eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzeziny › "Poprawa efektywności energetycznej budynków położonych na terenie szpitala w Brzezinach"Ogłoszenie z dnia 2022-05-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
"Poprawa efektywności energetycznej budynków położonych na terenie szpitala w Brzezinach"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT BRZEZIŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750731786

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Henryka Sienkiewicza 16

1.5.2.) Miejscowość: Brzeziny

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-060

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 46 874 11 11

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiat-brzeziny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-brzeziny.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.powiat-brzeziny.4bip.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Poprawa efektywności energetycznej budynków położonych na terenie szpitala w Brzezinach"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6528700b-c55a-11ec-aa46-6a814e8de928

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00164795

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026287/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Poprawa efektywności energetycznej budynków położonych na terenie szpitala w Brzezinach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00136137/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OK.271.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku szpitala w Brzezinach oraz budynku sąsiadującego przeznaczonego na cele społeczne (świetlicę środowiskową dla dzieci) w celu uzyskania oszczędności energetycznej z jednoczesnym zachowaniem komfortu cieplnego w okresie użytkowania budynku w projekcie. Realizacja inwestycji odbywać się będzie zgodnie z wymogami ustawy Pzp, dla robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wszelkie prace projektowe i wykonawcze powinny służyć realizacji założeń Programu Funkcjonalno – Użytkowego i zostaną wykonane zgodnie z wymogami Rządowego Funduszu Polski Ład.

Zakres prac obejmuje:

I. Budynek szpitala

1. Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji i pozwoleń
2. Przygotowanie terenu budowy.
3. Ocieplenie stropodachów nad pawilonem i łącznikiem.
4. Wymianę stolarki okiennej.
5. Wymianę stolarki drzwiowej.
6. Roboty dodatkowe, niekwalifikowane w projekcie o dofinansowanie.
7. Przeprowadzenie odpowiednich prób i badań przed uzyskaniem odbiorów robót i przygotowaniem dokumentów zawiązanych z oddaniem do użytkowania zrealizowanej inwestycji.

II. Budynek przeznaczony na cele społeczne

1. Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych
decyzji i pozwoleń.
2. Przygotowanie terenu budowy.
3. Wymianę konstrukcji dachu wraz z ociepleniem.
4. Ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z zamurowaniem muru z luksferów.
5. Ocieplenie podłogi na gruncie.
6. Wymianę stolarki okiennej.
7. Wymianę stolarki drzwiowej.
8. Modernizację instalacji c.w.u..
9. Modernizację instalacji c.o..
10. Montaż nowego źródła ciepła na potrzeby instalacji c.w.u. i c.o..
11. Wymianę oświetlenia wewnętrznego.
12. Roboty towarzyszące: zamurowanie okien w ścianie wewnętrznej, ewentualne minowanie fundamentów starej części budynku po wykonaniu odkrywki, wymianę instalacji wod. - kan., wykonanie nowego przyłącza wody zimnej, wymianę instalacji elektrycznej, wykonanie nowego przyłącza elektrycznego, zagospodarowanie terenu.
13. Przeprowadzenie odpowiednich prób i badań przed uzyskaniem odbiorów robót i przygotowaniem dokumentów zawiązanych z oddaniem do użytkowania zrealizowanej inwestycji.

Szczegółowy zakres prac oraz opis przedmiotu zamówienia określa Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do upływu terminu składania ofert, wyznaczonego w SWZ, nie wpłynęła żadna oferta.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.