eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przasnysz › "Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Przasnysz"Ogłoszenie z dnia 2022-05-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
"Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
położonych na terenie Gminy Przasnysz”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PRZASNYSZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550667830

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. św. Stanisława Kostki 5

1.5.2.) Miejscowość: Przasnysz

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 29 7522709

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugprzasnysz@przasnysz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przasnysz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
położonych na terenie Gminy Przasnysz”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e4cbaa0b-d754-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00167646

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00031879/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Przasnysz

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.bip.przasnysz.pl/redir,przetargi

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.
2) Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki.
3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.
4) Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone
w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6) We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
7) Zamawiający dopuszcza również komunikowanie za pomocą poczty elektronicznej, email: ugprzasnysz@przasnysz.pl .
8) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody
z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
9) Osoby wskazane do porozumiewania się z Wykonawcami: Magdalena Tworkowska – Łada i Irena Czarzasta, adres email: ugprzasnysz@przasnysz.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna przekazana w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przasnysz, ul. Św. Stanisława Kostki 5, 06-300 Przasnysz , e-mail: ugprzasnysz@przasnysz.pl
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych, powołanym przez Administratora: Inspektor Ochrony , e-mail: iod@przasnysz.pl , tel. 29 752 27 09. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.’ „Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Przasnysz”;
3) odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
4) Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisem art. 78 ustawy Pzp;
5) obowiązek podania przez Panią / Pana danych osobowych bezpośrednio Pani / Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie przepisu art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani / Pana dotyczących;
b) na podstawie przepisu art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani / Pana danych osobowych*;
c) na podstawie przepisu art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w przepisie art. 18 ust. 2 RODO**;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani / Panu:
a) w związku z przepisem art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZ.271.11.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Przasnysz w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w szczególności z: przepisami ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) i aktami wykonawczymi do ww. ustawy oraz przepisami obowiązujących uchwał Rady Gminy Przasnysz: w sprawie określenia szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów i w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przasnysz.Wykonawca zrealizuje usługę w sposób zapewniający osiągnięcie przez Gminę odpowiednich poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz poziom składowania, określonych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.).
2. Na terenie gminy Przasnysz odbiór odpadów odbywać się będzie w systemie mieszanym pojemnikowo-workowym.

3. Wykonawca wyposaży właścicieli nieruchomości zamieszkujących w pojemniki i worki na czas realizacji zamówienia w tym:
a) pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne dla wszystkich mieszkańców o pojemności 120 litrów, 240 litrów, 360 litrów (uwzględniając normy dostosowane do miesięcznego cyklu odbioru- 30 litrów na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 litrowy na każdą nieruchomość), pojemniki muszą być w dobrym stanie technicznym umożliwiającym użytkowanie;
• przewidywana ilość pojemników o pojemności 120 l – ok. 1239 szt.
• przewidywana ilość pojemników o pojemności 240 l – ok. 513 szt.
• przewidywana ilość pojemników o pojemności 360 l – ok. 15 szt.
b) pojemniki z przeznaczeniem na szkło w kolorze zielonym o pojemności 120 l, pojemniki muszą być w dobrym stanie technicznym umożliwiającym użytkowanie;
• przewidywana ilość pojemników o pojemności 120l- ok. 1767 szt.
c) pojemniki z przeznaczeniem na bio w kolorze brązowym o pojemności 120 l, pojemniki muszą być w dobrym stanie technicznym umożliwiającym użytkowanie;
• przewidywana ilość pojemników o pojemności 120l- ok. 1300 szt.
d) worki na odpady segregowane z przeznaczeniem na papier oraz metale i tworzywa sztuczne o pojemności od 60 litrów do 120 litrów (uwzględniając normy dostosowane do miesięcznego cyklu odbioru- 20 litrów na mieszkańca, jednak co najmniej jeden worek na każdy rodzaj odpadu o pojemności 60 litrów na każdą nieruchomość).
Do chwili podstawienia pojemników zielonych z opisem „SZKŁO” oraz brązowych z opisem „BIO” Wykonawca zobowiązany jest odbierać odpady z worków.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w dziale II SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać.
2. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli:
a) posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Przasnysz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
b) posiada zezwolenie na zbieranie odpadów wydane na podstawie przepisu art.41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.);
c) posiada ważny wpisu do rejestru w ramach BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) w zakresie transportu odpadów objętych opisem przedmiotowego zamówienia,
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 500 000,00 zł.
4. zdolności technicznej i zawodowej – w zakresie potencjału technicznego:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca:
a) będzie dysponował na czas realizacji zamówienia:
- co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
- co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
- co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej,
- pojazdami trwale i czytelnie oznakowanymi w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
- pojazdami wyposażonymi w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów.
b) posiada bazę magazynowo – transportową:
- usytuowaną w gminie, z której terenu odbiera te odpady lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy,
- usytuowaną na terenie, do którego posiada tytuł prawny,
- wyposażaną w miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu,
- wyposażaną w miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych,
- wyposażaną w legalizowaną samochodową wagę najazdową, w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów,
- wyposażoną w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy,
- wyposażoną w pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób,
- na terenie której znajduje się punkt konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów, o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo - transportowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 11.01.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z przepisem art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne prze[pisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy;
2) zezwolenie na zbieranie odpadów;
3) ważny wpisu do rejestru w ramach BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) w zakresie transportu odpadów objętych opisem przedmiotowego zamówienia;
4) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego;
5) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
6) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
7) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
8) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
( Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.);
9) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 5 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.,

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć także:
1) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
2) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia o niepodleganiu
wykluczeniu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ;
4) Oświadczenie w przedmiocie spełniania warunków udziału w postępowaniu wzór oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ;
5) Zobowiązanie do udostępnienia zasobów – jeśli dotyczy (według wzoru załącznika nr 7 do SWZ);
6) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeśli dotyczy;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia lub wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony przewidują możliwości wprowadzenia odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towaru i usług;jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.2. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku spadku bądź wzrostu stawki opłaty
za przyjęcie i zagospodarowanie jednej tony zmieszanych odpadów komunalnych w Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, o kwotę równą udokumentowanej różnicy stawki opłaty za każdą tonę.3. Zmiany postanowień niniejszej umowy są dopuszczalne w przypadku:1) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym prawa miejscowego, wpływające na zasady, sposób i zakres odbierania lub zagospodarowania odpadów komunalnych,
2) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia zaproponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego; 4. Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Szczegółowy rodzaj i zakres opisany został we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-27 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. Strona: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-27 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Pzp i SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.