eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chorzów › "Modernizacja Kanału Regatowego wraz z otoczeniem cz.1"Ogłoszenie z dnia 2022-05-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Modernizacja Kanału Regatowego wraz z otoczeniem cz.1”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PARK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000150194

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Różana 2

1.5.2.) Miejscowość: Chorzów

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-501

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@parkslaski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.parkslaski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Modernizacja Kanału Regatowego wraz z otoczeniem cz.1”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4b5879ca-d1c3-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00168720

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://parkslaski.logintrade.net/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://parkslaski.logintrade.net/
zamowienia.publiczne@parkslaski.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały określone w pkt X oraz XI SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): obowiązek informacyjny został opisany w pkt XXI SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): obowiązek informacyjny został opisany w pkt XXI SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 14/TP/RB/2022/MF

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą „Modernizacja Kanału Regatowego wraz z otoczeniem cz.1”. Zamówienie stanowi część zadania nr 6 – „Modernizacja kanału regatowego”, realizowanego w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu Miejskiego pn. „Modernizacja Parku Śląskiego” realizowanego w ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
2. Zadanie realizowane będzie w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.
Niniejsze zamówienie obejmuje:
- wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej zgodne z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, zasadami projektowania i wiedzą techniczną,
- wykonanie dokumentacji wykonawczej, w zakresie niezbędnym do wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia i zrealizowania robót budowlanych (kładki na wyspę oraz podnośnik platformowy) - Etap I,
- właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robót budowlanych (na podstawie opracowanej dokumentacji) - Etap II, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi PFU (Załącznik nr 3 do SWZ) wraz z załącznikami.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi PFU (Załącznik nr 3 do SWZ) wraz z załącznikami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

71246000-4 - Określenie i spisanie ilości do budowy

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 275 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy ocenie ofert, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Cena ofertowa (brutto) – 100%, przy czym 1% = 1 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku udziału w postępowaniu;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku udziału w postępowaniu;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
3.1 jego średnioroczny obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem, tj. w zakresie robót budowlanych, w okresie trzech lat obrotowych (tj. 2019, 2020, 2021), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wyniósł minimum 2 500 000,00 zł brutto (dwa miliony pięćset tysięcy złotych), w przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców w całości.
Jeżeli Wykonawca wspiera się w zakresie ww. warunku potencjałem podmiotu trzeciego na zasadach określonych w art. 118 ustawy, to podmiot trzeci musi spełniać ten warunek w całości;
3.2 posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 2 000 000,00 zł brutto (dwa miliony złotych);
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie, z tym zastrzeżeniem, że co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 1 500 000,00 zł brutto (jeden milion pięćset tysięcy złotych).
Jeżeli Wykonawca wspiera się w zakresie ww. warunku potencjałem podmiotu trzeciego, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, Wykonawca i podmiot trzeci (lub podmioty trzecie) mogą spełniać ww. warunek wspólnie, z tym zastrzeżeniem, że co najmniej jeden z ww. podmiotów powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 1 500 000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych).
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
4.1 Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej:
- dwie roboty budowlane polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie budowli hydrotechnicznych o długości nabrzeża nie mniejszej niż 500 [mb] każda, przy czym sumaryczna długość nabrzeża we wszystkich robotach łącznie, powinna wynosić co najmniej 1000 [mb] oraz łączna wartość robót dla wybudowanych, przebudowanych i rozbudowanych budowlach dot. elementów żelbetowych jest nie mniejsza niż 3 000 000 zł.
4.2 Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:
minimum po 1 (jednej) osobie (wyznaczonej imiennie do realizacji zamówienia) na każde z wymienionych poniżej stanowisk:
a) Kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, który w ostatnich 7 (siedmiu) latach przed upływem terminu składania ofert pełnił co najmniej dwukrotnie funkcję kierownika budowy przy budowie , przebudowie lub rozbudowie budowli hydrotechnicznych o dł. nabrzeża 500 [mb] każda, oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) lub jedną osobą (pełniącą funkcję jw.) posiadającą uprawnienia budowlane jw., spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), tj. osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”);
b) Kierownika robót branży sanitarnej posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) lub jedną osobą (pełniącą funkcję jw.) posiadającą uprawnienia budowlane jw., spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.),
tj. osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”);
c) Kierownika robót branży elektrycznej posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity:
Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) lub jedną osobą (pełniącą funkcję jw.) posiadającą uprawnienia budowlane jw., spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), tj. osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”);
d) Kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności hydrotechnicznej bez ograniczeń zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) lub jedną osobą (pełniącą funkcję jw.) posiadającą uprawnienia budowlane jw., spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), tj. osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”);

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
2. Wymagane od Wykonawcy podmiotowe środki dowodowe:
1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo
informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w
pkt 2.2) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
4. Dokumenty, o których mowa w pkt 3, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Zapisy pkt. 4 stosuje się.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia są
obowiązani przedstawić podmiotowe środki dowodowe, o
których mowa w pkt 2.1) i pkt 2.2), dotyczące każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, potwierdzające, że nie zachodzą wobec każdego z Wykonawców podstawy wykluczenia z postępowania.
7. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotu/ów udostępniającego/ych zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, jest zobowiązany przedstawić podmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w pkt 2.2), dotyczący tego/tych podmiotu/ów, potwierdzający, że nie zachodzą wobec tego/tych podmiotu/ów podstawy wykluczenia z postępowania.
8. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zapisy pkt 3-5 stosuje się odpowiednio.
9. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych lub jest w ich posiadaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
2. Wymagane od Wykonawcy podmiotowe środki dowodowe:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączenie dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
3) oświadczenia Wykonawcy o rocznym przychodzie Wykonawcy lub o przychodzie Wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe (tj. lata 2021, 2020,2019), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres – w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu;
4) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca/y jest/są zobowiązany/i złożyć wraz z ofertą, tj. formularzem ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób
umocowanej/ych do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, następujące załączniki:
1) oświadczenie Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego (Załącznik nr 1 do formularza ofertowego), w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób umocowanej/ych do reprezentowania Wykonawcy, w zakresie w jakim potwierdza okoliczności, o których mowa w treści art. 57 ustawy Pzp;
2) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (Załącznik nr 2 do formularza ofertowego) w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób
umocowanej/ych do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby, w zakresie w jakim potwierdza okoliczności, o których mowa w treści art. 57 ustawy Pzp; 3) zobowiązanie (Załącznik nr 3 do formularza ofertowego) lub inny podmiotowy środek dowodowy podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp – jeżeli dotyczy;
4) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia złożone na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (Załącznik nr 4 do formularza ofertowego) – jeżeli dotyczy;
5) pełnomocnictwo – zgodnie z którym Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – jeżeli dotyczy;
6) pełnomocnictwo – w przypadku gdy oferta nie została podpisana przez osobę/y umocowaną/e do reprezentowania Wykonawcy w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy – jeżeli dotyczy;
7) dokument potwierdzający wniesienie wadium (oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej) – dotyczy formy niepieniężnej wadium.
Dokumenty, o których mowa w pkt 1)-6) należy sporządzić i przekazać zgodnie z pkt X SWZ.
Zamawiający dopuszcza skompresowanie plików stanowiących ofertę do jednego pliku archiwum (ZIP).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 135 000,00 zł brutto (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100)
1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
2. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
− pieniądzu,
− gwarancjach bankowych,
− gwarancjach ubezpieczeniowych,
− poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta:
ING Bank Śląski S.A. 90 1050 1214 1000 0010 0000 0685 z dopiskiem „Wadium w postępowaniu nr 14/TP/RB/2022/MF”.
4. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty.
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia – z treści gwarancji lub poręczenia musi jednoznacznie wynikać nieodwoływalne i bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Ponadto powinien być wskazany termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. W przypadku wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca (wraz z ofertą) przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
UWAGA:
W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest wnieść je przy użyciu Platformy przetargowej w formie oryginalnego elektronicznego dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu wadialnego
(np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej). Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy złożyć w postaci elektronicznej poprzez Platformę przetargową – w wydzielonym, odrębnym pliku.
6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa ustawa Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile poważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki
wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
UWAGA: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 1 do formularza ofertowego) składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, każdy z Wykonawców składa oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt VII.5.1) i pkt VII.5.2) SWZ.
4. Zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy Pzp, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w pkt 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi poszczególni Wykonawcy (Załącznik nr 4 do formularza ofertowego), złożone na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym
w projektowanych postanowieniach umowy.
3. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
Rodzaj i zakres zmian został określony w projektowanym postanowieniu umowy (załącznik nr 2 do SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-08 11:15

8.2.) Miejsce składania ofert: https://parkslaski.logintrade.net/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-08 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
1. Nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty częściowe jako sprzeczne z treścią SWZ (nie odpowiadające treści SWZ) zostaną odrzucone.
2. Nie wymaga, ani nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Złożenie przez Wykonawcę oferty wariantowej skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy.
3. Przewiduje wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp. Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego w powyższym zakresie znajduje się w par. 21 projektowanych postanowieniach umowy (Załącznik nr 2 do SWZ)
4. Nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
5. Nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłączenie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
6. Nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp (dotyczy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych).
7. Nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone są wyłącznie w złotych polskich (PLN).
8. Nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 261 ustawy Pzp). Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca.
9. Nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących zamówień na roboty budowlane na podstawie art. 60 ustawy Pzp.
10. Nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących zamówień na roboty budowlane na podstawie art. 121 ustawy Pzp.
11. Nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
12. Nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
13. Nie wprowadza wymagań, o których mowa w art. 93 ustawy Pzp.
14. Nie przeprowadził wstępnych konsultacji rynkowych przed wszczęciem postępowania.
15. Dopuszcza przeprowadzeni przez Wykonawcę wizji lokalnej.
Przed złożeniem oferty, Wykonawca ma możliwość odbyć wizytację terenu oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, kosztów i ryzyka, a także wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące do prowadzenia robót budowlanych.
16. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
Ponadto
17. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.