eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chrzanów › "Dostawa nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z motopompą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ładzie"Ogłoszenie z dnia 2023-04-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Dostawa nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z motopompą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ładzie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CHRZANÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409560

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chrzanów Trzeci 112

1.5.2.) Miejscowość: Chrzanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-305

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@chrzanow.eurzad.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.chrzanow.eurzad.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cfa79d4c-c9b7-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Ochotnicza Straż Pożarna w Ładzie

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


: 1.PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI MAJĄCEJ NA CELU ZAPOBIEGANIE POŻAROM ORAZ WSPÓŁDZIAŁANIE W TYM ZAKRESIE Z INSTYTUCJAMI I STOWARZYSZENIAMI

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z motopompą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ładzie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cfa79d4c-c9b7-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00162232

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00052459/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 „Dostawa nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z motopompą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ładzie”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00149197

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZPD.271.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x2 z motopompą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ładzie.
Szczegółowy opis pojazdu zawarto w załączniku nr 5 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34144210-3 - Wozy strażackie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu do upływu terminu składania ofert nie wypłynęła
żadna oferta.
Mając na uwadze powyższy stan faktyczny, Zamawiający w oparciu o dyspozycję art. 255
pkt. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo żadnej oferty, zobowiązany jest unieważnić przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.