eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kamienna Góra › Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie miasta Kamienna GóraOgłoszenie z dnia 2021-09-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie miasta Kamienna Góra

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Kamienna Góra

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821316

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Grunwaldzi 1

1.5.2.) Miejscowość: Kamienna Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 756455110

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kamiennagora.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kamiennagora.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazkupowa.pl/kamiennagora

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie miasta Kamienna Góra

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-09f347d6-f03a-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00167657

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007582/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.22 Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie miasta Kamienna Góra

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00130358/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZIF.271.19.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 58890,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie remontu budynku komunalnego przy ul. Papieża Jana Pawła II 11 w Kamiennej Górze.
Proponowany zakres remontu w budynku:
- Remont/renowacja pokrycia dachu z papy i systemu odwodnienia,
- Remont klatki schodowej wraz ze schodami,
- Uporządkowanie instalacji elektrycznej na klatce schodowej,
- Uporządkowanie i wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej na klatce schodowej,
- Remont elewacji budynku z opcją docieplenia ścian zewnętrznych,
- Wymiana lub renowacja stolarki drzwiowej zewnętrznej i w pomieszczeniach ogólnych.
UWAGA:
Wykonawca dokumentacji projektowej winien szczegółowo rozpoznać stan techniczny budynków w zakresie potrzeb związanych z odnową/remontem/przebudową jego elementów wymienionych w poszczególnych zakresach projektowych oraz na tej podstawie przyjąć rozwiązania projektowe:
• w zakresie remontu klatki schodowej - konieczność przebudowy lub naprawy schodów (drewnianych, kamiennych, betonowych), wymiany drzwi do pomieszczeń ogólnych, komórek lokatorskich, piwnic, modernizacji instalacji wewnętrznych zlokalizowanych na klatce schodowej tj. instalacji elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, uporządkowanie instalacji teletechnicznych (ukrycie pod tynkiem, w korytkach instalacyjnych lub pod lekką zabudową),
• w zakresie remontu elewacji budynku – możliwość docieplenia ścian zewnętrznych, stan zawilgocenia murów, w tym ścian fundamentowych oraz konieczność ich naprawy i izolacji; stan schodów i balustrad w strefie wejścia do budynku, możliwość i potrzebę rozbiórki przyległych budynków gospodarczych;
• w zakresie remontu dachu/stropodachu – możliwość wykonania docieplenia, stan konstrukcji więźby dachowej, kominów, obróbek blacharskich, potrzebę wymiany lub remontu pokrycia i systemu odwodnienia dachu;
• w zakresie wymiany drzwi wejściowych – możliwość renowacji drzwi, konieczność montażu/wymiany instalacji domofonowej;
• Wykonawca winien uwzględnić w dokumentacji projektowej usunięcie nieprawidłowości stwierdzonych w decyzji nakazowej Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
Do obowiązków Wykonawcy należy:
• przeprowadzenie wizji obiektu,
• sporządzenie inwentaryzacji budowlanej obiektu w zakresie wymaganym dla opracowania projektowego,
• ocena stanu technicznego budynków z orzeczeniem i analizą techniczną o zakresie planowanego remontu,
• uzgodnienie z Zamawiającym ostatecznego zakresu prac remontowych w budynku po dokonaniu oceny technicznej – ustalenia te będą podstawą do sporządzenia dokumentacji projektowej,
• uzyskanie kompletnych danych wyjściowych oraz niezbędnych uzgodnień, opinii i warunków do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
• uzyskanie decyzji, opinii i uzgodnień Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków delegatura w Jeleniej Górze (jeśli będą wymagane dla obiektów zabytkowych i w przypadku występowania elementów chronionych budynków wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków),
• opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przy zastosowaniu najkorzystniejszych rozwiązań technicznych i ekonomicznych,
• ponoszenie wszelkich kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji i innych niezbędnych opracowań w tym kosztów zakupu map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, kosztów uzyskania uzgodnień, opinii, decyzji itp.,
• dostarczenie opracowanej dokumentacji w ilości i formie określonej w umowie,
• złożenie, z upoważnienia Zamawiającego, wniosku o pozwolenie na budowę (jeśli będzie wymagane) bądź zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych wraz z załącznikami,
• uzupełnianie braków do złożonego wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowę lub zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych,
• sprawowanie nadzoru autorskiego,
• jednokrotna aktualizacja kompletu kosztorysów, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie późniejszym niż 24 miesiące, licząc od daty podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
Zakres i forma wielobranżowej dokumentacji projektowej remontu budynku:
1. Dokumentacja projektowa opracowana zostanie na podstawie zatwierdzonego zakresu prac remontowych.
2. Dokumentacja powinna być kompletna i posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia i opinie, celem złożenia wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót właściwemu organowi architektoniczno -budowlanemu.
3. Dokumentacja projektowa dla każdego z budynków, powinna zawierać i składać się z:
- Projektu architektoniczno-budowlanego – 5 egz. w wersji papierowej,
- Projektu technicznego – 5 egz. w wersji papierowej,
- Przedmiaru robót – 2 egz. w wersji papierowej,
- Kosztorysu inwestorskiego – 2 egz. w wersji papierowej,
- Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – 2 egz. w wersji papierowej,
- Wizualizacji budynku/kolorystyki elewacji (2 - 4 widoki) – na planszach formatu A3,
oraz całość w wersji elektronicznej na płycie CD w 1 egz. w formatach: dla plików tekstowych *.doc, graficznych *.jpg oraz dla plików nieedytowalnych w formacie *.pdf niezbędnych do zamieszczenia opracowania na stronie internetowej, a także w formacie grafiki wektorowej *.dwg lub pokrewnym oraz w formacie plików kosztorysowych *.zuz lub pokrewnym.
Wykonawca winien sporządzić dokumenty wchodzące w skład opracowania zgodnie z:
• Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami);
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 ze zmianami);
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609);
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tekst jednolity D. U. z 2013 r., poz. 1129);
• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389);
• innymi obowiązującymi przepisami.
Pozostałe informacje i zalecenia Zamawiającego do uwzględnienia w przygotowaniu projektu architektoniczno-budowlanego
Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia stanowią:
1. Lokalizacja budynków na terenie miasta
2. Protokoły przeglądów technicznych budynków

4.5.3.) Główny kod CPV: 71300000-1 - Usługi inżynieryjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.5.) Wartość części: 19630,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie remontu budynku komunalnego przy ul. Papieża Jana Pawła II 21 w Kamiennej Górze.
Proponowany zakres remontu w budynku:
- Remont klatki schodowej wraz ze schodami,
- Remont i wymiana instalacji oświetlenia na klatce schodowej wraz z oprawami,
- Remont/wymiana podłogi na poziomie poddasza,
- Wymiana stolarki okiennej na poddaszu i klatce schodowej,
- Uporządkowanie i wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej na klatce schodowej,
- Remont elewacji budynku wraz z izolacją pionową i poziomą ścian fundamentowych,
- Wymiana lub renowacja stolarki drzwiowej zewnętrznej i w pomieszczeniach ogólnych,
- Remont studzienki wodomierzowej.
UWAGA:
Wykonawca dokumentacji projektowej winien szczegółowo rozpoznać stan techniczny budynków w zakresie potrzeb związanych z odnową/remontem/przebudową jego elementów wymienionych w poszczególnych zakresach projektowych oraz na tej podstawie przyjąć rozwiązania projektowe:
• w zakresie remontu klatki schodowej - konieczność przebudowy lub naprawy schodów (drewnianych, kamiennych, betonowych), wymiany drzwi do pomieszczeń ogólnych, komórek lokatorskich, piwnic, modernizacji instalacji wewnętrznych zlokalizowanych na klatce schodowej tj. instalacji elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, uporządkowanie instalacji teletechnicznych (ukrycie pod tynkiem, w korytkach instalacyjnych lub pod lekką zabudową),
• w zakresie remontu elewacji budynku – możliwość docieplenia ścian zewnętrznych, stan zawilgocenia murów, w tym ścian fundamentowych oraz konieczność ich naprawy i izolacji; stan schodów i balustrad w strefie wejścia do budynku, możliwość i potrzebę rozbiórki przyległych budynków gospodarczych;
• w zakresie remontu dachu/stropodachu – możliwość wykonania docieplenia, stan konstrukcji więźby dachowej, kominów, obróbek blacharskich, potrzebę wymiany lub remontu pokrycia i systemu odwodnienia dachu;
• w zakresie wymiany drzwi wejściowych – możliwość renowacji drzwi, konieczność montażu/wymiany instalacji domofonowej;
• Wykonawca winien uwzględnić w dokumentacji projektowej usunięcie nieprawidłowości stwierdzonych w decyzji nakazowej Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
Do obowiązków Wykonawcy należy:
• przeprowadzenie wizji obiektu,
• sporządzenie inwentaryzacji budowlanej obiektu w zakresie wymaganym dla opracowania projektowego,
• ocena stanu technicznego budynków z orzeczeniem i analizą techniczną o zakresie planowanego remontu,
• uzgodnienie z Zamawiającym ostatecznego zakresu prac remontowych w budynku po dokonaniu oceny technicznej – ustalenia te będą podstawą do sporządzenia dokumentacji projektowej,
• uzyskanie kompletnych danych wyjściowych oraz niezbędnych uzgodnień, opinii i warunków do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
• uzyskanie decyzji, opinii i uzgodnień Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków delegatura w Jeleniej Górze (jeśli będą wymagane dla obiektów zabytkowych i w przypadku występowania elementów chronionych budynków wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków),
• opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przy zastosowaniu najkorzystniejszych rozwiązań technicznych i ekonomicznych,
• ponoszenie wszelkich kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji i innych niezbędnych opracowań w tym kosztów zakupu map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, kosztów uzyskania uzgodnień, opinii, decyzji itp.,
• dostarczenie opracowanej dokumentacji w ilości i formie określonej w umowie,
• złożenie, z upoważnienia Zamawiającego, wniosku o pozwolenie na budowę (jeśli będzie wymagane) bądź zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych wraz z załącznikami,
• uzupełnianie braków do złożonego wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowę lub zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych,
• sprawowanie nadzoru autorskiego,
• jednokrotna aktualizacja kompletu kosztorysów, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie późniejszym niż 24 miesiące, licząc od daty podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
Zakres i forma wielobranżowej dokumentacji projektowej remontu budynku:
1. Dokumentacja projektowa opracowana zostanie na podstawie zatwierdzonego zakresu prac remontowych.
2. Dokumentacja powinna być kompletna i posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia i opinie, celem złożenia wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót właściwemu organowi architektoniczno -budowlanemu.
3. Dokumentacja projektowa dla każdego z budynków, powinna zawierać i składać się z:
- Projektu architektoniczno-budowlanego – 5 egz. w wersji papierowej,
- Projektu technicznego – 5 egz. w wersji papierowej,
- Przedmiaru robót – 2 egz. w wersji papierowej,
- Kosztorysu inwestorskiego – 2 egz. w wersji papierowej,
- Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – 2 egz. w wersji papierowej,
- Wizualizacji budynku/kolorystyki elewacji (2 - 4 widoki) – na planszach formatu A3,
oraz całość w wersji elektronicznej na płycie CD w 1 egz. w formatach: dla plików tekstowych *.doc, graficznych *.jpg oraz dla plików nieedytowalnych w formacie *.pdf niezbędnych do zamieszczenia opracowania na stronie internetowej, a także w formacie grafiki wektorowej *.dwg lub pokrewnym oraz w formacie plików kosztorysowych *.zuz lub pokrewnym.
Wykonawca winien sporządzić dokumenty wchodzące w skład opracowania zgodnie z:
• Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami);
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 ze zmianami);
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609);
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tekst jednolity D. U. z 2013 r., poz. 1129);
• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389);
• innymi obowiązującymi przepisami.
Pozostałe informacje i zalecenia Zamawiającego do uwzględnienia w przygotowaniu projektu architektoniczno-budowlanego
Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia stanowią:
1. Lokalizacja budynków na terenie miasta
2. Protokoły przeglądów technicznych budynków

4.5.3.) Główny kod CPV: 71300000-1 - Usługi inżynieryjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.5.) Wartość części: 19630,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie remontu budynku komunalnego przy ul. Karola Miarki 1 w Kamiennej Górze.
Proponowany zakres remontu w budynku:
- Remont pokrycia dachu z papy i dachówki z wymianą części deskowania,
- Wymiana świetlika dachowego,
- Remont klatki schodowej wraz ze schodami,
- Remont i wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej i częściach wspólnych,
- Remont/odnowienie elewacji budynku,
- Wymiana stolarki okiennej piwnic i części wspólnych.
- Przebudowa/odtworzenie strefy wejścia do budynku (montaż drzwi wejściowych w miejscu obecnego okna) i rozdzielenie komunikacji wewnętrznej (obecnie wspólnej) budynków przy Karola Miarki 1 i Starej 2.
UWAGA:
Wykonawca dokumentacji projektowej winien szczegółowo rozpoznać stan techniczny budynków w zakresie potrzeb związanych z odnową/remontem/przebudową jego elementów wymienionych w poszczególnych zakresach projektowych oraz na tej podstawie przyjąć rozwiązania projektowe:
• w zakresie remontu klatki schodowej - konieczność przebudowy lub naprawy schodów (drewnianych, kamiennych, betonowych), wymiany drzwi do pomieszczeń ogólnych, komórek lokatorskich, piwnic, modernizacji instalacji wewnętrznych zlokalizowanych na klatce schodowej tj. instalacji elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, uporządkowanie instalacji teletechnicznych (ukrycie pod tynkiem, w korytkach instalacyjnych lub pod lekką zabudową),
• w zakresie remontu elewacji budynku – możliwość docieplenia ścian zewnętrznych, stan zawilgocenia murów, w tym ścian fundamentowych oraz konieczność ich naprawy i izolacji; stan schodów i balustrad w strefie wejścia do budynku, możliwość i potrzebę rozbiórki przyległych budynków gospodarczych;
• w zakresie remontu dachu/stropodachu – możliwość wykonania docieplenia, stan konstrukcji więźby dachowej, kominów, obróbek blacharskich, potrzebę wymiany lub remontu pokrycia i systemu odwodnienia dachu;
• w zakresie wymiany drzwi wejściowych – możliwość renowacji drzwi, konieczność montażu/wymiany instalacji domofonowej;
• Wykonawca winien uwzględnić w dokumentacji projektowej usunięcie nieprawidłowości stwierdzonych w decyzji nakazowej Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
Do obowiązków Wykonawcy należy:
• przeprowadzenie wizji obiektu,
• sporządzenie inwentaryzacji budowlanej obiektu w zakresie wymaganym dla opracowania projektowego,
• ocena stanu technicznego budynków z orzeczeniem i analizą techniczną o zakresie planowanego remontu,
• uzgodnienie z Zamawiającym ostatecznego zakresu prac remontowych w budynku po dokonaniu oceny technicznej – ustalenia te będą podstawą do sporządzenia dokumentacji projektowej,
• uzyskanie kompletnych danych wyjściowych oraz niezbędnych uzgodnień, opinii i warunków do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
• uzyskanie decyzji, opinii i uzgodnień Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków delegatura w Jeleniej Górze (jeśli będą wymagane dla obiektów zabytkowych i w przypadku występowania elementów chronionych budynków wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków),
• opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przy zastosowaniu najkorzystniejszych rozwiązań technicznych i ekonomicznych,
• ponoszenie wszelkich kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji i innych niezbędnych opracowań w tym kosztów zakupu map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, kosztów uzyskania uzgodnień, opinii, decyzji itp.,
• dostarczenie opracowanej dokumentacji w ilości i formie określonej w umowie,
• złożenie, z upoważnienia Zamawiającego, wniosku o pozwolenie na budowę (jeśli będzie wymagane) bądź zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych wraz z załącznikami,
• uzupełnianie braków do złożonego wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowę lub zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych,
• sprawowanie nadzoru autorskiego,
• jednokrotna aktualizacja kompletu kosztorysów, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie późniejszym niż 24 miesiące, licząc od daty podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
Zakres i forma wielobranżowej dokumentacji projektowej remontu budynku:
1. Dokumentacja projektowa opracowana zostanie na podstawie zatwierdzonego zakresu prac remontowych.
2. Dokumentacja powinna być kompletna i posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia i opinie, celem złożenia wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót właściwemu organowi architektoniczno -budowlanemu.
3. Dokumentacja projektowa dla każdego z budynków, powinna zawierać i składać się z:
- Projektu architektoniczno-budowlanego – 5 egz. w wersji papierowej,
- Projektu technicznego – 5 egz. w wersji papierowej,
- Przedmiaru robót – 2 egz. w wersji papierowej,
- Kosztorysu inwestorskiego – 2 egz. w wersji papierowej,
- Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – 2 egz. w wersji papierowej,
- Wizualizacji budynku/kolorystyki elewacji (2 - 4 widoki) – na planszach formatu A3,
oraz całość w wersji elektronicznej na płycie CD w 1 egz. w formatach: dla plików tekstowych *.doc, graficznych *.jpg oraz dla plików nieedytowalnych w formacie *.pdf niezbędnych do zamieszczenia opracowania na stronie internetowej, a także w formacie grafiki wektorowej *.dwg lub pokrewnym oraz w formacie plików kosztorysowych *.zuz lub pokrewnym.
Wykonawca winien sporządzić dokumenty wchodzące w skład opracowania zgodnie z:
• Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami);
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 ze zmianami);
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609);
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tekst jednolity D. U. z 2013 r., poz. 1129);
• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389);
• innymi obowiązującymi przepisami.
Pozostałe informacje i zalecenia Zamawiającego do uwzględnienia w przygotowaniu projektu architektoniczno-budowlanego
Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia stanowią:
1. Lokalizacja budynków na terenie miasta
2. Protokoły przeglądów technicznych budynków

4.5.3.) Główny kod CPV: 71300000-1 - Usługi inżynieryjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.5.) Wartość części: 19630,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 34000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 34000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 34000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SZAFRON SZENDZIELORZ PROJEKT Tomasz Szendzielorz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6511275617

7.3.3) Ulica: Św. Jana Pawła II 43B

7.3.4) Miejscowość: Studzienice

7.3.5) Kod pocztowy: 43-215

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 34000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 30000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 30000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 30000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SZAFRON SZENDZIELORZ PROJEKT Tomasz Szendzielorz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6511275617

7.3.3) Ulica: Św. Jana Pawła II 43B

7.3.4) Miejscowość: Studzienice

7.3.5) Kod pocztowy: 43-215

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 30000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 38000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 38000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 38000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SZAFRON SZENDZIELORZ PROJEKT Tomasz Szendzielorz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6511275617

7.3.3) Ulica: Św. Jana Pawła II 43B

7.3.4) Miejscowość: Studzienice

7.3.5) Kod pocztowy: 43-215

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 38000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.