnienia funkcji kierownika budowy, która posiada:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z Prawem budowlanym,
- aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
- co najmniej 3-letnie doświadczenie, licząc od daty uzyskania stosownych uprawnień budowlanych, w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Do okresu doświadczenia należy uwzględnić tylko okresy faktycznego pełnienia samodzielnej funkcji technicznej,
- doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji jednej inwestycji, polegającej na budowie lub rozbudowie lub przebudowie obiektu/ budynku z kategorii XI załącznika do Prawa Budowlanego (budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy i opieki społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze), gdzie osoba, którą dysponuje wykonawca pełniła funkcję kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przez okres co najmniej 6 miesięcy,
b2) co najmniej jedną osobą zdolną do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych, która posiada:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
- minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w branży sanitarnej. Wymagane doświadczenie liczone będzie od dnia nabycia uprawnień, o których mowa w tiret pierwsze powyżej. Do okresu doświadczenia należy uwzględnić tylko okresy faktycznego pełnienia samodzielnej funkcji technicznej robót w branży sanitarnej,
- doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót/budowy w branży sanitarnej (instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych) przy realizacji jednej inwestycji polegającej na budowie lub rozbudowie lub przebudowie obiektu/ budynku z kategorii XI załącznika do Prawa Budowlanego (budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy i opieki społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze), gdzie osoba, którą dysponuje wykonawca pełniła funkcję kierownika robót/budowy w branży sanitarnej przez okres co najmniej 6 miesięcy,
b3) jedną osobą zdolną do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych, która posiada:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
- minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji kierownika budowy/kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej; wymagane doświadczenie liczone będzie od dnia nabycia uprawnień, o których mowa w tiret pierwsze powyżej. Do okresu doświadczenia należy uwzględnić tylko okresy faktycznego pełnienia samodzielnej funkcji technicznej robót w branży elektrycznej,
- doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót w branży elektrycznej przy realizacji jednej inwestycji polegającej na budowie lub rozbudowie lub przebudowie obiektu/budynku z kategorii XI załącznika do Prawa Budowlanego (budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy i opieki społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze), gdzie osoba którą dysponuje wykonawca pełniła funkcję kierownika robót/budowy w branży elektrycznej przez okres co najmniej 6 miesięcy,
b4) jedną osobą dedykowaną na stanowisko projektanta architekta, która posiada:
- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia,
- aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
- łącznie co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w sporządzaniu projektów w specjalności architektonicznej, w tym wykonanie w okresie ostatnich trzech lat co najmniej jednego projektu budowlanego i wykonawczego w branży architektonicznej, który uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę, a w zakresie którego było zaprojektowanie budowy lub przebudowy obiektu/budynku z kategorii XI załącznika do Prawa Budowlanego (budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy i opieki społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze), przy czym powierzchnia zakresu opracowania budynku lub jego części wynosiła co najmniej 1 000 m2.
Pojęcia „rozbudowa”, „przebudowa” i „budowa” należy rozumieć w taki sposób, w jaki zostały one zdefiniowane w art. 3 Prawa Budowlanego. Wszelkie inne pojęcia posiadające definicję legalną w Prawie Budowlanym interpretować należy zgodnie ze sformułowaną w tej ustawie definicją.
W odniesieniu do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej przy ocenie posiadanych kwalifikacji Zamawiający stosować będzie przepisy ustawy z dnia 22 grudnia o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1646).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w pkt 6.1. i pkt 6.3., Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 6 do SWZ),
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1., Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór wykazu wykonanych robót budowlanych stanowi załącznik nr 7 do SWZ),
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, informacje, o których mowa wyżej dotyczą robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
b) dowodów, że wskazane przez Wykonawcę roboty budowlane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane należycie,

Dowodami, o których mowa powyżej są referencje, bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
c) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień (jeżeli są wymagane), doświadczenia (jeżeli jest wymagane), wykształcenia (jeżeli jest wymagane) niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835). Wykonawcy złożą stosowne oświadczenie zawarte w załączniku nr 3B do SWZ (Wstępne oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 zł.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku PEKAO S.A. nr rachunku: 79 1240 6292 1111 0010 7561 6657 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Przebudowa budynku „J” na potrzeby utworzenia Poradni Kardiologicznej na terenie SPWSZ w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.” Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
4. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 11.2. ppkt 2)-4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej, tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP.
6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia,
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
7. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1-5 PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum): 1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania; 3) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w postępowaniu. Ww. oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane jest wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
4) dokumenty, o których mowa w pkt 9.3. SWZ, obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 5) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy; 6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów; 7) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli Stron.
2. Zmiana postanowień Umowy jest możliwa poprzez:
1) zmianę terminu wykonania Umowy o czas niezbędny do wykonania Dokumentacji Projektowej lub robót stanowiących Przedmiot Umowy, nie dłuższy jednak niż okres trwania okoliczności będących podstawą zmiany, polegających na:
a) wystąpienia okoliczności spowodowanych siłą wyższą, w tym wystąpieniem zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach albo działań osób trzecich uniemożliwiających
terminowe wykonanie świadczeń, stanowiących Przedmiot Umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,
b) wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, uniemożliwiających Wykonawcy realizację Przedmiotu Umowy,
c) konieczności wykonania Dokumentacji Projektowej lub robót budowlanych w sposób wynikający z zaleceń właściwych organów, jeżeli konieczność wykonania tych świadczeń wynikła z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
d) konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu administracji publicznej, jeżeli konieczność taka nie została przewidziana przy zawieraniu Umowy,
e) wstrzymaniu realizacji robót przez właściwe organy, jeżeli wstrzymanie to nastąpiło z przyczyny niezawinionych przez Wykonawcę,
f) działaniach lub zaniechaniach organów lub instytucji polskich lub Unii Europejskiej, zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finansowanie przedsięwzięcia (w szczególności takich jak zmiana lub przyjęcie nowych wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków),
g) opóźnieniu wynikającym z następstw działania organów administracji, w szczególności przekroczenia wynikających z przepisów prawa terminów wydania przez organy administracji opinii, uzgodnień, chyba że opóźnienie takie nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę,
h) zmianie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli zmiana taka wpływa na czas wykonania Przedmiotu Umowy,
i) wystąpieniu okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w szczególności nieterminowego przekazania przez Zamawiającego terenu budowy,
j) wystąpieniu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa,
k) zastaniu odmiennych od przyjętych zgodnie z dokumentacją projektową, uzyskanymi decyzjami, warunków terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych oraz nieprzewidzianych warunków geologicznych, terenowych, archeologicznych lub wodnych,
l) wystąpieniu konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem Umowy przez doświadczonego wykonawcę,
m) wystąpieniu konieczności zlecenia robót podobnych (uzupełniających), które mają wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy;
n) działaniu osób trzecich uniemożliwiających wykonanie robót, które to działanie bądź działania nie jest/są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,
o) czasowym wstrzymaniu produkcji materiałów, urządzeń technicznych lub sprzętu niezbędnych do wykonania robót;
2) zmianę sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, w tym wymagań Zamawiającego lub rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części robót stanowiących Przedmiot Umowy:
a) w przypadku częściowej lub całkowitej utraty dofinansowania, o którym mowa w § 1 ust. 5 powyżej, skutkującej koniecznością ograniczenia zakresu robót stanowiących Przedmiot Umowy, przy jednoczesnym proporcjonalnym
zmniejszeniu Wynagrodzenia, Pozostałe uregulowania dotyczące rodzaju i zakresu zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały opisane w Sekcji IX - Pozostałe Informacje

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-07 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy SmartPZP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-07 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Pełna nazwa kryterium "cena": Cena wykonania robót budowlanych w ETAPIE I.
Pozostałe uregulowania dotyczące rodzaju i zakresu zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia:
b) w przypadku wystąpienia konieczności zrealizowania robót stanowiących Przedmiot Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż przewidzianych przez Zamawiającego, ze względu na rezygnację Zamawiającego z części robót stanowiących Przedmiot Umowy lub zmiany warunków mających wpływ na ich realizację, zmiany obowiązującego prawa lub w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,
c) w przypadku możliwości zrealizowania robót stanowiących Przedmiot Umowy, przy zastosowaniu innych rozwiązań niż przewidziane w wymaganiach Zamawiającego, ze względu na spodziewane korzyści polegające na przyśpieszeniu realizacji, obniżeniu kosztu wykonania lub eksploatacji robót stanowiących Przedmiot Umowy, zwiększeniu jego
użyteczności, przyczynieniu się do zwiększenia bezpieczeństwa ludzi lub lepszej ochrony środowiska,
d) w przypadku zmiany bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli zmiana taka wpływa na sposób wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części i implikuje konieczność wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części w sposób odmienny, aniżeli wynikający z Umowy lub uprzednio obowiązujących przepisów;
3) zmianę personelu kluczowego Wykonawcy wskazanego w Ofercie oraz Wykazie osób, złożonym przez Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia, wyłącznie w przypadku, gdy Zamawiający zostanie o tym poinformowany na piśmie, zmiana będzie spowodowana uzasadnionymi zdarzeniami losowymi, a osoby wskazane w zastępstwie będą posiadały kwalifikacje i doświadczenie nie gorsze niż wymagano w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, w wyniku którego zawarto Umowę;
4) zmianę sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy poprzez zmianę części zamówienia, które Wykonawca przewidział do realizacji za pomocą podwykonawców, na inne części zamówienia, w tym również na części, których Wykonawca nie wskazał w Ofercie; wprowadzenie takiej zmiany nie może skutkować zmianą Wynagrodzenia ani zmianą terminu realizacji
Przedmiotu Umowy;
5) zmianę sposoby wykonywania Przedmiotu Umowy poprzez zastąpienie dotychczasowego Podwykonawcy innym podmiotem;
6) zmianę sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy poprzez samodzielne wykonanie przez Wykonawcę tej części lub tych części Przedmiotu Umowy, które, zgodnie z Ofertą, zamierzał wykonać przy pomocy podwykonawców.
3. Nie stanowią zmiany Umowy w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp zmiany:
1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną niniejszej umowy (np. zmiana numeru rachunku
bankowego),
2) danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych w Umowie,
3) danych rejestrowych;
4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni prawa i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze Stron.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.