eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Maków Mazowiecki › Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Maków Mazowiecki - etap IOgłoszenie z dnia 2023-04-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Maków Mazowiecki - etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto Maków Mazowiecki

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550668309

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Moniuszki 6

1.4.2.) Miejscowość: Maków Mazowiecki

1.4.3.) Kod pocztowy: 06-200

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.4.7.) Numer telefonu: 29-71-71-002

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@makowmazowiecki.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.makowmazowiecki.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00166398

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-04-05

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00152589

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
Dla części I: Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał należycie co najmniej 1 zamówienie w zakresie budowy/przebudowy/ rozbudowy lub modernizacji kotłowni poprzez montaż kotła wodnego o mocy przynajmniej 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia czyli:
- 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
- 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności sanitarnej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami – Kierownik budowy. W przypadku wykonawcy zagranicznego – uprawnienia równoważne do kierowania robotami.
- 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności elektrycznej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami. W przypadku wykonawcy zagranicznego – uprawnienia równoważne do kierowania robotami.
Zamawiający dopuszcza pełnienie przez 1 osobę więcej niż 1 funkcji.
Dla części II: Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał należycie co najmniej 2 zamówienia w zakresie budowy/przebudowy/ rozbudowy lub modernizacji instalacji centralnego ogrzewania o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) każda.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia czyli:
- 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
- 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności sanitarnej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami. W przypadku wykonawcy zagranicznego – uprawnienia równoważne do kierowania robotami.
Dla części III: Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał należycie co najmniej 2 zamówienia w zakresie budowy/przebudowy/ rozbudowy lub modernizacji sieci ciepłowniczej/gazowej/wodociągowej lub kanalizacyjnej o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) każda.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia czyli:
- 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności sanitarnej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami. W przypadku wykonawcy zagranicznego – uprawnienia równoważne do kierowania robotami.

Po zmianie:
Dla części I: Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał należycie co najmniej 1 zamówienie w zakresie budowy/przebudowy/ rozbudowy lub modernizacji kotłowni poprzez montaż kotła wodnego o mocy przynajmniej 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia czyli:
- 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
- 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności sanitarnej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami – Kierownik budowy. W przypadku wykonawcy zagranicznego – uprawnienia równoważne do kierowania robotami.
Zamawiający dopuszcza pełnienie przez 1 osobę więcej niż 1 funkcji.
Dla części II: Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał należycie co najmniej 2 zamówienia w zakresie budowy/przebudowy/ rozbudowy lub modernizacji instalacji centralnego ogrzewania o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) każda.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia czyli:
- 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
- 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności sanitarnej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami. W przypadku wykonawcy zagranicznego – uprawnienia równoważne do kierowania robotami.
Dla części III: Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał należycie co najmniej 2 zamówienia w zakresie budowy/przebudowy/ rozbudowy lub modernizacji sieci ciepłowniczej/gazowej/wodociągowej lub kanalizacyjnej o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) każda.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia czyli:
- 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności sanitarnej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami. W przypadku wykonawcy zagranicznego – uprawnienia równoważne do kierowania robotami.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4.1. Informacje dotyczące wadium

Przed zmianą:
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
dla I części zamówienia: 40.000,00 złotych (słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100),
dla II części zamówienia: 2.000,00 złotych (słownie złotych: dwa tysiące 00/100) oraz
dla III części zamówienia: 2.000,00 złotych (słownie złotych: dwa tysiące 00/100).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Krasnosielcu nr rachunku: 94 8917 0001 0012 5585 2000 0040 z dopiskiem „Wadium – 8/23”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP;
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: MIASTO MAKÓW MAZOWIECKI.
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona.
Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 PZP.

Po zmianie:
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
dla I części zamówienia: 40.000,00 złotych (słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100),
dla II części zamówienia: 1.500,00 złotych (słownie złotych: tysiąc pięćset 00/100) oraz
dla III części zamówienia: 2.000,00 złotych (słownie złotych: dwa tysiące 00/100).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Krasnosielcu nr rachunku: 94 8917 0001 0012 5585 2000 0040 z dopiskiem „Wadium – 8/23”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP;
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: MIASTO MAKÓW MAZOWIECKI.
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona.
Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 PZP.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.2. Informacje na temat zaliczek

Przed zmianą:
Dla I części zamówienia Wykonawcy zostanie udzielona zaliczka w wysokości 30% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, na rachunek bieżący Wykonawcy.
Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki, o której mowa powyżej w jednej lub kilku poniższych formach:
1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych.
Przed udzieleniem zaliczki przez Zamawiającego, Wykonawca złoży zabezpieczenie w wysokości równej udzielonej zaliczki. Zamawiający ma prawo zrealizować zabezpieczenie zaliczki w sytuacji gdy Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy.
Z treści zabezpieczenia zaliczki powinno wynikać nieodwołalne, bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia zaliczki bez konieczności przedkładania dodatkowych dokumentów. Wypłata nie może być uzależniona od złożenia żądania wypłaty za pośrednictwem banku Zamawiającego, który to bank potwierdzi, że podpisy na żądaniu wypłaty zostały złożone przez osoby upoważnione w imieniu Zamawiającego. Poręczenie musi obejmować rezygnację z prawa do zdeponowania kwoty poręczenia. Treść zabezpieczenia zaliczki musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego przed udzieleniem zaliczki.
Zabezpieczenie udzielonej zaliczki Zamawiający zwolni w terminie 35 dni od daty dokonania odbioru końcowego robót objętych niniejszą umową.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia, zmiany formy zabezpieczenia zaliczki na jedną lub kilka form, o których mowa powyżej.
Po otrzymaniu zaliczki Wykonawca jest zobowiązany wystawić i przekazać Zamawiającemu fakturę zaliczkową, zgodną z wytycznymi opisanymi w umowie.
Rozliczenie zaliczki nastąpi w wystawionej przez Wykonawcę fakturze końcowej.
Strony ustalają, że pozostała część wynagrodzenia zostanie zapłacona po rozliczeniu końcowym przedmiotu umowy na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz prawidłowo wystawionej fakturze końcowej.

Po zmianie:
Dla I części zamówienia Wykonawcy zostanie udzielona zaliczka w wysokości 20% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, na rachunek bieżący Wykonawcy.
Po otrzymaniu zaliczki Wykonawca jest zobowiązany wystawić i przekazać Zamawiającemu fakturę zaliczkową, zgodną z wytycznymi opisanymi w umowie.
Rozliczenie zaliczki nastąpi w wystawionej przez Wykonawcę fakturze końcowej.
Strony ustalają, że pozostała część wynagrodzenia zostanie zapłacona po rozliczeniu końcowym przedmiotu umowy na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz prawidłowo wystawionej fakturze końcowej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.