eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Orzesze › "Remonty cząstkowe i małopowierzchniowe asfaltobetonem oraz roboty i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Orzesze" - zamówienie z wolnej rękiOgłoszenie z dnia 2021-08-31

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Remonty cząstkowe i małopowierzchniowe asfaltobetonem oraz roboty i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Orzesze” – zamówienie z wolnej ręki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO ORZESZE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257653

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. św. Wawrzyńca 21

1.5.2.) Miejscowość: Orzesze

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-180

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rzp@orzesze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.orzesze.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Remonty cząstkowe i małopowierzchniowe asfaltobetonem oraz roboty i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Orzesze” – zamówienie z wolnej ręki

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-503a0487-fe6a-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00165322

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Przedmiotowe zamówienie jest udzielane ponieważ zachodzi okoliczność, o której mowa w art. 214 ust 1 pkt 7 tj:
- jest udzielane w okresie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychcza-sowemu wykonawcy robót budowlanych,
- zamówienie polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych,
- zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego oraz w SIWZ i jest zgodne z jego przedmiotem – nr zamówienia podstawowego WRZP.271.31.2020
- całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego
- wartość umowy wynosiła 447 728,86 zł brutto, wartość zamówienia jest mniejsza niż 50% wartości umowy

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: WRZP.271.31.2020

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WRZP.271.12.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 162592,32 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych
1.1 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych, mieszankami mineralno - asfaltowymi, z ręcznym obcinaniem krawędzi (naprawa pojedynczych uszkodzeń nawierzchni o wielkości łat bitumicznych typu lekkiego, kostkowych i klinkierowych o powierzchni do 5 m2) - 80 t
1.2 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych, mieszankami mineralno - asfaltowymi, bez obcinania krawędzi (naprawa pojedynczych uszkodzeń nawierzchni o wielkości łat bitumicznych typu lekkiego o powierzchni do 5 m2) - 40 t
1.3 Naprawy tymczasowe nawierzchni bitumicznych wykonywane na zimno – wyboje o głębokości do 5 cm - 5 t
2. Remonty cząstkowe nawierzchnie pozostałe
2.1 Remonty cząstkowe nawierzchni frezem asfaltowym (lub żużlem hutniczym), przy gł. wyboi do 7 cm z mechanicznym zagęszczeniem (naprawa pojedynczych uszkodzeń nawierzchni o wielkości łat pozostałych o powierzchni do 10 m2) - 900 m2
2.2 Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych o głębokości wyboi do 7 cm z mechanicznym zagęszczeniem tłucznia (naprawa pojedynczych uszkodzeń nawierzchni o wielkości łat o powierzchni do 2 m2) - 900 m2
3. Podbudowy
3.1 Górna warstwa podbudowy z żużla wielkopiecowego (lub kory asfaltowej), grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm - 800 m2
3.2 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - 100 m2
3.3 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego po zagęszczeniu gr 15cm - 100 m2
4. Pobocza
4.1 Plantowanie poboczy, grubość ścinania do 10 cm - 100 m2
4.2 Górna warstwa podbudowy z żużla wielkopiecowego (lub kory asfaltowej), grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm - 150 m2
4.3 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - 80 m2
5. Profilowanie
5.01 Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-1V - 100 m2
5.02 Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - 100 m2
6. Roboty ziemne
6.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat.III-IV - 15 m3
7. Krawężniki, obrzeża, chodniki
7.1 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm lub 15x22cm, na podsypce cementowo-piaskowej - 30 m
7.2 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm, na podsypce piaskowej - 30 m
7.3 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm lub żużlowej 14x14cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – Rozebranie kostki brukowej betonowej lub płytek betonowych 50x50 - 30 m2
7.4 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm lub 15x22cm wraz z wykonaniem ław z betonu C8/10 (B-10) na podsypce cementowo – piaskowej - 20 m
7.5 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - 20 m
7.6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm szarej, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem – ułożenie kostki (z wykorzystaniem 90% materiału z rozbiórki) - 20 m2
7.7 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm szarej, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem – ułożenie kostki (z wykorzystaniem 90% materiału z rozbiórki) - 20 m2
7.8 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm szarej, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem - 15 m2
7.9 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm szarej, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem - 15 m2
8. Odwodnienie
8.1 Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych - 6 szt.
8.2 Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20cm bez naruszania skarp rowu - 28 m
8.3 Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20cm - 30 m
8.4 Oczyszczenie przepustów o średnicy 0,4 m z namułu gr. namułu w cm do 50% jego średnicy 20 m
8.5 Ręczne czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików - 6 kpl.
9 Roboty inne
9.1 Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych - 6 szt.
9.2 Dla usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych nie wymienionych w pozycjach od 1 do 9.2 stawka roboczogodziny z narzutami (Rg+Kp+Z) - 36 Rg

10. Zakres zamówienia:
10.1. Rodzaj i ilość robót - zgodnie z załącznikiem.
10.2. Wykonawca wprowadzający organizację ruchu na podstawie zatwierdzonych projektów czasowej organizacji ruchu jest zobowiązany do zawiadomienia Organu zarządzającego ruchem, Zarząd drogi i komendanta Powiatowego Policji o terminie jej wprowadzenia na 24 godziny przed wprowadzeniem organizacji ruchu.
10.3. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzyskania zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót objętych umową prac prowadzonych w odległości mniejszej niż 50 m od skrzyżowania

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (zał. Nr 1 do WZ ).
4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów niż zastosowane w projekcie, równoważnych, o odpowiednich parametrach technicznych i jakościowych. Parametry techniczne i jakościowe dla zastosowanych w dokumentacji technicznej materiałów są wartościami minimalnymi.
5. Wykonawca może składać propozycje zawierające rozwiązania równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w WZ.
6. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym.
7. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego oraz do złożenia kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszych WZ. Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia).
8. Dokumentacja projektowa przewiduje rozwiązania, które dopuszczają korzystanie z przedmiotu zamówienia przez wszystkich użytkowników w tym przez osoby niepełnosprawne
9. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia jest zobowiązany do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, tj. osób wykonujących czynności w ramach niniejszego zamówienia, gdzie wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz.1320).Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia, aby również podwykonawcy i dalsi podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli robotników budowlanych wykonujących roboty budowlane pod nadzorem kierownika budowy i kierownika robot m.in. - czynności związane z robotami ziemnymi, czynności związane z przebudową nawierzchni wykonywane podczas realizacji zamówienia.
Wymóg nie dotyczy więc, miedzy innymi osób: kierujących budową, wykonujących usługi transportowe, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy.
Sposób weryfikacji zatrudnienia osób, kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem, sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały opisane we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do WZ.
10. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy.
11. KODY CPV
Główny przedmiot zamówienia:
45233142-6 –Roboty w zakresie naprawy dróg
45233220-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222-1 – Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
90470000-2 – Usługi czyszczenia kanałów ściekowych
12.Warunki gwarancji 24 miesięcy gwarancji na wszystkie wykonane w ramach przedmiotu zamówienia roboty oraz zastosowane materiały i urządzenia licząc od daty końcowego protokołu odbioru robót bez uwag obejmujące nowe nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o pow. większej lub równej 20 m2
Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi był równy okresowi udzielonej przez wykonawcę gwarancji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

90470000-2 - Usługi czyszczenia kanałów ściekowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 199988,55 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 199988,55 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 199988,55 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TB INFRA Mariusz Życiński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6342355264

7.3.3) Ulica: Tartaczna 20

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-749

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 199988,55 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.