eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Odolanów › Budowa pierwszej, przyszkolnej, ogólnodostępnej krytej pływalni na terenie Gminy i Miasta OdolanówOgłoszenie z dnia 2022-05-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa pierwszej, przyszkolnej, ogólnodostępnej krytej pływalni na terenie Gminy i Miasta Odolanów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA I MIASTO ODOLANÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855127

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 11

1.5.2.) Miejscowość: Odolanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-430

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 733-15-81

1.5.8.) Numer faksu: 733-38-92

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@odolanow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.odolanow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa pierwszej, przyszkolnej, ogólnodostępnej krytej pływalni na terenie Gminy i Miasta Odolanów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b53b24c4-d76a-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00168546

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00011106/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa pierwszej, przyszkolnej, ogólnodostępnej, krytej pływalni na terenie Gminy i Miasta Odolanów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego zgodnie z wymaganiami określonymi w tym zakresie przez Zamawiającego w dokumencie SWZ. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy: stały dostęp do sieci Internet; posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera); włączona obsługa JavaScript oraz Cookies. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku przesyłanego za pośrednictwem Platformy wynosi 80 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami przechowywane są na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej, a Zamawiający otrzyma dostęp do plików dopiero po upływie terminu otwarcia ofert; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie "Data przesłania"; o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) – dalej: RODO – tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto Odolanów. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp, a także art. 6 Ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dane osobowe Wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż cel określony powyżej. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalnoprawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Należą do nich obowiązki informacyjne z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego oraz art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje, że: udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie; udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia; w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania; w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.19.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa krytej pływalni do nauki pływania dla 1234 uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Odolanów oraz mieszkańców gminy w godzinach popołudniowych. W sali basenowej znajdzie się 4-torowa niecka basenowa o wymiarach 850x1667cm i głęb. od 0,9m do 1,5m.
Obiekt zostanie uzupełniony o część rekreacyjno - wypoczynkową zawierającą saunarium (1 sauna sucha i 1 parowa) oraz 2 nieckami do masażu. Energia elektryczna zasilająca urządzenia basenu oraz budynek szkolny pochodzić będzie z instalacji PV.
Inwestycja zrealizowana będzie w Odolanowie przy Al. Jana Pawła II 1 na terenie działek nr 759/4, 761, 836 obręb 0001.
Zamówienie będzie realizowane w systemie "zaprojektuj i wybuduj".
W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do budowy krytej pływalni wraz z łącznikiem do Szkoły Podstawowej w Odolanowie oraz z niezbędna infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu. Roboty należy wykonać w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy i projekt architektoniczno-budowlany wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowę oraz sporządzony przez wykonawcę projekt techniczny dla wszystkich branż i projekt wykonawczy, jak również specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, jak również aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Wykonawca na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego z załącznikami do niego, a w szczególności projektu architektoniczno-budowlanego jak również pozostałych załączników do PFU zobowiązany jest w szczególności do:
1) opracowania pełnobranżowego projektu technicznego dla realizowanego zadania wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami itp. oraz koordynacją między branżową,
2) opracowania pełnobranżowego projektu wykonawczego wraz z projektem aranżacji, wykończenia i wyposażenia wnętrz dla realizowanego zadania wraz z niezbędnymi opiniami, itp. oraz koordynacją międzybranżową,
3) opracowania szczegółowych specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych,
4) wykonania prac rozbiórkowych istniejących obiektów budowlanych wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych,
5) przebudowa kolizji infrastruktury technicznej znajdującej się na terenie działek objętych opracowaniem oraz terenów przyległych zgodnie z założeniami z założeniami przyjętymi w koncepcji niezbędnych, umożliwiających budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego,
6) budowy obiektów krytej pływalni wraz z łącznikiem do Szkoły Podstawowej oraz instalacjami i urządzeniami technologicznymi,
7) budowę parkingów, dróg wewnętrznych, zjazdu z drogi publicznej, ogrodzeń, elementów małej architektury oraz urządzenia zieleni na terenie działek objętych opracowaniem projektem zagospodarowania terenu,
8) wyposażenie obiektów w sprzęt i meble wraz z sprzętem sportowym,
9) rozruch wszystkich urządzeń wraz z wymaganymi odbiorami, badaniami, oraz przekazanie obiektu do użytkowania,
10) opracowanie instrukcji użytkowania, instrukcji postępowania w przypadku pożaru,
11) przeszkolenie personelu zamawiającego w zakresie obsługi obiektu i zainstalowanych urządzeń.
Uwaga: Inwestycja jest finansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Szczegółowe zasady płatności i waloryzacji wynagrodzenia zawarte są we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SWZ.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący załącznik nr 7 do SWZ wraz załącznikami nr 1-7 do niego, opracowany przez Pracownię Architektoniczną Mariusza Szczuraszka. W ramach zamówienia wykonawca jest zobowiązany do uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.
4. Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo. We wszystkich miejscach SWZ i załącznikach do SWZ, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 PZP, a w każdym przypadku, działając zgodnie z art. 99 ust. 6 i art. 101 ust. 4 PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w SWZ i w załącznikach do SWZ, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami "lub równoważny" lub "lub równoważne", pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązanie równoważne jest także dopuszczalne w sytuacji, gdyby wyraz "równoważny" lub "równoważne" nie znalazło się w opisie przedmiotu zamówienia.
Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń podane w szczegółowym opisie należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne; jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów.
Wszelkie "produkty" pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty.
Zamawiający wskazuje, że zgodnie art. 101 ust. 5 PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne (w sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 us.t 1 pkt 2 i ust. 3 PZP), obowiązany jest udowodnić w ofercie, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone w SWZ.
Zamawiający wskazuje, że zgodnie art. 101 ust. 6 PZP, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne (w sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 PZP) jest obowiązany udowodnić w ofercie, że obiekt budowlany, dostawa lub usługa, spełniają wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, określonej przez Zamawiającego.
Zamawiający wyjaśnia przyjęte w umowie zasady finansowania inwestycji.
1) Inwestycja jest dofinansowana z programu rządowego Polski Ład, z uwagi na to przyjęto określony sposób finansowania przez zamawiającego inwestycji.
2) W dofinansowania wyróżnia się wkład własny i dofinansowanie.
3) Wkład własny gminy jest zmienny i we wniosku o dofinansowanie wynosi 1.500.000,00 zł, a kwota dofinansowania 13.500.000,00 zł. Łącznie 15 mln. Zł.
4) Jeżeli wykonawca składa ofertę przekraczającą kwotę 15.000.000,00 zł, to wtedy wkład własny Gminy ulega zwiększeniu ponad kwotę 1.500.000,00 zł,
5) Zamawiający wprowadził zasady płatności częściowych, w ramach których podzielono możliwość płatności na łącznie maksymalnie 5 faktur, z czego piąta faktura będzie końcowa,
6) Inaczej będzie podlegać zapłacie część wynagrodzenia wykonawcy odpowiadająca wkładowi własnemu, a inaczej część odpowiadająca wielkości dofinansowania,
7) Najpierw zamawiający dokona płatności w ramach wkładu własnego. Tutaj dla części wynagrodzenia odpowiadającej wysokości wkładu własnego zamawiający przewidział maksymalnie 3 płatności częściowe nie częściej niż 1 raz miesiącu na kwotę nie mniejszą niż 300 tys. zł każda faktura. Tutaj w ramach tej części zamawiający maksymalnie zapłaci tyle ile wynosi jego wkład własny. Przykładowo przy wynagrodzeniu wykonawcy 15 mln. zł, będzie to maksymalnie 1,5 mln zł. Ale przy cenie oferty i tym samym wynagrodzeniu 20 mln. Zł, będzie to aż (20 mln. - 13,5 mln) 6,5 mln. zł.
8) Dla części odpowiadającej dofinansowaniu przewidziano zgodnie z programem rządowym dwie płatności jedną częściową maksymalnie 6 mln, a drugą pozostałą. W ramach ostatniej płatności zostanie zapłacony także ewentualnie nie wypłacona wcześniej kwota wynagrodzenia wynikająca np. z ewentualnych robót dodatkowych nie przewidzianych w zamówieniu podstawowym.
9) Wykonawca może wystawić mniejszą liczbę faktur, a decyzja należy do niego.
10) Oprócz tego zamawiający przewidział możliwość zaliczki w kwocie 1.500.000,00 zł brutto, która jednak musi być zabezpieczona w sposób określony w umowie i pomniejsza pierwszą fakturę.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44000000-0 - Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

44232000-5 - Drewniane konstrukcje dachowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111250-5 - Badanie gruntu

45111290-7 - Roboty przygotowawcze do świadczenia usług

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45112200-7 - Usuwanie powłoki gleby

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45120000-4 - Próbne wiercenia i wykopy

45121000-1 - Próbne wiercenia

45122000-8 - Próbne wykopy

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

45212100-7 - Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45212210-1 - Roboty budowlane w zakresie jednofunkcyjnych ośrodków sportowych

45212212-5 - Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich

45212213-2 - Roboty związane z oznakowaniem obiektów sportowych

45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261200-6 - Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów

45261300-7 - Kładzenie zaprawy i rynien

45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45350000-5 - Instalacje mechaniczne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45422000-1 - Roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45431000-7 - Kładzenie płytek

45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45441000-0 - Roboty szklarskie

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45451000-3 - Dekorowanie

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71210000-3 - Doradcze usługi architektoniczne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71222000-0 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71223000-7 - Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71244000-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71251000-2 - Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71321000-4 - Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych

71325000-2 - Usługi projektowania fundamentów

71326000-9 - Dodatkowe usługi budowlane

71327000-6 - Usługi projektowania konstrukcji nośnych

71328000-3 - Usługi kontroli projektu konstrukcji nośnych

73000000-2 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

92000000-1 - Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena:
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa spośród wszystkich ofert
- Cof - podana w ofercie
Okres gwarancji:
Liczba punktów = ( (Gof-60) /(Gmax-60) ) * 100 * waga
gdzie:
- Gof - gwarancja podana w ofercie
- Gmax - najwyższa gwarancja spośród wszystkich ofert (nie mniej niż 60 miesięcy i nie więcej niż 72 miesiące)
Minimalny, wymagany przez zamawiającego okres gwarancji wynosi 60 miesięcy od daty końcowego odbioru robót budowlanych.W przypadku nieudzielenia gwarancji lub udzielenia gwarancji na okres krótszy niż 60 miesięcy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5 ustawy, jako nie odpowiadająca treści SWZ.Wykonawca, który zaoferuje więcej niż 72 miesięcy gwarancji nie otrzyma dodatkowych punktów w niniejszym kryterium.
Doświadczenie projektanta:
Doświadczenie osoby, skierowanej do realizacji zamówienia jako projektant, o której mowa w punkcie 7.2 pkt 2 ppkt E) SWZ
W ramach tego kryterium będzie oceniane doświadczenie osoby wskazanej w punkcie 7.2 pkt 2 ppkt E) SWZ tj.
osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, która wykonała w okresie 5 ostatnich lat co najmniej 1 dokumentacje projektową, samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego branży architektonicznej, obiektu użyteczności publicznej, krytej pływalni, aquaparku lub obiektu basenowego z basenami, w skład której wchodziło wykonanie niecek basenowych o łącznej powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 140 m2, przy czym obiekt ma zostać oddany do użytkowania (tj. dla którego wydano ostateczną decyzję na użytkowanie obiektu).
- za każdą inwestycję inną niż wykazaną na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu - 3 pkt. (maksymalnie 15 pkt.)
W ramach tego kryterium będzie oceniane i przyznawana punktacja za doświadczenie większe niż wskazane powyżej tj. w pkt 7.2 pkt 2 ppkt E) SWZ i za każdą inwestycję inną niż wykazaną na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
Zamawiający będzie przyznawać punkty za:
1) ilość inwestycji, dla których zaoferowana osoba pełniła funkcję projektanta w specjalności architektonicznej bez ograniczeń przy realizacji robót obejmujących wykonanie niecek basenowych o łącznej powierzchni lustra wody w ramach każdej inwestycji z tych inwestycji nie mniejszej niż 140 m2.
2) Maksymalne doświadczenie projektanta w specjalności architektonicznej oczekiwane przez Zamawiającego - 3 inwestycje inne niż wskazane na potwierdzenie spełniania warunków udziału. Za każdą inwestycję wskazaną w pkt 1) wykonawca otrzyma 5 pkt, maksymalnie może otrzymać 15 pkt.
3) W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w formularzu oferty żadnego doświadczenia projektanta w specjalności architektonicznej, Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 punktów.
4) W przypadku, gdy Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym doświadczenie większe niż 3 inwestycje, Zamawiający przyzna Wykonawcy punkty liczone jak dla 3 inwestycji.
5) Zmiana projektanta w specjalności architektonicznej wskazanego w formularzu oferty na inna osobę jest możliwa w uzasadnionych przypadkach i wyłącznie na taką, która posiada takie samo doświadczenie i kwalifikacje zawodowe określone jak osoba wskazana w ofercie przez wykonawcę.
6) Brak informacji w formularzu oferty umożliwiających przyznanie Zamawiającemu punktów w ramach ww. kryterium jak również nie podanie w nim żadnych informacji spowoduje, że Wykonawca uzyska 0 pkt w/w kryterium.
Punktacja będzie przyznawana na podstawie oświadczenia wykonawcy zawartego w formularzu oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - kierownik budowy

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji - projektant w specjalności architektonicznej

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż: 3.000.000,00 zł trzy miliony złotych).
Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej . Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
1. Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:
A) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika budowy, posiadającą wykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń albo inne ważne odpowiadające im uprawnienia budowlane wystawione na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, która jednocześnie posiada następujące doświadczenie:
a) co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, oraz która
b) pełniła funkcję kierownika budowy przy co najmniej 1 inwestycji obejmującej wykonanie niecek basenowych o łącznej powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 140 m2.
B) kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, który posiada wykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń albo inne ważne odpowiadające im uprawnienia budowlane wystawione na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, i która jednocześnie posiada następujące doświadczenie:
a) co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, oraz która
b) pełniła funkcję kierownika budowy robót sanitarnych przy co najmniej 1 inwestycji obejmującej wykonanie niecek basenowych o łącznej powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 140 m2.
C) kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, który posiada wykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń albo inne ważne odpowiadające im uprawnienia budowlane wystawione na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, i która jednocześnie posiada następujące doświadczenie:
a) co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót,

D) projektantem w specjalności instalacyjnej - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, która wykonała samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego w okresie 5 ostatnich lat co najmniej 1 dokumentacje projektową w zakresie instalacji technologii wody basenowej dla basenu* którego łączna powierzchnia lustra wody jest nie mniejsza niż 140 m2, przy czym obiekt ma zostać oddany do użytkowania (tj. dla którego wydano ostateczną decyzję na użytkowanie obiektu).
* Przez "basen" Zamawiający rozumie jeden obiekt (np. kryta pływalnia, aquapark) w którym znajdują się baseny (niecki) o łącznej powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 140 m2 lub jeden basen (niecka) o powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 140 m2.
E) projektantem w specjalności architektonicznej - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, która wykonała w okresie 5 ostatnich lat co najmniej jedną dokumentacje projektową, samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego branży architektonicznej, obiektu użyteczności publicznej, krytej pływalni, aquaparku lub obiektu basenowego z basenami, w skład której wchodziło wykonanie niecek basenowych o łącznej powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 140 m2, przy czym obiekt ma zostać oddany do użytkowania (tj. dla którego wydano ostateczną decyzję na użytkowanie obiektu).
Zamawiający nie dopuszcza łączenia w/w funkcji.
Powyższe Wykonawca wpisuje do załącznika nr 4 SWZ - Wykaz osób
2. Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał lub wykonuje (przy czy w tym przypadku oceniana będzie faktycznie wykonana i zakończona oraz odebrana część robót):
a) co najmniej 1 robotą budowlaną polegające na budowie, rozbudowie, odbudowie, nadbudowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o wartości co najmniej 12.000.000,00 zł (dwanaście milionów złotych) brutto. Robota budowlana musi być wykonana na podstawie jednej umowy, nie sumuje się mniejszych umów.
Powyższe Wykonawca wpisuje do załącznika nr 3 SWZ - Wykaz robót
Przez budowę, przebudowę, rozbudowę, obiekt użyteczności publicznej, uprawnienia budowlane należy rozmieć te pojęcia w takim znaczeniu w jakim są one określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 7.2. powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy, z zastrzeżeniem, warunku opisanego w punkcie 7.2. pkt 2 ppkt 2.
Działając na podstawie art. 117 ust. 1 PZP, w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu opisanego w punkcie 7.2. pkt 2 ppkt 2, Zamawiający wymaga, aby w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z takich wykonawców wykazał roboty budowalne polegające na budowie, rozbudowie, odbudowie, nadbudowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej, o wartości stanowiącej co najmniej 50% łącznej wartości robót wymaganej w treści tego warunku.
Działając na podstawie art. 117 ust. 1 PZP, w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu opisanego w punkcie 7.2. pkt 1 ppkt E, Zamawiający wymaga, aby w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z takich wykonawców posiadał osobę spełniającą warunek określony w punkcie 7.2 pkt 1 ppkt E w całości (zamawiający nie dopuszcza sumowania doświadczenia tej osoby przez poszczególnych członków konsorcjum).
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.; Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.; Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.; Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.; Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. W przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat, wraz z zaświadczeniem, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.; Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. W przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.; Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.; Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast Informacji z Krajowego Rejestru Karnego składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast "Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego" lub "Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS" składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że Wykonawca nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast "Odpisu lub informacji z KRS lub CEIDG" składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 100 000.00 PLN

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie postępowania udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy, wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Zamawiający udzieli Wykonawcy jednej zaliczki na poczet wykonania zamówienia, w wysokości 1.500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy złotych brutto). Szczegółowy opis wypłaty zaliczki znajduje się w paragrafie 8 umowy stanowiącej załącznik do niniejszego SWZ.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego na zasadach, zakresie i w przypadkach określonych w § 13 wzoru umowy, który stanowi integralny załącznik do niniejszego SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-24 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-24 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-23

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

cd kryteria oceny ofert - doświadczenie kierownika budowy
Doświadczenie osoby, skierowanej do realizacji zamówienia jako Kierownik budowy, o której mowa w punkcie 7.2 pkt 2 ppkt A) SWZ
W ramach tego kryterium będzie oceniane doświadczenie osoby wskazanej w punkcie 7.2 pkt 2 ppkt A) SWZ tj.
a) posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy,
b) i pełniła funkcję kierownika budowy przy co najmniej 1 inwestycji obejmującej wykonanie niecek basenowych o łącznej powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 140 m2.
- za każdą inwestycję inną niż wykazaną na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu - 5 pkt. (maksymalnie 15 pkt.)
W ramach tego kryterium będzie oceniane i przyznawana punktacja za doświadczenie większe niż wskazane powyżej tj. w pkt 7.2 pkt 2 ppkt A) SWZ i za każdą inwestycję inną niż wykazaną na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
Zamawiający będzie przyznawać punkty za:
1) ilość inwestycji, dla których zaoferowana osoba pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji robót obejmujących wykonanie niecek basenowych o łącznej powierzchni lustra wody w ramach każdej inwestycji z tych inwestycji nie mniejszej niż 140 m2.
2) Maksymalne doświadczenie kierownika budowy oczekiwane przez Zamawiającego - 3 inwestycje. Za każdą inwestycję wskazaną w pkt 1) inną niż wskazana na potwierdzenie warunku udziału wykonawca otrzyma 5 pkt, maksymalnie może otrzymać 10 pkt.
3) W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w formularzu oferty żadnego doświadczenia kierownika budowy, Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 punktów.
4) W przypadku, gdy Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym doświadczenie większe niż 3 inwestycje, Zamawiający przyzna Wykonawcy punkty liczone jak dla 3 inwestycji.
5) Zmiana kierownika budowy wskazanego w formularzu oferty na inna osobę jest możliwa w uzasadnionych przypadkach i wyłącznie na taką, która posiada takie samo doświadczenie i kwalifikacje zawodowe określone jak osoba wskazana w ofercie przez wykonawcę.
6) Brak informacji w formularzu oferty umożliwiających przyznanie Zamawiającemu punktów w ramach ww. kryterium jak również nie podanie w nim żadnych informacji spowoduje, że Wykonawca uzyska 0 pkt w/w kryterium.
Punktacja będzie przyznawana na podstawie oświadczenia wykonawcy zawartego w formularzu oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.