eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Świadczenie dla Zamku Królewskiego na Wawelu - Państwowych Zbiorów Sztuki usługi centralnego systemu wydruku wraz z obsługą serwisowąOgłoszenie z dnia 2022-05-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie dla Zamku Królewskiego na Wawelu - Państwowych Zbiorów Sztuki usługi centralnego systemu wydruku wraz z obsługą serwisową

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU - PAŃSTWOWE ZBIORY SZTUKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000276009

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wawel 5

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-001

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 422 51 55

1.5.8.) Numer faksu: 12 421 51 77

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@wawelzamek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wawel.krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie dla Zamku Królewskiego na Wawelu - Państwowych Zbiorów Sztuki usługi centralnego systemu wydruku wraz z obsługą serwisową

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-34c3c25b-d6b2-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00166324

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00047828/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Świadczenie dla Zamku Królewskiego na Wawelu - Państwowych Zbiorów Sztuki usługi centralnego systemu wydruku wraz z obsługą serwisową

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/zamekkrolewskinawawelu

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie o udzielenie
zamówienia prowadzone będzie przy użyciu platformy zakupowej dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/zamekkrolewskinawawelu. llekroć w Specyfikacji Warunków Zamówienia lub
w
przepisach o zamówieniach publicznych mowa jest o stronie internetowej prowadzonego
postępowanianależy przez to rozumieć także portal dostępny pod wyżej wskazanym adresem. Zmiany
i
wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o
udzielenie zamówienia dostępne będą na Portalu:
https://portal.smartpzp.pl/zamekkrolewskinawawelu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za
pośrednictwem dedykowanej platformy elektronicznej ("Portalu"). 2 Portal jest dostępny pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/zamekkrolewskinawawelu. 3 Do założenia konta wymagane jest posiadanie
kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu zaufanego lub podpisu osobistego (e-dowód). 4
Wykonawca w celu złożenia oferty i prowadzenia w niniejszym postępowaniu komunikacji z
Zamawiającym rejestruje się na Portalu i zakłada konto działając wedle instrukcji zawartej w Rozdziale
13 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych
osobowych Wykonawcy jest Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki, adres: Wawel
5,31-011 Kraków, telefon: 12 422 51 55, fax: (12) 421 51 77, NIP: 6750004459; REGON:000276009
email:zamek@wawelzamek.pl, adres strony internetowej: www.wawel.krakow.pl2. W sprawach
związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych, za pośrednictwem adresu e mail: iod@wawelzamek.pl. 3 Dane osobowe będą przetwarzane
w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
4 Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych,
wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym
iarchiwach. 5 Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym
zuwzględnieniem przepisów w zakresie zamówień publicznych, a także podmiotom
przetwarzającymdane na podstawie zawartych umów.6 Dane osobowe Wykonawcy będą
przechowywane przez okresobowiązywania umowy a następnie 5 lat, albo 15 lat w przypadku
zamówień współfinansowanych ześrodków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego
następującego po zakończeniu okresuobowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również
Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi
Wykonawcami umowy). Osobie, której danedotyczą przysługuje prawo:- dostępu do danych. W
przypadku, gdy wykonanie obowiązku związanegoz prawem dostępu do danych wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub
daty postępowania o udzielenie zamówieniapublicznego;- sprostowania danych, ich usunięcia oraz
ograniczenia przetwarzania na warunkachokreślonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE. Żądanie sprostowania lub uzupełnienia danych nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia
publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych. Wystąpienie
z żądaniem ograniczenia przetwarzania, nieogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;- wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 8 Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie
może uniemożliwić Zamawiającemudokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz zdolności wykonawcy donależytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem
wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z
uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia Parlamentu i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani
zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z
przepisamiUstawy Prawo zamówień publicznych. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia
przetwarzania, nieogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP-282-22/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi centralnego systemu wydruku wraz z obsługą serwisową, która umożliwi Zamawiającemu wykonywanie czarno-białych i kolorowych kopii/wydruków dokumentów oraz skanowania na urządzeniach wielofunkcyjnych Wykonawcy, zainstalowanych w budynkach użytkowanych przez Zamawiającego w Krakowie, pod adresem Wawel 5,7,8 i 9.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30121000-3 - Urządzenia fotokopiujące i termokopiujące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opisany w Rozdziale 20 Specyfikacji Warunków Zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zapewnienie dodatkowych funkcjonalności centralnego systemu wydruku

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie ustanawia w tym zakresie żadnych wymagań.
2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie ustanawia w tym zakresie żadnych wymagań.
3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 250 000,00 zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),
4 zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
4.1. Wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – co najmniej jedną usługę (objętą jedną umową) odpowiadającą swoim zakresem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj.: obejmującą świadczenie usługi centralnego systemu wydruku przy wykorzystaniu co najmniej pięciu kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych wraz z obsługą serwisową, o łącznej wartości co najmniej 100 000 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych brutto).

4.2. Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
4.2.1. co najmniej jedną osobą, która zostanie skierowana do realizacji przedmiotu zamówienia w roli Koordynatora usługi centralnego systemu wydruku, a która to osoba może wykazać się stosownym doświadczeniem zawodowym polegającym na nadzorowaniu lub kierowaniu przez okres co najmniej 24 miesięcy usługami centralnego systemu wydruku;
4.2.2. co najmniej dwiema osobami, które zostaną skierowane do wykonywania przedmiotu zamówienia w roli Pracowników Technicznych wykonujących prace techniczne dotyczące centralnego systemu wydruku, a każda z nich może wykazać się stosownym doświadczeniem zawodowym polegającym na uczestnictwie przez okres co najmniej 24 miesięcy w realizacji usług centralnego systemu wydruku;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) Informacja z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 7 ust 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa:
- w pkt 1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
- w pkt. 2) składa informację z odpowiedniego rejestru zawierającego informacje o jego beneficjentach rzeczywistych albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, określający jego beneficjentów rzeczywistych
4) Dokumenty, o których mowa w pkt 3) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
5) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3), zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
2) Sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Specyfikacji Warunków Zamówienia wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
3) Sporządzony według wzorów stanowiących Załącznik nr 6a i 6b do Specyfikacji Warunków Zamówienia wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Portalu:
a) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a Wykonawca w
oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 9.2 Specyfikacji Warunków Zamówienia, wskazał dane
umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie
ubiegającego się o zamówienie, jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających
zasoby; w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności ww. dokumentów pod
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający
może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie
przez Zamawiającego dokumentów;
b) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby, chyba, że umocowanie do reprezentacji
wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 15.5 lit a) Specyfikacji Warunków Zamówienia;
c) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. umowa o
współdziałaniu). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w
postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
d) zobowiązania wymagane postanowieniami pkt. 10.4 Specyfikacji Warunków Zamówienia, w
przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z pełnomocnictwami, jeżeli
prawo do podpisania danego zobowiązania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt.
15.5 a) Specyfikacji Warunków Zamówienia;
e) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym
mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do
Specyfikacji Warunków Zamówienia;
f) oświadczenie wymagane postanowieniami pkt. 9.2., 10.10. i 12.3. Specyfikacji Warunków
Zamówienia (sporządzone odpowiednio według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3a lub 3b do Specyfikacji).
Warunków Zamówienia

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1, art. 7 ust 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z Rozdziałem 7 Specyfikacji Warunków Zamówienia.
3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4 W przypadku, gdy spełnienie warunku opisanego:
4.1 w pkt. 7.3 i 7.4 Specyfikacji Warunków Zamówienia wykazuje co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
4.2 w pkt. 7.4 Specyfikacji Warunków Zamówienia wykonawcy wykazują poprzez poleganie na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
- wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczają, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 9.7 Specyfikacji, przy czym podmiotowe środki dowodowe o których mowa w pkt 9.7 pkt a) – c) składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 7.4 Specyfikacji.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia opisany został we Wzorze
Umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Portalu (sposób jej złożenia opisany został w Rozdziale 18 Specyfikacji Warunków Zamówienia)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-27 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-25

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

1. Zamawiający ogranicza liczbę wykonawców, których zaprosi do negocjacji do 3 wykonawców spełniających w najwyższym stopniu kryteria oceny ofert określone w Rozdziale 20 Specyfikacji Warunków Zamówienia. W przypadku gdy liczba wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu jest mniejsza niż 3, Zamawiający zaprosi wszystkich wykonawców do negocjacji.
2. Negocjacje treści ofert:
a) nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ;
b) będą dotyczyć wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.
3. Zamawiający będzie prowadził negocjacje z zaproszonymi wykonawcami w ramach opisanych w Rozdziale 20 Specyfikacji Warunków Zamówienia kryteriów: „Cena - łączna wysokość wynagrodzenia stałego”, „Cena – stawka za wydruk 100 stron A4” i "Zapewnienie dodatkowych funkcjonalności centralnego systemu wydruku”.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1) 8.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1, art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz w art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.
2) W kryterium "Cena" Zamawiający będzie przyznawał punktację w ramach dwóch podkryteriów: "Cena - łączna wysokość wynagrodzenia stałego” – waga 10% oraz „Cena – stawka za wydruk 100 stron A4" - waga 50%

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.