eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żyrardów › Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych na terenie Powiatu Żyrardowskiego.Ogłoszenie z dnia 2022-05-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych na terenie Powiatu Żyrardowskiego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750152172

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jaktorowska 53

1.5.2.) Miejscowość: Żyrardów

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL926 - Żyrardowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzd-zyrardow@pzd-zyrardow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd-zyrardow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.pzd-zyrardow.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Jednostka organizacyjna administracji samorządowej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


drogi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych na terenie Powiatu Żyrardowskiego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4027e74e-9f8b-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00163404

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037732/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych na terenie Powiatu Żyrardowskiego (2 zadania).

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00080347/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SDiM.26.1.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 321600,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy:
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami bazaltowymi i emulsją asfaltową przy użyciu remontera na drogach powiatowych na terenie Powiatu Żyrardowskiego. Ilość materiałów do wbudowania – 350 Mg.

Szczegółowy zakres robót zawiera:
- Oczyszczenie remontowanego miejsca sprężonym powietrzem z kurzu, luźnej ziemi i błota (w przypadku mocnego zabrudzenia skropienie wodą i wydmuchanie błota);
- Spryskanie emulsją asfaltową dna i krawędzi remontowanego miejsca;
- Wbudowanie pod wysokim ciśnieniem mieszanki grysu bazaltowego o frakcji w zależności od głębokości i powierzchni remontowanego miejsca z emulsją asfaltową;
- Wbudowanie pod wysokim ciśnieniem mieszanki warstwy ścieralnej;
- Zasypanie pod ciśnieniem remontowanego miejsca suchym grysem frakcji 2/5 mm;
- Zamiatanie – usunięcie luźnych grysów na terenie zabudowanym przy krawężniku.

Do wykonania zadania nr 1 Zamawiający wymaga użycia grysów bazaltowych płukanych o frakcji np. 2/5, 5/8, 8/11 mm i kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej rodzaju C 69 B3 PU.

Zamawiający nie dopuszcza wykonywania robót podczas opadów atmosferycznych i temp. otoczenia poniżej +15°C oraz temp. remontowanej nawierzchni niższej niż +10°C.


Remont nawierzchni rozliczany będzie wg faktycznie wbudowanych ilości materiałów (grysy + emulsja). Na bieżąco zakres robót będzie wskazany i odbierany przez przedstawicieli zamawiającego. Każdorazowo wykonawca zobowiązany będzie do wskazania przedstawicielowi zamawiającego miejsca robót i uzyskania pozwolenia na przystąpienie do robót w zależności od warunków atmosferycznych oraz będzie zobowiązany do powiadomienia o zakończeniu robót w danym dniu celem sprawdzenia ilości wyrobionego materiału.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.5.) Wartość części: 210000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 2 dotyczy:
Remont cząstkowy spękań siatkowych metodą pojedynczego powierzchniowego utrwalenia na drogach powiatowych na terenie Powiatu Żyrardowskiego – 10000 m2.

Szczegółowy zakres robót zawiera:
- Remont cząstkowy spękań siatkowych metodą pojedynczego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysem bazaltowym płukanym o frakcji 2/5 w ilości 8 dm3/m2 z dowozem
kruszywa i emulsji na odl. około 15 km – 10000 m2.

Do wykonania zadania nr 2 Zamawiający wymaga użycia grysów bazaltowych płukanych o frakcji 2/5 i kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej modyfikowanej rodzaju C 69 BP3 PU.

Zamawiający nie dopuszcza wykonywania robót podczas opadów atmosferycznych i temp. otoczenia poniżej +15°C oraz temp. remontowanej nawierzchni niższej niż +10°C.

Remont nawierzchni rozliczany będzie wg faktycznie wykonanych m2 (metr kwadratowy). . Na bieżąco zakres robót będzie wskazany i odbierany przez przedstawicieli zamawiającego. Każdorazowo wykonawca zobowiązany będzie do wskazania przedstawicielowi zamawiającego miejsca robót i uzyskania pozwolenia na przystąpienie do robót w zależności od warunków atmosferycznych oraz będzie zobowiązany do powiadomienia o zakończeniu robót w danym dniu celem sprawdzenia ilości wykonanych m2.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.5.) Wartość części: 111600,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 249690,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 361620,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 249690,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowlao Drogowe BUD-DROG Stanisława Polus

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 590030018

7.3.3) Ulica: Zawiła 23

7.3.4) Miejscowość: Koluszki

7.3.5) Kod pocztowy: 95-040

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 249690,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 121032,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 162360,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 121032,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BUDOMOST Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 200116831

7.3.3) Ulica: Szosa Baranowicka 37

7.3.4) Miejscowość: Zaścianki

7.3.5) Kod pocztowy: 15-521

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 121032,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.