eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Niegowa › Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej(ZRID) na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej Nr680010S Ogorzelnik,Bobolice,MirówOgłoszenie z dnia 2023-04-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej(ZRID) na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej Nr680010S Ogorzelnik,Bobolice,Mirów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA NIEGOWA

1.2.) Oddział zamawiającego: Urząd Gminy Niegowa

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000539970

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: SOBIESKIEGO

1.4.2.) Miejscowość: Niegowa

1.4.3.) Kod pocztowy: 42-320

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@niegowa.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.niegowa.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00164553

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-04-04

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00145231

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2023/BZP 00013867/02/P

Po zmianie:
2023/BZP 00013867/03/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na „Rozbudowę i przebudowę drogi gminnej Nr 680010 S w miejscowości Ogorzelnik, Bobolice, Mirów”, a także opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) niezbędnych do udzielenia przez Zamawiającego zamówienia na realizacje robót budowlanych objętych pozwoleniem w przedmiocie rozbudowy drogi gminnej 680010S która przebiega przez m. Ogorzelnik, Bobolice i Mirów wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż tej drogi oraz pełnienie nadzoru autorskiego z uwzględnieniem konieczności wyodrębnienia w odrębnych ciągach komunikacyjnych ruchu rowerowego i pieszego na odcinku między zamkami Mirów i Bobolice.
1.2. Usługi należy zrealizować na podstawie:
- wymogów Specyfikacji Warunków Zamówienia
- zasad wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisów prawa.

1.3. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z:
1.Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(Dz.U. z 2021 r. poz. 2351),
2.Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy( Dz.U. z 2003 r. Nr 169,poz.1650 tj. z późn. zm.).
3.Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 z późn. zm.),
4. obowiązującymi normami i wytycznymi branżowymi.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:
1) opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wraz z propozycją zastosowanych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych (przekroje podłużne i poprzeczne) i przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego;
2) uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (map do celów projektowych) niezbędnych do opracowania projektu budowlanego;
3) aktualne wypisy i wyrysy z mapy ewidencji gruntów w zakresie inwestycji - 1 egz.;
4) opracowanie dokumentacji geodezyjno – prawnej – map podziałowych niezbędnych do uzyskania decyzji w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) - w ilości 4 egz.
5) opracowanie dokumentacji geodezyjno – prawnej – map podziałowych niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID w ilości 4 egz.;
6) uzyskanie decyzji dot. środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia;
7) dokumentacja geotechniczna wymagana prawem w zakresie przedmiotu umowy warunkująca uzyskanie decyzji ZRID – w ilości 4 egz.;
8) opracowanie kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego na „Rozbudowę i przebudowę drogi gminnej Nr 680010 S w miejscowości Ogorzelnik, Bobolice, Mirów” wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi oraz z odwodnieniem łącznie ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, warunkującymi otrzymanie decyzji ZRID i decyzją z art. 73, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej – w ilości 5 egz.;
9) przygotowanie projektu inwentaryzacji zieleni warunkującego otrzymanie pozwolenia na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją – w ilości 2 egz., ( w przypadku konieczności);
10) opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich niezbędnych do udzielenia przez Gminą Niegowa zamówienia na realizację robót budowlanych objętych decyzją ZRID i decyzją z art. 73 – w ilości 2 egz. Przedmiary i kosztorysy należy przygotować odrębnie w załącznikach tj:
a) dla drogi gminnej nr 680010Sna odcinku od drogi powiatowej nr 1712S do drogi powiatowej w m. Ogorzelnik do drogi powiatowej nr 1713S w m. Mirów, jak w załączeniu nr 1
b) dla ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku jak w załączeniu nr 1
c) dla ścieżki pieszej na odcinku jak w załączniku nr 1
d) Dla ścieżki pieszo-rowerowej jak w załączniku nr 1
Uwaga!!!
Do opracowania należy uwzględnić projekt przebudowy drogi powiatowej wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej Mirów - Niegowa
Wszelkie projekty dotyczące ścieżki pieszo- rowerowe muszą być zgodne z dokumentem pn. „STANDARDY I WYTYCZNE KSZTAŁTOWANIA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ” opracowanym przez KO PROJEKTY Katarzyna Chojnacka, wydawca: GÓRNOŚLĄSKO- ZAGŁĘBIOWSKA METROPOLIA (09/2022)- Załącznik nr 12 do SWZ.
11) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z rozdziałem 3 powołanego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - 2 egz.;
12) opracowanie projektu stałej organizacji ruchu - w ilości 4 egz. i uzyskanie jego zatwierdzenia;
13) uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID);
Koncepcje planu zagospodarowania terenu powinny zawierać naniesione na podkłady mapowe rozwiązania geometrii drogi w tym rozwiązania elementów drogi (ścieżka pieszo - rowerowa, odwodnienie np. kanalizacja deszczowa, studnie chłonne, rowy) zaznaczone elementy infrastruktury technicznej będące w kolizji ze stanem projektowanym wraz z wstępną propozycją usunięcia tych kolizji, wstępne zaznaczenie linii podziału nieruchomości.
Egzemplarze wymienionych powyżej opracowań muszą być oprawione w sposób uniemożliwiający ich dekompletację. Kompletna dokumentacja musi zawierać również płytę CD zawierającą całość opracowań w formie cyfrowej – wersja nieedytowalna w PDF oraz edytowalna (DOC, DWG).
13) Pełnienie obowiązków nadzoru autorskiego na przedmiotowym zadaniu;
14) Udzielenie odpowiedzi na zapytanie podczas postępowania przetargowego na realizację zadania.
3. Przedmiot zamówienia określony w pkt 1 obejmuje ponadto:
1. wykonanie weryfikacji granic istniejącego pasa drogowego drogi gminnej nr 680010S na długości projektowanej ścieżki pieszo - rowerowej na około 3480 m (przeprowadzenie procedury ustalenia granic ewidencyjnych w przypadku gdy nie są one ustalone).
2. uzyskanie warunków technicznych oraz dokonanie uzgodnień niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej;
3. wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego;
4. kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać do Urzędu Gminy w Niegowie, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego. Natomiast oryginały uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz z przekazywaną kompletną dokumentacją;
5. dokonywanie uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących opracowanej dokumentacji, na każde żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy realizującego roboty na podstawie tej dokumentacji, bez dodatkowych roszczeń finansowych;
6. sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego lub właściwego organu w zakresie:
- stwierdzania w toku wykonania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
- uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
● Nadzór autorski sprawowany będzie nieodpłatnie w okresie wykonywania na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej robót budowlanych, nie dłużej jednak niż do zakończenia robót budowlanych, licząc do dnia protokólarnego bezusterkowego odbioru robót budowlanych przez Zamawiającego.
● Wykonawca przeniesie prawa autorskie i zależne do dokumentacji, a ich zakres określi zawarta umowa.
● Oryginały uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu z pierwszym egzemplarzem dokumentacji.
● W przypadku, gdy na odcinku objętym przedmiotem zamówienia znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, oraz gdy zajdzie konieczność ich przeprojektowania Wykonawca zobligowany jest zapewnić obsługę odpowiedniego projektanta branżowego.
● Zamawiający na każdym etapie sporządzania dokumentacji może wnieść uwagi do przedłożonych przez Wykonawcę rozwiązań. Wprowadzenie zmian nie może być podstawą do roszczeń Wykonawcy o dodatkowe wynagrodzenie, z wyjątkiem sytuacji gdy Zamawiający wprowadzi zmiany po ostatecznym uzgodnieniu rozwiązań projektowych.

Po zmianie:
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na „Rozbudowę i przebudowę drogi gminnej Nr 680010 S w miejscowości Ogorzelnik, Bobolice, Mirów”, a także opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) niezbędnych do udzielenia przez Zamawiającego zamówienia na realizacje robót budowlanych objętych pozwoleniem w przedmiocie rozbudowy drogi gminnej 680010S która przebiega przez m. Ogorzelnik, Bobolice i Mirów wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż tej drogi oraz pełnienie nadzoru autorskiego z uwzględnieniem konieczności wyodrębnienia w odrębnych ciągach komunikacyjnych ruchu rowerowego i pieszego na odcinku między zamkami Mirów i Bobolice.
1.2. Usługi należy zrealizować na podstawie:
- wymogów Specyfikacji Warunków Zamówienia
- zasad wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisów prawa.

1.3. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z:
1.Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(Dz.U. z 2021 r. poz. 2351),
2.Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy( Dz.U. z 2003 r. Nr 169,poz.1650 tj. z późn. zm.).
3.Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych z dnia 24 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518).
4. obowiązującymi normami i wytycznymi branżowymi.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:
1) opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wraz z propozycją zastosowanych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych (przekroje podłużne i poprzeczne) i przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego;
2) uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (map do celów projektowych) niezbędnych do opracowania projektu budowlanego;
3) aktualne wypisy i wyrysy z mapy ewidencji gruntów w zakresie inwestycji - 1 egz.;
4) opracowanie dokumentacji geodezyjno – prawnej – map podziałowych niezbędnych do uzyskania decyzji w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) - w ilości 4 egz.
5) opracowanie dokumentacji geodezyjno – prawnej – map podziałowych niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID w ilości 4 egz.;
6) uzyskanie decyzji dot. środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia;
7) dokumentacja geotechniczna wymagana prawem w zakresie przedmiotu umowy warunkująca uzyskanie decyzji ZRID – w ilości 4 egz.;
8) opracowanie kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego na „Rozbudowę i przebudowę drogi gminnej Nr 680010 S w miejscowości Ogorzelnik, Bobolice, Mirów” wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi oraz z odwodnieniem łącznie ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, warunkującymi otrzymanie decyzji ZRID i decyzją z art. 73, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej – w ilości 5 egz.;
9) przygotowanie projektu inwentaryzacji zieleni warunkującego otrzymanie pozwolenia na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją – w ilości 2 egz., ( w przypadku konieczności);
10) opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich niezbędnych do udzielenia przez Gminą Niegowa zamówienia na realizację robót budowlanych objętych decyzją ZRID i decyzją z art. 73 – w ilości 2 egz. Przedmiary i kosztorysy należy przygotować odrębnie w załącznikach tj:
a) dla drogi gminnej nr 680010Sna odcinku od drogi powiatowej nr 1712S do drogi powiatowej w m. Ogorzelnik do drogi powiatowej nr 1713S w m. Mirów, jak w załączeniu nr 1
b) dla ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku jak w załączeniu nr 1
c) dla ścieżki pieszej na odcinku jak w załączniku nr 1
d) Dla ścieżki pieszo-rowerowej jak w załączniku nr 1
Uwaga!!!
Do opracowania należy uwzględnić projekt przebudowy drogi powiatowej wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej Mirów - Niegowa
Wszelkie projekty dotyczące ścieżki pieszo- rowerowe muszą być zgodne z dokumentem pn. „STANDARDY I WYTYCZNE KSZTAŁTOWANIA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ” opracowanym przez KO PROJEKTY Katarzyna Chojnacka, wydawca: GÓRNOŚLĄSKO- ZAGŁĘBIOWSKA METROPOLIA (09/2022)- Załącznik nr 12 do SWZ.
11) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z rozdziałem 3 powołanego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - 2 egz.;
12) opracowanie projektu stałej organizacji ruchu - w ilości 4 egz. i uzyskanie jego zatwierdzenia;
13) uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID);
Koncepcje planu zagospodarowania terenu powinny zawierać naniesione na podkłady mapowe rozwiązania geometrii drogi w tym rozwiązania elementów drogi (ścieżka pieszo - rowerowa, odwodnienie np. kanalizacja deszczowa, studnie chłonne, rowy) zaznaczone elementy infrastruktury technicznej będące w kolizji ze stanem projektowanym wraz z wstępną propozycją usunięcia tych kolizji, wstępne zaznaczenie linii podziału nieruchomości.
Egzemplarze wymienionych powyżej opracowań muszą być oprawione w sposób uniemożliwiający ich dekompletację. Kompletna dokumentacja musi zawierać również płytę CD zawierającą całość opracowań w formie cyfrowej – wersja nieedytowalna w PDF oraz edytowalna (DOC, DWG).
13) Pełnienie obowiązków nadzoru autorskiego na przedmiotowym zadaniu;
14) Udzielenie odpowiedzi na zapytanie podczas postępowania przetargowego na realizację zadania.
3. Przedmiot zamówienia określony w pkt 1 obejmuje ponadto:
1. wykonanie weryfikacji granic istniejącego pasa drogowego drogi gminnej nr 680010S na długości projektowanej ścieżki pieszo - rowerowej na około 3480 m (przeprowadzenie procedury ustalenia granic ewidencyjnych w przypadku gdy nie są one ustalone).
2. uzyskanie warunków technicznych oraz dokonanie uzgodnień niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej;
3. wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego;
4. kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać do Urzędu Gminy w Niegowie, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego. Natomiast oryginały uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz z przekazywaną kompletną dokumentacją;
5. dokonywanie uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących opracowanej dokumentacji, na każde żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy realizującego roboty na podstawie tej dokumentacji, bez dodatkowych roszczeń finansowych;
6. sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego lub właściwego organu w zakresie:
- stwierdzania w toku wykonania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
- uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
● Nadzór autorski sprawowany będzie nieodpłatnie w okresie wykonywania na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej robót budowlanych, nie dłużej jednak niż do zakończenia robót budowlanych, licząc do dnia protokólarnego bezusterkowego odbioru robót budowlanych przez Zamawiającego.
● Wykonawca przeniesie prawa autorskie i zależne do dokumentacji, a ich zakres określi zawarta umowa.
● Oryginały uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu z pierwszym egzemplarzem dokumentacji.
● W przypadku, gdy na odcinku objętym przedmiotem zamówienia znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, oraz gdy zajdzie konieczność ich przeprojektowania Wykonawca zobligowany jest zapewnić obsługę odpowiedniego projektanta branżowego.
● Zamawiający na każdym etapie sporządzania dokumentacji może wnieść uwagi do przedłożonych przez Wykonawcę rozwiązań. Wprowadzenie zmian nie może być podstawą do roszczeń Wykonawcy o dodatkowe wynagrodzenie, z wyjątkiem sytuacji gdy Zamawiający wprowadzi zmiany po ostatecznym uzgodnieniu rozwiązań projektowych.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-04-05 10:00

Po zmianie:
2023-04-11 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-04-05 11:00

Po zmianie:
2023-04-11 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-05-04

Po zmianie:
2023-05-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.