eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wartkowice › "ZAKUP LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DO JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W BIERNACICACH"Ogłoszenie z dnia 2022-05-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„ZAKUP LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO
WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DO JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
W BIERNACICACH”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ochotnicza Straż Pożarna w Biernacicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730936498

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Biernacice

1.5.2.) Miejscowość: Wartkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-220

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.8.) Numer faksu: 436785105

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ospbiernacice@wartkowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wartkowice.biuletyn.net/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Stowarzyszenie

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„ZAKUP LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO
WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DO JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
W BIERNACICACH”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cabce60f-d5ca-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00162497

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00123340/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 „ZAKUP LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DO JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W BIERNACICACH”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortal, który dostępny jest pod
adresem https://miniportal.uzp.gov.pl , ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. Zamawiający zwraca uwagę, że na potrzeby niniejszego postępowania
Urząd Gminy
w Wartkowicach udostępnił Zamawiającemu elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP) : /1011052/SkrytkaESP
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma wtedy dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz
informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi w szczególności w Instrukcji użytkownika systemu
miniPortal dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortalePUAP.pdf
oraz w Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP dostępnych pod adresem:
https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych zostały
zapisane w Rozdziale X SWZ OSP.02.2022

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej
„RODO”) w zw. z art. 19 ust. 1 p.z.p., Gmina Wartkowice informuje, że:
1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ochotnicza Straż Pożarna w Biernacicach z siedzibą Biernacice 66, 99-220
Wartkowice, reprezentowana przez Prezesa OSP w Biernaciach;
1.2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego, nr sprawy OSP.02.2022.
1.3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach p.z.p. związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
1.4. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z p.z.p..
1.5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 oraz 4 p.z.p., przy czym udostepnieniu nie podlegają dane osobowe, o których
mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebrane w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
1.6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. przez okres co najmniej 4 lat liczonych od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo do upływu terminu możliwości kontroli projektu
współfinansowanego lub finansowanego ze środków Unii Europejskiej albo jego trwałości takie projektu bądź innych umów czy
zobowiązań wynikających z realizowanych projektów.
1.7. Posiada Pani/Pan prawo do:
1.7.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
1.7.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
1.7.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
1.7.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
- szczegóły ROZDZIAŁ XXV SWZ OSP.02.2022

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1.Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
1.1. prawo do usunięcia danych osobowych w zw. z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO,
1.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
1.3. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) w zw. z art. 21 RODO.
- szczegóły ROZDZIAŁ XXV SWZ OSP.02.2022

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OSP.02.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego
wyprodukowanego w roku 2022 wraz z wyposażeniem do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernacicach.
2. Opis minimalnych wymaganych parametrów techniczno-użytkowych samochodu i wyposażenia, stanowi szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 9 do niniejszej SWZ.
3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia we własnym zakresie tj. własnym transportem, na własny koszt i na własne
ryzyko na adres Biernacice 66, 99-220 Wartkowice.
4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na przedmiot zamówienia następujących okresów gwarancji jakości:
1) na lakier – 36 miesięcy,
2) na perforację podwozia – 72 miesiące,
3) na silnik, podzespoły, zabudowę pożarniczą i wyposażenie zamontowane na stałe wskazane
w pkt 2 (tabela - kolumna 3 ) w „Karcie oferowanego samochodu”- Załącznik nr 1A do SWZ - minimum 24-miesięcznej
gwarancji jakości - element oceny na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty – vide kryteria oceny ofert – Rozdział XVIII
SWZ.
Ostateczny okres gwarancji jakości zależeć będzie od oferty wybranego Wykonawcy.
4) na wyposażenie niezamontowane na stałe w samochodzie: zestaw PSP-1 z wyposażeniem, wentylator odymiający,
radiotelefonu nasobne, latarki LED typu survival, drabina teleskopowa dielektryczna na dachu – min. 12 miesięcy.
5. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis samochodu i wyposażania zamontowanego na stałe
w okresie 24-miesięcznej gwarancji, zgodnie z warunkami zawartymi w dokumentach gwarancyjnych, przeglądy w
autoryzowanym serwisie, konserwacje, zakup i wymianę materiałów eksploatacyjnych w tym podobnych czynności
gwarantujących prawidłową eksploatację samochodu, a także wymaganych przez producentów wyposażenia
zamontowanego na stałe. Okres gwarancji jakości liczony jest od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez
zastrzeżeń.
6. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dokonywanie serwisu gwarancyjnego w autoryzowanym serwisie.
7. Wykonawca dołączy do samochodu niezbędne do jego zarejestrowania dokumenty zgodnie
z zapisami umowy.
8. W okresie udzielonej gwarancji naprawa samochodu oraz wyposażenia wykonywane będą bezpłatnie przez serwis
Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego. Naprawy będą wykonywane
w terminie do 72 godzin od daty zgłoszenia awarii /usterki. Do czasu, o którym mowa wyżej nie wlicza się dni ustawowo
wolnych od pracy.
9. W przypadku braku możliwości naprawy samochodu i/lub wyposażenia w siedzibie Zamawiającego dopuszcza się
naprawy gwarancyjne u Wykonawcy na warunkach określonych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w takim przypadku
koszty i ryzyko dostarczenia samochodu i/lub wyposażenia do i od miejsca naprawy obciążają Wykonawcę.
10. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszej SWZ, zapisami
złożonej oferty, wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, standardów i norm oraz etyką zawodową i
ustalonymi zwyczajami, siłami własnymi.
11. Zaleca się szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia, zdobycie wszelkich informacji
niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych
błędach i przeoczeniach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34144210-3 - Wozy strażackie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

35110000-8 - Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny tych ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących
kryteriów oceny ofert:
LP NAZWA KRYTERIUM WAGA (w %)
1 CENA 60
2 GWARANCJA JAKOŚCI 40
2. Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium CENA zostanie zastosowana metoda polegająca na przyznaniu
przedstawionej poniżej ilości punktów za zaoferowanie w Formularzu Ofertowym przez Wykonawcę ceny ofertowej za wykonanie
przedmiotu zamówienia.
Punktacja w kryterium cena obliczana będzie wg wzoru:
Najniższa cena ofertowa
Cena ofertowa ocenianej oferty x 100 x procentowe znaczenie tego kryterium, tj. 60 %
Wykonawca może otrzymać w ramach niniejszego kryterium maksymalnie 60pkt.
3. Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium GWARANCJA JAKOŚCI zostanie zastosowana metoda polegająca na
przyznaniu, w poniżej przedstawiony sposób, ilości punktów za zaoferowanie w Formularzu Ofertowym przez Wykonawcę jednego
okresu gwarancji jakości na silnik, podzespoły, zabudowę pożarniczą i wyposażenie zamontowane na stałe w zaoferowanym
samochodzie (wyposażenie wskazane w pkt 2 (tabela-kolumna 3) w „Karcie oferowanego samochodu” ).
Punktacja w kryterium gwarancja jakości przyznawana będzie następująco:
3.1. udzielenie 24 miesiące gwarancji – 0 pkt.
3.2. udzielenie 36 miesięcy gwarancji - 50 pkt
3.3. udzielenie 48 miesięcy gwarancji - 100 pkt
Ilość przyznanych punktów pomnożona zostanie przez procentowe znaczenie kryterium, tj. 40%
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: GWARANCJA JAKOŚCI

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia następujące warunki udziału w
postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie
dostawy fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
Przez „jedną dostawę” Zamawiający rozumie jedno odpłatne zamówienie /umowę / kontrakt.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 3 do SWZ;
2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w
zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do
SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -
oświadczenie wykonawcy; W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Przedmiotowy wykaz
należy złożyć w formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Karta Oferowanego Samochodu - zgodnie ze wzorem – Załącznik nr 1A do SWZ -stanowiąca opis parametrów
techniczno-użytkowych samochodu i wyposażenia,
2. ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP wydane w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego
lub ochronie zdrowia i życia lub mienia, a także wydania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z dnia 2007 r.
nr 143, poz. 1002 z poźn. zm.) na oferowany samochód,
3. świadectwo homologacji typu oferowanego samochodu - potwierdzający parametry podwozia oferowanego samochodu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Karta Oferowanego Samochodu - zgodnie ze wzorem – Załącznik nr 1A do SWZ -stanowiąca opis parametrów
techniczno-użytkowych samochodu i wyposażenia,
2. ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP wydane w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego
lub ochronie zdrowia i życia lub mienia, a także wydania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z dnia 2007 r.
nr 143, poz. 1002 z poźn. zm.) na oferowany samochód,
3. świadectwo homologacji typu oferowanego samochodu - potwierdzający parametry podwozia oferowanego samochodu.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ ZAMAWIAJĄCEMU OFERTĘ ZAWIERAJĄCĄ:
1.1. Formularz Ofertowy - Załącznik Nr 1 do SWZ,
1.2. Karta Oferowanego Samochodu - zgodnie ze wzorem – Załącznik nr 1A do SWZ:
1.3. Ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania CNBOP wydane w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących do zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia lub mienia, a także wydania dopuszczenia tych wyrobów do
użytkowania (Dz. U. z dnia 2007 r. Nr 143, poz.1002 z poźn. zm.) na oferowany samochód,
1.4. Świadectwo homologacji typu oferowanego samochodu - potwierdzający parametry oferowanego podwozia
samochodu,
1.5. OŚWIADCZENIE Wykonawcy, o którym mowa w Rozdziale IX pkt. 1 – Załącznik Nr 2 do SWZ,
1.6. (jeżeli dotyczy) OŚWIADCZENIE podmiotu udostępniającego zasoby o którym mowa w Rozdziale VIII pkt. 4.8 – Załącznik 2a do SWZ,
1.7. (jeżeli dotyczy) oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienie, składane na podstawie
art. 117 ust 4 p.z.p., o którym mowa w Rozdziale VIII pkt. 5.8. - Załącznik nr 8 do SWZ,
1.8. (jeżeli dotyczy) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inne dokumenty
-zgodnie z Rozdziałem VIII ust. 4.5. - Załącznik nr 7 do SWZ,
1.9. Potwierdzenie umocowania osoby podpisującej Ofertę do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu
udostępniającego zasoby.
1.10. (jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
2. Dokumenty podmiotów zagranicznych (Rozdział IX SWZ):
2.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast informacji
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składa informację z odpowiedniego rejestru zawierającego
informacje o jego beneficjentach rzeczywistych albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument
wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, określający jego beneficjentów rzeczywistych.
2.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt 3.1., lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1,
2 i 4 p.z.p., zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym,
notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy. Dokument ten powinien być również wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego
złożeniem.
3. W przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby
podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 p.z.p., Zamawiający żąda od Wykonawcy
przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 2.2. dotyczących tych podmiotów,
potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. (Rozdział IX SWZ)
1.8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty podmiotowy środek dowodowy
stanowiący oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z art. 117 ust. 4.) –
Załącznik Nr 8 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

(ROZDZIAŁ XIV SWZ)
1. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
2.1. pieniądzu;
2.2. gwarancjach bankowych;
2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
2.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto Zamawiającego :
Bank Spółdzielczy w Poddębicach Oddział w Uniejowie:
76-9263-0000-2009-3406-2002-0001
w tytule wpisując: „OSP.02.2022 – wadium”.
Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się datę uznania środków na koncie Zamawiającego (dzień, godzina).
4. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji
lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
5.1. upływu terminu związania ofertą;
5.2. zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
5.3. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
6. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
6.1. który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
6.2. którego oferta została odrzucona;
6.3. po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
6.4. po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
7. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt. 6, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w rozdziale XXIII SWZ.
8. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
9. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, w okolicznościach wskazanych w art. 98 ust 6 p.z.p..

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne).
1.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
1.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
1.4. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie
publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego
pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania
oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
1.5. Wszelka korespondencja kierowana będzie wyłącznie do podmiotu występującego jako pełnomocnik.
1.6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1.6.1. żaden z tych Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach,
o których mowa w Rozdziale VII.
1.6.2. warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale VIII winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców
albo wszyscy ci Wykonawcy występujący wspólnie.
1.7. Celem wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VII oraz spełnienia warunków udziału w
postępowaniu o których mowa w Rozdziale VIII Wykonawcy składają oświadczania i dokumenty określone w rozdziale IX, w
sposób i w trybie tam określonym.
1.8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty podmiotowy środek dowodowy
stanowiący oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z art. 117 ust. 4.) –
Załącznik Nr 8 do SWZ.
1.9. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców przed
przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne. Termin, na jaki winna być zawarta umowa Wykonawców
występujących wspólnie, nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.
1.10. Umowa regulująca współpracę Wykonawców składających wspólnie ofertę nie może być umową przedwstępną ani
umową zawartą pod warunkiem zawieszającym i powinna określać w szczególności:
1.10.1. podmioty składające ofertę i podpisujące umowę;
1.10.2. cel gospodarczy, dla którego została zawarta umowa;
1.10.3. zasady reprezentacji i prowadzenia spraw, w tym wskazania podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie rozliczeń z
Zamawiającym (wystawienia faktur);
1.10.4. oznaczenie czasu trwania umowy (wymaga się, aby czas trwania umowy był nie krótszy niż okres realizacji
zamówienia oraz okres gwarancji jakości i/lub rękojmi);
1.10.5. zakres i wartość dostaw realizowanych przez poszczególnych członków konsorcjum.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zostały zawarte we wzorze
umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
2. Wzór umowy szczegółowo przewiduje i określa warunki zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-25 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-23

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Adres skrzynki ePUAP, na który Wykonawcy składają oferty:
/1011052/SkrytkaESP
(udostępniona Zamawiającemu przez Urząd Gminy w Wartkowicach)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.