eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siemianowice Śląskie › "Dostawa środków ochrony osobistej (rękawic diagnostycznych nitrylowych i lateksowych) dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o."Ogłoszenie z dnia 2022-05-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa środków ochrony osobistej (rękawic diagnostycznych nitrylowych i lateksowych) dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000308270

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1-go Maja 9

1.5.2.) Miejscowość: Siemianowice Śląskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@zozsiemianowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zozsiemianowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa środków ochrony osobistej (rękawic diagnostycznych nitrylowych i lateksowych) dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-91761bcf-d4f7-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00165346

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00056523/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.11 Dostawa środków ochrony osobistej (rękawic diagnostycznych nitrylowych i lateksowych)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.zozsiemianowice.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zp@zozsiemianowice.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę tj.:
stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
• komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
• zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
• włączona obsługa JavaScript,
• zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
• platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej,
• Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016,str.1), dalej „RODO” Zamawiający informuje, iż:
• Administratorem Pani/a danych osobowych jest Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich z siedziba w 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. 1 – go Maja 9, tel. 32 228 30 30, fax 32 228 14 98, e-mail: iod@zozsiemianowice.pl
• Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich, związanych z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji i rozliczenia usług, dostaw lub robót budowlanych zlecanych podmiotom wybranym w toku postępowania i wynikających z przepisów obowiązującego prawa w tym ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.).
• „Polityka ochrony danych osobowych” obowiązująca w Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich zakłada Państwa prawo do dostępu do treści Państwa danych oraz ich poprawiania, a także uprawnia Państwa do żądania zaprzestania dalszego przetwarzania danych osobowych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Żądanie takie nie jest skuteczne w okresie, w którym Zamawiający zobowiązany jest do archiwizowania Państwa danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
• W sprawach dotyczących ochrony danych mogą Państwo skontaktować się ze Szpitalem poprzez adres e-mail: sekretariat@zozsiemianowice.pl, dzwoniąc pod nr telefonu 32 228 30 30 lub pisząc na adres Szpitala
• Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.
• Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 pełnych lat od daty rozstrzygnięcia postępowania, a w przypadku podmiotów, którym została zlecona usługa lub robota budowlana przez okres 5 pełnych lat od daty końcowej realizacji usługi lub roboty budowlanej, nie krócej niż udzielony termin gwarancji lub rękojmi.
• Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
• Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, poza obligatoryjnymi ogłoszeniami związanymi z publikacją postępowania w Biuletynie Unii Europejskiej.
• Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących naruszałoby przepisy właściwych przepisów o ochronie danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak

4.1.2.) Numer referencyjny: SZM/DZ/341/12/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Rękawice diagnostyczne lateksowe, bezpudrowe
Zapotrzebowanie śr/rok - 1500.
Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.

2. Rękawice diagnostyczne nitrylowe długie
Zapotrzebowanie śr/rok - 500.
Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.

2. Rękawice diagnostyczne nitrylowe, standardowe
Zapotrzebowanie śr/rok - 1500.
Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się: kryterium ceny i kryterium „Terminu zapłaty” oraz „Terminu dostawy”.
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:
A. Kryterium „Cena” w PLN:
a) znaczenie kryterium - 60% (60 pkt);
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Ceny”:
cena = (Cmin / C) x 60 pkt
gdzie:
cena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty
Cmin - cena w ofercie z najniższą ceną
C - cena w ofercie ocenianej

B. Kryterium „Termin zapłaty” w dniach:
a) znaczenie kryterium - 20% (20 pkt);
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Termin zapłaty”:
TZ = (TZ / TZmax) x 20 pkt
gdzie:
TZ - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Termin zapłaty” ocenianej oferty
TZ - termin zapłaty w ofercie ocenianej
TZmax - termin zapłaty w ofercie z najdłuższym terminem zapłaty
Wykonawca podaje termin zapłaty w liczbach całkowitych.
Termin zapłaty nie może być krótszy niż 30 dni oraz dłuższy niż 60 dni zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

C. Kryterium „Termin dostawy” w dniach:
a) znaczenie kryterium - 20% (20 pkt); (minimalny termin wynosi 3 dni)
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Termin dostawy”:
TD = (OT / OTmin) x 20 pkt
gdzie:
TD - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Termin dostawy” ocenianej oferty
OT – termin dostawy w ofercie ocenianej
OTmin – termin dostawy w ofercie z najkrótszym terminem dostawy
Wykonawca oferuje termin dostawy mieszczący się w przedziale od 3 do 7 dni. Najkrótszy proponowany termin dostawy otrzyma maksymalną ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin zapłaty

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu:
1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie precyzuje warunku udziału
w postępowaniu;
2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu;
3) sytuacja ekonomiczna lub finansowa – Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu;
4) zdolność techniczna lub zawodowa – Określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ.

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej 2 dostawy wyrobów medycznych, każda o wartości nie niższej niż 65 000,00 PLN brutto

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) oświadczenia wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego Zamawiający żąda od wykonawcy:
a) Oświadczenia o zakresie zrealizowanych dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ, a przed podpisaniem umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dokumentu stanowiącego wykaz zrealizowanych dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda złożenia, wraz z ofertą, przedmiotowych środków dowodowych – na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia:
a) Oświadczenie o posiadaniu przez zaoferowany przedmiot zamówienia aktualnych dopuszczeni do obrotu
i używania dla wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (t.j.
Dz. U. z 2021r., poz. 1556.) – załącznik nr 8 do SWZ,
b) materiały informacyjne (opisy, katalogi) oferowanego przedmiotu zamówienia w języku polskim potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ ( Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia). W przypadku kiedy zaoferowane wyroby będą budzić wątpliwości Zamawiającego co do ich zgodności z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ, Zamawiający w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SWZ zastrzega prawo żądania próbek wszystkich zaoferowanych wyrobów.
c) certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC lub dokument potwierdzający zgłoszenie wyrobu medycznego do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zwanego dalej Prezesem Urzędu.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i ich stosowania.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oferta wspólna: W przypadku kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:
1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika.
3) Upoważnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty.
4) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego w SWZ składa każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a także dotyczą:
a) zmiany ilości zamawianego asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych zgodnych z ofertą Dostawcy,
b) obniżenia cen w stosunku do cen ofertowych przez Dostawcę,
c) zmiany numeru katalogowego produktu lub jego nazwy przy zachowaniu tożsamości dostarczanego produktu i jego cech jakościowych nie gorszych niż produkt zaoferowany w ofercie,
d) zmiany danych Stron umowy(np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),
e) działania siły wyższej lub wystąpienia stanu wyższej konieczności,
f) zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe, zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Zamawiającego powodujących iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia,
g) zastąpienie wyrobu objętego umową odpowiednikiem w przypadku zaprzestania wytwarzania wyrobu objętego umową z zachowaniem ceny jednostkowej,
h) zmiany numerów katalogowych produktów w przypadku aktualizacji katalogów przez producenta, a także
w zakresie zmiany produktu przy zachowaniu nazwy międzynarodowej jeżeli produkt objęty ofertą został wstrzymany w produkcji lub wycofany, przy zachowaniu ceny jednostkowej.
i) stawki podatku od towarów i usług – zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy i następuje automatycznie z dniem zmiany stawek podatków od towarów i usług;
j) Zamawiający dopuszcza zmiany umowy określone w art. 455 PZP

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-26 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na podstawie art. 5k Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku
z działaniami Rosji destabilizującymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 08.04.2022, str. 1)
1) w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zakazuje się udziału:
a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedziba w Rosji;
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do podmiotu, o których mowa w lit. a); lub
c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu,
o którym mowa w lit. a) lub b).
2) Powyższy zakaz dotyczy również podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się
w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia.
3) Weryfikacja powyższego zakazu, w stosunku do konkretnego podmiotu, zostanie dokonana za pomocą wszelkich dostępnych środków, w szczególności ogólnodostępne rejestry w tym Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja
i Informacja o Działalności Gospodarczej czy Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.