eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krosno › Świadczenie usług asystenta w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2022.Ogłoszenie z dnia 2022-05-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług asystenta w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370004853

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Piastowska 58

1.5.2.) Miejscowość: Krosno

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-400

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@moprkrosno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://moprkrosno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług asystenta w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-505a5786-d5b4-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00164656

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00043875/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Program "Asystent osobisty osoby niepełnospranwej" edycja 2022

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz.Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016) informuję:
1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie ul. Piastowska 58, 38 – 400 Krosno, tel. 13
43 204 59 , zamowienia@moprkrosno.pl
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych – iod@moprkrosno.pl
3. Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane będą dla potrzeb realizacji Zamówienia na usługi społeczne w ramach Programu
"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2022, na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.) - realizacja zadań publicznych przez administratora lub sprawowanie
władzy publicznej powierzonej administratorowi.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
5. Dane gromadzone w procesie realizacji Zamówienia na usługi społeczne w ramach Programu "Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej" – edycja 2022, będą przechowywane przez okres wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz Zarządzeniem Nr 22/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie z dnia 27 listopada 2017 roku zm zmianami w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt.
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania czy ograniczenia przetwarzania Prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody przysługuje w dowolnym momencie wobec danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody (pod warunkiem, że wykaże Pani/Pan jedną z podstaw prawnych wynikających z art. 18 ust. 1 a-d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.) Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa z art. 22 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DPS.261.97.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR 1
Świadczenie usług w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 przez jednego asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla dwóch osób niepełnosprawnych oraz dwójki dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia.
Cena ofertowa jednej godziny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej nie może przekroczyć 40 zł brutto. Wskazana powyżej cena stanowi wynagrodzenie całkowite Wykonawcy (wynagrodzenie brutto brutto) i uwzględnia wszystkie koszty i składki niezbędne do wykonania powyższego zamówienia przewidziane przepisami prawa, w tym składki na ubezpieczenie społeczne, składkę zdrowotną, składki na Fundusz Pracy, składki na fundusz wypadkowy podatek, wszelkie opłaty/wpłaty na PPK (wynikające z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych), których obowiązek wynika z aktualnie obowiązujących przepisów zarówno przez Wykonawcę oraz Zamawiającego ( tj. płaca Wykonawcy brutto oraz narzuty na wynagrodzenie ze strony Zamawiającego).
W ramach realizacji zadania nr 1 będą pokrywane również koszty związane bezpośrednio z realizacją usług asystenta, tj:.
• koszt zakupu środków ochrony osobistej nie więcej niż 25 zł brutto miesięcznie na asystenta;
• koszt zakupu biletów komunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych lub miesięcznych dla asystenta nie więcej niż 30 zł brutto miesięcznie na asystenta lub koszt dojazdu własnym/innym środkiem transportu nie więcej niż 60 zł brutto miesięcznie na asystenta;
• koszt ubezpieczeń OC lub NNW asystenta związanych ze świadczeniem usługi asystenta nie więcej niż 150 zł jednorazowo na asystenta.
• koszt zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/sportowe/społeczne itp. dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi Programu nie więcej niż 25 zł brutto miesięcznie na asystenta.
Usługi świadczone będą na rzecz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, które wymaga usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym uczestnika programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, mieszkańca Gminy Miasta Krosna, zwanych dalej także uczestnikami Programu.
Usługi asystenta świadczone będą na rzecz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, uczestników programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022, mieszkańców Gminy Miasta Krosna, zwanych dalej także „uczestnikiem Programu/uczestnikami Programu”.
Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
3. załatwianiu spraw urzędowych;
4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej;
6. wsparcie w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych:
a) myciu głowy, myciu ciała, kąpieli ;
b) czesaniu;
c) goleniu;
d) obcinaniu paznokci rąk i nóg;
e) zmianie pozycji, np. przesiadaniu się z łóżka/krzesła na wózek, ułożeniu się w łóżku;
f) zapobieganiu powstaniu odleżyn lub odparzeń;
g) przygotowaniu i spożywaniu posiłków i napojów;
h) słaniu łóżka i zmianie pościeli;
7. wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych (w przypadku samodzielnego zamieszkiwania):
a) sprzątaniu mieszkania, w tym urządzeń codziennego użytku i sanitarnych oraz wynoszeniu śmieci;
b) dokonywaniu bieżących zakupów (towarzyszenie osoby niepełnosprawnej w sklepie – np. informowanie jej o lokalizacji towarów na półkach, podawanie towarów z półek, wkładanie towarów do koszyka/wózka sklepowego, niesienie koszyka (maksymalnie do 5 kg), prowadzenie wózka osoby niepełnosprawnej lub wózka sklepowego, pomoc przy kasie);
c) myciu okien;
d) utrzymywaniu w czystości i sprawności sprzętu ułatwiającego codzienne funkcjonowanie (np. wózek, balkonik, podnośnik, kule, elektryczna szczoteczka do zębów, elektryczna golarka, etc.);
e) praniu i prasowaniu odzieży i pościeli, ewentualnie ich oddawanie i odbiór z pralni (w obecności osoby niepełnosprawnej);
f) podaniu dziecka do karmienia, podniesieniu, przeniesieniu lub przewinięciu go;
g) transporcie dziecka osoby niepełnosprawnej np. odebraniu ze żłobka, przedszkola, szkoły (wyłącznie w obecności osoby niepełnosprawnej);
8. wsparcie w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania:
a) pchanie wózka osoby niepełnosprawnej;
b) pomoc w pokonywaniu barier architektonicznych (np. schody, krawężniki, otwieranie drzwi);
c) pomoc w orientacji przestrzennej osobom niewidomym i słabowidzącym;
d) pomoc we wsiadaniu do i wysiadaniu z: tramwaju, autobusu, samochodu, pociągu;
e) asystowanie podczas podróży środkami komunikacji publicznej, w tym służącymi do transportu osób niepełnosprawnych oraz taksówkami;
f) transport uczestnika Programu samochodem osoby niepełnosprawnej lub asystenta;
9. wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem:
a) wyjście na spacer;
b) asystowanie podczas obecności osoby niepełnosprawnej w: kinie, teatrze, muzeum, restauracji, miejscu kultu religijnego, kawiarni, wydarzeniu plenerowym, etc.;
c) wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych i związanych z poszukiwaniem pracy (np. rozmowie z urzędnikiem w wypadku trudności z werbalnym komunikowaniem się, wypełnianiu formularzy);
d) wsparcie w rozmowie z otoczeniem w wypadku trudności z werbalnym komunikowaniem się;
e) notowanie dyktowanych przez klienta treści ręcznie i na komputerze;
f) pomoc w zmianie ubioru i pozycji podczas: wizyt lekarskich, zabiegów rehabilitacyjnych, ćwiczeń fizjoterapeutycznych, pobytu na pływalni;
g) wsparcie w załatwianiu spraw w punktach usługowych (w obecności osoby niepełnosprawnej).
W podejmowanych działaniach asystent ma obowiązek brania pod uwagę potrzeby
i preferencje uczestnika Programu lub opiekuna prawnego. Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę niepełnosprawną, a jedynie pomaganie bądź wspieranie jej w realizacji osobistych zamiarów. Asystent realizuje usługi na rzecz osoby niepełnosprawnej i w skutek jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla poszczególnych członków rodzin osoby niepełnosprawnej. W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 9, finansowane z innych źródeł. Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.
Czas trwania usług asystenta:
a) usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę , 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem stosowania w tym zakresie przepisów i norm, o których mowa w Kodeksie pracy, max. liczba 150 godzin na miesiąc (1 osoba niepełnosprawna po 60 godzin, 1 osoba niepełnosprawna po 30 godzin, 2 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności po 30 godzin),
b) limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie,
c) do czasu realizacji usług asystencji osobistej wlicza się czas oczekiwania/gotowości na świadczenie usług nie dłuższy niż 90 min. Jeżeli czas oczekiwania wynosi więcej niż 90 min., wówczas usługę dojazdu do wybranego miejsca i powrotu z niego rozlicza się jako dwie odrębne usługi powiększone łącznie o 90 min. trwania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty dokonany zostanie w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
1. Cena - 60 punktów
2. Doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym - 37 punktów
3. Kwalifikacje zawodowe (wykształcenie/ukończone szkolenia, kursy) - 3 punkty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym (na podstawie np. umowy o pracę, umowy o wolontariat, zaświadczenia lekarskiego, oświadczenia w przypadku opiekuna faktycznego), w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste, wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego Do 6 miesięcy - 0 punktów powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy - 12 punktów powyżej 12 miesięcy do 18 miesięcy - 18 punktów powyżej 18 miesięcy do 24 miesięcy - 24 punktów powyżej 24 miesięcy do 30 miesięcy - 30 punktów powyżej 30 miesięcy - 37 punktów

4.3.6.) Waga: 37

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kwalifikacje zawodowe (wykształcenie/ukończone szkolenia, kursy): a) wykształcenie w zakresie: pedagogika specjalna, terapia zajęciowa lub praca socjalna; tak- 1 punkt, nie - 0 punktów b) ukończone szkolenia/kursy z zakresu wsparcia osób z niepełnosprawnością i/lub niesamodzielnych, opiekun osoby niepełnosprawnej tak - 1 punkt, nie - 0 punktów; c) kurs pierwszej pomocy przedmedycznej tak - 1 punkt, nie - 0 punktów

4.3.6.) Waga: 3

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR 2
Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 przez jednego asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla jednej osoby niepełnosprawnej oraz jednego dziecka niepełnosprawnego do 16 roku życia.
Cena ofertowa jednej godziny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej nie może przekroczyć 40 zł brutto. Wskazana powyżej cena stanowi wynagrodzenie całkowite Wykonawcy (wynagrodzenie brutto brutto) i uwzględnia wszystkie koszty i składki niezbędne do wykonania powyższego zamówienia przewidziane przepisami prawa, w tym składki na ubezpieczenie społeczne, składkę zdrowotną, składki na Fundusz Pracy, składki na fundusz wypadkowy podatek, wszelkie opłaty/wpłaty na PPK (wynikające z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych), których obowiązek wynika z aktualnie obowiązujących przepisów zarówno przez Wykonawcę oraz Zamawiającego ( tj. płaca Wykonawcy brutto oraz narzuty na wynagrodzenie ze strony Zamawiającego).
W ramach realizacji zadania nr 2 będą pokrywane również koszty związane bezpośrednio z realizacją usług asystenta, tj:.
• koszt zakupu środków ochrony osobistej nie więcej niż 25 zł brutto miesięcznie na asystenta;
• koszt zakupu biletów komunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych lub miesięcznych dla asystenta nie więcej niż 30 zł brutto miesięcznie na asystenta lub koszt dojazdu własnym/innym środkiem transportu nie więcej niż 60 zł brutto miesięcznie na asystenta;
• koszt ubezpieczeń OC lub NNW asystenta związanych ze świadczeniem usługi asystenta nie więcej niż 150 zł jednorazowo na asystenta.
• koszt zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/sportowe/społeczne itp. dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi Programu nie więcej niż 25 zł brutto miesięcznie na asystenta.
Usługi świadczone będą na rzecz dziecka do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, które wymaga usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym uczestnika programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, mieszkańca Gminy Miasta Krosna, zwanych dalej także uczestnikami Programu.
Usługi asystenta świadczone będą na rzecz osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, uczestników programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022, mieszkańców Gminy Miasta Krosna, zwanych dalej także „uczestnikiem Programu/uczestnikami Programu”.
Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
3. załatwianiu spraw urzędowych;
4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.
6. wsparcie w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych:
a) myciu głowy, myciu ciała, kąpieli ;
b) czesaniu;
c) goleniu;
d) obcinaniu paznokci rąk i nóg;
e) zmianie pozycji, np. przesiadaniu się z łóżka/krzesła na wózek, ułożeniu się w łóżku;
f) zapobieganiu powstaniu odleżyn lub odparzeń;
g) przygotowaniu i spożywaniu posiłków i napojów;
h) słaniu łóżka i zmianie pościeli;
7. wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych (w przypadku samodzielnego zamieszkiwania):
a) sprzątaniu mieszkania, w tym urządzeń codziennego użytku i sanitarnych oraz wynoszeniu śmieci;
b) dokonywaniu bieżących zakupów (towarzyszenie osoby niepełnosprawnej w sklepie – np. informowanie jej o lokalizacji towarów na półkach, podawanie towarów z półek, wkładanie towarów do koszyka/wózka sklepowego, niesienie koszyka (maksymalnie do 5 kg), prowadzenie wózka osoby niepełnosprawnej lub wózka sklepowego, pomoc przy kasie);
c) myciu okien;
d) utrzymywaniu w czystości i sprawności sprzętu ułatwiającego codzienne funkcjonowanie (np. wózek, balkonik, podnośnik, kule, elektryczna szczoteczka do zębów, elektryczna golarka, etc.);
e) praniu i prasowaniu odzieży i pościeli, ewentualnie ich oddawanie i odbiór z pralni (w obecności osoby niepełnosprawnej);
f) podaniu dziecka do karmienia, podniesieniu, przeniesieniu lub przewinięciu go;
g) transporcie dziecka osoby niepełnosprawnej np. odebraniu ze żłobka, przedszkola, szkoły (wyłącznie w obecności osoby niepełnosprawnej);
8. wsparcie w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania:
a) pchanie wózka osoby niepełnosprawnej;
b) pomoc w pokonywaniu barier architektonicznych (np. schody, krawężniki, otwieranie drzwi);
c) pomoc w orientacji przestrzennej osobom niewidomym i słabowidzącym;
d) pomoc we wsiadaniu do i wysiadaniu z: tramwaju, autobusu, samochodu, pociągu;
e) asystowanie podczas podróży środkami komunikacji publicznej, w tym służącymi do transportu osób niepełnosprawnych oraz taksówkami;
f) transport uczestnika Programu samochodem osoby niepełnosprawnej lub asystenta;
9. wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem:
a) wyjście na spacer;
b) asystowanie podczas obecności osoby niepełnosprawnej w: kinie, teatrze, muzeum, restauracji, miejscu kultu religijnego, kawiarni, wydarzeniu plenerowym, etc.;
c) wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych i związanych z poszukiwaniem pracy (np. rozmowie z urzędnikiem w wypadku trudności z werbalnym komunikowaniem się, wypełnianiu formularzy);
d) wsparcie w rozmowie z otoczeniem w wypadku trudności z werbalnym komunikowaniem się;
e) notowanie dyktowanych przez klienta treści ręcznie i na komputerze;
f) pomoc w zmianie ubioru i pozycji podczas: wizyt lekarskich, zabiegów rehabilitacyjnych, ćwiczeń fizjoterapeutycznych, pobytu na pływalni;
g) wsparcie w załatwianiu spraw w punktach usługowych (w obecności osoby niepełnosprawnej).
W podejmowanych działaniach asystent ma obowiązek brania pod uwagę potrzeby
i preferencje uczestnika Programu lub opiekuna prawnego. Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę niepełnosprawną, a jedynie pomaganie bądź wspieranie jej w realizacji osobistych zamiarów. Asystent realizuje usługi na rzecz osoby niepełnosprawnej i w skutek jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla poszczególnych członków rodzin osoby niepełnosprawnej. W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 9, finansowane z innych źródeł. Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.
Czas trwania usług asystenta:
a) usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem stosowania w tym zakresie przepisów i norm, o których mowa w Kodeksie pracy, max. liczba 90 godzin na miesiąc (1 osoba niepełnosprawna po 60 godzin, 1 dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności po 30 godzin),
b) limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie,
c) do czasu realizacji usług asystencji osobistej wlicza się czas oczekiwania/gotowości na świadczenie usług nie dłuższy niż 90 min. Jeżeli czas oczekiwania wynosi więcej niż 90 min., wówczas usługę dojazdu do wybranego miejsca i powrotu z niego rozlicza się jako dwie odrębne usługi powiększone łącznie o 90 min. trwania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty dokonany zostanie w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
1. Cena - 60 punktów
2. Doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym - 37 punktów
3. Kwalifikacje zawodowe (wykształcenie/ukończone szkolenia, kursy) - 3 punkty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym (na podstawie np. umowy o pracę, umowy o wolontariat, zaświadczenia lekarskiego, oświadczenia w przypadku opiekuna faktycznego), w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste, wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego Do 6 miesięcy - 0 punktów powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy - 12 punktów powyżej 12 miesięcy do 18 miesięcy - 18 punktów powyżej 18 miesięcy do 24 miesięcy - 24 punktów powyżej 24 miesięcy do 30 miesięcy - 30 punktów powyżej 30 miesięcy - 37 punktów

4.3.6.) Waga: 37

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kwalifikacje zawodowe (wykształcenie/ukończone szkolenia, kursy): a) wykształcenie w zakresie: pedagogika specjalna, terapia zajęciowa lub praca socjalna; tak- 1 punkt, nie - 0 punktów b) ukończone szkolenia/kursy z zakresu wsparcia osób z niepełnosprawnością i/lub niesamodzielnych, opiekun osoby niepełnosprawnej tak - 1 punkt, nie - 0 punktów; c) kurs pierwszej pomocy przedmedycznej tak - 1 punkt, nie - 0 punktów

4.3.6.) Waga: 3

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W odniesieniu do wszystkich części zamówienia:
1. O udzielenie zamówienia w odniesieniu do wszystkich części zamówienia (od części 1 do części 2) mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Na podstawie art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w odniesieniu do wszystkich części zamówienia (część od 1 do części 2):
1) dotyczy Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą:
Wykonawca lub osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji usług asystenta w odniesieniu do każdej części zamówienia (część od 1 do części 2):
a) posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 227), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub
b) posiadają co najmniej 6 – miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom
niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu,
c) posiadają biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
d) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych,
e) dysponują stanem zdrowia pozwalającym na świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej,
f) posiadają odpowiednie predyspozycje osobowościowe oraz kompetencje personalne i społeczne tj.: empatia, cierpliwość, dyskrecja, odporność na stres, kultura osobista, umiejętność słuchania, umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi,
g) muszą zapewniać ciągłość realizacji usługi oraz nie będą podlegały wymianie na inną osobę w trakcie realizacji zamówienia, z wyjątkiem sytuacji losowych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego,
h) Wykonawca/każda z osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia nie może być prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) Wykonawca/każda z osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia nie może być prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu (art. 148 – 164 K.K.), przestępstwo przeciwko wolności (art. 189-194 K.K.), przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (art. 197-204 K.K.), przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece (art. 206 – 208, 210-211a K.K.), przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów (art. 270 – 277 d K.K.), przestępstwo przeciwko mieniu (art. 278 – 282 K.K.),
j) co do warunków określonych w lit. a i b wystarczy spełnienie jednego z nich, co do warunków określonych w lit. c – i muszą być spełnione łącznie.
2) Zamawiający od Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą żąda:
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SWZ);
3) dotyczy Wykonawców będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej – warunkiem udziału w postępowaniu jest:
a) posiadanie dokumentu potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 227) opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub
b) posiadanie co najmniej 6 – miesięcznego, udokumentowanego doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy
osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie
wolontariatu,
c) posiadanie biegłej znajomości języka polskiego w mowie i piśmie,
d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) dysponowanie stanem zdrowia pozwalającym na świadczenie ww. usług,
f) posiadanie odpowiednich predyspozycji osobowościowych oraz kompetencji personalnych i społecznych tj.: empatia, cierpliwość, dyskrecja, odporność na stres, kultura osobista, umiejętność słuchania, umiejętność
nawiązywania kontaktu z innymi,
g) zapewnienie ciągłość realizacji usługi z wyjątkiem sytuacji losowych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego,
h) osoba nie może być prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) osoba nie może być prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu (art. 148 – 164 K.K.),
przestępstwo przeciwko wolności (art. 189-194 K.K.), przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (art. 197- 204 K.K.), przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece (art. 206 – 208, 210-211a K.K.), przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów (art. 270 – 277 d K.K.), przestępstwo przeciwko mieniu (art. 278 – 282 K.K.),
j) co do warunków określonych w lit. a i b wystarczy spełnienie jednego z nich, co do warunków określonych w lit. c – i muszą być spełnione łącznie;
4) Zamawiający od Wykonawców będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej żąda oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według wzoru określonego w załączniku nr 4 do SWZ).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie, o których mowa w art.125 ust. 1 PZP

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Dla wszystkich części zamówienia:
1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki
cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4.Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5.W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art.
125 ustawy PZP składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
1) oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.
6.Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do umowy, pod rygorem nieważności.
2. W przypadkach przewidzianych w umowie lub ustawie Prawo zamówień publicznych dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian za zgodą Zamawiającego.
3. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.
4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że nastąpiły następujące okoliczności uzasadniające zmiany:
1) niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy,
2) zmiany stawki podatku VAT lub innych regulacji prawnych, obowiązujących przepisów, wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy.
6. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 4, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:
1) opis propozycji zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami zawartymi w umowie,
4) opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy,
5) opis przyczyny zmiany terminu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-25 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-25 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W odniesieniu do zadań od numeru 1 do numer 2:
1. Usługi asystenta opisane w zadaniach nie mogą być świadczone przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu. Za członków rodziny uznać należy rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.
2. Minimum 70% uczestników Programu stanowić będą osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia w tym osoby z
niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.
Do wszystkich części zamówienia:
1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY :
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ROZLICZANIA SIĘ W WALUTACH OBCYCH:
Dla wszystkich części zamówienia:
Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie w walucie polskiej (PLN).
3. OFERTY WARIANTOWE
Dla wszystkich części zamówienia:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej ani nie wymaga złożenia oferty wariantowej, o której
mowa w art. 92 ustawy Pzp tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszej
SWZ.
4. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH
Dla wszystkich części zamówienia:
Zamawiający nie stawia wymogu złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
5. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA
Dla wszystkich części zamówienia:
a) W sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
b) W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
6) WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Dla wszystkich części zamówienia:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Przedmiot umowy finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2022.
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Paulina Cebula, tel. 13 43 204 59 email: pcebula@moprkrosno.pl,
Halina Matusz, tel. 13 43 204 59, email: hmatusz@moprkrosno.pl,
Katarzyna Koszelnik – Biały, tel. 13 43 204 59, email: kkoszelnik@moprkrosno.pl

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.