eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › P-19-2022 Świadcz. usług konserw. wentylacji mechanicznej, wentylacyjnych instalacji budynkowych, układów chłodzących i klimatyzatorów będących na wyposażeniu Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.Ogłoszenie z dnia 2022-05-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
P-19-2022 Świadcz. usług konserw. wentylacji mechanicznej, wentylacyjnych instalacji budynkowych, układów chłodzących i klimatyzatorów będących na wyposażeniu Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000315086

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lekarska 4

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-610

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubl@szpital.radom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://szpital.radom.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

P-19-2022 Świadcz. usług konserw. wentylacji mechanicznej, wentylacyjnych instalacji budynkowych, układów chłodzących i klimatyzatorów będących na wyposażeniu Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-163d5d50-d5e5-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00163237

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00041472/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Konserwacja i serwis instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://szpital.radom.pl/zamowienie/ oraz https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://szpital.radom.pl/zamowienie/ oraz https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty elektronicznej email: zampubl@szpital.radom.pl. Szczegółowe instrukcje użytkowania miniPortalu dostępne są na stronie: www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal /https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w załączniku nr 9 do SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w załączniku nr 9 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: P-19-2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług konserwacyjnych wentylacji mechanicznej, wentylacyjnych instalacji budynkowych, układów chłodzących i klimatyzatorów będących na wyposażeniu Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50730000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

50710000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
5.1.1. nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
5.1.2. nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)
5.1.3. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
b) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
c) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
d) Zdolność techniczna lub zawodowa:
I. Doświadczenie
a. Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub jest w trakcie wykonania co najmniej jedną usługę, świadczoną w ramach jednej umowy, przez minimum 12 kolejnych miesięcy o wartości co najmniej 120 000,00 zł brutto rocznie, polegających na wykonywaniu przeglądów okresowych instalacji oraz urządzeń wentylacji i klimatyzacji.

II. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia odpowiednim wyposażeniem technicznym zgodnym z zapisami aktów wykonawczych do Ustawy z dnia 15.05.2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, a w szczególności:
- urządzeniami do sprawdzania szczelności urządzeń gazowych i wycieków freonu,
- urządzeniami do odzyskiwania freonu (wraz z butlą),
- urządzeniami do sprawdzania ciśnień w instalacjach freonowych i uzupełnienia freonu,
- urządzeniami do lutowania twardego,
- profesjonalnych urządzeń do badania wydajności wentylacji /aerometry, manometry, mierniki przepływów powietrza w kanałach, mierniki ciśnienia
- profesjonalnymi urządzeniami do czyszczenia i dezynfekcji kanałów wentylacyjnych wraz z urządzeniami umożliwiającymi rejestrację obrazu wewnątrz kanałów wentylacyjnych podczas czyszczenia instalacji
- profesjonalnych urządzeń do badania instalacji elektrycznej /miernik instalacji/,

III. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia osobami zdolnymi wykonać zamówienie, tj. posiadających następujące kwalifikacje:
• co najmniej 1 osobę posiadające aktualne (w okresie trwania przedmiotu zamówienia) uprawnienia kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji i dozoru
 Grupa 1 pkt: 2, 10;
 Grupa 2 pkt: 5;
W zakresie (obsługa, konserwacja, remonty, montaż, pomiary) zgodnie z Rozporządzeniem MGPiPS z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (tekst jedn. Dz.U. 89 poz.828 z późn. zm).
• co najmniej 4 osoby posiadające łącznie aktualne (w okresie trwania przedmiotu zamówienia) uprawnienia kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji
 Grupa 1 pkt: 2, 10;
 Grupa 2 pkt: 5;
W zakresie (obsługa, konserwacja, remonty, montaż, pomiary) zgodnie z Rozporządzeniem MGPiPS z dnia 28.04.2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (tekst jedn. Dz.U.89 poz.828 z późn. zm).
• co najmniej 1 osobę posiadającą aktualne (w okresie trwania przedmiotu zamówienia) uprawnienia kwalifikacyjne naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane wg Ustawy z dnia 15.05.2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2221).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o których mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jeżeli aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
b) Dokumenty, o których mowa w pkt. 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - według wzoru określonego w załączniku nr 5 do SWZ.
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według wzoru określonego w załączniku nr 6 do SWZ.
3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - według wzoru określonego w załączniku nr 7 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

6.1. Do oferty stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ każdy wykonawca musi dołączyć:
6.1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do niniejszej SWZ. Informacje zawarte w złożonym oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6.1.2. pełnomocnictwo dla osoby działającej na podstawie pełnomocnictwa w formie określonej w pkt. 9.13 i 9.14 SWZ.
6.1.3. wypełniony formularz cenowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej SWZ.
6.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt. 6.1.1. składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.
6.3. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem o którym mowa w pkt. 6.1.1) niniejszej SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
numeracja zgodna z SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

6.5.1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w formie określonej w ust. 9.13 i 9.14 SWZ.
6.5.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.
6.5.3. W przypadku dokonania przez Zamawiającego, wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców składających ofertę wspólną, aby przed zawarciem umowy złożyli Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców (z wyłączeniem przypadków gdy umowa została załączona do oferty).
6.5.4. Przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający rozumie również wykonawców będących wspólnikami spółki cywilnej.
6.5.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje następujące zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie:
1) zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przepisami prawa - może się zmienić od dnia wejścia w życie danego aktu prawnego, w takim przypadku zmieni się wartość stawki podatku VAT i ceny brutto, cena netto pozostanie bez zmian (nie dotyczy sytuacji gdy obowiązek zapłaty podatku leży po stronie Zamawiającego),
2) W przypadku umowy trwającej dłużej niż 12 m-cy zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w n/w przypadkach:
a) W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia "10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie adekwatnej zmianie, w oparciu o następujące zasady:
b) W razie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie adekwatnej zmianie, w oparciu o następujące zasady:
c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
d) (dotyczy pkt. a, b i c) jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
e) W przypadku udowodnienia przez Wykonawcę zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia, Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia Wykonawcy nie wcześniej niż po roku obowiązywania umowy liczonego od dnia zawarcia umowy wyłącznie w oparciu o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych określony w obowiązującej na ten moment ustawie budżetowej. W takim przypadku Wykonawca, zobowiązany jest również do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.
f) Zmiany określone w pkt. a, b, c, e nastąpią w formie aneksu do umowy. Podpisany aneks będzie podstawą wystawienia faktury ze zmienioną kwotą wynagrodzenia.
3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości urządzeń wyszczególnionych w załączniku nr 1 do umowy w n/w przypadkach:
- wycofania urządzenia z eksploatacji
- gdy zajdzie zdarzenie kradzieży lub zniszczenia urządzenia ujętego w załączniku,
- rezygnacji z naprawy urządzenia, które nie spełnia warunków przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym przeglądu technicznego a jego naprawa jest nieopłacalna dla Zamawiającego.
W sytuacjach opisanych w pkt. f), Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
4) zmiany konta bankowego podanego przez Wykonawcę w §9 ust. 5 umowy – zmiana ta może nastąpić jedynie w formie aneksu pod rygorem nieważności.
numeracja zgodna z SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-27 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-27 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-24

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.