eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siedliska › Budowa wiaty magazynowej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/EłkuOgłoszenie z dnia 2021-09-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa wiaty magazynowej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami "Eko-MAZURY" Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 280239333

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Siedliska 77

1.5.2.) Miejscowość: Siedliska

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@eko-mazury.elk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.eko-mazury.elk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/490584

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa wiaty magazynowej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f4cb7a44-f152-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00167029

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00133067/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-PGO/07/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa wiaty magazynowej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zmówienia określony jest w załączniku nr 9 do SWZ.
3. Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty i prawidłowego wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia. Wszelkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić w cenie podanej w ofercie.
4. Zamawiający zaleca wizje lokalną, która odbędzie się w dniu 22.07.2021 r. Warunkiem udziału w wizji będzie złożenie oświadczenia o stanie zdrowia osoby uczestniczącej w wizji. Wykonawca chcący wziąć udział w wizji, zobowiązany jest do złożenia zgłoszenia w terminie najpóźniej 2 dni przed terminem wizji, za pośrednictwem maila, z podaniem ilości osób jakie będą uczestniczyć w jego imieniu, oraz wskazaniem osoby do kontaktu w tym przedmiocie.
5. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na okres co najmniej 36 miesięcy na wykonawcy przedmiot zamówienia.
6. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie uzyskać wszelkie pozwolenia na budowę i zezwolenia.
7. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto wykonanie w ramach ceny ofertowej wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących oraz robót tymczasowych, niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności:
1) Wykonanie lub pozyskanie we własnym zakresie oraz poniesienie kosztów:
a) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru,
b) innych opracowań, prac i badań wymaganych dokumentacją projektową.
2) Organizację, zagospodarowanie, utrzymanie i likwidację placu budowy oraz poniesienie kosztów z tym związanych wraz z utrzymaniem w czystości dróg po których poruszają się pojazdy budowy.
3) Uzyskanie – jeśli to będzie niezbędne dla realizacji zamówienia - wszelkich opinii, uzgodnień
i pozwoleń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i przekazania go do użytkowania wraz z poniesieniem kosztów z tym związanych.
4) Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz poniesienie kosztów z tym związanych,
5) Uporządkowanie po zakończeniu robót terenu budowy, naprawa zniszczonych dróg dojazdowych do miejsca budowy po zakończeniu robót. Odpowiedzialność Wykonawcy za teren budowy i drogi dojazdowe do miejsca budowy rozpoczyna się z dniem przekazania placu budowy i trwa do zakończenia odbioru końcowego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261213-0 - Kładzenie dachów metalowych

45262300-4 - Betonowanie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 582751,95 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 832486,83 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 582751,95 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „PRIBO-EPB” Sp. z o.o.,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 790136472

7.3.4) Miejscowość: Ełk

7.3.5) Kod pocztowy: 19-300

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 582751,95 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.