eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Sącz › Zamówienie na organizację i przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych z branży administracyjno - usługowej dla uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat (...)Ogłoszenie z dnia 2022-05-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zamówienie na organizację i przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych z branży administracyjno - usługowej dla uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT NOWOSĄDECKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893180

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jagiellońska 33

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Sącz

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-300

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: (+48) 18 41 41 600

1.5.8.) Numer faksu: (+48) 18 41 41 700

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: powiat@nowosadecki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.nowosadecki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zamówienie na organizację i przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych z branży administracyjno - usługowej dla uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat (...)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9ec8095f-d4ed-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00164625

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025342/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Organizacja i przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych z branży administracyjno-usługowej dla uczniów szkół ponadpodstawowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowosądecki ...

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów–SPR

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania komunikacji elektronicznej.
a) Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
b) Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, ofert, o ile jej treść jest udokumentowana.
c) Środkiem komunikacji elektronicznej w niniejszym postępowaniu jest wyłącznie strona internetowa prowadzonego postępowania znajdująca się na Platformie zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki
• Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, tj. oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
• Wykonawca składa ofertę wraz z oświadczeniem i innymi wymaganymi załącznikami za pośrednictwem „Formularza składania oferty lub wniosku” dostępnego na stronie internetowej prowadzonego postępowania znajdującej się na Platformie zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone podczas składania oferty w osobnym miejscu przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa. Zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie /Dz. U z 2020 r. poz. 2452/ w przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 ze zmianami/, wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. Dodatkowo zamawiający zaleca aby objęte tajemnicą przedsiębiorstwa fragmenty dokumentów zamieszczonych w takim pliku zostały odpowiednio przez wykonawcę oznaczone.
Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wczytania do systemu za pośrednictwem „Formularza składania oferty lub wniosku” potwierdzonego komunikatem, że oferta została złożona.
• Dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje składane/przekazywane są elektronicznie za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego na stronie internetowej prowadzonego postępowania znajdującej się na Platformie zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki
Za datę złożenia/przekazania dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do systemu za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość” potwierdzonego komunikatem, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
d) Dostęp do postępowania jest możliwy przy użyciu linku do postępowania dostępnego na stronie internetowej zamawiającego www.bip.nowosadecki.pl lub bezpośrednio poprzez dedykowany profil Powiatu Nowosądeckiego: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki
Ciąg dalszy informacji w sprawie wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących korespondencji elektronicznej znajduje się w sekcji IX ogłoszenia o zamówieniu.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem danych osobowych jest Starosta Nowosądecki, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, telefon (+48) 18 41 41 600, faks (+48) 18 41 41 700, e-mail: powiat@nowosadecki.pl;
 inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Tomasz Czerniec, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, telefon (+48) 18 41 41 807, faks (+48) 18 41 41 700, e-mail: tczerniec@nowosadecki.pl*;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji nr ZP.272.11.2022 Zamówienie na organizację i przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych z branży administracyjno - usługowej dla uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowosądecki w ramach projektu pn.: „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim”.
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.11.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I: Organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego kosmetycznego.
W ramach części I zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 ustawy Pzp. W czasie obowiązywania umowy zamawiający gwarantuje skierowanie na kurs minimum 15 osób i nie więcej niż 23 osoby.
Przewiduje się utworzenie dwóch grup uczniów. Zajęcia teoretyczne realizowane będą w ramach utworzonych grup. Zajęcia praktyczne będą realizowane w czterech podgrupach. W ramach każdej grupy uczniów utworzone zostaną dwie podgrupy.
Kurs obejmuje 100 godzin zajęć (1 godzina zajęć = 45 minut) w tym 20 godzin zajęć teoretycznych dla każdej grupy oraz 80 godzin zajęć praktycznych dla każdej podgrupy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia /OPZ/ zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający gwarantuje skierowanie na kurs minimum 15 osób i nie więcej niż 23 osób:
a) Zamawiający przekaże Wykonawcy listę uczestników kursu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
b) Przewiduje się utworzenie dwóch grup uczniów wg poniższego zestawienia:
• Grupa 1: 13 uczniów z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju,
• Grupa 2: 10 uczniów z Zespołu Szkół im. św. Kingi w Łącku.
Zajęcia praktyczne będą realizowane w następujących podgrupach:
W ramach grupy 1 przewiduje się utworzenie 2 podgrup wg poniższego zestawienia:
• podgrupa 1: 6 uczniów z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju,
• podgrupa 2: 7 uczniów z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju,
W ramach grupy 2 przewiduje się utworzenie 2 podgrup wg poniższego zestawienia
• podgrupa 1: 5 uczniów z Zespołu Szkół im. św. Kingi w Łącku,
• podgrupa 2: 5 uczniów z Zespołu Szkół im. św. Kingi w Łącku.
c) Jeżeli zmniejszenie liczby uczestników, nastąpi w trakcie zrealizowania pierwszych 20% godzin kursu, w stosunku do przekazanej listy uczestników, o której mowa w lit. a), Zamawiający zastrzega sobie prawo skierowania na kurs dodatkowych osób celem uzupełnienia liczby uczestników (do maksymalnej liczby 23 osób).
d) Jeżeli w trakcie zrealizowania pierwszych 20% godzin kursu nastąpi zwiększenie liczby uczestników, w stosunku do przekazanej listy uczestników, o której mowa w lit. a), Zamawiający zastrzega sobie prawo skierowania na kurs dodatkowych osób (do maksymalnej liczby 23 osób).
e) W przypadku rezygnacji uczestników przewiduje się możliwość zmiany liczby uczestników, przypisanych do poszczególnych grup oraz łącznej liczby osób, z tym jednak zastrzeżeniem, że Zamawiający gwarantuje skierowanie na kurs minimum 15 osób.
f) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby uczniów w poszczególnych grupach oraz ilości utworzonych grup z tym jednak zastrzeżeniem, że Zamawiający gwarantuje skierowanie na kurs minimum 15 osób.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Część I zamówienia (Organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego kosmetycznego)
Ocenie podlegają nieodrzucone oferty w oparciu o następujące kryteria:
1. Cena ofertowa brutto – Kc 60%
2. Doświadczenie trenera – Kd 40%
Sposób oceny ofert:
1) Łączna suma punktów uzyskana przez badaną ofertę (Po) zostanie obliczona na podstawie wzoru:
Po = PKc + PKd
gdzie:
Po - całkowita suma punktów uzyskana przez badaną ofertę
PKc - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena ofertowa brutto”
PKd - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Doświadczenie trenera”
2) Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena ofertowa brutto” (PKc) zostanie obliczona wg następującej formuły:
PKc = Cn / Cb x 60
gdzie:
PKc - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena ofertowa brutto”
Cn - cena brutto najtańszej oferty (spośród wszystkich ofert nieodrzuconych)
Cb - cena brutto oferty badanej
3) Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Doświadczenie trenera” (PKd) zostanie obliczona wg następującej formuły:
PKd = Lgk / Lgm x 40
gdzie:
PKd - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Doświadczenie trenera”
Lgk - liczba godzin kursu wskazana w badanej ofercie
Lgm - maksymalna liczba godzin kursu (140 godzin)
Uwaga:
Zamawiający wymaga, aby wykonawca skierował do realizacji zamówienia min. 1 osobę (trenera), posiadającą (-ego) przygotowanie pedagogiczne i podał w ofercie jej (jego) doświadczenie w przeprowadzeniu, kursu (szkolenia)/kursów (szkoleń) kosmetycznego/kosmetycznych. Oferta wykonawcy, którego trener przeprowadził łącznie 100 lub mniej godzin kursu (szkolenia)/kursów (szkoleń) kosmetycznego/kosmetycznych otrzyma 0 pkt, zaś oferta wykonawcy, którego trener przeprowadził łącznie 140 lub więcej godzin kursu (szkolenia)/kursów (szkoleń) kosmetycznego/kosmetycznych otrzyma maksymalną liczbę punktów 40 pkt.
Wykonawca powinien podać w ofercie liczbę godzin kursu (szkolenia)/kursów (szkoleń) kosmetycznego/kosmetycznych, które przeprowadził trener, którego wykonawca skieruje do realizacji zamówienia.
Wykonawca powinien podać w ofercie doświadczenie dotyczące tylko osoby (trenera) wyznaczonej(-ego) do realizacji zadania, która/-y posiada przygotowanie pedagogiczne.
W przypadku niewskazania w ofercie liczby godzin kursu (szkolenia)/kursów (szkoleń) kosmetycznego/kosmetycznych, które przeprowadził trener, zamawiający uzna, że wskazany do realizacji zamówienia trener nie posiada doświadczenia, za które w ramach tego kryterium przyznawane są ofercie punkty. Oferta w ramach kryterium „Doświadczenie trenera” otrzyma 0 punktów.
Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających podane przez wykonawcę w ofercie doświadczenie trenera, wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie przedłożyć zamawiającemu przed podpisaniem umowy, przy czym dokumentami tymi mogą być np. referencje, kopie zawartych umów, protokoły odbioru, poświadczenia, wykaz kursów/szkoleń przeprowadzonych przez trenera zawierający zakres kursu/kursów/szkolenia/szkoleń, terminy jego/ich przeprowadzenia oraz wskazanie podmiotu/-ów, na rzecz którego/-ych kurs/-y/szkolenie/-a zostały wykonane bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego wskazany w ofercie wykonawcy trener przeprowadził kurs/-y/szkolenie/-a, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania doświadczenia trenera podanego w ofercie wykonawcy, lecz w liczbie nie większej niż 140 godzin kursu (szkolenia)/kursów (szkoleń) kosmetycznego/kosmetycznych, tj. w liczbie godzin kursu (szkolenia)/kursów (szkoleń) (...). Szczegółowe informacje dot. opisu kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert zawarte są w pkt XIII ppkt 4 lit. a) SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie trenera

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II: Organizacja i przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej wraz z egzaminem ECDL
z zakresu podstaw pracy z komputerem (Moduł ECDL B1).
W ramach części II zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 ustawy Pzp. W czasie obowiązywania umowy zamawiający gwarantuje skierowanie na kurs minimum 70 osób i nie więcej niż 90 osób.
Przewiduje się utworzenie siedmiu grup uczniów, z czego w 2022 roku przewiduje się utworzenie trzech grup, a w 2023 roku – czterech grup.
Kurs obejmuje 30 godzin zajęć (1 godzina zajęć = 45 minut) dla każdej grupy, w tym 8 godzin zajęć teoretycznych oraz 22 godziny zajęć praktycznych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia /OPZ/ zawiera załącznik nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający gwarantuje skierowanie na kurs łącznie w latach 2022 i 2023 minimum 70 osób i nie więcej niż 90 osób.
a) W 2022 roku Zamawiający w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy przekaże Wykonawcy listę minimalnie 35, a maksymalnie 45 uczestników kursu. W 2023 roku Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie pomiędzy 02.01.2023 r. a 15.01.2023 r. listę pozostałych uczestników kursu.
b) Przewiduje się utworzenie grup uczniów wg poniższego zestawienia:
A. W 2022 roku przewiduje się utworzenie trzech grup:
• Grupa 1: 20 uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie,
• Grupa 2: 10 uczniów z Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu,
• Grupa 3: 15 uczniów z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju.
B. W 2023 roku przewiduje się utworzenie czterech grup:
• Grupa 4: 10 uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie,
• Grupa 5: 10 uczniów z Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu,
• Grupa 6: 15 uczniów z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju,
• Grupa 7: 10 uczniów z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej.
c) Jeżeli zmniejszenie liczby uczestników nastąpi w trakcie zrealizowania pierwszych 20% godzin kursu, w stosunku do przekazanej w danym roku listy uczestników, o której mowa w lit. a), Zamawiający zastrzega sobie prawo skierowania na kurs dodatkowych osób celem uzupełnienia liczby uczestników, przy czym w 2022 roku uzupełnienie może nastąpić do liczby maksymalnie 45 osób, natomiast w 2023 roku uzupełnienie może nastąpić o taką liczbę osób, aby łączna liczba uczestników kursu w latach 2022 i 2023 nie przekroczyła maksymalnej łącznej liczby uczestników, tj. 90 osób.
d) Jeżeli w trakcie zrealizowania pierwszych 20% godzin kursu nastąpi zwiększenie liczby uczestników, w stosunku do przekazanej w danym roku listy uczestników, o której mowa w lit. a), Zamawiający zastrzega sobie prawo skierowania na kurs dodatkowych osób, przy czym w 2022 roku zwiększenie liczby uczestników może nastąpić do liczby maksymalnie 45 osób, natomiast w 2023 roku zwiększenie liczby uczestników może nastąpić o taką liczbę osób, aby łączna liczba uczestników kursu w latach 2022 i 2023 nie przekroczyła maksymalnej łącznej liczby uczestników, tj. 90 osób.
e) W przypadku rezygnacji uczestników przewiduje się możliwość zmiany liczby uczestników przypisanych do poszczególnych grup oraz łącznej liczby osób, z tym jednak zastrzeżeniem, że Zamawiający gwarantuje skierowanie na kurs w 2022 roku minimum 35 osób, a łącznie w latach 2022 i 2023 minimum 70 osób.
f) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby uczniów w poszczególnych grupach oraz ilości utworzonych grup w poszczególnych latach, z tym jednak zastrzeżeniem, że Zamawiający gwarantuje skierowanie na kurs w 2022 roku minimum 35 osób, a łącznie w latach 2022 i 2023 minimum 70 osób.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 330 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Część II zamówienia (Organizacja i przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej wraz z egzaminem ECDL z zakresu podstaw pracy z komputerem (Moduł ECDL B1))
Ocenie podlegają nieodrzucone oferty w oparciu o następujące kryteria:
1. Cena ofertowa brutto - Kc 60%
2. Doświadczenie Trenera - Kd 40%
Sposób oceny ofert:
1) Łączna suma punktów uzyskana przez badaną ofertę (Po) zostanie obliczona na podstawie wzoru:
Po = PKc + PKd
gdzie:
Po - całkowita suma punktów uzyskana przez badaną ofertę
PKc - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena ofertowa brutto”
PKd - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Doświadczenie trenera”
2) Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium Cena ofertowa brutto (PKc) zostanie obliczona wg następującej formuły:
PKc= Cn/Cb x 60
gdzie:
PKc - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena ofertowa brutto”
Cn - cena brutto najtańszej oferty (spośród wszystkich ofert nieodrzuconych)
Cb - cena brutto oferty badanej
3) Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium Doświadczenie trenera (PKd) zostanie obliczona wg następującej formuły:
PKd= Lgk/Lgm x 40
gdzie:
PKd - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Doświadczenie trenera”
Lgk - liczba godzin kursu wskazana w badanej ofercie
Lgm - maksymalna liczba godzin kursu (60 godzin)
Uwaga:
Zamawiający wymaga, aby wykonawca skierował do realizacji zamówienia min. 1 osobę (trenera), posiadającą (-ego) przygotowanie pedagogiczne i podał w ofercie jej (jego) doświadczenie w przeprowadzeniu, kursu (szkolenia)/kursów (szkoleń) obsługi kasy fiskalnej. Oferta wykonawcy, którego trener przeprowadził łącznie 30 lub mniej godzin kursu (szkolenia)/kursów (szkoleń) obsługi kasy fiskalnej otrzyma 0 pkt, zaś oferta wykonawcy, którego trener przeprowadził łącznie 60 lub więcej godzin kursu (szkolenia)/kursów (szkoleń) obsługi kasy fiskalnej otrzyma maksymalną liczbę punktów 40 pkt.
Wykonawca powinien podać w ofercie liczbę godzin kursu (szkolenia)/kursów (szkoleń) obsługi kasy fiskalnej, które przeprowadził trener, którego wykonawca skieruje do realizacji zamówienia.
Wykonawca powinien podać w ofercie doświadczenie dotyczące tylko osoby (trenera) wyznaczonej(-ego) do realizacji zadania, która/-y posiada przygotowanie pedagogiczne.
W przypadku niewskazania w ofercie liczby godzin kursu (szkolenia)/kursów (szkoleń) obsługi kasy fiskalnej, które przeprowadził trener, zamawiający uzna, że wskazany do realizacji zamówienia trener nie posiada doświadczenia, za które w ramach tego kryterium przyznawane są ofercie punkty. Oferta w ramach kryterium „Doświadczenie trenera” otrzyma 0 punktów.
Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających podane przez wykonawcę w ofercie doświadczenie trenera, wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie przedłożyć zamawiającemu przed podpisaniem umowy, przy czym dokumentami tymi mogą być np. referencje, kopie zawartych umów, protokoły odbioru, poświadczenia, wykaz kursów/szkoleń przeprowadzonych przez trenera zawierający zakres kursu/kursów/szkolenia/szkoleń, terminy jego/ich przeprowadzenia oraz wskazanie podmiotu/-ów, na rzecz którego/-ych kurs/-y/szkolenie/-a zostały wykonane bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego wskazany w ofercie wykonawcy trener przeprowadził kurs/-y/szkolenie/-a, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania doświadczenia trenera podanego w ofercie wykonawcy, lecz w liczbie nie większej niż 60 godzin kursu (szkolenia)/kursów (szkoleń) obsługi kasy fiskalnej, tj. w liczbie godzin kursu (szkolenia)/kursów (szkoleń) (...) Szczegółowe informacje dot. opisu kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert zawarte sa w pkt XIII ppkt 4 lit. b) SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie trenera

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA ZŁOŻENIA PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH NA POTWIERDZENIE NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU.
a) Zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
Wykonawca składa oświadczenie zgodnie ze wzorem formularza stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenie należy sporządzić, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Uwaga: Forma elektroniczna jest opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Oświadczenie to należy przekazać zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert za pośrednictwem „Formularza składania oferty lub wniosku” dostępnego na stronie internetowej prowadzonego postępowania znajdującej się na Platformie zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie to składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z tym oświadczeniem, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Podmiot udostępniający zasoby składa oświadczenie zgodnie ze wzorem formularza stanowiącym załącznik nr 3a do SWZ.
b) Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia: nie dotyczy.
Zamawiający nie wymagał w ogłoszeniu o zamówieniu i dokumentach zamówienia złożenia podmiotowych środków dowodowych.
c) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
• zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
• sposób i okres udostępniania wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
• czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. (...) Pozostałe informacje w tym zakresie znajdują się w pkt VI ppkt 3 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA ZŁOŻENIA PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
a) Zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
Wykonawca składa oświadczenie zgodnie ze wzorem formularza stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenie należy sporządzić, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Uwaga: Forma elektroniczna jest opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Oświadczenie to należy przekazać zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert za pośrednictwem „Formularza składania oferty lub wniosku” dostępnego na stronie internetowej prowadzonego postępowania znajdującej się na Platformie zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie to składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z tym oświadczeniem, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Podmiot udostępniający zasoby składa oświadczenie zgodnie ze wzorem formularza stanowiącym załącznik nr 3a do SWZ.
b) Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia: nie dotyczy.
Zamawiający nie wymagał w ogłoszeniu o zamówieniu i dokumentach zamówienia złożenia podmiotowych środków dowodowych.
c) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
• zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
• sposób i okres udostępniania wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
• czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. (...) Pozostałe informacje w tym zakresie znajdują się w pkt VI ppkt 3 SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Składając ofertę wykonawca:
a) składa wypełniony formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ, sporządzony, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w sposób określony w pkt VII ppkt 1 SWZ,
b) składa oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, treść oświadczenia została zawarta w załączniku nr 3 do SWZ, sporządzone, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w sposób określony w ppkt VII ppkt 1 SWZ,
c) jeżeli wykonawca polega na zdolności lub sytuacji pomiotów udostępniających zasoby składa:
• oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, treść oświadczenia została zawarta w załączniku nr 3a do SWZ sporządzone, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w sposób określony w pkt VII ppkt 1 SWZ,
• zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, sporządzone, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w sposób określony w pkt VII ppkt 1 SWZ,
• w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, z którego wynika, które usługi, wykonają poszczególni wykonawcy, sporządzone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w sposób określony w pkt VII ppkt 1 SWZ,
d) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy jeśli umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie wynika z innych dokumentów (patrz pkt IX ppkt 8 SWZ), sporządzone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w sposób określony
w ppkt VII ppkt 1 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferta złożona przez spółkę cywilną traktowana jest jako oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z tych wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w pkt VI ppkt 1 SWZ.
W odniesieniu do warunku wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu określone w pkt VI.2 SWZ winien spełniać samodzielnie co najmniej jeden z tych wykonawców. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Informacja ta została zawarta w § 12 projektu umowy (załączniki nr 2a i 2b do SWZ)
1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający, przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie wystąpienia:
a) siły wyższej - rozumianej jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. W razie wystąpienia siły wyższej strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałej na skutek działania siły wyższej,
b) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego i nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (np. wstrzymanie, zawieszenie, przerwa w realizacji),
c) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
d) przyczyn niezależnych od którejkolwiek ze stron, które w szczególności dotyczyć będą uwarunkowań formalno-prawnych.
3. Termin wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania w/w okoliczności celem ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nie wpływa na zmianę wynagrodzenia.
4. Wskazane w ust. 2 okoliczności stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
5. W sytuacji wystąpienia okoliczności, o których wyżej mowa, każda ze stron może wystąpić z wnioskiem zawierającym:
a) opis propozycji zmiany, w tym wpływ na terminy wykonania,
b) uzasadnienie zmiany
6. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 2, 3 i 4 podlega unieważnieniu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez stronę internetową prowadzonego postępowania znajdującą się na Platformie zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-26 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-24

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ciąg dalszy informacji w sprawie wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących korespondencji elektronicznej:
e) Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. /Dz. U. z 2020 r. poz. 2415/ w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa powyżej, składane są przez wykonawcę jako załączniki za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania znajdującej się na Platformie zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki
f) Formaty przesyłanych danych muszą być zgodne z formatami zawartymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
g) Sposób złożenia oferty i dokumentów, zasady korzystania z portalu, wymagania techniczno – sprzętowe, a także organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w „Instrukcji dla wykonawców” oraz w „Regulaminie Internetowej Platformy Zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o.” dostępnych pod adresem www.platformazakupowa.pl
h) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie /Dz. U. z 2020 r. poz. 2452/
i) W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku awarii platformy www.platformazakupowa.pl, uczestnicy niniejszego postępowania mogą komunikować się za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej za datę złożenia dokumentu przyjmuje się datę wpływu na serwer zamawiającego lub wykonawcy.
W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, z zamawiającym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: powiat@nowosadecki.pl

Dodatkowe informacje dotyczące podstaw wykluczenia:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w okolicznościach, o których mowa art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835). Szczegółowe informacje dotyczące podstaw wykluczenia zawarte są w pkt VI ppkt 1 SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.