eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gorzów Wielkopolski › "Świadczenie usług kompleksowej obsługi technicznej wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp. w 2022 roku"Ogłoszenie z dnia 2022-05-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Świadczenie usług kompleksowej obsługi technicznej wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp. w 2022 roku”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejskie Centrum Kultury

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210214164

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Drzymały 26

1.5.2.) Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-400

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzp@mckgorzow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mckgorzow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

samorządowa jednostka kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Umowy ramowej

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Świadczenie usług kompleksowej obsługi technicznej wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp. w 2022 roku”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-99f85664-d6b0-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00166318

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020586/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie kompleksowej obsługi technicznej wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury w 2022 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.17.) Tryb zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną

Umowa ramowa udzielana jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 311 ust. 1 pkt 2 ustawy w zw. z art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mckgorzow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mckgorzow.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji
oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z
uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej
zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020
r. poz. 344). 2.Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki
dowodowe,pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w
postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych,. Ofertę, a także oświadczenia i
dokumenty, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym . W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający
dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania innych oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz informacji:Elektronicznie za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod
adresem:https://mckgorzow.ezamawiajacy.pl, w zakładce „Korespondencja”.3. Oświadczenia,
wnioski,zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty
złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za
datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wpływu
na Platformę. 4. Ogólne zasady korzystania z Platformy zapisane zostały w swz.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.13. Zamawiający przewiduje pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych danych potrzebnych do sporządzenia ofert dostosowanych do wymagań danego zamówienia: Nie

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana
danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp.;2) administrator wyznaczył
Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:
iod@mckgorzow.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74
ustawy P.Z.P.5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania
przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego.7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie
będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.8) posiada Pani/Pan:a)
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie
dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do
sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz
jego załączników);c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia
danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c)
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10)
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z
RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym
dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MCK.DMiPFZ.272.1.2022.KS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Kompleksowa obsługa techniczna cyklu koncertów i innych występów artystów zawodowych i amatorskich pn. Dobry wieczór Gorzów 2022”.
Szczegółowy
wykazposzczególnych koncertów i wymagania zawarte zostały w opisie przedmiotu zamówienia
iriderach technicznych - załącznikach do swz. Udzielenie zamówień na obsługę
poszczególnychimprez artystycznych wchodzących w zakres ww. części zamówienia, w okresie
trwania umowy, następować będzie na podstawie art. 313 ust.1 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych, poprzez wystosowanie (na minimum 7 dni) przed planowaną imprezą artystyczną)
zlecenia, zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik do umowy ramowej. Zamówienie zlecane
będzie każdorazowo. Płatność za realizację zamówienia nastąpi po realizacji /obsłudze każdej
imprezy artystycznej na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę zgodnie z przyjętym
zleceniem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79952100-3 - Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79993100-2 - Usługi zarządzania urządzeniami

92370000-5 - Usługi techników dźwięku

32342400-6 - Sprzęt nagłaśniający

31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

51310000-8 - Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych, dźwiękowych i wideo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 75

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: zatrudnienie do realizacji zamówienia co najmniej 1 osoby niepełnosprawnej w pełnym wymiarze czasu pracy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie włsane wykonawcy

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Obsługa techniczna koncertów w ramach cyklu pn. „MIEJ CZAS NA KONCERTY 2022”.
Szczegółowy
wykazposzczególnych koncertów i wymagania zawarte zostały w opisie przedmiotu zamówienia
iriderach technicznych - załącznikach do swz. Udzielenie zamówień na obsługę
poszczególnychimprez artystycznych wchodzących w zakres ww. części zamówienia, w okresie
trwania umowy, następować będzie na podstawie art. 313 ust.1 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych, poprzez wystosowanie przed planowaną imprezą artystyczną)
zlecenia, zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik do umowy ramowej. Zamówienie zlecane
będzie każdorazowo. Płatność za realizację zamówienia nastąpi po realizacji /obsłudze każdej
imprezy artystycznej na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę zgodnie z przyjętym
zleceniem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79952100-3 - Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79993100-2 - Usługi zarządzania urządzeniami

92370000-5 - Usługi techników dźwięku

32342400-6 - Sprzęt nagłaśniający

31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 75

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: zatrudnienie do realizacji zamówienia co najmniej 1 osoby niepełnosprawnej w pełnym wymiarze czasu pracy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie włsane wykonawcy

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:1)zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia
warunku wpowyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia
warunku wpowyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Wykonawca spełni
warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie ubezpieczeniaminimum 1000 000,00 złotych.4) zdolności technicznej lub
zawodowej:Wykonawca spełniwarunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, ajeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wykonał należycie co najmniej 3 usługi polegające na nagłośnieniu i oświetleniu imprez
kulturalnych o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 złotych brutto każda.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył
odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik
nr 4 do SWZ;2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji;3) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z
opłacaniem podatków lubopłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów
potwierdzających, żeodpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności
należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w
sprawie spłat tych należności; 4) Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej
placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1
pkt 1 ustawy,wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku
zalegania zopłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem
albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed
upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłat tych należności;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz usług usługi polegających na nagłośnieniu i oświetleniu imprezkulturalnych o wartości nie
mniejszej niż 100 000,00 złotych brutto każda w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz
którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające
ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3miesięcy - załącznik nr 5 do
SWZ;2) Dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem
sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takimprzypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
doreprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
winno być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy
z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają
poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do
wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy zostały szczegółowo opisane w dokumentacji zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-26 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma zakupowa https://mckgorzow.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-26 15:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-24

8.19.) Umowa ramowa:

Umowa ramowa zawarta zostanie z jednym wykonawcą

8.20.) Przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Tak

8.21.) Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową: 1

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.