eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › "Zakup i dostawa produktów mleczarskich do stołówki internatu X Liceum Ogólnokształcącego ul. Zwycięstwa 28 i stołówki szkoły ul. Stołeczna 6 . "Ogłoszenie z dnia 2023-04-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Zakup i dostawa produktów mleczarskich do stołówki internatu X Liceum Ogólnokształcącego
ul. Zwycięstwa 28 i stołówki szkoły ul. Stołeczna 6 . ”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: X Liceum Ogólnokształcące im. Wisławy Szymborskiej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050040779

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stołeczna 6

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-879

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 856510261

1.5.8.) Numer faksu: 856510261

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kierownik.internat@10lo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.10lo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-26533819-c953-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup i dostawa produktów mleczarskich do stołówki internatu X Liceum Ogólnokształcącego
ul. Zwycięstwa 28 i stołówki szkoły ul. Stołeczna 6 . ”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-26533819-c953-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00163072

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00148108

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: XLO - I - 26.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 132114,10 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Wykonawca będzie dostarczał artykuły spożywcze -produkty mleczarskie pierwszej klasy jakości, świeże, odpowiadające normom jakościowym właściwym dla danego rodzaju produktów, które obowiązują na terenie Polski, o aktualnych terminach przydatności do spożycia. Opakowania dostarczanych przez Wykonawcę artykułów mleczarskich muszą być oznakowane widoczną datą terminu przydatności do spożycia, czyste ,nieuszkodzone.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 151473,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 151473,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 151473,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: HURT DETAL ART. SPOŻYWCZO-ROLNE Anna Siekierko

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7221027136

7.3.3) Ulica: Szpitalna 24

7.3.4) Miejscowość: Wysokie Mazowieckie

7.3.5) Kod pocztowy: 18-200

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 151473,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-04-03 do 2024-03-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.