eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Konin › Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymiOgłoszenie z dnia 2022-05-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003730762

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Przyjaźni 5

1.5.2.) Miejscowość: Konin

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-510

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 63 2426232

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@moprkonin.lm.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.moprkonin.lm.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4cd89fb2-d69c-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00165934

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023131/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://konin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://konin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z postanowieniami zawartymi w Rozdziale VII. SWZ - Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. Informacje na Platformie przetargowej: http://konin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Dodatkowo Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej: pligocki@moprkonin.lm.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z postanowieniami zawartymi w Rozdziale I. pkt 14 SWZ-Przetwarzanie danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MOPR-VI.322.3.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 501735,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania w okresie 6 miesięcy, począwszy od dnia 01.07.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., w tym soboty, niedziele i święta w ilości szacunkowej 12 464 godzin, w tym 127 godzin usług bardziej wyspecjalizowanych, np. usług rehabilitanta, logopedy, fizjoterapeuty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85312000-9 - Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. 2. Ocenie punktowej zostaną poddane oferty Wykonawców, których oferty nie zostały odrzucone.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określony przez Zamawiającego warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: Posiada doświadczenia polegające na wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usługi w zakresie wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych w wymiarze minimum 10 000 godzin/rocznie każda, wykonane w ramach odrębnych umów obejmujących pełne 12 miesięcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału określonego przez Zamawiającego w rozdziale III SWZ wykonawca na wezwanie Zamawiającego,
o którym mowa w art. 274 ust. 1 ustawy PZP, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, składa aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe tj.:
Wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności gospodarczej jest krótszy
– w tym okresie, co najmniej 2 usługi w zakresie wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych w wymiarze minimum 10 000 godzin/rocznie każda, wykonane w ramach odrębnych umów obejmujących pełne 12 miesięcy wraz z podaniem nazwy i adresu podmiotu dla którego zrealizowano/realizowane są usługi, nazwy usług, ilości godzin/rocznie (minimum 10 000 każda, wykonane w ramach odrębnych umów, obejmujących pełne 12 miesięcy, terminy realizacji - rozpoczęcia i zakończenia oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ, przy czym dowodami , o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów (inne odpowiednie dokumenty),
oświadczenie Wykonawcy, w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie 3 miesięcy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.
2) Oświadczenie wstępnie potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia (dotyczy Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)– wypełnione zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
3) Oświadczenie wstępnie potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia (dotyczy podmiotu trzeciego)
– wypełnione zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ (jeżeli dotyczy)
4) Oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy PZP (podział zadań Wykonawców wspólnie ubiegajacych się o udzielenie zamówienia)- wypełnione zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy).
5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeżeli dotyczy).
6) Stosowne Pełnomocnictwo(a) lub inny dokument(y) potwierdzający(e) umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy): a) Pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do działania w imieniu Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.,
b) Pełnomocnictwo powinno być przedłożone w sposób określony
w § 7 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, tj. co do zasady w oryginale, w takiej samej formie, jak składana oferta. Dopuszcza się również złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa, sporządzonego uprzednio w formie pisemnej – takie odwzorowanie poświadcza notariusz kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub mocodawca - kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez samego pełnomocnika, c) Zasady określone w pkt.6, 6a i 6b stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w Rozdziale III SWZ lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oferta musi spełniać następujące wymagania:
- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego,
- Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną,
- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują
w oświadczeniu dołączonym do oferty (załącznik nr 4 do SWZ), które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy,
- Przed podpisaniem Umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może żądać przedstawienia Umowy, kopii umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- Wspólników spółki cywilnej traktuje się jak Wykonawców występujących wspólnie. Obowiązek ustanawiania pełnomocnika, o którym mowa powyżej, nie dotyczy spółek cywilnych, o ile ich reprezentacja wynikać będzie z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy na warunkach określonych w § 9 Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-26 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: http://konin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-26 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-24

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.