eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Raszyn › Wykonanie, dostawa i montaż w terenie wyposażenia technicznego ścieżek edukacyjnych Izby Edukacji Leśnej Instytutu Badawczego Leśnictwa, z podziałem na części (I - IV)Ogłoszenie z dnia 2022-05-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Wykonanie, dostawa i montaż w terenie wyposażenia technicznego ścieżek edukacyjnych Izby
Edukacji Leśnej Instytutu Badawczego Leśnictwa, z podziałem na części (I – IV)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Badawczy Leśnictwa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000115832

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Braci Leśnej 3

1.5.2.) Miejscowość: Raszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-090

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.gutman@ibles.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ibles.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Instytut badawczy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie, dostawa i montaż w terenie wyposażenia technicznego ścieżek edukacyjnych Izby
Edukacji Leśnej Instytutu Badawczego Leśnictwa, z podziałem na części (I – IV)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4a188382-d5da-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00163236

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.ibles.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.ibles.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie dokumentów elektronicznych (innych niż oferta oraz załączniki do oferty), cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pomocą poczty elektronicznej, email: m.gutman@ibles.waw.pl
Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem sprawy lub ogłoszenia (BZP).

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://www.ibles.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn, nr tel. 22 7150 300, adres e-mail: ibl@ibles.waw.pl;
• w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres Instytut Badawczy Leśnictwa w
Sękocinie Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn z dopiskiem IOD, pocztą elektroniczną na adres
email: iod@ibles.waw.pl lub pod numerem telefonu 22 7150607;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu
prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia
umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.78 ust.1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzieleni zamówienia publicznego; konsekwencje nie podania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• Posiada Pan/Pani:
− na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
− na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art.17 ust. 3 lit.b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP39-229003

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ I. Konstrukcje drewniane paneli wystawienniczych i palisady oraz montaż elementów doposażenia – komplet,

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

03419100-1 - Produkty z drewna ciętego

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

44316400-2 - Drobne artykuły metalowe

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

30195000-2 - Tablice

39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

30195500-7 - Tablice do pisania kredą lub przybory

39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 75 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
• cena (zaproponowana w Formularzu oferty) - waga 60%, maks. liczba punktów: 60.
• termin gwarancji (zaproponowany w Formularzu oferty) - waga 40%, maks. liczba punktów: 40

- Za zaoferowanie ceny przyznaje się punkty według następującego wyliczenia: Liczba pkt =
(Cn/Cbo)x60 pkt, gdzie: Cn –najniższa cena ofertowa brutto spośród badanych ofert; Cbo – cena brutto badanej oferty.
- Za zobowiązanie do objęcia gwarancją Przedmiot zamówienia dla poszczególnych części na okres:
1 roku od dnia odbioru Przedmiotu Zamówienia przyznaje się 0 punktów
2 lat od dnia odbioru Przedmiotu Zamówienia przyznaje się 20 punktów
3 lat od dnia odbioru Przedmiotu Zamówienia przyznaje się 40 punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ II. Ławki terenowe z oparciem – 15 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39142000-9 - Meble ogrodowe

39113600-3 - Ławki

45223821-7 - Elementy gotowe

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
• cena (zaproponowana w Formularzu oferty) - waga 60%, maks. liczba punktów: 60.
• termin gwarancji (zaproponowany w Formularzu oferty) - waga 40%, maks. liczba punktów: 40

- Za zaoferowanie ceny przyznaje się punkty według następującego wyliczenia: Liczba pkt =
(Cn/Cbo)x60 pkt, gdzie: Cn –najniższa cena ofertowa brutto spośród badanych ofert; Cbo – cena brutto badanej oferty.
- Za zobowiązanie do objęcia gwarancją Przedmiot zamówienia dla poszczególnych części na okres:
1 roku od dnia odbioru Przedmiotu Zamówienia przyznaje się 0 punktów
2 lat od dnia odbioru Przedmiotu Zamówienia przyznaje się 20 punktów
3 lat od dnia odbioru Przedmiotu Zamówienia przyznaje się 40 punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ III. Miejsce na ognisko z grillem i paleniskiem – komplet

4.2.6.) Główny kod CPV: 43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42214110-3 - Grille

44113120-2 - Płyty chodnikowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
• cena (zaproponowana w Formularzu oferty) - waga 60%, maks. liczba punktów: 60.
• termin gwarancji (zaproponowany w Formularzu oferty) - waga 40%, maks. liczba punktów: 40

- Za zaoferowanie ceny przyznaje się punkty według następującego wyliczenia: Liczba pkt =
(Cn/Cbo)x60 pkt, gdzie: Cn –najniższa cena ofertowa brutto spośród badanych ofert; Cbo – cena brutto badanej oferty.
- Za zobowiązanie do objęcia gwarancją Przedmiot zamówienia dla poszczególnych części na okres:
1 roku od dnia odbioru Przedmiotu Zamówienia przyznaje się 0 punktów
2 lat od dnia odbioru Przedmiotu Zamówienia przyznaje się 20 punktów
3 lat od dnia odbioru Przedmiotu Zamówienia przyznaje się 40 punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ IV. Paśnik z korytkami karmowymi – 1 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44211110-6 - Baraki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34928210-3 - Wiaty drewniane

45211320-8 - Roboty budowlane w zakresie altan

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
• cena (zaproponowana w Formularzu oferty) - waga 60%, maks. liczba punktów: 60.
• termin gwarancji (zaproponowany w Formularzu oferty) - waga 40%, maks. liczba punktów: 40

- Za zaoferowanie ceny przyznaje się punkty według następującego wyliczenia: Liczba pkt =
(Cn/Cbo)x60 pkt, gdzie: Cn –najniższa cena ofertowa brutto spośród badanych ofert; Cbo – cena brutto badanej oferty.
- Za zobowiązanie do objęcia gwarancją Przedmiot zamówienia dla poszczególnych części na okres:
1 roku od dnia odbioru Przedmiotu Zamówienia przyznaje się 0 punktów
2 lat od dnia odbioru Przedmiotu Zamówienia przyznaje się 20 punktów
3 lat od dnia odbioru Przedmiotu Zamówienia przyznaje się 40 punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 podobną lub kilka usług na jaką składa ofertę, tj. wykonał konstrukcje typu: wiaty, altany, pergole, palisady, ogrodzenia drewniane, ławki, siedziska drewniane, grille i inne, będące elementami wyposażenia technicznego ścieżek edukacyjnych, placów zabaw, parków i miejsc rekreacji o wartości nie mniejszej niż dla:
Części I: 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) netto.
Części II: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) netto.
Części III: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) netto.
Części IV: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) netto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisanych w rozdz. VII pkt 2.4. Zamawiający żąda od Wykonawcy (złożonego razem z ofertą – dołączonego do Formularza oferty ) wypełnionego Wykazu wykonanych usług, stanowiącego Załącznik nr 6 do niniejszej SWZ, z którego wynikać będzie, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, wykonał co najmniej 1 podobną lub kilka usług na jaką składa ofertę, tj. wykonał konstrukcje typu: wiaty, altany, pergole, palisady, ogrodzenia drewniane, ławki, siedziska drewniane, grille i inne, będące elementami wyposażenia technicznego ścieżek edukacyjnych, placów zabaw, parków i miejsc rekreacji o wartości nie mniejszej niż dla:
Części I: 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) netto.
Części II: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) netto.
Części III: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) netto.
Części IV: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) netto.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenie zgodnie z art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty,
które dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. W przypadku składania Oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu powinien spełnić co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie.
5. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://epuap.gov.pl/wps/portal/ePUAP:/IBLSekocinStary/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-31 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.