eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sucha › Dostawy energii elektrycznej dla Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Suchej oraz Oddziału Zamiejscowego w ZwartowieOgłoszenie z dnia 2023-04-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawy energii elektrycznej dla Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Suchej oraz Oddziału Zamiejscowego w Zwartowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Suchej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000821091

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 144

1.5.2.) Miejscowość: Sucha

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-526

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.7.) Numer telefonu: 52 336 08 00, 52 334 12 25

1.5.8.) Numer faksu: 52 334 11 60

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: os_sucha@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-32366456-ca16-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Suchej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy energii elektrycznej dla Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Suchej oraz Oddziału Zamiejscowego w Zwartowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-32366456-ca16-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00164036

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00149282/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawy energii elektrycznej dla Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Suchej oraz Oddziału Zamiejscowego w Zwartowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00149667

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OSS.2232.179.2023.SZ

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 362670,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej od dnia następującego po dniu rozwiązania umowy z rezerwowym dostawcą do 31.12.2023 r. obejmujące sprzedaż energii elektrycznej dla Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Suchej oraz Oddziału Zamiejscowego w Zwartowie, z podziałem na dwa punkty odbioru energii, wynikające z lokalizacji oraz różnych taryf Punktów Poboru Energii – PPE o łącznym szacowanym wolumenie (+/- 10%) 1) 462,00 MWh:
a) dostawy energii elektrycznej do Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Suchej, Sucha 144, 89-526 Lubiewo – 344 MWh
b) dostawy energii elektrycznej do Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Suchej – Oddział Zamiejscowy w Zwartowie, Zwartowo 25, 84-210 Choczewo – 118 MWh
2) Standardy jakościowe
a) Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z opisami ustawy Prawo energetyczne oraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy.
b) Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, 1723, 2127, 2243, 2370) oraz wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2019, poz. 503). Standardy jakościowe, o których mowa w art. 246 ust. 2 ustawy Pzp zostały określone w ustawie Prawo energetyczne oraz aktach wykonawczych i polskich normach.
3) Kod CPV, pod którym sklasyfikowano przedmiot zamówienia:
09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
4) Wskazane prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości energii. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości energii elektrycznej nie pociąga dla zamawiającego żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną ilość energii.
5) Wykonawca w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do zgłoszenia w imieniu własnym i zamawiającego umów właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do reprezentowania zamawiającego przed Operatorem Systemu Dystrybucyjnego - proces zmiany sprzedawcy.
6) Dane punktu poboru energii elektrycznej:
a) Punkt poboru nr 1:
• Nazwa / adres obiektu: OŚRODEK SZKOLENIA SŁUZBY WIĘZIENNEJ W SUCHEJ 89-526 LUBIEWO, SUCHA 144
• Numer PPE: PLENED00000590000000000000951619
• Parametry dystrybucyjne: moc umowna - 130 kW, taryfa - B23
• Szacunkowe zużycie energii elektrycznej: 344 MWh
• Obecny sprzedawca energii: ENEA S.A.
• OSD: ENEA OPERATOR
b) Punkt poboru nr 2:
• Nazwa / adres obiektu: OŚRODEK SZKOLENIA SŁUZBY WIĘZIENNEJ W SUCHEJ ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W ZWARTOWIE 84-210 CHOCZEWO, ZWARTOWO 25
• Numer PPE: PL0037360067951326
• Parametry dystrybucyjne: moc umowna - 64 kW, taryfa – G12W
• Szacunkowe zużycie energii elektrycznej: 118,00 MWh
• Obecny sprzedawca energii: ENERGA OBRÓT
• OSD: ENERGA OPERATOR

4.5.3.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postepowanie ze względu na brak ofert.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.