eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oświęcim › Przebudowa DW 948 - ul. Beskidzka w m. Grojec w granicach istniejącego pasa drogowego poprzez budowę chodnika wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem na odc. 015 od km 4+522 do km 5+570 - Etap IOgłoszenie z dnia 2022-05-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa DW 948 - ul. Beskidzka w m. Grojec w granicach istniejącego pasa drogowego poprzez budowę chodnika wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem na odc. 015 od km 4+522 do km 5+570 - Etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA OŚWIĘCIM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072181876

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zamkowa 12

1.5.2.) Miejscowość: Oświęcim

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-600

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: 33 844 95 63

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@gminaoswiecim.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaoswiecim.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa DW 948 - ul. Beskidzka w m. Grojec w granicach istniejącego pasa drogowego poprzez budowę chodnika wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem na odc. 015 od km 4+522 do km 5+570 - Etap I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-28fa0810-d5ee-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00165160

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040196/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.19 Przebudowa DW 948 - ul. Beskidzka w m. Grojec w granicach istniejącego pasa drogowego poprzez budowę chodnika wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem na odc. 015 od km 4+522 do km 5+570 - Etap I

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl oraz https://bip.malopolska.pl/ugoswiecim,m,402255,2022.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl.
2.Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3.Na Platformie postępowanie prowadzone jest pod nazwą: ”Przebudowa DW 948 - ul. Beskidzka w m. Grojec w granicach istniejącego pasa drogowego poprzez budowę chodnika wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem na odc. 015 od km 4+522 do km 5+570 - Etap I (odc. 015 km 4+522 - 4+852)” – znak sprawy: WI.2712.10.2022.
4.Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący.
5.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.
6.Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
7.Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o:
a) podpisie zaufanym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j Dz.U.2020 poz. 346);
b) podpisie osobistym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j Dz.U.2020 poz. 332).
8.Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES;
b) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xlsx, .xml) zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES;
c) do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego).
9.Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:
a) stały dostęp do sieci Internet;
b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),
c) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,
d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),
e) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.
10.Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki w formatach określonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, .git, .png, .tif, .dwg, .ath, .kst, .zip, .rar, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf, .doc, .docx., .xlsx, .xml. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 80 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików.
11.Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
a) załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert;
b) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie ”Data przesłania”;
c) o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.
12.W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy (karta ”Wiadomości”). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przesłanych za pośrednictwem Platformy, przyjmuje się datę ich zamieszcz...

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
2.Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Gmina Oświęcim, ul. Zamkowa 12 , 32-600 Oświęcim.
Tel.: +48 33 844-95-63, +48 33 844-95-23, e-mail: zp@gminaoswiecim.pl
2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Robert Dziuba, za pośrednictwem telefonu 33 844 95 35 lub adresu e-mail: iod@gminaoswiecim.pl;
3) dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa DW 948 - ul. Beskidzka w m. Grojec w granicach istniejącego pasa drogowego poprzez budowę chodnika wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem na odc. 015 od km 4+522 do km 5+570 - Etap I (odc. 015 km 4+522 - 4+852) – znak sprawy: WI.2712.10.2022 oraz w celu archiwizacji dokumentacji dotyczącej tego postępowania;
4) odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy.
3.Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
1) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego;
2) obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego... zgodnie z pkt 28 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z pkt 28 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WI.2712.10.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zakres robót w ramach etapu I objętego zamówieniem obejmuje odc 015 w km 4+522 - 4+852 wraz z zakresem robót obejmujących wylot kanalizacji deszczowej wraz z konstrukcją umocnienia grobli oraz przepływu na grobli, a w szczególności.
1) poszerzenie pasa ruchu DW 948
2) przebudowa skrzyżowania ul. Beskidzkiej z ul. M. Radziwiłł
3) budowa chodnika
4) budowa kanalizacji deszczowej
5) budowa oświetlenia ulicznego
6) przebudowę zjazdów
2. Szczegółowy zakres robót obejmują: dokumentacje projektowe, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, uzgodnienia, pozwolenia na budowę.
3. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania zespołem osób posiadających odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji niniejszej umowy z najwyższą starannością, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi Normami oraz obowiązującymi w Polsce przepisami prawa wraz z poniesieniem wszelkich potrzebnych kosztów w tym celu.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do optymalizacji przyjmowanych rozwiązań, technologii pod względem ekonomicznym.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i oddania Zamawiającemu przedmiot umowy zgodnie z:
a) dokumentacjami projektowo-wykonawczymi;
b) przedmiarami robót;
c) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych;
d) wytycznymi zawartymi w swz;
e) warunkami prowadzenia robót;
f) oraz zasadami wiedzy technicznej,
i do usunięcia wszystkich wad/usterek w przedmiocie umowy z tytułu rękojmi i gwarancji.
7. Za wykonanie przedmiotu zamówienia rozumie się kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy.
8. Wykonawca wobec Zamawiającego zobowiązany będzie do:
1) protokolarnego przejęcia terenu budowy i rozpoczęcie inwestycji,
2) wykonania prac w oparciu o dokumentacje projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych oraz obowiązującymi przepisami prawa i zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,
3) zapewnienia kadry do kierowania robotami posiadającej wymagane uprawnienia zgodnie z wymaganiami określonymi w pozwoleniu na budowę. Kopie dokumentów potwierdzających określone wymagania zostaną przekazane Zamawiającemu przed podpisaniem umowy,
4) zorganizowania zaplecza budowy, w tym stosownego (zgodnego z przepisami prawa) oznakowania, w tym umieszczenia na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (opracowanego przez Wykonawcę) oraz uzgodnienie, wyznaczenie i wykonanie dróg komunikacyjnych niezbędnych dla prowadzenia robót, ich oznakowanie, zabezpieczenie i właściwe utrzymanie,
5) opracowania, wprowadzenia i utrzymania przez cały okres prowadzonych robót, tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu (zapewnienie i utrzymanie znaków, barier i sygnalizatorów drogowych), a po jego zakończeniu ich demontaż,
6) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy,
7) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym też związanych z ruchem pojazdów,
8) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za całokształt, w tym przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia,
9) zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,
10) zapewnienia dojazdu mieszkańcom do posesji znajdujących na trasie prowadzonych robót i ulic bocznych.
11) utrzymania porządku na terenie budowy oraz dróg dojazdowych w związku z prowadzoną inwestycją, w tym zapewnienia właściwej, bezkolizyjnej organizacji ruchu pieszych i pojazdów oraz ciągłego dostępu do posesji mieszkańcom oraz pojazdom uprzywilejowanym, w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia drogi dojazdowej do terenu budowy lub jej elementów Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawy,
12) zaspokojenia roszczenia osób trzecich w tym mieszkańców posesji, spowodowane niewłaściwymi działaniami Wykonawcy,
13) wykonania wszelkich niezbędnych wykopów kontrolnych w celu uniknięcia kolizji z istniejącymi sieciami zlokalizowanymi w drodze na własny koszt,
14) uzyskania wymaganych pozwoleń, niezbędnych do prowadzenia robót, które Wykonawca winien posiadać w celu należytego wykonania zamówienia, o których wie lub powinien wiedzieć z racji swojej wiedzy, doświadczenia i profesjonalizmu w zakresie prowadzonej działalności,
15) przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ. i ochrony przed kradzieżą,
16) zapewnienia sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych,
17) utrzymania porządku na terenie budowy w czasie realizacji robót budowlanych,
w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia drogi dojazdowej do terenu budowy lub jej elementów Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawy,
18) zapewnienia na własny koszt poboru energii elektrycznej i wody oraz innych mediów potrzebnych do realizacji przedmiotu umowy,
19) Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsca ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji,
20) niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach mogących zakłócić terminowe wykonanie, a w przypadku opóźnień w realizacji Wykonawca zobowiązany jest do zwiększenia swoich możliwości poprzez np. wydłużenie godzin pracy, zwiększenie liczby swojego personelu,
21) prowadzenia dokumentacji budowy, a w szczególności prowadzenia wewnętrznego dziennika budowy i udostępnianie go przedstawicielom Zamawiającego lub uprawnionym organom do dokonywania wpisów,
22) wykonania niezbędnych uzgodnień, sprawdzeń, pomiarów kontrolnych i odbiorów wykonanych robót,
23) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej inwestycji,
24) wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej po zakończeniu robót,
25) zgłaszania robót zanikowych do odbioru,
26) po zakończeniu robót uporządkowania terenu i przekazania go Zamawiającemu,
27) nadzoru i koordynacji prac podwykonawców,
28) opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej obejmującej całość robót budowlanych i instalacyjnych w ramach realizacji niniejszej umowy w dwóch egzemplarzach w formie papierowej i w dwóch egzemplarzach w formie cyfrowego nośnika danych -CD i przekazania jej Zamawiającemu na 3 dni robocze przed terminem odbioru końcowego przedmiotu zamówienia,
29) zawiadomienia w oparciu o udzielone przez Zamawiającego pełnomocnictwo właściwych organów o zakończeniu budowy obiektu budowlanego (jeżeli dotyczy)
30) likwidacji placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu robót lecz nie później niż w terminie 3 dni roboczych licząc od daty dokonania odbioru końcowego,
9. Wykonawca odpowiedzialny będzie za szkody powstałe w trakcie realizacji robót wobec właścicieli posesji i nieruchomości, a także wobec innych osób trzecich oraz ponosi konsekwencje ich powstania.
10. Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność prawną wobec Zamawiającego za skutki wynikające z zastosowania niewłaściwej technologii lub niewłaściwego prowadzenia robót.
11. Gwarancja - długość okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały wynosi minimalny okres 60 miesięcy, a maksymalny okres 72 miesiące od podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Ww. okres stanowi kryterium oceny ofert.
12. Szczegółowe warunki realizacji, odbioru i rozliczenia przedmiotu zamówienia określone zostały w Istotnych Postanowieniach Umowy - Załącznik Nr 7 do SWZ.
13. Rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi fakturą końcową po zakończeniu wszelkich prac i odbiorze ich przez Zamawiającego, na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
14. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 21 dni licząc od daty złożenia faktury końcowej.
15. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli nie uzyskał zgody Zamawiającego na wykonanie zwiększonego zakresu.
16. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za roboty nie wykonane. Dotyczy to również sytuacji, kiedy nastąpią zmiany w dokumentacji projektowej podczas prowadzenia robót.
17. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do zmniejszenia zakresu robót realizowanych poprzez umowne prawo odstąpienia od części umowy na zasadach określonych w § 15 ust. 9 i ust. 10. Istotnych Postanowień Umowy -Załącznik Nr 7 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

77211600-8 - Sadzenie drzew

34922100-7 - Oznakowanie drogowe

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45232210-7 - Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych

45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena 60%
Okres gwarancji i rękojmi 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj. co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub/i przebudowie lub/i remoncie dróg o wartości min. 500 000,00 zł brutto :
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 9.2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej
- Załącznik Nr 6 do SWZ
Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
Odpis lub informacja z KRS lub CEIDG
Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
3) Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast "Odpisu lub informacji z KRS lub CEIDG" składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9.2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
1.Wykaz robót budowanych - Załącznik Nr 5 do SWZ
Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub/i przebudowie lub/i remoncie dróg o wartości min.
500 000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz robót budowlanych dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2. Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej
- Załącznik Nr 6 do SWZ
Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
3. Odpis lub informacja z KRS lub CEIDG
Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

9.1. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:
Formularz Ofertowy -Załącznik Nr 1 do SWZ
wraz z uproszczonym kosztorysem ofertowym
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału - Załącznik Nr 2 do SWZ
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
-Załącznik Nr 3 do SWZ
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Załącznik Nr 4 do SWZ
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp w zakresie wykazu dostaw, usług lub robót budowlanych, które wykonają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
10 000.00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 PLN).
2. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 03.06.2022r. do godz. 11:00, według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 299).
3. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 2022-07-02.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Andrychowie, O/Oświęcim 73 8110 1023 2003 0310 7884 0007 (w tytule przelewu zaleca się wpisać nazwę i sygnaturę postępowania). Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji oraz powinno zawierać:
a) wskazanie Beneficjenta poręczenia lub gwarancji, którym musi być GMINA OŚWIĘCIM, ul. Zamkowa 12 , 32-600 Oświęcim;
b) nazwę i adres siedziby Wykonawcy;
c) kwotę i termin ważności gwarancji/poręczenia;
d) bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy poręczenia lub gwarancji do zapłaty kwoty wadium, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
7. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w pkt 9.1 ppkt 2 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w zakresie terminu realizacji Przedmiotu umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, w szczególności, gdy jest spowodowana:
1) wystąpieniem wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót,
2) koniecznością zrealizowania jakiejkolwiek części robót w ramach inwestycji objętej przedmiotem zamówienia przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż przyjęte w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji, zmiany stanu prawnego w oparciu, o który ją przygotowano, dostępnych materiałów lub technologii, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu zamówienia,
3) wystąpieniem warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,
4) koniecznością wykonanie na żądanie Zamawiającego robót zamiennych (w stosunku do robót przewidzianych w projekcie), przy czym tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach żądanie i zamówienie robót zamiennych będzie stanowiło dla Wykonawcy podstawę o wystąpienie z żądaniem przedłużenia terminu realizacji robót, przy czym liczba dni przedłużających termin realizacji zostanie każdorazowo uzgodniona z Zamawiającym oraz Inspektorem nadzoru przed formalnoprawnym zamówieniem robót zamiennych,
5) wystąpieniem siły wyższej, pod pojęciem siły wyższej rozumie się wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą ani Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której ani Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu, a także zdarzenie nadzwyczajne losowo wywołane przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
6) koniecznością zrealizowania w ramach inwestycji objętej zamówieniem robót dodatkowych lub robót nieobjętych przedmiotem niniejszego zamówieniem a niezbędnych dla prawidłowego wykonania tego zamówienia, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji nieprzewidzianej przez Zamawiającego,
7) niemożliwymi wcześniej do przewidzenia działaniami osób trzecich uniemożliwiających wykonanie robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
8) wystąpienia sytuacji, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będących następstwem nieterminowego przekazania wykonawcy placu budowy lub konieczności zmian dokumentacji projektowej,
9) braku możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od wykonawcy,
10) zmian aktualnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia lub płatność wynagrodzenia,
11) zmian przewidzianych przepisami ustawy Pzp.
2. Zmiana terminu wykonania umowy nastąpi z uwzględnieniem czasu występowania wskazanych wyżej czynników zewnętrznych, przy czym brane będą pod uwagę jedynie okresy trwające dłużej niż 1 dzień. przestoje chwilowe, kilkugodzinne, nie trwające więcej niż jeden dzień, nie będą brane pod uwagę. warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamówienia jest pisemne stwierdzenie zamawiającego o konieczności zmiany terminu umownego.
3. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek do ... zgodnie z pkt 25 SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-03 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-03 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.