eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zabrze › "Realizacja posiłków dla podopiecznych MOPR w Zabrzu w lokalach gastronomicznych na terenie miasta Zabrze z podziałem na 8 części"Ogłoszenie z dnia 2022-05-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Realizacja posiłków dla podopiecznych MOPR w Zabrzu w lokalach gastronomicznych na terenie miasta Zabrze z podziałem na 8 części”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W ZABRZU

1.3.) Oddział zamawiającego: MOPR Zabrze

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003453481

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 3 Maja 16

1.5.2.) Miejscowość: Zabrze

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-800

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mopr.zabrze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopr.magistrat.pl/ przekierowanie na platformazakupowa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Realizacja posiłków dla podopiecznych MOPR w Zabrzu w lokalach gastronomicznych na terenie miasta Zabrze z podziałem na 8 części”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7c225cef-d743-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00168850

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00010763/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.12 Realizacja posiłków dla podopiecznych MOPR w Zabrzu w lokalach gastronomicznych na terenie miasta Zabrze z podziałem na 8 części

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.mopr.magistrat.pl/ przekierowanie na platformazakupowa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może odbywać się wyłącznie
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną|(Dz.U. z 2020, poz. 344|) tj.
postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/mopr_zabrze

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych
danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512
kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych -
MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod
linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem www.platformazakupowa.pl.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl,
w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie
oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym
postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania
wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
Zapytania kierowane na adres mailowy Zamawiającego na skrzynkę ePUAP – nie będą rozpatrywane.
Korzystanie z platform zakupowej jest nieodpłatne.
Korzystnie z Platformy zakupowej nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie zakupowej.
Wykonawca w celu rejestracji przechodzi do Formularza rejestracyjnego poprzez zakładkę “Załóż konto”. Po wypełnieniu formularza
rejestracyjnego Wykonawca otrzymuje e-mail informujący, że może dokonać pierwszego logowania do Platformy zakupowej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu z siedzibą ul. 3 Maja 16, 41-800 Zabrze reprezentowany przez Dyrektor Danutę Dymek;
2. Inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrzu jest Pan Michał Drozdowski z którym można się skontaktować pod adresem iodo@mopr.zabrze.pl, lub pod numerem telefonu tel. 32 2777848;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą celem prowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego powyżej kwoty 130000 zł. oraz zawarcia i realizacji umowy cywilnoprawnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną, w szczególności w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 - ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię-dzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji obowiązujących podmioty publiczne;
7. Posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać danych osób trzecich 1;
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO 2;
c) żądania usunięcia danych po upływie okresu, o którym mowa w pkt. 6;
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO 3.
8. nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych., gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza¬nie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporzą¬dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ADM.260.12.2022.AP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 2231657,04 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 8

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest codzienna realizacja posiłków dla podopiecznych MOPR w Zabrzu w lokalach gastronomiczny lub lokalach przystosowanych do wydawania posiłków na terenie Zabrza oraz codzienna dostawa posiłków do domu klientów – zamówienie podzielone na 8 części.
Część I: Dowóz posiłków do domów klientów
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 330590,88 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Kryteriami oceny ofert są cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności:
1.1.1. Cena waga 60 %
1.1.2. Aspekty społeczne – zatrunienie osób niepłnosprawnych waga 40 %

2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag.
Oferty oceniane będą procentowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty procentowe za powyższe kryteria według następujących zasad:


KRYTERIUM:

2.1 Cena (C)
Cena oferowana minimalna brutto
Cena = ________________________________ x 60
Cena badanej oferty brutto

Maksymalną ilość punktów procentowych w tym kryterium – 60 - otrzyma oferta z najniższą ceną brutto za dostawę przedmiotu zamówienia. Punktacja będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2.2 Aspekty społeczne (As) zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Ocena w kryterium „Aspekty społeczne” dokonana zostanie na podstawie oświadczenia Wykonawcy w ofercie, w następujący sposób:

a. Brak skierowania do wykonywania czynności w ramach realizacji
zamowienia co najmniej jednej osoby z niepełnosprawnością
zatrudnionej na umowę o pracę 0%
b. Skierowanie do wykonywania czynności w ramach realizacji
zamówienia jednej osoby z niepełnosprawnością
zatrudnionej na umowę o pracę 20 %
c. Skierowanie do wykonywania czynności w ramach realizacji
zamówienia co najmniej dwóch osób z niepełnosprawnością
zatrudnionych na umowę o pracę 40 %


Liczba osób niepeł. skierowanych do realizacji zamówienia
wskazanych w badanej ofercie
AS = ____________________________________________________ x 40
2 osoby niepełnosprawne skierowane do realizacji zamówienia

Maksymalną ilość punktów procentowych w tym kryterium – 40 - otrzyma oferta wykonawcy, który zadeklaruje skierowanie do realizacji zamówienia co najmniej dwóch osób z niepełnosprawnością zatrudnionych na umowę o pracę. Punktacja będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku braku zaznaczenia jakiejkolwiek opcji, Zamawiający nie przyzna w tym kryterium Wykonawcy żadnych punktów.
W przypadku nie wypełnienia tabeli stanowiącej wykaz osób z niepełnosprawnością skierowanych do realizacji zamówienia Zamawiający nie przyzna w tym kryterium Wykonawcy żadnych punktów.
Zamawiający dopuszcza zmianę osoby, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, iż nowa, proponowana osoba uzyskałaby w ramach tego kryterium oceny ofert minimum tą samą liczbą punktów, jak osoba wskazana w ofercie.

3. Całkowita liczba punktów procentowych, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona według poniższego wzoru:
L = C + As
gdzie:
L – całkowita liczba punktów badanej oferty
C – całkowita liczba punktów za cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia
As – całkowita liczba punktów za aspekty społeczne
Oferta może otrzymać maksymalnie 100%.
4. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najkorzystniejszym bilansem ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest codzienna realizacja posiłków dla podopiecznych MOPR w Zabrzu w lokalach gastronomiczny lub lokalach przystosowanych do wydawania posiłków na terenie Zabrza oraz codzienna dostawa posiłków do domu klientów – zamówienie podzielone na 8 części.
Część II: Podawanie posiłków w lokalu w dzielnicy Centrum
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 680874,24 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Kryteriami oceny ofert są cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności:
1.1.1. Cena waga 60 %
1.1.2. Aspekty społeczne – zatrunienie osób niepłnosprawnych waga 40 %

2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag.
Oferty oceniane będą procentowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty procentowe za powyższe kryteria według następujących zasad:


KRYTERIUM:

2.1 Cena (C)
Cena oferowana minimalna brutto
Cena = ________________________________ x 60
Cena badanej oferty brutto

Maksymalną ilość punktów procentowych w tym kryterium – 60 - otrzyma oferta z najniższą ceną brutto za dostawę przedmiotu zamówienia. Punktacja będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2.2 Aspekty społeczne (As) zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Ocena w kryterium „Aspekty społeczne” dokonana zostanie na podstawie oświadczenia Wykonawcy w ofercie, w następujący sposób:

a. Brak skierowania do wykonywania czynności w ramach realizacji
zamowienia co najmniej jednej osoby z niepełnosprawnością
zatrudnionej na umowę o pracę 0%
b. Skierowanie do wykonywania czynności w ramach realizacji
zamówienia jednej osoby z niepełnosprawnością
zatrudnionej na umowę o pracę 20 %
c. Skierowanie do wykonywania czynności w ramach realizacji
zamówienia co najmniej dwóch osób z niepełnosprawnością
zatrudnionych na umowę o pracę 40 %


Liczba osób niepeł. skierowanych do realizacji zamówienia
wskazanych w badanej ofercie
AS = ____________________________________________________ x 40
2 osoby niepełnosprawne skierowane do realizacji zamówienia

Maksymalną ilość punktów procentowych w tym kryterium – 40 - otrzyma oferta wykonawcy, który zadeklaruje skierowanie do realizacji zamówienia co najmniej dwóch osób z niepełnosprawnością zatrudnionych na umowę o pracę. Punktacja będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku braku zaznaczenia jakiejkolwiek opcji, Zamawiający nie przyzna w tym kryterium Wykonawcy żadnych punktów.
W przypadku nie wypełnienia tabeli stanowiącej wykaz osób z niepełnosprawnością skierowanych do realizacji zamówienia Zamawiający nie przyzna w tym kryterium Wykonawcy żadnych punktów.
Zamawiający dopuszcza zmianę osoby, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, iż nowa, proponowana osoba uzyskałaby w ramach tego kryterium oceny ofert minimum tą samą liczbą punktów, jak osoba wskazana w ofercie.

3. Całkowita liczba punktów procentowych, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona według poniższego wzoru:
L = C + As
gdzie:
L – całkowita liczba punktów badanej oferty
C – całkowita liczba punktów za cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia
As – całkowita liczba punktów za aspekty społeczne
Oferta może otrzymać maksymalnie 100%.
4. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najkorzystniejszym bilansem ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest codzienna realizacja posiłków dla podopiecznych MOPR w Zabrzu w lokalach gastronomiczny lub lokalach przystosowanych do wydawania posiłków na terenie Zabrza oraz codzienna dostawa posiłków do domu klientów – zamówienie podzielone na 8 części.
Część III: Podawanie posiłków w lokalu w dzielnicach Makoszowy – Kończyce – Pawłów
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 102454,85 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Kryteriami oceny ofert są cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności:
1.1.1. Cena waga 60 %
1.1.2. Aspekty społeczne – zatrunienie osób niepłnosprawnych waga 40 %

2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag.
Oferty oceniane będą procentowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty procentowe za powyższe kryteria według następujących zasad:


KRYTERIUM:

2.1 Cena (C)
Cena oferowana minimalna brutto
Cena = ________________________________ x 60
Cena badanej oferty brutto

Maksymalną ilość punktów procentowych w tym kryterium – 60 - otrzyma oferta z najniższą ceną brutto za dostawę przedmiotu zamówienia. Punktacja będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2.2 Aspekty społeczne (As) zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Ocena w kryterium „Aspekty społeczne” dokonana zostanie na podstawie oświadczenia Wykonawcy w ofercie, w następujący sposób:

a. Brak skierowania do wykonywania czynności w ramach realizacji
zamowienia co najmniej jednej osoby z niepełnosprawnością
zatrudnionej na umowę o pracę 0%
b. Skierowanie do wykonywania czynności w ramach realizacji
zamówienia jednej osoby z niepełnosprawnością
zatrudnionej na umowę o pracę 20 %
c. Skierowanie do wykonywania czynności w ramach realizacji
zamówienia co najmniej dwóch osób z niepełnosprawnością
zatrudnionych na umowę o pracę 40 %


Liczba osób niepeł. skierowanych do realizacji zamówienia
wskazanych w badanej ofercie
AS = ____________________________________________________ x 40
2 osoby niepełnosprawne skierowane do realizacji zamówienia

Maksymalną ilość punktów procentowych w tym kryterium – 40 - otrzyma oferta wykonawcy, który zadeklaruje skierowanie do realizacji zamówienia co najmniej dwóch osób z niepełnosprawnością zatrudnionych na umowę o pracę. Punktacja będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku braku zaznaczenia jakiejkolwiek opcji, Zamawiający nie przyzna w tym kryterium Wykonawcy żadnych punktów.
W przypadku nie wypełnienia tabeli stanowiącej wykaz osób z niepełnosprawnością skierowanych do realizacji zamówienia Zamawiający nie przyzna w tym kryterium Wykonawcy żadnych punktów.
Zamawiający dopuszcza zmianę osoby, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, iż nowa, proponowana osoba uzyskałaby w ramach tego kryterium oceny ofert minimum tą samą liczbą punktów, jak osoba wskazana w ofercie.

3. Całkowita liczba punktów procentowych, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona według poniższego wzoru:
L = C + As
gdzie:
L – całkowita liczba punktów badanej oferty
C – całkowita liczba punktów za cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia
As – całkowita liczba punktów za aspekty społeczne
Oferta może otrzymać maksymalnie 100%.
4. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najkorzystniejszym bilansem ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest codzienna realizacja posiłków dla podopiecznych MOPR w Zabrzu w lokalach gastronomiczny lub lokalach przystosowanych do wydawania posiłków na terenie Zabrza oraz codzienna dostawa posiłków do domu klientów – zamówienie podzielone na 8 części.
Część IV: Podawanie posiłków w lokalu w dzielnicach Mikulczyce
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 425546,40 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Kryteriami oceny ofert są cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności:
1.1.1. Cena waga 60 %
1.1.2. Aspekty społeczne – zatrunienie osób niepłnosprawnych waga 40 %

2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag.
Oferty oceniane będą procentowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty procentowe za powyższe kryteria według następujących zasad:


KRYTERIUM:

2.1 Cena (C)
Cena oferowana minimalna brutto
Cena = ________________________________ x 60
Cena badanej oferty brutto

Maksymalną ilość punktów procentowych w tym kryterium – 60 - otrzyma oferta z najniższą ceną brutto za dostawę przedmiotu zamówienia. Punktacja będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2.2 Aspekty społeczne (As) zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Ocena w kryterium „Aspekty społeczne” dokonana zostanie na podstawie oświadczenia Wykonawcy w ofercie, w następujący sposób:

a. Brak skierowania do wykonywania czynności w ramach realizacji
zamowienia co najmniej jednej osoby z niepełnosprawnością
zatrudnionej na umowę o pracę 0%
b. Skierowanie do wykonywania czynności w ramach realizacji
zamówienia jednej osoby z niepełnosprawnością
zatrudnionej na umowę o pracę 20 %
c. Skierowanie do wykonywania czynności w ramach realizacji
zamówienia co najmniej dwóch osób z niepełnosprawnością
zatrudnionych na umowę o pracę 40 %


Liczba osób niepeł. skierowanych do realizacji zamówienia
wskazanych w badanej ofercie
AS = ____________________________________________________ x 40
2 osoby niepełnosprawne skierowane do realizacji zamówienia

Maksymalną ilość punktów procentowych w tym kryterium – 40 - otrzyma oferta wykonawcy, który zadeklaruje skierowanie do realizacji zamówienia co najmniej dwóch osób z niepełnosprawnością zatrudnionych na umowę o pracę. Punktacja będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku braku zaznaczenia jakiejkolwiek opcji, Zamawiający nie przyzna w tym kryterium Wykonawcy żadnych punktów.
W przypadku nie wypełnienia tabeli stanowiącej wykaz osób z niepełnosprawnością skierowanych do realizacji zamówienia Zamawiający nie przyzna w tym kryterium Wykonawcy żadnych punktów.
Zamawiający dopuszcza zmianę osoby, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, iż nowa, proponowana osoba uzyskałaby w ramach tego kryterium oceny ofert minimum tą samą liczbą punktów, jak osoba wskazana w ofercie.

3. Całkowita liczba punktów procentowych, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona według poniższego wzoru:
L = C + As
gdzie:
L – całkowita liczba punktów badanej oferty
C – całkowita liczba punktów za cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia
As – całkowita liczba punktów za aspekty społeczne
Oferta może otrzymać maksymalnie 100%.
4. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najkorzystniejszym bilansem ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest codzienna realizacja posiłków dla podopiecznych MOPR w Zabrzu w lokalach gastronomiczny lub lokalach przystosowanych do wydawania posiłków na terenie Zabrza oraz codzienna dostawa posiłków do domu klientów – zamówienie podzielone na 8 części.
Część V: Podawanie posiłków w lokalu w dzielnicy Rokitnica – Helenka
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 156022,44 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Kryteriami oceny ofert są cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności:
1.1.1. Cena waga 60 %
1.1.2. Aspekty społeczne – zatrunienie osób niepłnosprawnych waga 40 %

2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag.
Oferty oceniane będą procentowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty procentowe za powyższe kryteria według następujących zasad:


KRYTERIUM:

2.1 Cena (C)
Cena oferowana minimalna brutto
Cena = ________________________________ x 60
Cena badanej oferty brutto

Maksymalną ilość punktów procentowych w tym kryterium – 60 - otrzyma oferta z najniższą ceną brutto za dostawę przedmiotu zamówienia. Punktacja będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2.2 Aspekty społeczne (As) zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Ocena w kryterium „Aspekty społeczne” dokonana zostanie na podstawie oświadczenia Wykonawcy w ofercie, w następujący sposób:

a. Brak skierowania do wykonywania czynności w ramach realizacji
zamowienia co najmniej jednej osoby z niepełnosprawnością
zatrudnionej na umowę o pracę 0%
b. Skierowanie do wykonywania czynności w ramach realizacji
zamówienia jednej osoby z niepełnosprawnością
zatrudnionej na umowę o pracę 20 %
c. Skierowanie do wykonywania czynności w ramach realizacji
zamówienia co najmniej dwóch osób z niepełnosprawnością
zatrudnionych na umowę o pracę 40 %


Liczba osób niepeł. skierowanych do realizacji zamówienia
wskazanych w badanej ofercie
AS = ____________________________________________________ x 40
2 osoby niepełnosprawne skierowane do realizacji zamówienia

Maksymalną ilość punktów procentowych w tym kryterium – 40 - otrzyma oferta wykonawcy, który zadeklaruje skierowanie do realizacji zamówienia co najmniej dwóch osób z niepełnosprawnością zatrudnionych na umowę o pracę. Punktacja będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku braku zaznaczenia jakiejkolwiek opcji, Zamawiający nie przyzna w tym kryterium Wykonawcy żadnych punktów.
W przypadku nie wypełnienia tabeli stanowiącej wykaz osób z niepełnosprawnością skierowanych do realizacji zamówienia Zamawiający nie przyzna w tym kryterium Wykonawcy żadnych punktów.
Zamawiający dopuszcza zmianę osoby, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, iż nowa, proponowana osoba uzyskałaby w ramach tego kryterium oceny ofert minimum tą samą liczbą punktów, jak osoba wskazana w ofercie.

3. Całkowita liczba punktów procentowych, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona według poniższego wzoru:
L = C + As
gdzie:
L – całkowita liczba punktów badanej oferty
C – całkowita liczba punktów za cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia
As – całkowita liczba punktów za aspekty społeczne
Oferta może otrzymać maksymalnie 100%.
4. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najkorzystniejszym bilansem ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest codzienna realizacja posiłków dla podopiecznych MOPR w Zabrzu w lokalach gastronomiczny lub lokalach przystosowanych do wydawania posiłków na terenie Zabrza oraz codzienna dostawa posiłków do domu klientów – zamówienie podzielone na 8 części.
Część VI: Podawanie posiłków w lokalu w dzielnicy Biskupice
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 156022,44 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Kryteriami oceny ofert są cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności:
1.1.1. Cena waga 60 %
1.1.2. Aspekty społeczne – zatrunienie osób niepłnosprawnych waga 40 %

2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag.
Oferty oceniane będą procentowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty procentowe za powyższe kryteria według następujących zasad:


KRYTERIUM:

2.1 Cena (C)
Cena oferowana minimalna brutto
Cena = ________________________________ x 60
Cena badanej oferty brutto

Maksymalną ilość punktów procentowych w tym kryterium – 60 - otrzyma oferta z najniższą ceną brutto za dostawę przedmiotu zamówienia. Punktacja będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2.2 Aspekty społeczne (As) zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Ocena w kryterium „Aspekty społeczne” dokonana zostanie na podstawie oświadczenia Wykonawcy w ofercie, w następujący sposób:

a. Brak skierowania do wykonywania czynności w ramach realizacji
zamowienia co najmniej jednej osoby z niepełnosprawnością
zatrudnionej na umowę o pracę 0%
b. Skierowanie do wykonywania czynności w ramach realizacji
zamówienia jednej osoby z niepełnosprawnością
zatrudnionej na umowę o pracę 20 %
c. Skierowanie do wykonywania czynności w ramach realizacji
zamówienia co najmniej dwóch osób z niepełnosprawnością
zatrudnionych na umowę o pracę 40 %


Liczba osób niepeł. skierowanych do realizacji zamówienia
wskazanych w badanej ofercie
AS = ____________________________________________________ x 40
2 osoby niepełnosprawne skierowane do realizacji zamówienia

Maksymalną ilość punktów procentowych w tym kryterium – 40 - otrzyma oferta wykonawcy, który zadeklaruje skierowanie do realizacji zamówienia co najmniej dwóch osób z niepełnosprawnością zatrudnionych na umowę o pracę. Punktacja będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku braku zaznaczenia jakiejkolwiek opcji, Zamawiający nie przyzna w tym kryterium Wykonawcy żadnych punktów.
W przypadku nie wypełnienia tabeli stanowiącej wykaz osób z niepełnosprawnością skierowanych do realizacji zamówienia Zamawiający nie przyzna w tym kryterium Wykonawcy żadnych punktów.
Zamawiający dopuszcza zmianę osoby, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, iż nowa, proponowana osoba uzyskałaby w ramach tego kryterium oceny ofert minimum tą samą liczbą punktów, jak osoba wskazana w ofercie.

3. Całkowita liczba punktów procentowych, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona według poniższego wzoru:
L = C + As
gdzie:
L – całkowita liczba punktów badanej oferty
C – całkowita liczba punktów za cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia
As – całkowita liczba punktów za aspekty społeczne
Oferta może otrzymać maksymalnie 100%.
4. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najkorzystniejszym bilansem ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest codzienna realizacja posiłków dla podopiecznych MOPR w Zabrzu w lokalach gastronomiczny lub lokalach przystosowanych do wydawania posiłków na terenie Zabrza oraz codzienna dostawa posiłków do domu klientów – zamówienie podzielone na 8 części.
Część VII: Podawanie posiłków w lokalu w dzielnicy Zaborze
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 255327,84 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Kryteriami oceny ofert są cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności:
1.1.1. Cena waga 60 %
1.1.2. Aspekty społeczne – zatrunienie osób niepłnosprawnych waga 40 %

2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag.
Oferty oceniane będą procentowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty procentowe za powyższe kryteria według następujących zasad:


KRYTERIUM:

2.1 Cena (C)
Cena oferowana minimalna brutto
Cena = ________________________________ x 60
Cena badanej oferty brutto

Maksymalną ilość punktów procentowych w tym kryterium – 60 - otrzyma oferta z najniższą ceną brutto za dostawę przedmiotu zamówienia. Punktacja będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2.2 Aspekty społeczne (As) zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Ocena w kryterium „Aspekty społeczne” dokonana zostanie na podstawie oświadczenia Wykonawcy w ofercie, w następujący sposób:

a. Brak skierowania do wykonywania czynności w ramach realizacji
zamowienia co najmniej jednej osoby z niepełnosprawnością
zatrudnionej na umowę o pracę 0%
b. Skierowanie do wykonywania czynności w ramach realizacji
zamówienia jednej osoby z niepełnosprawnością
zatrudnionej na umowę o pracę 20 %
c. Skierowanie do wykonywania czynności w ramach realizacji
zamówienia co najmniej dwóch osób z niepełnosprawnością
zatrudnionych na umowę o pracę 40 %


Liczba osób niepeł. skierowanych do realizacji zamówienia
wskazanych w badanej ofercie
AS = ____________________________________________________ x 40
2 osoby niepełnosprawne skierowane do realizacji zamówienia

Maksymalną ilość punktów procentowych w tym kryterium – 40 - otrzyma oferta wykonawcy, który zadeklaruje skierowanie do realizacji zamówienia co najmniej dwóch osób z niepełnosprawnością zatrudnionych na umowę o pracę. Punktacja będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku braku zaznaczenia jakiejkolwiek opcji, Zamawiający nie przyzna w tym kryterium Wykonawcy żadnych punktów.
W przypadku nie wypełnienia tabeli stanowiącej wykaz osób z niepełnosprawnością skierowanych do realizacji zamówienia Zamawiający nie przyzna w tym kryterium Wykonawcy żadnych punktów.
Zamawiający dopuszcza zmianę osoby, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, iż nowa, proponowana osoba uzyskałaby w ramach tego kryterium oceny ofert minimum tą samą liczbą punktów, jak osoba wskazana w ofercie.

3. Całkowita liczba punktów procentowych, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona według poniższego wzoru:
L = C + As
gdzie:
L – całkowita liczba punktów badanej oferty
C – całkowita liczba punktów za cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia
As – całkowita liczba punktów za aspekty społeczne
Oferta może otrzymać maksymalnie 100%.
4. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najkorzystniejszym bilansem ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest codzienna realizacja posiłków dla podopiecznych MOPR w Zabrzu w lokalach gastronomiczny lub lokalach przystosowanych do wydawania posiłków na terenie Zabrza oraz codzienna dostawa posiłków do domu klientów – zamówienie podzielone na 8 części.

Część VIII: Podawanie posiłków dla osób bezdomnych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 124817,95 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Kryteriami oceny ofert są cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności:
1.1.1. Cena waga 60 %
1.1.2. Aspekty społeczne – zatrunienie osób niepłnosprawnych waga 40 %

2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag.
Oferty oceniane będą procentowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty procentowe za powyższe kryteria według następujących zasad:


KRYTERIUM:

2.1 Cena (C)
Cena oferowana minimalna brutto
Cena = ________________________________ x 60
Cena badanej oferty brutto

Maksymalną ilość punktów procentowych w tym kryterium – 60 - otrzyma oferta z najniższą ceną brutto za dostawę przedmiotu zamówienia. Punktacja będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2.2 Aspekty społeczne (As) zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Ocena w kryterium „Aspekty społeczne” dokonana zostanie na podstawie oświadczenia Wykonawcy w ofercie, w następujący sposób:

a. Brak skierowania do wykonywania czynności w ramach realizacji
zamowienia co najmniej jednej osoby z niepełnosprawnością
zatrudnionej na umowę o pracę 0%
b. Skierowanie do wykonywania czynności w ramach realizacji
zamówienia jednej osoby z niepełnosprawnością
zatrudnionej na umowę o pracę 20 %
c. Skierowanie do wykonywania czynności w ramach realizacji
zamówienia co najmniej dwóch osób z niepełnosprawnością
zatrudnionych na umowę o pracę 40 %


Liczba osób niepeł. skierowanych do realizacji zamówienia
wskazanych w badanej ofercie
AS = ____________________________________________________ x 40
2 osoby niepełnosprawne skierowane do realizacji zamówienia

Maksymalną ilość punktów procentowych w tym kryterium – 40 - otrzyma oferta wykonawcy, który zadeklaruje skierowanie do realizacji zamówienia co najmniej dwóch osób z niepełnosprawnością zatrudnionych na umowę o pracę. Punktacja będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku braku zaznaczenia jakiejkolwiek opcji, Zamawiający nie przyzna w tym kryterium Wykonawcy żadnych punktów.
W przypadku nie wypełnienia tabeli stanowiącej wykaz osób z niepełnosprawnością skierowanych do realizacji zamówienia Zamawiający nie przyzna w tym kryterium Wykonawcy żadnych punktów.
Zamawiający dopuszcza zmianę osoby, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, iż nowa, proponowana osoba uzyskałaby w ramach tego kryterium oceny ofert minimum tą samą liczbą punktów, jak osoba wskazana w ofercie.

3. Całkowita liczba punktów procentowych, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona według poniższego wzoru:
L = C + As
gdzie:
L – całkowita liczba punktów badanej oferty
C – całkowita liczba punktów za cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia
As – całkowita liczba punktów za aspekty społeczne
Oferta może otrzymać maksymalnie 100%.
4. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najkorzystniejszym bilansem ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Dla części I zamówienia:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie. Wykonawca zobowiązany jest wykazać sposób szczególny.
1.4 zdolności technicznej lub zawodowej:
W postępowaniu może wziąć udział wykonawca, który wykaże, iż:
A. dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a. KOORDYNATOREM – min. 1 osobą zatrudnioną na podst. umowy o pracę. Koordynator będzie odpowiedzialny za wykonywanie czynności administracyjnych i organizacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem usługi (zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy), w tym m.in. pozostawanie w stałym kontakcie z Zamawiającym w związku z realizacją umowy, wystawianie faktur, prowadzenie wszelkiej niezbędnej dokumentacji związanej z realizacją umowy, itp.
b. minimum 1 osobą do przygotowania i wydawania posiłków, które posiadają przygotowanie zawodowe i aktualne badania wymagane do prowadzenia żywienia zbiorowego.
B. minimum jednym specjalistycznym środkiem transportu do dostarczania żywności będącym we właściwym stanie sanitarno – technicznym, zgodnie z obowiazującymi normami.

Dla części II - VII zamówienia:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie. Wykonawca zobowiązany jest wykazać sposób szczególny.
1.4 zdolności technicznej lub zawodowej:
W postępowaniu może wziąć udział wykonawca, który wykaże, iż:
A. dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a. KOORDYNATOREM – min. 1 osobą zatrudnioną na podst. umowy o pracę. Koordynator będzie odpowiedzialny za wykonywanie czynności administracyjnych i organizacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem usługi (zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy), w tym m.in. pozostawanie w stałym kontakcie z Zamawiającym w związku z realizacją umowy, wystawianie faktur, prowadzenie wszelkiej niezbędnej dokumentacji związanej z realizacją umowy, itp.
b. minimum 1 osobą do przygotowania i wydawania posiłków, które posiadają przygotowanie zawodowe i aktualne badania wymagane do prowadzenia żywienia zbiorowego.
B. lokalem niezbędnym do realizacji zamówienia. W zależności od części postępowania, której dotyczy lokal musi znajdować w dzielnicy lub obrębie ulic zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Lokal musi odpowiadać wymogom Sanepidu dla lokali żywienia zbiorowego oraz spełniać wymogi Ppoż i BHP dla tego rodzaju placówek.

Dla części VIII zamówienia:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie. Wykonawca zobowiązany jest wykazać sposób szczególny.
1.4 zdolności technicznej lub zawodowej:
W postępowaniu może wziąć udział wykonawca, który wykaże, iż:
A. dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a. KOORDYNATOREM – min. 1 osobą zatrudnioną na podst. umowy o pracę. Koordynator będzie odpowiedzialny za wykonywanie czynności administracyjnych i organizacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem usługi (zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy), w tym m.in. pozostawanie w stałym kontakcie z Zamawiającym w związku z realizacją umowy, wystawianie faktur, prowadzenie wszelkiej niezbędnej dokumentacji związanej z realizacją umowy, itp.
b. minimum 1 osobą do przygotowania i wydawania posiłków, które posiadają przygotowanie zawodowe i aktualne badania wymagane do prowadzenia żywienia zbiorowego.
B. minimum jednym specjalistycznym środkiem transportu do dostarczania żywności będącym we właściwym stanie sanitarno – technicznym, zgodnie z obowiazujacymi normami (dotyczy wydawania posiłków w Noclegowni przy ul. Trocera 63 w Zabrzu na podstawie umowy użyczenia).
C. lokalem niezbędnym do realizacji zamówienia. Lokal musi odpowiadać wymogom Sanepidu dla lokali żywienia zbiorowego oraz spełniać wymogi Ppoż i BHP dla tego rodzaju placówek (dotyczy wydawania posiłków w lokalu innym niż Noclegownia przy ul. Trocera 63 w Zabrzu).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik (należy złożyć oddzielny dokument dla każdej części zamówienia w przypadku składania ofert na kilka części przez jednego Wykonawcę);
Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (należy złożyć oddzielny dokument dla każdej części zamówienia w przypadku składania ofert na kilka części przez jednego Wykonawcę) ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XIV SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie te potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenie i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegajacych się o udzielenie zamówienia wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający przewiduje możliwość zaliczkowania na poczet wykonania zamówienia. Wykonawca musi zwrócić się do Zamawiającego na piśmie z uzasadnieniem powodu zaliczkowania zamówienia. Ewentualne zaliczki zostaną wypłacane na podstawie jednorazowego, pisemnego zgłoszenia Wykonawcy. Zamawiający wypłaci zaliczkę do 7 dni od daty złożenia i weryfikacji prośby o zaliczkę, z zastrzeżeniem konieczności dostarczenia przez Wykonawcę faktury do dnia 5 następnego miesiąca oraz pozytywnej jej weryfikacji. W przypadku gdy wskazany dzień okaże się dniem wolnym od pracy zaliczka bądź faktura zostaną przesunięte na pierwszy dzień pracy przypadający po danym okresie.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dla części I zamówienia
1. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień w zawartej umowie wprowadzonych aneksem takich jak:
a. zmiana osób funkcyjnych – z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy,
b. zmiana sposobu reprezentacji – z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy,
c. zmiana adresu siedziby jednej ze stron – z przyczyn zewnętrznych,
d. zmiana wysokości wynagrodzenia na zasadach określonych w §9,
e. zmiana terminu realizacji zamówienia – na podstawie obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez Zamawiającego
f. zmiana osoby/osób niepełnosprawnych zatrudnionych na umowę o pracę za którą wykonawca otrzymał dodatkowe punkty przy ocenie ofert w kryterium „Aspekty społeczne”, na zasadach określonych w SWZ,
g. zmiana kadry – na zasadach określonych w SWZ na podstawie obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez zamawiającego, na inne osoby spełniające wymagania określone w SWZ,
h. zmiana godzin dowozu posiłków,
i. zmiana wzoru talonu – po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu z Zamawiającym,
j. zmiana lub wycofanie podwykonawcy – w uzasadnionych przypadkach, za pisemną zgodą Zamawiającego,
i w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, Zamawiający dopuszcza możliwość
zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę różnicy w kwocie podatku VAT,
k. inne zmiany, zgodnie z art. 455 ustawy Pzp.
Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie.

Dla części II - VIII zamówienia
1. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień w zawartej umowie wprowadzonych aneksem takich jak:
a. zmiana osób funkcyjnych – z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy,
b. zmiana sposobu reprezentacji – z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy,
c. zmiana adresu siedziby jednej ze stron – z przyczyn zewnętrznych,
d. zmiana wysokości wynagrodzenia na zasadach określonych w §9,
e. zmiana terminu realizacji zamówienia – na podstawie obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez Zamawiającego
f. zmiana osoby/osób niepełnosprawnych zatrudnionych na umowę o pracę za którą wykonawca otrzymał dodatkowe punkty przy ocenie ofert w kryterium „Aspekty społeczne”, na zasadach określonych w SWZ,
g. zmiana kadry – na zasadach określonych w SWZ na podstawie obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez zamawiającego, na inne osoby spełniające wymagania określone w SWZ,
h. zmiana godzin wydawania posiłków,
i. zmiana wzoru talonu – po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu z Zamawiającym,
j. zmiana lub wycofanie podwykonawcy – w uzasadnionych przypadkach, za pisemną zgodą Zamawiającego,
i w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, Zamawiający dopuszcza możliwość
zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę różnicy w kwocie podatku VAT,
k. inne zmiany, zgodnie z art. 455 ustawy Pzp.
Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-30 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mopr_zabrze

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-30 08:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.