eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wałbrzych › Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Modernizacja ul. Chałubińskiego"Ogłoszenie z dnia 2022-05-18

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Modernizacja ul. Chałubińskiego”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 891050841

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Matejki 1

1.5.2.) Miejscowość: Wałbrzych

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@um.walbrzych.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zdkium.walbrzych.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Gmina Wałbrzych-Miasto na Prawach Powiatu

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 890718490

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: pl. Magistracki 1

1.11.4.) Miejscowość: Wałbrzych

1.11.5.) Kod pocztowy: 58-300

1.11.6.) Województwo: dolnośląskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: bzp@um.walbrzych.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.bip.um.walbrzych.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Modernizacja ul. Chałubińskiego”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c46d3464-d688-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00166333

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023611/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.12 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja ul. Chałubińskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminawalbrzych.logintrade.net/zapytania_email,85964,e37ecd00cb27a33f043bfebf4c853be2.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gminawalbrzych.logintrade.net/zapytania_email,85964,e37ecd00cb27a33f043bfebf4c853be2.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem
wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344). 2. Drogą komunikacji elektronicznej przyjętą przez Zamawiającego jest Platforma Zakupowa Logintrade SA. Korzystanie z Platformy Przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne. 3. Ofertę, oświadczenia, o których
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf,.doc, .docx, .odt.. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale VI punkcie 1 niniejszej SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (dokument z podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 4. Ofertę oraz wszelkie inne dokumenty dotyczące niniejszego postępowania składa się poprzez Platformę Zakupową, w wierszu oznaczonym tytułem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem (adres dostępowy https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html). 5. Złożenie oferty na w/w Platformie nie wymaga rejestracji. 6. Zasady korzystania z Platformy służącej do obsługi postępowania – zgodnie z SWZ 7. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem Platformy Zakupowej Logintrade SA w sposób określony w instrukcji dostępnej pod adresem:https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, ul. Jana Matejki 1, 58-300 Wałbrzych.
2. Inspektor ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu – kontakt e-mail: iodo@zdkium.walbrzych.pl; tel. 74 641 44 00.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym.
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu art. 74 ustawy z dnia 11.09 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osoby podającej jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom lub osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej oraz podmiotom, którym powierzono pomocnicze czynności zakupowe na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy Pzp.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 10. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom lub osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DU.260.26.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej do zgłoszenia wykonania robót budowlanych, służącej do opisu zamówienia publicznego na wykonanie robót pn. „Remont ul. Chałubińskiego w Wałbrzychu” w ramach zadania budżetowego pn. „Modernizacja ul. Chałubińskiego".

1) W zakres zadania wchodzi:
1. opracowanie koncepcji rozwiązania projektowego (do uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiającego),
2. uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji dotyczących realizowanego projektu (ZUDP, Konserwator Zabytków, zgłoszenie wykonania robót budowlanych do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, itp.),
3. projekt budowlany wielobranżowy, wraz z akceptacją Zamawiającego dla rozwiązania projektowego (projekt architektoniczno-budowlany, projekt zagospodarowania terenu, projekt techniczny),
4. wykonanie projektów wykonawczych, oddzielnie dla każdej z branż,
5. wykonanie STWiORB,
6. projekt stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem,
7. wykonanie przedmiaru, formularza do wyceny i kosztorysu inwestorskiego dla wszystkich branż w układzie tabelarycznym ciągłym – jedna tabela, z podziałem na rodzaje robót: (dział ogólny, roboty drogowe, roboty branżowe itd., podsumowanie wartości całego zadania netto/brutto). Formularz przedmiaru do wyceny podlega odrębnemu uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego,
8. uzyskanie wszelkich innych koniecznych decyzji, opinii, pozwoleń, warunków do projektowania niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,
9. uzyskania od gestorów sieci warunków technicznych i uzgodnień zabezpieczenia sieci lub likwidację kolizji.

2) W trakcie trwania prac projektowych Wykonawca zobowiązany będzie do udziału w naradach koordynacyjnych oraz do składania raportu z przebiegu prac projektowych i prezentacji wykonanych opracowań projektowych na każde wezwanie Zamawiającego.
Wykonawca sporządzi protokół z ustaleń podjętych w trakcie narad koordynacyjnych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwoływania narad koordynacyjnych każdorazowo, gdy uzasadnione to będzie jakością i terminowością wykonania przedmiotu zamówienia.
Wszelkie istotne informacje, mające bezpośredni wpływ na termin i jakość realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca przekazywał będzie niezwłocznie Zamawiającemu za pomocą ogólnie przyjętych i dostępnych metod (przesyłka listowa, fax, e-mail) zapewniających możliwość potwierdzenia przekazanej informacji. Ustalenia przyjęte w trakcie narad konsultacyjnych będą protokołowane. Sporządzenie protokołu jest obowiązkiem Wykonawcy.

3) Wykonawca zobowiązany jest do:
1. współpracy z Zamawiającym w zakresie sporządzania opinii, ocen, analiz dotyczących opracowywanego zadania dla potrzeb innych instytucji,
2. udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie niezwłocznego przygotowywania odpowiedzi na pytania oferentów dotyczących opracowania projektowego,
3. nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji wg projektu będącego przedmiotem zamówienia,
4. nie używania w treści projektu nazw własnych, a ponadto w przypadku posłużenia się sformułowaniem „lub równoważnych” Wykonawca poda parametry techniczne rozwiązania równoważnego,
5. wykorzystania w opracowywanej dokumentacji najnowszych dostępnych rozwiązań technologicznych,
6. części opisowe opracowania wykonane będą za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z MS Word, przedmiar robót i kosztorys ofertowy dostarczyć także w wersji elektronicznej w formacie danych kompatybilnych z MS Excel,
7. przy sporządzaniu kosztorysu inwestorskiego Wykonawca wyłączy z całości i zestawi w odrębnym opracowaniu koszty wywozu, utylizacji, składowania materiałów pochodzących z rozbiórek,
8. całość dokumentacji ma być sporządzona zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo zamówień publicznych na dzień przekazania opracowania.
9. Z uwagi na to, że dokumentacja projektowa będzie służyła do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych Wykonawca wykona dodatkową wersją elektroniczną opracowania
z usuniętymi danymi osobowymi zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz.1781 ze zm.).

Zakres ilościowy zamówienia:
a) Projekt budowlany – 4 egz.
b) Projekty wykonawcze – po 4 egz. dla każdej branży
c) Zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu – 4 egz.
d) Przedmiary robót – po 1 egz. dla każdej branży
e) Zbiorczy formularz do wyceny – 1 egz.
f) Specyfikacje techniczne SSTWiORB (wielobranżowe) – 3 egz.
g) Kosztorys inwestorski – 1 egz.

Zakres ilościowy opracowań projektowych został ustalony przy założeniu, że Wykonawca przekaże Zamawiającemu 3 kompletne egzemplarze Projektu (PAB, PZT, Projekty wykonawcze), w tym jeden komplet zatwierdzony przez organ przyjmujący zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
Wykonawca w swoim zakresie uwzględni wykonanie projektów w ilości egzemplarzy zapewniającej uzyskanie wymaganych opinii i zatwierdzeń.

Całość dokumentacji projektowej należy załączyć również na nośniku pamięci przenośnej USB w formacie: doc., xls., pdf., dwg. Pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru. Jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych, zdjęć powinna umożliwić odczytanie wszystkich detali i cech oraz nie powinna przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych. Forma pisemna musi być tożsama z formą cyfrową dokumentacji projektowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 126 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyskała największą liczbę punktów w każdym kryterium oceny ofert. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.Zamawiający
udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz w niniejszej SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu wykonania dokumentacji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolność techniczna lub zawodowa
A) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie: co najmniej 2 usługi polegające każda na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy i/lub remontu i/lub przebudowy drogi kategorii co najmniej „L“ o przekroju ulicznym wraz z budową i/lub remontem i/lub przebudową kanalizacji deszczowej, w tym co najmniej jeden projekt o długości drogi minimum 290 m.

B) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia:
Projektant branży drogowej
- posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej,
- posiadający minimum 3 lata doświadczenia licząc od dnia uzyskania uprawnień,
Projektant branży elektrycznej i elektroenergetycznej
- posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- posiadający minimum 3 lata doświadczenia licząc od dnia uzyskania uprawnień,
Projektant branży wodno – kanalizacyjnej
- posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- posiadający minimum 3 lata doświadczenia licząc od dnia uzyskania uprawnień,

Wymagane uprawnienia powinny być zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).

Zamawiający dopuszcza łączne spełnienie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w przypadku Wykonawców występujących wspólnie lub przez Wykonawcę i podmiot udostępniający zasoby lub przez Wykonawców występujących wspólnie i podmiot udostępniający.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie - załącznik 2 - dot. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

oferta, załącznik nr 2, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (o ile dotyczy), pełnomocnictwo (o ile dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu
Bank Millenium SA 91 1160 2202 0000 0004 9416 1592
z adnotacją „Wpłata wadium – numer sprawy DU.260.26.2022”.

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: GMINA WAŁBRZYCH – Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych
z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
8) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;
2) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą.
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI punkcie 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi, roboty budowlane, dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z projektami umów stanowiącymi załączniki do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gminawalbrzych.logintrade.net/zapytania_email,85964,e37ecd00cb27a33f043bfebf4c853be2.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-27 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania zamówienia
1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
1.1. termin wykonania zamówienia w zakresie wykonania dokumentacji projektowej do 18 tygodni od daty podpisania umowy,
1.2. termin realizacji zamówienia w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego – przez okres realizacji robót budowlanych
na podstawie dokumentacji projektowej włącznie z procedurami odbiorowymi jednak nie dłużej niż 48 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. Termin wykonania zamówienia w zakresie wykonania dokumentacji projektowej zostanie uznany za zachowany, jeżeli Wykonawca w terminie podanym w ofercie (Wykonawca ma możliwość skrócenia terminu realizacji zamówienia o 1-4 tygodni) wykona Projekt Budowlany ze wszystkimi koniecznymi uzgodnieniami, dokona zgłoszenia wykonania robót
budowlanych i uzyska zaświadczenie o braku sprzeciwu od właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej oraz wykona Projekt Wykonawczy i wszystkie pozostałe elementy przedmiotu zamówienia.
Wykonawca w ofercie ma podać termin wykonania dokumentacji projektowej w podanym wyżej zakresie z uwzględnieniem ewentualnego skrócenia terminu realizacji zamówienia o 1-4 tygodni zgodnie z zapisami rozdziału XV. Opis kryteriów oceny ofert.
Wykluczenie z postępowania
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w: art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.