eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sobków › Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy SobkówOgłoszenie z dnia 2022-05-18

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SOBKÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010731

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Wolności 12

1.5.2.) Miejscowość: Sobków

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-305

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 41 387 10 37

1.5.8.) Numer faksu: 41 387 10 34

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sobkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.sobkow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Administracja samorządowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f6ef650c-d6a3-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00166066

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00001224/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków w roku 2022 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://sobkow.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej https://sobkow.ezamawiajacy.pl/ lub poczty elektronicznej sekretariat@sobkow.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgłoszenie do postępowania wymaga
zalogowania Wykonawcy do Systemu
na subdomenie Gminy Sobków: https://sobkow.ezamawiajacy.pl/ lub https://oneplace.marketplanet.pl
Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie
zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki
procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje
regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie
czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia
wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować
się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem
Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki
„Korespondencja”.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy
Zakupowej Przez opcję „zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”. W celu zadania pytania Zamawiającemu,
Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane
Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka
Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy
„pytanie wysłane".
Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający
przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca
winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Gminy Sobków, tel. +48 22 576 87 90
(infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl
Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
− stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
− komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
− zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10.0;
− włączona obsługa JavaScript;
− zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków pozostała treść znajduje się w rozdziale 11 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków”
prowadzonym w trybie podstawowym;
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.
zm.), dalej „ustawa Pzp”;
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.
5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza
integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego
danych osobowych narusza przepisy RODO;
8) Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą,
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty
postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa
w art. 16 rozporządzenia 2016/679,
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych
do czasu zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których
mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BI.271.8.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa i remont dróg gminnych i
wewnętrznych na terenie Gminy Sobków”. Realizacja inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj związanych z przebudową i
remontem dróg, polegającym na wykonaniu nawierzchni asfaltowej w 22 miejscowościach gminnych. W zakresie
odtworzenie uszkodzonych oraz położenie nowych nawierzchni asfaltowych i chodników wraz z podbudową. Celem zadania
jest poprawa bezpieczeństwa i standardów życia mieszkańców Gminy oraz użytkowników dróg.
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych, wymaganych
prawem decyzji, opinii i pozwoleń (również pozwolenia na użytkowanie, jeśli będzie wymagane), w tym wystąpienie ze
zgłoszeniem budowy lub wykonywania robót budowalnych nie wymagających pozwolenia na budowę, a następnie
wykonanie robót budowlanych na następujących zadaniach:
1)Remont drogi gminnej Nr 383032T Sobków ul. Piaskowa w m. Sobków:
-wykonanie pełnej nowej konstrukcji nawierzchni jezdni drogi gminnej
o dł. 330mb (od 0+000 do km 0+330), szerokość jezdni 5,00m, obustronne pobocza z kruszywa o szerokości 75cm każde,
2)Remont drogi gminnej Nr 383004T Feliksówka - Michalinówka - Chomentów, w m. Chomentów:
-wykonanie pełnej nowej konstrukcji nawierzchni jezdni drogi gminnej o dł. 80mb (od km 2+796 do km 2+876), szerokość
jezdni 4,00mb, obustronne pobocza z kruszywa o szerokości 75cm każde,
-wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni jezdni drogi gminnej
o dł. 148mb (od km 3+673 do km 3+821),obustronne pobocza z kruszywa o szerokości 75cm każde,
3)Remont drogi gminnej Nr 383006T Antoniów - Nowe Kotlice w m. Nowe Kotlice:
-wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni jezdni drogi gminnej wraz z poszerzeniem jezdni do szerokości 5,00mb, dł.
140mb (od km 1+914 do km 2+054), obustronne pobocza z kruszywa o szerokości 75cm każde,
4)Remont drogi gminnej Nr 383013T Niziny - Staniowice w m. Niziny:
-wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni jezdni drogi gminnej wraz z poszerzeniem jezdni do szerokości 4,00mb, dł.
360mb (od km 0+012 do km 0+084 oraz od km 0+168 do km 0+456), obustronne pobocza z kruszywa o szerokości 75cm
każde,
5)Remont drogi gminnej Nr 383005T Korytnica - Lipa w m. Korytnica:
-wykonanie pełnej nowej konstrukcji nawierzchni jezdni drogi gminnej
o dł. 990mb (od km 0+000 do km 0+990), szerokość jezdni 5,00m, obustronne pobocza z kruszywa o szerokości 75cm
każde,
-w ciągu drogi gminnej należy przewidzieć wymianę istniejącego przepustu o średnicy 2 x 100cm i długości 8,00m
6)Remont drogi gminnej Nr 383005T Korytnica - Lipa w m. Jawór:
-wykonanie pełnej nowej konstrukcji nawierzchni jezdni drogi gminnej
o dł. 730mb (od km 0+990 do km 1+620), szerokość jezdni 5,00m, obustronne pobocza z kruszywa o szerokości 75cm
każde,
-w ciągu drogi gminnej należy przewidzieć wymianę trzech istniejących przepustów o średnicy 80cm i długości po 8,00m.
7)Remont drogi gminnej Nr 383001T Osowa - Piaski - Mokrsko Górne
w m. Osowa:
-wykonanie pełnej nowej konstrukcji nawierzchni chodnika wzdłuż jezdni drogi gminnej o dł. 135mb (od km 0+000 do km
0+135), chodnik jednostronny, szerokość chodnika 2,00m, betonowa kostka brukowa, należy uwzględnić zjazdy
zlokalizowane w ciągu chodnika,
-wzdłuż krawędzi jezdni drogi gminnej należy przewidzieć 3 wpusty deszczowe z włączeniem ich do planowanej studni
kanalizacji deszczowej o średnicy 1200mm, włączonej do istniejącej kanalizacji deszczowej,
-odtworzenie nawierzchni jezdni w miejscu planowanej studni kanalizacji deszczowej.
8)Remont drogi gminnej Nr 383029T Sobków ul. Źródłowa w m. Sobków:
-wykonanie pełnej nowej konstrukcji nawierzchni chodnika wzdłuż jezdni drogi gminnej o dł. 170mb (od km 0+085 do km
0+255), chodnik jednostronny, szerokość chodnika 2,00m, betonowa kostka brukowa.
9)Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 73 w m. Karsy:
-wykonanie pełnej nowej konstrukcji nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej o dł. 614mb (od km 0+450 do km 1+064) wraz z
poszerzeniem jezdni do szerokości 4,00m, obustronne pobocza z kruszywa o szerokości 50cm każde.
10)Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 10 w m. Karsy:
-wykonanie pełnej nowej konstrukcji nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej o dł. 277mb(od km 0+000 do km 0+277) wraz z
poszerzeniem jezdni do szerokości 4,00m, obustronne pobocza z kruszywa o szerokości 50cm każde,
-w ciągu drogi wewnętrznej należy przewidzieć wymianę dwóch istniejących przepustów o średnicy 50cm i 60cm, o długości
po 8,00m.
11)Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 377 w m. Lipa:
-wykonanie pełnej nowej konstrukcji nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej o dł. 142mb (od km 0+000 do km 0+142) wraz z
poszerzeniem jezdni do szerokości 4,00m, obustronne pobocza z kruszywa o szerokości 50cm każde,
-w ciągu drogi wewnętrznej należy przewidzieć wymianę istniejącego przepustu o średnicy 80cm i długości 8,00m.
12)Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 434 i 423 w m. Lipa:
-wykonanie pełnej nowej konstrukcji nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej
o dł. 215mb (od km 0+090 do km 0+305) wraz z poszerzeniem jezdni do szerokości 3,50m, obustronne pobocza z kruszywa
o szerokości 50cm każde,
-w ciągu drogi wewnętrznej należy przewidzieć wymianę istniejącego przepustu o średnicy 60cm i długości 7,00m.
13)Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 159 w m. Jawór i nr ew. 326 w m. Chomentów:
-wykonanie pełnej nowej konstrukcji nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej o dł. 637mb (od km 0+315 do km 0+952) w m.
Jawór wraz
z poszerzeniem jezdni do szerokości 4,00m, obustronne pobocza
z kruszywa o szerokości 50cm każde,
- wykonanie pełnej nowej konstrukcji nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej o dł. 270mb (od km 0+000 do km 0+270) w m.
Chomentów, szerokość jezdni 4,00mb, obustronne pobocza z kruszywa o szerokości 50cm każde.
14)Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 721 w m. Staniowice:
-wykonanie pełnej nowej konstrukcji nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej o dł. 990mb (od km 0+788 do km 1+778),
szerokość jezdni 4,00mb, obustronne pobocza z kruszywa o szerokości 50cm każde.
15)Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 136 w m. Korytnica:
-wykonanie pełnej nowej konstrukcji nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej o dł. 760mb (od km 0+990 do km 1+750),
szerokość jezdni 4,00mb, obustronne pobocza z kruszywa o szerokości 50cm każde,
-w ciągu drogi wewnętrznej należy przewidzieć wymianę istniejącego przepustu o średnicy 50cm i długości po 7,00m.
16)Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 253 i nr ew. 261 w m. Wierzbica oraz nr ew. 695 w m. Staniowice:
-wykonanie pełnej nowej konstrukcji nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej o dł. 520mb (od km 0+000 do km 0+520),
szerokość jezdni 3,50mb, obustronne pobocza z kruszywa o szerokości 50cm każde.
17)Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 229 i nr ew. 224 w m. Sokołów Górny:
-wykonanie pełnej nowej konstrukcji nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej o dł. 586mb (od km 0+000 do km 0+409 nr ew.
229 oraz od km 0+000 do km 0+177 nr ew. 224), szerokość jezdni 4,00mb, obustronne pobocza z kruszywa o szerokości
50cm każde.
18)Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 128 i nr ew. 99 w m. Sokołów Dolny:
-wykonanie pełnej nowej konstrukcji nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej o dł. 565mb (od km 0+000 do km 0+565),
szerokość jezdni 3,50mb, obustronne pobocza z kruszywa o szerokości 50cm każde.
19)Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 236/2 w m. Brzegi:
-wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej wraz z poszerzeniem jezdni do szerokości 4,00m,
dł. 620mb (od km 0+000 do km 0+620), obustronne pobocza z kruszywa o szerokości 50cm każde.
20)Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 118 w m. Żerniki:
-wykonanie pełnej nowej konstrukcji nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej o dł. 990mb (od km 0+200 do km 1+190),
szerokość jezdni 4,00mb, obustronne pobocza z kruszywa o szerokości 50cm każde.
21)Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 206 w m. Szczepanów i nr ew. 1182 w m. Mzurowa:
-wykonanie pełnej nowej konstrukcji nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej o dł. 453mb, szerokość jezdni 3,00mb (od km
0+170 do km 0+623), obustronne pobocza z kruszywa o szerokości 50cm każde.
22)Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 797 w m. Bizoręda:
-wykonanie pełnej nowej konstrukcji nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej o dł. 270mb (od km 0+140 do km 0+410),
szerokość jezdni 3,00mb, obustronne pobocza z kruszywa o szerokości 50cm każde.
23)Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 1178 w m. Mzurowa:
-wykonanie pełnej nowej konstrukcji nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej o dł. 720mb (od km 0+240 do km 0+960),
szerokość jezdni 3,00mb, obustronne pobocza z kruszywa o szerokości 50cm każde.
24)Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 414/6 w m. Miąsowa:
-wykonanie pełnej nowej konstrukcji nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej o dł. 600mb (od km 0+000 do km 0+600),
szerokość jezdni 4,00mb, obustronne pobocza z kruszywa o szerokości 50cm każde,
-w ciągu drogi wewnętrznej należy przewidzieć wymianę dwóch istniejących przepustów o średnicy 50cm i długości po
6,00m.
25)Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 432 w m. Osowa:
-wykonanie pełnej nowej konstrukcji nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej o dł. 130mb (od km 0+000 do km 0+130),
szerokość jezdni 3,50mb, obustronne pobocza z kruszywa o szerokości 50cm każde,
-w ciągu drogi wewnętrznej należy przewidzieć wymianę dwóch istniejących przepustów o średnicy 50cm i długości po
6,00m.
26)Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 89/1 w m. Mokrsko Dolne:
-wykonanie pełnej nowej konstrukcji nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej o szerokości 4,00m, dł. 990mb (od km 0+000 do
km 0+990), obustronne pobocza z kruszywa o szerokości 50cm każde.
27)Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 38 w m. Stare Kotlice:
-wykonanie pełnej nowej konstrukcji nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej o dł. 500mb (od km 0+020 do km 0+520) wraz z
poszerzeniem jezdni do szerokości 4,00m, obustronne pobocza z kruszywa o szerokości 50cm każde.
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków pozostała część opisu przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdziale 4 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z rozdziałem 17 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
- zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
co najmniej dwie roboty budowlane, z których każda polegała na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni bitumicznej
lub betonowej lub mineralno-bitumicznej i długości minimum 500 m.
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania
zamówienia i skierują do jego realizacji:
a) min. jedną osobą (która będzie pełnić funkcję kierownika budowy branży drogowej) posiadającą uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej
w zakresie umożliwiającym kierowanie robotami objętymi przedmiotem zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający informuje, że wykluczeniu z postępowania podlegają także:
1) wykonawcy wymienieni w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r.
dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy
(Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w
sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i
niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisani na listę o której
mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na podstawie decyzji w sprawie wpisu na ww. listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 powołanej ustawy;
2) wykonawcy, których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją
na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i
rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do
działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L
78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisani na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego, lub będący takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostali wpisani
na ww. listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1
pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego .;
3) wykonawcy, których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu
Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i
udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu
Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań
podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z
17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisany na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego, lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na ww. listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SWZ), oraz załączeniem
dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z
przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty w odniesieniu do warunku
określonego w pkt. 6.1.4. ppkt. 1) SWZ,
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzonego zgodnie z
Załącznikiem Nr 8 do SWZ - w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. ppkt. 2) SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykluczenie, o którym mowa powyżej następuje na okres trwania ww. okoliczności.
W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ww. przesłanek zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.
Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ww. przesłanek, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o
udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze
pieniężnej. Karę pieniężną, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000,00 zł.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ (przy czym Wykonawca może
sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ i załącznikach).
2) Oświadczenia, o których mowa w pkt 8.1 SWZ;
3) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.2 SWZ (jeżeli dotyczy),
4) Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 9.4 SWZ (jeżeli dotyczy).
5) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:
a) Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby
jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a),
jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał
dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
c) jeżeli w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego
reprezentowania nie wynika z dokumentów,
o których mowa w lit a), Zamawiający żąda od Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą
pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
6) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
BS Kielce oddział Sobków
nr konta: 45 8493 0004 0080 0700 0013 0021
z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: BI.271.8.2022”.
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku
bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji
lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub
poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe
i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie
z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela
oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę wadium,
c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,
d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie
Zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania
ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa
w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia
te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę
składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno
potwierdzać ten fakt. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 6 do SWZ.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3 SWZ,
przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy,
który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.
Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych, strony dopuszczają
możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia
okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do
zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe,
strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni,
odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej;
2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku skierowania przez
Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia
lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji
publicznej lub eksploatorów infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca
ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą
okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenia robót budowlanych;
3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z
instalacjami wewnętrznymi
i zewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawcę,
przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z
instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót
przez innego wykonawcę – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji;
4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia
konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót
budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę
dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z
właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym
wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia
Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 3 do umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o
którym mowa
w § 3 ust. 1;
5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia
warunków geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od założonych w dokumentacji projektowej i powodujących
konieczność wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych
rozwiązań technicznych, , przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do
wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem,
6) przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust.1, może nastąpić w zakresie niezbędnym do
wykonania robót zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków pozostała treść znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-06 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://sobkow.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-06 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.