eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chrzanów › Odbudowa i remont cmentarza wojennego z I Wojny Światowej nr 445 z urządzeniami budowlanymi w Chrzanowie na działce nr 3835/2 przy ul. BorowcowejOgłoszenie z dnia 2022-05-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Odbudowa i remont cmentarza wojennego z I Wojny Światowej
nr 445 z urządzeniami budowlanymi w Chrzanowie na działce nr 3835/2 przy
ul. Borowcowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Chrzanów - Urząd Miejski w Chrzanowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257943

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Henryka 20

1.5.2.) Miejscowość: Chrzanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-500

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: 32 7585185

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@chrzanow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.chrzanow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Administracja samorządowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbudowa i remont cmentarza wojennego z I Wojny Światowej
nr 445 z urządzeniami budowlanymi w Chrzanowie na działce nr 3835/2 przy
ul. Borowcowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6fa5ddda-d67d-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00165359

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00033142/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Odbudowa i remont cmentarza wojennego z I Wojny Światowej nr 445 z urządzeniami budowlanymi w Chrzanowie na działce nr 3835/2 przy ul. Borowcowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6fa5ddda-d67d-11ec-9a86-f6f4c648a056

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a
wykonawcami odbywać będzie się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/ portal (za wyjątkiem składania ofert) - nazwa zamawiającego w
systemie ePUAP to: Urząd Miejski w Chrzanowie; identyfikator adresata: rw3f372gij) oraz (za wyjątkiem składania ofert) poczty
elektronicznej zp@chrzanow.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem
referencyjnym: ZP.271.9.2022
3. Sposób złożenia oferty, opisany został w „Instrukcji interaktywnej”, dostępnej na stronie:
https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje/archiwum/oferty-wnioski-i-prace-konkursowe/.
4. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia - Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: zp@chrzanow.pl. oraz ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal (nazwa zamawiającego w systemie ePUAP to: Urząd Miejski w Chrzanowie; identyfikator adresata: rw3f372gij)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Chrzanowie reprezentowany przez Burmistrza Miasta Chrzanowa, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów;
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@chrzanow.pl lub pod nr tel. 32 75 85 115;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Gminie jako jednostce sektora finansów publicznych;
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku zawarcia z Panią/Panem umowy w sprawie zamówienia publicznego przez
okres 10 lat zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r.
nr 14 poz. 67);
7) Posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw); - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 8) Nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych
osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których
dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.9.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę nr 851/2021 znak: AGN.6740.961.2021.AK9 z dnia 21.09.2021 r.
pn. „Odbudowa i remont cmentarza wojennego z I Wojny Światowej
nr 445 z urządzeniami budowlanymi w Chrzanowie na działce nr 3835/2 przy
ul. Borowcowej” wydanej przez Starostę Chrzanowskiego oraz decyzją Wojewody Małopolskiego znak: WD-II.5232.8.2021 z dnia 27.04.2021 r.
2. Zadanie realizowane zgodnie z:
1) dotacją celową Województwa Małopolskiego na podstawie porozumienia
z dnia 13.04.2022 r
3. zakres robót do wykonania obejmuje:
a) odbudowę ogrodzenia,
b) odbudowę mogił i budowę krzyży na mogiłach,
c) odbudowę pomnika,
d) zagospodarowanie cmentarza formami zielonymi,
e) odbudowę krzyża o wysokości 8m,
f) wykonanie tablicy informacyjnej pamiątkowej,
g) nadanie identyfikacji osób pochowanych w ramach zamieszczenia tabliczek nagrobnych,
h) wykonanie tablic informacyjnych,
4. Miejsce wykonania zamówienia:
Chrzanów, ul. Borowcowa, działka nr 3835/2 położona w obrębie ewidencyjnym Chrzanów, jednostka ewidencyjna Chrzanów- miasto.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
Projekt zagospodarowania działki lub terenu; projekt architektoniczno – budowlany; opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty – stanowią załącznik nr 4 do SWZ, projekt techniczny – załącznik nr 5 do SWZ, STWIORB – załącznik nr 6 do SWZ oraz pomocniczo przedmiar robót – załącznik nr 7 do SWZ.
6. Zobowiązania Wykonawcy:
Poza wyżej wymienionym zakresem zamówienia wykonawca zobowiązany jest do:
1) zlecenia jednostkom specjalistycznym nadzoru nad istniejącym uzbrojeniem terenu
w miejscach kolizji i zbliżeń oraz wykonania ewentualnych zabezpieczeń dodatkowych, zaleconych przez właścicieli lub użytkowników uzbrojenia w wydanych uzgodnieniach i w trakcie robót,
2) zabezpieczenia robót zgodnie z przepisami BHP, przepisami o ruchu drogowym,
3) wykonania i utrzymania zabezpieczenia robót i placu budowy przed dostępem osób trzecich podczas wykonywania robót,
4) jeżeli będzie konieczne opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas dojazdu na plac budowy i wykonywania robót i zatwierdzenie przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie,
5) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej budowy przez uprawnionego geodetę przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanej na piśmie przez Inspektora Nadzoru, w tym wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w tym mapy zasadniczej z naniesionymi wykonanymi robotami, uzyskaniem potwierdzenia jej przyjęcia do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
6) Wykonanie niezbędnych czynności, obmiarów, analiz, badań, prób które wynikają ze STWiORB i są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz informowania o nich niezwłocznie Inspektora nadzoru wraz z przedkładaniem mu niezwłocznie kopii raportów, protokołów wynikających z przepisów, lub na uzasadnione żądanie Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego wraz z zatwierdzeniem przez osoby
z uprawnieniami budowlanymi w odpowiedniej specjalności,
7) Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu robót objętych przedmiotem zamówienia wraz z dokumentacją powykonawczą w wersji papierowej (3 egz.) i na nośniku elektronicznym.
7. Znaki towarowe w dokumentacji:
Jeżeli dokumentacja techniczna lub przedmiar robót wskazywałyby znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę (Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia
w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób) oraz mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów Zamawiający, zgodnie z art. 99 ustawy Pzp, dopuszcza składanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać oferowane produkty, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania produktów zawarte m.in. w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, na stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający wskazując oznaczenie konkretnego producenta lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te produkty. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w SWZ jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego w niniejszym SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ:
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert oraz ich wagą:
Kryterium Cena (C) 60%
Kryterium Okres gwarancji (G) 40%
1) W kryterium I liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert będzie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:
(Cmin/Cb) x 60 = liczba punktów badanej oferty(C)
gdzie:
Cmin – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych;
Cb – cena brutto oferty badanej;
Maksymalnie wykonawca może uzyskać 60 pkt w niniejszym kryterium.

2) W kryterium II liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert będzie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:
(Gb/Gmax) x 40 = liczba punktów badanej oferty (G)
gdzie:
Gb – okres gwarancji oferty badanej,
Gmax – najdłuższy okres gwarancji spośród ofert nieodrzuconych
Maksymalnie wykonawca może uzyskać 40 pkt w niniejszym kryterium.

Minimalny okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone
i zamontowane urządzenia i wyposażenie wymagany przez zamawiającego – 36 miesięcy.
Maksymalny okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i zamontowane urządzenia i wyposażenie wymagany przez zamawiającego – 60 miesięcy.
Zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy i dłuższy niż 60 miesięcy (w przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy, oferta zostanie odrzucona). W przypadku zaoferowania przez wykonawcę większej liczby miesięcy okresu gwarancji niż maksymalny wymagany przez zamawiającego, zamawiający przyzna ofercie maksymalną liczbę punktów w zakresie II kryterium, przy czym do umowy przyjęty będzie okres gwarancji podany w ofercie.
3) Maksymalna liczba punktów, możliwych do uzyskania przez Ofertę, będąca sumą wszystkich kryteriów wynosi 100. Każda oferta nieodrzucona zostanie oceniona wg kryteriów opisanych w pkt 2 i otrzyma liczbę punktów (S) obliczoną wg wzoru S=C+G.
4) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów S obliczonych wg wzoru opisanego w ppkt 3.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobą/osobami zdolną/zdolnymi
do wykonania zamówienia tj.: Kierownikiem Budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno–budowlanej, w rozumieniu ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Prawo budowlane” oraz uprawnienia do prowadzenia prac w obiektach zabytkowych określone w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 710 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o ochronie zabytków” lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, Wymaga się, by osoba wskazana powyżej spełniała wymagania określone w art. 37c ustawy o ochronie zabytków.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga od wykonawców złożenia podmiotowych środków dowodowych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga od wykonawców złożenia podmiotowych środków dowodowych.
UWAGA:
Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów w celu spełnienia powyższych warunków musi wraz z ofertą złożyć
zobowiązania tych podmiotów

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
1) Interaktywny formularz ofertowy udostępniony na Platformie e-Zamówienia zamieszczony w podglądzie postępowania w
zakładce „Informacje podstawowe”. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym
Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
2) Wypełniony załącznik nr 1 do SWZ, stanowiący oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 i art. 117 ust. 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835) dotyczące odpowiednio:
a) wykonawcy;
b) każdego ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej) oraz każdego ze wspólników spółki cywilnej;
c) podmiotów „trzecich”, czyli podmiotów, na zasoby których powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, oraz przesłanek wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
3) Zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby na które wykonawca będzie się powoływał w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy Pzp musi złożyć wraz z ofertą zobowiązania ww. podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia albo inne podmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zgodnie z art. 118 ust. 4 ustawy Pzp zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, którego wzór załącznik
nr 2 do SWZ, musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę
z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz musi określać w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, ustanowione do
reprezentowania wykonawcy/ów ubiegającego/ych się o udzielenie zamówienia publicznego.
W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli każdego ze wspólników.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3 000,00 zł

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawca, żaden ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej), żaden ze wspólników spółki cywilnej ani żaden podmiot, na którego zasoby powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie żadnej z przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1, art. 109 ust.1 pkt. 4 ustawy Pzp, oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego dotyczące
odpowiednio:
a) wykonawcy;
b) każdego ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej) oraz każdego ze wspólników spółki cywilnej;
c) podmiotów „trzecich”, czyli podmiotów, na zasoby których powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, oraz przesłanek wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. W przypadku oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres i warunki zmian zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane z umową zostały określone we wzorze umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-03 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówień - zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Sposób złożenia oferty, opisany został w „Instrukcji interaktywnej”, dostępnej na stronie: https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje/archiwum/oferty-wnioski-i-prace-konkursowe/.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-03 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.